eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Dostawa i uruchomienie bezprzewodowego systemu głosowania obrad Rady Miasta

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2011-09-02

Rzeszów: Dostawa i uruchomienie bezprzewodowego systemu głosowania obrad Rady Miasta
Numer ogłoszenia: 235525 - 2011; data zamieszczenia: 02.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa , Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzeszow.um.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i uruchomienie bezprzewodowego systemu głosowania obrad Rady Miasta.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia będzie: System głosowania powinien współpracować z posiadanymi przez Zamawiającego kongresowymi mikrofonami bezprzewodowymi Bosch DCN-WDV-D oraz bezprzewodową jednostką sterującą Bosch DCN-WCCU, umożliwiając dalsze ich wykorzystywanie. Nie dopuszcza się montowania kabli, czy urządzeń głosujących na stałe, urządzenia głosujące powinny działać bezprzewodowo, być zasilane z wymiennych akumulatorów. Wymagania co do funkcjonalności systemu sterującego obsługą głosowania. Operator systemu powinien mieć kontrolę nad przebiegiem głosowań podczas obrad sesji rady miejskiej. Poprzez odpowiednie funkcje wyświetlane na monitorze komputerowym powinien móc przygotować kolejne, zgodne z porządkiem obrad sesji tury głosowań. Operator powinien mieć możliwość wyświetlania na podłączonym do systemu głosowania projektorze z ekranem wyników głosowań oraz zapisywania rezultatów głosowań w pamięci stałej komputera i sporządzania ich wydruków na typowej drukarce komputerowej (laserowej/atramentowej). Oprogramowanie do sterowania przebiegiem głosowania powinno zawierać funkcje związane z przygotowaniem głosowania, specyfikacją parametrów związanych z głosowaniem, w tym jego rozpoczynaniem, a następnie funkcje sterowania przebiegiem samego głosowania. Samo głosowanie powinno mieć możliwość wcześniejszego przygotowywania w systemie, poprzez skonfigurowanie jego parametrów wyjściowych - czego dotyczy, podłączenia uchwał, a następnie zainicjowania przez operatora początku głosowania i wyświetlanie jego wyników. Przeprowadzenie ewentualnego głosowania powinno być możliwe dla każdej pozycji porządku obrad posiedzenia rady miejskiej. System powinien mieć możliwość składania kilku propozycji do przegłosowania lub tur, nad którymi odbywać się będą głosowania. Czynności przygotowawcze do przeprowadzenia głosowania powinny obejmować ustawienie ogólnych parametrów, takich jak automatyczny wydruk, tajność, wymagana większość i inne warunki głosowania, zdefiniowane w regulaminie obrad rady miejskiej. Obok zdefiniowania numeru głosowania, opisu przedmiotu głosowania i zestawu możliwych odpowiedzi powinna być możliwość ustawienia dowiązania do określonego dokumentu, np. zawierającego tekst głosowanego projektu uchwały rady miasta. Taki dokument powinien mieć możliwość wyświetlenia go na ekranie, jako dodatkowej informacji dotyczącej danego głosowania. Radni powinni głosować, korzystając ze swoich autoryzowanych bezprzewodowych pulpitów. Dopuszcza się autoryzację kartami elektronicznymi, bądź poprzez przypisanie konkretnego pulpitu przez system obsługi głosowania do konkretnej osoby uprawnionej do oddania głosu. Operator powinien monitorować przebieg głosowania tak, aby móc je zawiesić w dowolnej chwili. Powinna istnieć możliwość przeprowadzenia głosowania wcześniej nieprzygotowanego, tzw. głosowania ad-hoc. System powinien umożliwiać prezentację wpływających poszczególnych głosów lub wyników końcowych na pulpitach uczestników wyposażonych w wyświetlacze oraz poprzez połączony bezprzewodowo projektor na specjalnym ekranie, do którego wymagania są opisane