Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Ogłoszenie z dnia 2006-05-06


POZYCJA 23412


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Sucha Beskidzka: usługi sprzątania wraz z przejęciem pracowników
Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej, do kontaktów: Monika Kubasiak, Sabina Steczek, Jacek Jędrzejczyk, ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie, tel. (033) 872 31 11, fax (033) 872 31 11, e-mail: jack@suimed.tpnet.pl.
2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Dział Zamówień Publicznych, Monika Kubasiak, Sabina Steczek, Jacek Jędrzejczyk, Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie, tel. 033 872-31-11, fax 033 872-31-11.
3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: Dział Zamówień Publicznych, Monika Kubasiak, Sabina Steczek, Jacek Jędrzejczyk, Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie, tel. 033 872-31-11, fax 033 872-31-11.
4) Adres, na którym należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).
5) Rodzaj zamawiającego: inny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Opis
1.1) Rodzaj zamówienia na roboty budowlane:
1.2) Rodzaj zamówienia na dostawy:
1.3) Rodzaj zamówienia na usługi: 74.
1.4) Czy jest to umowa ramowa: Nie.
1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługi sprzątania wraz z przejęciem pracowników.
1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Usługi sprzątanie obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej wraz z przejęciem pracowników.
1.7) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej: Szpital Sucha Beskidzka, Szpital Maków Podhalański, Szpital Jordanów.
Kod NUTS:
1.8) Nomenklatura
1.8.1) Wspólny słownik zamówień (CPV):

Oryginalny kod CPV: 74.70.00.00 - Usługi sprzątania

Kod CPV wg słownika 2008: 90.91.00.00 - Usługi sprzątania

1.8.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC):
1.9) Podział zamówienia na części: Nie.
1.10) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
2) Wielkość lub zakres zamówienia
2.1) Całkowita wartość lub zakres zamówienia: Usługi sprzątania obiektów ZOZ Sucha Beskidzka.
2.2) Opcje. Opis i termin, w którym mogą być wykonane:
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24;

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) Warunki dotyczące zamówienia
1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 44.463,00 zł (czterdzieści cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt trzy złote).
1.2) Główne war. finans. i płatności i/lub odwoł. do odp. przepisów: określone w SIWZ.
1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa dostawców, wykonawców lub usługodawców, której udzielono zamówienia: określone w SIWZ.
2) Warunki uczestnictwa
2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
określone w SIWZ.
2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: określone w SIWZ.
2.1.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty: określone w SIWZ.
2.1.3) Zdolność techniczna - wymagane dokumenty: określone w SIWZ.
3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
3.1) Czy świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: Nie.
3.2) Czy osoby prawne będą zobow. do wskazania nazwisk oraz kwalifikacji zawod. pracowników odpowiedz. za wyk. zamówienia: Nie.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) Rodzaj procedury: przetarg nieograniczony.
1.1) Czy wybrano już kandydatów: Nie.
1.2) Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
1.3) Wcześniejsze publikacje dotyczące tego samego zamówienia
1.3.1) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia:
1.3.2) Inne wcześniejsze publikacje: 2006/S 79 - 83588 z dnia 25.04.2006.
1.4) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert:
2) Kryteria oceny ofert:
Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie pod względem:
Cena - 70%
Koszt kredytowania - 15%
Technologia wykonania usługi - 10%
Okres niezmienności ceny - 5%
Kolejność według znaczenia: Tak.
Kryteria określone tak jak w dokumentach zamówienia: Nie.
3) Informacje administracyjne
3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: ZOZ-I-023ZP/32/06.
3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych: dostępne do 09.06.2006, cena - 36,6 PLN.
Warunki i sposób płatności: za zaliczeniem pocztowym.
3.3) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 09.06.2006 godzina 10:00.
3.4) Wysłanie zaproszenia do składania ofert do wybranych kandydatów (w procedurze ograniczonej i negocjacyjnej): przybliżona data:
3.5) Język lub języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski.
3.6) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert.
3.7) Warunki dotyczące otwarcia ofert
3.7.1) Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: bez ograniczeń.
3.7.2) Data, godzina i miejsce: 09.06.2006, godzina 11:00, sala konferencyjna ZOZ Sucha Beskidzka.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE


VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie.
2) O ile dotyczy, wskazać, czy zamówienie ma charakter powtarzający się okresowo oraz podać przybliżone terminy publikacji kolejnych ogłoszeń: kwiecień 2008.
3) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie.
4) Informacje dodatkowe:
5) Data wysłania ogłoszenia: 27.04.2006.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI SUCHA BESKIDZKA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi SUCHA BESKIDZKA » więcej : Usługi sprzątania »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU