eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń e-learningowych dla pracowników NFOŚiGW z uwzględnieniem osób nowozatrudnianych

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2011-08-31

Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń e-learningowych dla pracowników NFOŚiGW z uwzględnieniem osób nowozatrudnianych
Numer ogłoszenia: 232269 - 2011; data zamieszczenia: 31.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4590000, faks 022 4590201.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.nfosigw.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa osoba prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń e-learningowych dla pracowników NFOŚiGW z uwzględnieniem osób nowozatrudnianych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń e-learningowych dla pracowników NFOŚiGW z uwzględnieniem osób nowozatrudnianych, w tym: a) udostępnienie łącznie nie mniej niż 400 i nie więcej niż 500 loginów do szkolenia Przeciwdziałanie mobbingowi, b) udostępnienie łącznie nie mniej niż 40 i nie więcej niż 60 loginów do szkolenia Ochrona danych osobowych, c) przygotowanie szkolenia dedykowanego e-learningowego z wewnętrznych procedur w NFOŚiGW. Szkolenie powinno zawierać łącznie nie mniej niż 100 i nie więcej niż 130 ekranów, d) dzierżawa na okres 12 miesięcy platformy e-learningowej umożliwiającej przeprowadzenie powyższych szkoleń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Części II i III SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.42.00.00 - Usługi e-learning 80.51.10.00 - Usługi szkolenia personelu .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat (przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej trzy usługi polegające na uruchomieniu i udostępnieniu w formie dzierżawy lub uruchomieniu i wdrożeniu u odbiorcy/ców platformy LMS wraz z gotowymi lub dedykowanymi szkoleniami, przy czym co najmniej jedna z tych usług była realizowana dla minimum 500 użytkowników.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. III.4.3.1) niniejszego ogłoszenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Niniejsze dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, na zasadach określonych w zdaniu pierwszym oraz art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (tj. w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, wskazane jest, aby dokument - zobowiązanie określało również sposób udostępnienia zasobu (np. udział w realizacji części zamówienia, przekazanie wiedzy jako know-how, technologii wykonania lub metodyki rozwiązań, itp.)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. W przypadku niewykorzystania wszystkich zamówionych loginów, Wykonawca przedłuży okres dzierżawy platformy LMS do czasu umożliwiającego ich pełne wykorzystanie jednak nie dłużej niż o 3 miesiące. Wykorzystanie loginów w przedłużonym terminie będzie realizowane w ramach wynagrodzenia niniejszej umowy i nie będzie powodowało dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego. 2. Jeżeli w wyniku zmiany obowiązujących przepisów nastąpi zmiana stawki podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę wynikającą z różnicy pomiędzy: kwotą podatku obliczonego stawką dotychczasową, a kwotą podatku wyliczonego według nowej stawki

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nfosigw.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 1, pokój 214.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.09.2011 godzina 11:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie NFOŚiGW - adres: ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa lub osobiście w Kancelarii NFOŚiGW lub w pokoju nr 214 przy ul. Konstruktorskiej 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 wymagane w pkt. III.4.1) ogłoszenia zaleca się złożyć zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2.1 do Części I SIWZ - Instrukcji dla Wykonawców (IDW). 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w pkt. III.4.2) ogłoszenia zaleca się złożyć zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik 2.2. do IDW. 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2, o którym mowa w pkt. III.4.2) ogłoszenia zaleca się złożyć zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2.2 do IDW. 4. Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w pkt. III.4.1) ogłoszenia zaleca się sporządzić zgodnie z Załącznikiem nr 3 do IDW. Zamawiający nie wymaga podania wartości usług. 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w punkcie III.3) niniejszego ogłoszenia mogą oni spełniać łącznie, natomiast brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, musi wykazać każdy z Wykonawców. 6. Ocena spełniania przedstawionych w niniejszym ogłoszeniu warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów, wg zasady: spełnia - nie spełnia. 7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a) oświadczenie, o którym mowa w pkt III.4.1) niniejszego ogłoszenia, mogą oni złożyć łącznie (na jednym druku), w przypadku łącznego spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, albo odrębnie, jeżeli Wykonawca składający odrębnie oświadczenie, spełnia samodzielnie wszystkie warunki udziału w postępowaniu; b) dokument, o którym mowa w punkcie III.4.1) ogłoszenia, zobowiązany jest złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy wykazywać będą spełnianie warunku udziału w postępowaniu, których dokument dotyczy; c) oświadczenie, o którym mowa w pkt III.4.2) oraz dokument, o którym mowa w pkt III.4.2) albo odpowiadające mu dokumenty, o których mowa w pkt III.4.3.1) i III.6)1), muszą być złożone przez każdego z tych Wykonawców. 8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mają obowiązek ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: - łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument), - oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców). W każdym jednak przypadku w treści dokumentu pełnomocnictwa zaleca się wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wskazać ich Pełnomocnika. Zaleca się, aby w treści pełnomocnictwa wskazane były czynności, do których upoważniony jest Pełnomocnik, tj. np.: podpisania oferty, potwierdzanie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, składania oświadczeń woli i wiedzy, składania wyjaśnień, parafowania dokumentów, podpisania umowy, itp. Wszelką korespondencję Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z Pełnomocnikiem. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 9. Termin związania ofertą (30), zgodnie z art. 85 ust. 5 ustawy Pzp, zaczyna bieg wraz z upływem terminu składania ofert i liczony jest łącznie z tym dniem. 10. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem (+ 48 22 45-90-201), z zastrzeżeniem zdania ostatniego w pkt 10. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Dominika Chwałek - od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 - 15:30; nr faksu + 48 22 45 90 201. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku konieczności złożenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści oferty lub złożonych dokumentów - wyjaśnienia te mogą być składane faksem. W przypadku konieczności uzupełnienia przez Wykonawcę dokumentów, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, składane są one w formie określonej odpowiednio dla danego dokumentu w pkt. 11 poniżej oraz w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane. 11. Dokumenty i oświadczenia, wymagane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, za wyjątkiem oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt III.4.1) oraz pisemnego zobowiązania innych podmiotów, o którym mowa w pkt III.6)2), które muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, następuje poprzez złożenie podpisu lub parafy osoby osób uprawnionej, z adnotacją za zgodność z oryginałem. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. III.6)2), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Za prawidłowo poświadczone uznane będą również dokumenty poświadczone przez ustanowionego pełnomocnika. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 12. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą, dla których Zamawiający określił wzory w IDW, powinny zostać sporządzone z ich wykorzystaniem lub być z nimi zgodne - co do treści. 13. Postępowanie oznaczone jest numerem ZZP/29/2011. 14. Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego, Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej ani ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 15. Zamawiający wymaga wniesienia, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wniesione przez Wykonawcę musi obejmować cały okres obowiązywania umowy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Usługi e-learning »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.