dalej. System powinien umożliwiać rejestrację - zapis i odtwarzanie rozmów prowadzonych podczas posiedzenia sesji, komisji, obrad, konferencji w postaci sygnału audio w formatach zapisu minimum WMA (128 kb/s), PCM / WAV (48 kHz) , MP3 (256 kb/s). Powinna być możliwość wykorzystania rejestracji w dwóch językach jednocześnie, możliwość dołączenia do nagrania w pliku audio nazwiska mówcy. Nazwiska każdego z mówców powinny mieć możliwość przypisania do danego pliku audio w trakcie trwania obrad lub po ich zakończeniu. Powinna być zapewniona możliwość automatycznego przypisywania nazwisk mówców do zapisów audio, jeżeli nazwiska te zostaną przypisane do numerów mikrofonów. Należy zapewnić możliwość dołączania do pliku audio z danym wystąpieniem innych informacji związanych z daną konferencją/sesją rady/spotkaniem, np. agendę lub czas spotkania. Nagrane pliki winny mieć możliwość odtwarzania w celu odsłuchania lub transkrypcji/tłumaczenia. Podczas odtwarzania pliku audio nazwisko mówcy (jeśli zostało dołączone) oraz czas odtwarzania powinny być informacyjnie wyświetlane na ekranie komputera obsługującego odtwarzanie. Jeśli nagrywane są dwie ścieżki, dopuszcza się ich zapisanie jako plik stereo. System powinien umożliwiać odtwarzanie i przeszukiwanie archiwum nagrań przynajmniej według kryteriów: imię i nazwisko radnego, tytuł debaty, numer sesji oraz okres (zakres czasowy), a także posiadać możliwość wykonywania kopii zapasowych archiwum. Format nagrania musi zapewni możliwość odtworzenia za pomocą popularnych odtwarzaczy mp3, odtwarzaczy płyt CD itp. Oprogramowanie do rejestracji obrad powinno mieć możliwość instalacji na jednym lub kilku komputerach, z wykorzystaniem w sieci komputerowej tak, aby osoby odpowiedzialne za transkrypcję/tłumaczenie mogły mieć dostęp ze swoich komputerów do plików przechowywanych na serwerze obsługującym obrady poprzez sieć komputerową. Dane dotyczące każdego uczestnika konferencji/głosowania powinny być przechowywane w bazie danych, a nie w systemie plików komputera obsługującego głosowania. Informacje odnośnie każdego uczestnika konferencji przechowywane w tej bazie powinny zawierać prócz danych ogólnych, jak nazwisko i imię, również takie jak: grupa uczestnika obrad, kraj uczestnika, nazwisko uczestnika, język uczestnika, rodzaj wyświetlacza na pulpicie uczestnika. Powinna istnieć możliwość przed odbyciem obrad przyznania autoryzacji lub odstąpienia od niej dla wybranych uczestników w celu uzyskania dostępu do mikrofonu oraz systemu głosowania. Powinna być możliwość zdefiniowania wagi głosu danego uczestnika głosowania. System poprzez odpowiednie zdefiniowanie uprawnień dla użytkownika powinien umożliwiać wprowadzanie informacji o uczestnikach obrad/spotkania/konferencji tak, aby oddelegowana, uprawiona osoba mogła wprowadzać dane o uczestnikach i przypisywać tych uczestników do konkretnych obrad/spotkań/konferencji. System powinien umożliwiać zarządzanie mikrofonami, w tym przynajmniej: Sterowanie przez operatora z listą oczekujących na zabranie głosu i listą odpowiedzi; Sterowanie przez uczestnika listą oczekujących na zabranie głosu (tryb otwarty); Sterowanie przez uczestnika z wyciszaniem mikrofonów innych uczestników (pierwszy wchodzi, pierwszy wychodzi (first-in, first-out); Sterowanie przez uczestnika z uaktywnieniem głosem; Sterowanie przez uczestnika z wykorzystaniem przycisku mikrofonowego jako PTT (Push-To-Talk). System powinien uwzględniać prowadzenie dyskusji praktycznie bez ingerencji ze strony operatora, czyli wykorzystywać wówczas tryb sterowania mikrofonami przez samych uczestników. W przypadku obrad rady miasta, prowadzenia konferencji sformalizowanych to operator winien sterować listą