eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sucha Beskidzka › usługi sprzątania wraz z przejęciem pracownikówOgłoszenie z dnia 2006-05-06

POZYCJA 23412

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Sucha Beskidzka: usługi sprzątania wraz z przejęciem pracowników Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej, do kontaktów: Monika Kubasiak, Sabina Steczek, Jacek Jędrzejczyk, ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie, tel. (033) 872 31 11, fax (033) 872 31 11, e-mail: jack@suimed.tpnet.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Dział Zamówień Publicznych, Monika Kubasiak, Sabina Steczek, Jacek Jędrzejczyk, Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie, tel. 033 872-31-11, fax 033 872-31-11. 3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: Dział Zamówień Publicznych, Monika Kubasiak, Sabina Steczek, Jacek Jędrzejczyk, Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie, tel. 033 872-31-11, fax 033 872-31-11. 4) Adres, na którym należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1). 5) Rodzaj zamawiającego: inny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis 1.1) Rodzaj zamówienia na roboty budowlane: 1.2) Rodzaj zamówienia na dostawy: 1.3) Rodzaj zamówienia na usługi: 74. 1.4) Czy jest to umowa ramowa: Nie. 1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługi sprzątania wraz z przejęciem pracowników. 1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Usługi sprzątanie obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej wraz z przejęciem pracowników. 1.7) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej: Szpital Sucha Beskidzka, Szpital Maków Podhalański, Szpital Jordanów. Kod NUTS: 1.8) Nomenklatura 1.8.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 74.70.00.00 - Usługi sprzątania Kod CPV wg słownika 2008: 90.91.00.00 - Usługi sprzątania 1.8.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 1.9) Podział zamówienia na części: Nie. 1.10) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. 2) Wielkość lub zakres zamówienia 2.1) Całkowita wartość lub zakres zamówienia: Usługi sprzątania obiektów ZOZ Sucha Beskidzka. 2.2) Opcje. Opis i termin, w którym mogą być wykonane: 3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24;

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia 1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 44.463,00 zł (czterdzieści cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt trzy złote). 1.2) Główne war. finans. i płatności i/lub odwoł. do odp. przepisów: określone w SIWZ. 1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa dostawców, wykonawców lub usługodawców, której udzielono zamówienia: określone w SIWZ. 2) Warunki uczestnictwa 2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: określone w SIWZ. 2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: określone w SIWZ. 2.1.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty: określone w SIWZ. 2.1.3) Zdolność techniczna - wymagane dokumenty: określone w SIWZ. 3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi 3.1) Czy świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: Nie. 3.2) Czy osoby prawne będą zobow. do wskazania nazwisk oraz kwalifikacji zawod. pracowników odpowiedz. za wyk. zamówienia: Nie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Rodzaj procedury: przetarg nieograniczony. 1.1) Czy wybrano już kandydatów: Nie. 1.2) Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: 1.3) Wcześniejsze publikacje dotyczące tego samego zamówienia 1.3.1) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia: 1.3.2) Inne wcześniejsze publikacje: 2006/S 79 - 83588 z dnia 25.04.2006. 1.4) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert: 2) Kryteria oceny ofert: Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie pod względem: Cena - 70% Koszt kredytowania - 15% Technologia wykonania usługi - 10% Okres niezmienności ceny - 5% Kolejność według znaczenia: Tak. Kryteria określone tak jak w dokumentach zamówienia: Nie. 3) Informacje administracyjne 3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: ZOZ-I-023ZP/32/06. 3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych: dostępne do 09.06.2006, cena - 36,6 PLN. Warunki i sposób płatności: za zaliczeniem pocztowym. 3.3) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 09.06.2006 godzina 10:00. 3.4) Wysłanie zaproszenia do składania ofert do wybranych kandydatów (w procedurze ograniczonej i negocjacyjnej): przybliżona data: 3.5) Język lub języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski. 3.6) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert. 3.7) Warunki dotyczące otwarcia ofert 3.7.1) Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: bez ograniczeń. 3.7.2) Data, godzina i miejsce: 09.06.2006, godzina 11:00, sala konferencyjna ZOZ Sucha Beskidzka.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) O ile dotyczy, wskazać, czy zamówienie ma charakter powtarzający się okresowo oraz podać przybliżone terminy publikacji kolejnych ogłoszeń: kwiecień 2008. 3) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 4) Informacje dodatkowe: 5) Data wysłania ogłoszenia: 27.04.2006.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.