eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poddębice › Przebudowa sieci oświetlenia ulicznego w Poddębicach w ulicachWodna , Nadrzeczna, Konopnickiej, Mickiewicza, Narutowicza, Polna, 18-go Stycznia w ramach zadania KRAINA BEZ BARIER - DOSTĘPNE MIASTO - rewitalizacja centrum Poddębic

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-06-20

Poddębice: Przebudowa sieci oświetlenia ulicznego w Poddębicach w ulicach: Wodna , Nadrzeczna, Konopnickiej, Mickiewicza, Narutowicza, Polna, 18-go Stycznia w ramach zadania KRAINA BEZ BARIER - DOSTĘPNE MIASTO - rewitalizacja centrum Poddębic
Numer ogłoszenia: 236960 - 2013; data zamieszczenia: 20.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 56947 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Poddębice, ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice, woj. łódzkie, tel. 43 678-25-80, faks 43 678 39 95.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa sieci oświetlenia ulicznego w Poddębicach w ulicach: Wodna , Nadrzeczna, Konopnickiej, Mickiewicza, Narutowicza, Polna, 18-go Stycznia w ramach zadania KRAINA BEZ BARIER - DOSTĘPNE MIASTO - rewitalizacja centrum Poddębic.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót budowlano- montażowych obejmujących : Przebudowę linii elektroenergetycznych oświetlenia ulicznego w skład którego wchodzą: a) budowa kablowych linii oświetlenia ulicznego w tym: szafy oświetlenia ulicznego wraz z kablami zasilającymi. b) budowa słupów linii oświetlenia ulicznego z latarniami oraz liniami je zasilającymi. c) odtworzenie nawierzchni drogowych, chodników, placów polegające na zasypaniu wykopów i zagęszczeniu gruntu, d) demontaż istniejących linii elektroenergetycznych oświetlenia ulicznego wraz z oprawami oświetleniowymi i przekazanie opraw Zamawiającemu. Szczegółowy zakres robót budowlano-montażowych określa załącznik nr 8 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów równoważnych- szczegółowy opis w zał. Nr 6 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 432712,19 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 554705,40

  • Oferta z najniższą ceną: 554705,40 / Oferta z najwyższą ceną: 683634,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.