oczekujących. W tym przypadku operator powinien decydować, ile mikrofonów uczestników ma być włączonych jednocześnie, czy uczestnicy mogą skasować swoje żądanie wypowiedzi i czy mogą wyłączać swoje mikrofony. System powinien umożliwiać definiowanie grupowych lub indywidualnych liczników/ograniczników czasu wypowiedzi uczestników obrad. System głosowania powinien zawierać oprogramowanie do strumieniowej transmisji danych konferencyjnych do wyświetlania takich informacji jak aktualni mówcy, lista zgłoszeń, wyniki głosowania itp. na monitorach lub projektorach wizyjnych dostosowanych do potrzeb użytkownika. Strumień może być doprowadzony do klienta oprogramowania na komputer PC połączony z ekranem lub projektorem wizyjnym w celu wyświetlania danych konferencyjnych. Zawartość każdego strumienia winna mieć możliwość dowolnego definiowania, tak aby każdy klient otrzymał jedynie potrzebne dane konferencyjne. Powinna być zapewniona możliwość dołączenia w dalszym procesie rozbudowy systemu możliwość transmisji obrad w Internecie, z nakierowywaniem obrazów z kamer na aktualnie zabierającego głos mówcę. Bezprzewodowy pulpit dyskusyjno/głosujące powinien pracować w paśmie 2,4 GHz (pasmo ogólnodostępne) i być jednocześnie zabezpieczone przed zakłóceniami od innych urządzeń bezprzewodowych, np. telefonów komórkowych, urządzeń Bluetooth i sieci Wi-Fi. Komunikacja bezprzewodowa oznacza konieczność stosowania dodatkowych zabezpieczeń. Dlatego bezprzewodowy system oraz pulpity dyskusyjne powinny być wyposażone w wielopoziomowy system zabezpieczeń, aby uniemożliwić podsłuch i nieautoryzowany dostęp. Bezprzewodowy pulpit dyskusyjny z obsługą głosowania powinien umożliwić uczestnikom wypowiadanie się, rejestrację na liście chętnych do zabrania głosu, słuchanie wypowiedzi innych uczestników oraz głosowanie. Pulpit powinien posiadać przyciski do zgłaszania się uczestnika do zabrania głosu. Pulpit powinien posiadać możliwość wyposażenia w system do głosowania z diodami LED. Pulpit powinien posiadać złącze słuchawkowe oraz wbudowany głośnik wyciszany w chwili włączania mikrofonu po to, aby zapewnić zabezpieczenie przed sprzężeniami. Pulpit powinien posiadać 1 złącze z dołączonym mikrofonem kierunkowym z osłoną przeciwstukową na wsporniku elastycznym ze wskaźnikiem aktywności. Wymagana jest możliwość odłączenia mikrofonu od pulpitu dla ułatwienia transportu i przechowywania. Pulpit powinien zapewniać: oszczędzanie energii, dużą odporność na zakłócenia elektromagnetyczne, automatyczne wyłączanie mikrofonu po zadanym czasie bezczynności, automatyczne wyszukiwanie własnej sieci, automatyczne wyłączanie w momencie wyjścia poza zasięg. Pulpit powinien spełniać minimalne następujące parametry elektryczne - pasmo przenoszenia audio co najmniej w zakresie 30 Hz - 18 kHz (+/ 3dB), impedancja obciążenia słuchawek co najmniej w zakresie 32 Om - 1 kOm, moc wyjściowa co najmniej 2x15mW/32 Om. Pulpit powinien posiadać wbudowane zabezpieczenie przed zakłóceniami elektromagnetycznymi. Czas pracy akumulatora zasilającego pulpit - co najmniej 20 godzin standardowego użytkowania przy pełnym naładowaniu, czas ładowania nie dłuższy niż 4 godziny, zalecana technologia wykonania akumulatora: litowo-jonowa. Zamawiający aktualnie posiada 25 pulpitów DCN-WDV-D. Na pulpitach posiadanych przez Zamawiającego oraz na nowo dostarczonych powinny być trwale naniesione nadruki opisujące klawisze głosowania (np. za, przeciw, wstrzymuję się). Projektor który wyświetla obraz w proporcji 4:3. Projektor powinien mieć zapewniony bezprzewodowy przekaz wideo na odległość co najmniej 9 m za pomocą nadajnika wpinanego do portu USB w komputerze wysyłającym obraz i odbiornika zamontowanego przy projektorze. Całe