eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usług telekomunikacyjnych do mobilnych urządzeń satelitarnych BGANOgłoszenie z dnia 2018-02-14

Nr: NP/2018/02/0066/PS

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług telekomunikacyjnych do mobilnych urządzeń satelitarnych BGAN

Typ: Nieograniczony

Tryb: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Usługi

Miasto: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Data publikacji: 2018-02-14

Data wygaśnięcia: 2018-02-22

CPV:

Osoba kontaktowa: Renata Saganowska (ZA) renata.santorek@gaz-system.pl +48 222201769

Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Adres ul. Mszczonowska 4 Miejscowość Warszawa Telefon +48 (022) 220 14 49 www.gaz-system.pl/przetargi

Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Opis postępowania : 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych dla 6 (sześciu) terminali satelitarnych BGAN Cobham Explorer 710, w ramach których zapewnione będą: a) łączność głosowa, b) transmisja danych przy czym usługa o charakterze nomadycznym musi być dostępna na terenie całej Polski, bez ograniczenia do predefiniowanych lokalizacji geograficznych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.
Miejsce uzyskania SIWZ : Strona Zamawiającego www.gaz-system.pl - zakładka ,,przetargi".
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ : 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji postępowania i jest wiążąca. 3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści SIWZ. 4. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryteriów oceny ofert, wskazanych w SIWZ. Zamawiający wskazuje, że do ewentualnych negocjacji handlowych zaprosi maksymalnie trzech Wykonawców, których oferty po wstępnej ocenie będą najkorzystniejsze.
Zastrzeżenia dotyczące postępowania : 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w SIWZ. 2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia niepublicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym, oferty mogą złożyć wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego publikuje się na stronie internetowej Zamawiającego. 3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). 4. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności. 5. O zakończeniu postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia: 1) Wykonawców, którym przekazano SIWZ - w przypadku zakończenia postępowania przed upływem terminu składania ofert, 2) wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty - w przypadku zakończenia postępowania po upływie terminu składania ofert. 6. Uprawnienie, o którym mowa w pkt 4 powyżej, przysługuje Zamawiającemu również po wyborze najkorzystniejszej oferty. W takiej sytuacji Zamawiający może zakończyć postępowanie bez wyboru najkorzystniejszej oferty, po unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.
Dodatkowe informacje : 1. Termin wykonania zamówienia został określony w Załączniku nr 3 do SIWZ (Wzór umowy). 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jest wymagane. 3. Zamawiający rekomenduje złożenie oferty w jednym z wymienionych formatów: JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG, PDF, zgodnej co do treści z Załącznikiem nr 2 do SIWZ (Formularz ,,Oferta").
Warunki udziału w Projekcie : I. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego. 2) Posiadają zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.). 3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia niepublicznego. Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku, jeżeli Wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 2 (słownie: dwa) zamówienia, każde polegające na świadczeniu usług telekomunikacyjnych o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych brutto, 4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia niepublicznego. 2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły ,,spełnia" - ,,nie spełnia" na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek opisany w pkt 1 ppkt 1) musi spełniać każdy z Wykonawców odrębnie, natomiast warunki określone w pkt 1 ppkt 2), 3) i 4) może spełniać łącznie grupa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. Zamawiający nie dopuszcza polegania na zasobach innych podmiotów w celu wykazania spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1 powyżej. II. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 1. Oferta Wykonawcy powinna zawierać wypełniony: formularz ,,Oferta" (zgodny z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ). 2. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) Dokument potwierdzający, że osoba lub osoby podpisujące ofertę w imieniu Wykonawcy były uprawnione do tej czynności (np. odpis z KRS, pełnomocnictwo). 2) Wykaz ,,Doświadczenie zawodowe" (zgodny z treścią Załącznika nr 4 do SIWZ), potwierdzający spełnienie warunku w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale I pkt 1 ppkt 3) powyżej wraz z dowodami potwierdzającymi, że zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Za dowody uznaje się m.in.: a) poświadczenie, b) oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. a) powyżej, c) w przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zamówienia wskazane w ww. wykazie zostały wcześniej wykonane lub są wykonywane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 3) Oświadczenie Wykonawcy w swojej ofercie, że posiada aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.) (zgodnie z treścią pkt 7 Formularza ,,Oferta", stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ). 4) Cennik usług telekomunikacyjnych z pełnym zakresem usług właściwych dla zaoferowanego urządzenia transmisji satelitarnej, w tym usługę natychmiastowego czasowego zawieszenia świadczenia usług i odwieszania świadczenia usług po zawieszeniu. 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od wymogu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 4. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków lub wymagań na dzień przedłożenia danego oświadczenia lub dokumentu. 5. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty oraz wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny. 6. Jeżeli w postępowaniu oferty zostaną złożone przez więcej niż jednego Wykonawcę, Zamawiający zastrzega możliwość dokonania badania i oceny oferty tylko tego Wykonawcy, którego oferta po wstępnej ocenie będzie najkorzystniejsza. W takiej sytuacji oferty złożone przez pozostałych Wykonawców, Zamawiający pozostawi bez badania i oceny. 7. Zamawiający poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie informując o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów w formie pisemnej lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w przypadku, gdy oświadczenia i dokumenty w formie elektronicznej będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości.
Informacje dotyczące wadium : Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Termin realizacji zamówienia : Wymagane
Data realizacji zamówienia : Patrz: Dodatkowe informacje
Miejsce realizacji zamówienia : Miejsce realizacji zamówienia zostało określone w Załączniku nr 1 do SIWZ.
Termin składania ofert : 2018-02-22
Miejsce składania ofert : 2. Oferty należy składać: 1) w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Zakupowego, 2) w formie elektronicznej na adres e-mail renata.saganowska@gaz-system.pl, przy czym złożenie oferty w ten sposób będzie skuteczne pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia tej czynności w Portalu Zakupowym.
Okres związania ofertą : 45 dni
Pełna treść ogłoszenia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.