urządzenie zasilane napięciem 230V/AC. Projektor powinien mieć parametry nie gorsze niż: Dane projektora Technologia LCD Rozdzielczość Minimum XGA 1024x768 Jasność 5000 ANSI lumenów Zakres kontrastu 1000:1 Format obrazu 4:3 lub 16:9 Odległość od ekranu ok. 9 m Żywotność lampy 3000h / 4000h Wejścia video DVI-D (digital/HDCP), 3 x Cinch (Video/Y-Pb/Cb-Pr/Cr), Mini DIN 4 (S-Video) Wejścia komputerowe D-Sub15 (RGB/SCART-RGB), 5x BNC (RGBHV/Video/Y-Pb/Cb-Pr/Cr) Właściwości wyświetlania - Zoom/Focus: sterowany elektrycznie zoom i focus, ich wielkość zależna od rodzaju obiektywu - Korekcja efektu Keystone: PIONOWA +/- 40o ; POZIOMA +/-20o - Rozdzielczość maksymalna (kompresja): WUXGA (1920x1200) Gniazda audio 1 x 3,5 mm Stereo mini-jack , 2 x RCA (R/L mono) Właściwości użytkowe: - Poziom szumu wentylatora: 38/31 dB w ECO - Moc lampy: 275 W - Pobór prądu: 490 W - Wbudowany głośnik: 1x7 W Przesyłanie obrazu powinno być możliwe za pomocą jednego z 6 wejść komputerowych i wideo. Zapewnione winno być sterowanie obiektywem z pilota (funkcja zoom, regulacja ostrości oraz przesuwanie obiektywu w pionie i w poziomie. Należy odpowiednio dobrać obiektyw, by z odległości około 9m wyświetlić obraz o rozmiarach około 240x170cm. Projektor ze standardowym mocowaniem do zawieszenia na uchwycie ściennym. Miejsce mocowania uzgodnić z Zamawiającym. System ma mieć możliwość bezprzewodowego przesłania obrazu prezentacji z komputera/laptopa i wyświetlenia na ekranie projekcyjnym. Przekazanie obrazu jest możliwe poprzez zastosowanie zestawu składającego się z oprogramowania sterującego, nadajnika podłączanego do komputera i odbiornika włączanego bezpośrednio pod wejście projektora. Ekran: Elektrycznie sterowany ekran projekcyjny winien być umieszczony w kasecie koloru białego. Powinien być zamontowany na ścianie, z opcją odsunięcia od ściany. Ekran dostępny w formacie 4:3 winien być wykonany z wysokiej jakości tkaniny projekcyjnej MattWhite. Ekran winien być z czarnymi ramkami podkreślającymi kontrast i ułatwiającymi kalibrację obrazu. Ekran dedykowany do zastosowań w edukacji, salach konferencyjno-szkoleniowych lub kinie domowym, wyposażony w sterowanie bezprzewodowe na podczerwień (pilot IR). Dane ekranu Wymiary co najmniej 210x160 cm Proporcja 4:3 Elektryczne zwijanie/rozwijanie Tak Miejsce montażu ekranu - uzgodnić z Zamawiającym. Komputer PC do obsługi systemu głosowania, o parametrach nie gorszych niż: Procesor zgodny z architekturą x86 uzyskujący w teście SiSoft Sandra 2008 XII: CPU Arithmetic Benchmark wynik co najmniej: Dhrystone ALU 25000 MIPS, Whetstone ISSE3 21500 MFLOPS, Wymagane parametry procesora winny być osiągane przy nominalnych ustawieniach procesorach (bez przetaktowywania). Pamięć RAM 4GB System operacyjny Windows XP Professional lub o analogicznej funkcjonalności Karta graficzna osiągająca w testach 3DMark 2003 No AA/AF przy rozdzielczości 1024x768 wynik co najmniej 8000fps Karta sieciowa min. 100/1000 Mb/s Karta dźwiękowa Oprogramowanie minimum DirectX 9.0c Wolne miejsce na dysku (instalacja) 1 000 GB Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional, 64 bit lub równoważny - rozumiany jako właściwy pod względem funkcjonalnym oraz obsługi interfejsu użytkownika zamiennik umożliwiający zgodne z przeznaczeniem użytkowanie komputera w sieci teleinformatycznej zamawiającego. Posiadający: graficzny interfejs użytkownika, darmową aktualizację w języku polskim i możliwość dokonywania poprawek systemu z podanej strony www przez Internet oraz przez centralny system zdalnej aktualizacji. System musi posiadać ochronę połączeń internetowych. Jego elementy takie jak: komunikaty systemowe, menu, zintegrowany system pomocy powinny być w języku polskim i zapewniać działanie w trybie graficznym. System musi mieć możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz dostęp przy pomocy hasła hierarchicznego oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami. Konieczną jest też możliwość uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego - użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się - Instalacja, nośnik, licencja. Monitor - Panel dotykowy, współpracujący z komputerem PC o parametrach nie gorszych niż: Rozmiar wyświetlacza (przekątna) 22 cale Rozdzielczość 1680x1050 Wielkość plamki: 0,284 mm Jasność 300 cd/m2 Współczynnik kontrastu 1000:1 Kąt widzenia 170° w poziomie, 170° w pionie Zestawienie ilościowe: LP Urządzenie ILOŚĆ 1 oprogramowania integrujące całość systemu 1 2 Oprogramowanie do obsługi bazy danych uczestników obrad 1 3 System zarządzania/sterowania mikrofonami 1 4 System do obsługi głosowania rady miasta 1 5 System do rejestracji obrad 1 6 Bezprzewodowy pulpit dyskusyjny z ewentualną funkcją głosowania, kpl. 3 7 Projektor z ekranem i wyposażeniem towarzyszącym 1 8 Komputer PC 1 9 Panel dotykowy 1 Wszystkie elementy nie uwzględnione w powyższym opisie, a niezbędne do prawidłowej pracy systemu należy uwzględnić w ofercie i dopisać do tabeli z zestawieniem ilościowym. Szczegółowy zakres obowiązków wykonawcy zawiera wzór umowy wraz z załącznikiem. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia wykonawcy w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego zamówień uzupełniających.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.34.24.00 - Sprzęt nagłaśniający .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentowanie wykonania, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: Dwa zamówienia polegające na dostawie i wdrożeniu bezprzewodowego systemu kongresowego, na kwotę co najmniej 30 000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) każde. lub Co najmniej jednego zamówienia polegającego na dostawie i wdrożeniu bezprzewodowego systemu kongresowego, na kwotę co najmniej 50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Dokumentami potwierdzającymi że oferowane dostawy spełniają wymogi określone przez zamawiającego. Wykonawca musi przedłożyć następujące dokumenty - dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski: : 1) certyfikat zgodności dla systemów: MicrosoftR WindowsR Server 2003 Standard/Enterprise, 32/64 bit; RedHat Enterprise Linux, VMware ESX Server - dla komputera, 2) dla potwierdzenia jakości zaoferowanego sprzętu zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnienie normy z rodziny norm serii ISO 9000 podczas procesu produkcji lub równoważnej normy, 3) certyfikat lub deklarację potwierdzającą spełnienie przez urządzenia norm 89/336/EEC oraz 73/23/EEC (CE) 4) dla wszystkich oferowanych podzespołów należy załączyć karty katalogowe zawierające wymagane parametry. Na każdej karcie katalogowej należy zaznaczyć którego punktu oferty dotyczy dana karta

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

I. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego, jakie wykonawcy muszą złożyć w ofercie: 1) wypełniony druk OFERTA stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji, II. Inne dokumenty zalecane przez zamawiającego, jakie wykonawcy mogą złożyć w ofercie: 1) aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli Wykonawca posiada taki wpis.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.erzeszow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Joselewicza 4, pok. nr 17.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.09.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Joselewicza 4, pok. nr 13.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.