eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › modernizacja i adaptacja oddziału VII (Detoks) w szpitalu przy ul. Nowowiejskiej 27 w Warszawie - II etap

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2007-04-20

POZYCJA 23047

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Warszawa: modernizacja i adaptacja oddziału VII (Detoks) w szpitalu przy ul. Nowowiejskiej 27 w Warszawie - II etap Publikacja obowiązkowa.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej, do kontaktów: W spr. form.-Marta Bachańska tel.022 8252031 w.355 W spr. przedm. zamów.-K. Walisiak wew. 214, ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8252031 w. 355, 356, fax 022 8252031 w. 355, e-mail: zamowienia-publiczne@wp.pl. Adresy internetowe Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL): zamowienia-publiczne@wp.pl Adres profilu nabywcy (URL): Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL): Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów. 2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej; Zdrowie. Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: modernizacja i adaptacja oddziału VII (Detoks) w szpitalu przy ul. Nowowiejskiej 27 w Warszawie - II etap. 1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: roboty budowlane, wykonanie. Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Warszawa, ul. Nowowiejska 27. 1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego. 1.4) Informacje na temat umowy ramowej: Czas trwania umowy ramowej: Wartość umowy ramowej: Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone: 1.5) Określenie przedmiotu zamówienia: Modernizacja i adaptacja oddziału VII ( Detoks ) w szpitalu przy ul. Nowowiejskiej 27 w Warszawie - II etap. 1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego: Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 1.7) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 45.26.25.22 - Roboty murarskie Kod CPV wg słownika 2008: 45.26.25.22 - Roboty murarskie Oryginalny kod CPV: 45.40.00.00 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Kod CPV wg słownika 2008: 45.40.00.00 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Oryginalny kod CPV: 45.31.00.00 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Kod CPV wg słownika 2008: 45.31.00.00 - Roboty instalacyjne elektryczne Oryginalny kod CPV: 45.33.20.00 - Kładzenie upustów hydraulicznych Kod CPV wg słownika 2008: 45.33.20.00 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne Oryginalny kod CPV: 45.33.11.00 - Instalowanie centralnego ogrzewania Kod CPV wg słownika 2008: 45.33.11.00 - Instalowanie centralnego ogrzewania 1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie. 1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. 2) Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: Modernizacja i adaptacja oddziału VII ( detoks ) w szpitalu przy ul. Nowowiejskiej 27 w Warszawie - II etap, obejmująca roboty ogólnobudowlane murarskie i wykończeniowe, roboty instalacyjne elektryczne, roboty instalacyjne wodociągowe i kanalizacyjne, roboty instalacyjne centralnego ogrzewania. 3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Wymagany; okres w miesiącach: 3

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10000 złotych 2) Warunki udziału Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne Opis warunków udziału w postępowaniu: 1. Odnośnie sytuacji podmiotowej wykonawcy - musi on wykazać, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 2. Odnośnie zdolności ekonomicznej i finansowej wykonawca musi wykazać, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych, a w tym, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 150.000,00 złotych. 3. Odnośnie zdolności technicznej wykonawcy, w celu potwierdzenia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawca musi okazać się, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych, a w tym wykonaniem co najmniej 2 robót budowlanych na kwotę co najmniej 500.000 zł każda, w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. remontów lub modernizacji obiektów szpitalnych. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Odnośnie sytuacji podmiotowej wykonawcy - ocena spełniania tych warunków będzie dokonywana na podstawie dostarczonych przez wykonawcę dokumentów wymaganych w postępowaniu, na zasadzie spełniania ich lub nie, bez stopniowania ich oceny. 2. Odnośnie zdolności ekonomicznej i finansowej - ocena spełniania tych warunków będzie dokonywana na podstawie dostarczonych przez wykonawcę dokumentów wymaganych w postępowaniu, na zasadzie spełniania ich lub nie, bez stopniowania ich oceny. 3. Odnośnie zdolności technicznej wykonawcy - ocena spełniania tych warunków będzie dokonywana na podstawie dostarczonych przez wykonawcę dokumentów wymaganych w postępowaniu, na takiej zasadzie, że każdy wykonawca musi okazać się wykonaniem co najmniej 2 robót budowlanych, o których mowa w warunkach udziału w postępowaniu, na kwotę co najmniej 500.000 zł każda. Dodatkowo warunek ten podlega ocenie, tj. za każde zadanie odpowiadające co najmniej minimum określonemu w warunkach udziału w postępowaniu zamawiający przyzna wykonawcy 1 punkt. Do dalszego udziału w postępowaniu zostanie zakwalifikowanych 5 wykonawców posiadających największą liczbę punktów. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca musi złożyć dokumenty zgodnie z § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.5.2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 87, poz. 605) oraz oświadczenie wykonawcy spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 22 ust. 1 p.z.p. i niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p. Zamawiający wymaga załączenia do wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu niżej wymienionych dokumentów w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych przez wykonawcę, zgodnie z uregulowaniami w/w rozporządzenia : 1. Odnośnie sytuacji podmiotowej wykonawcy : 1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 2) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 3) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 4) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 5) oświadczenia wykonawcy spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych i niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Uwaga 1: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się uregulowania § 2 w/w rozporządzenia. 2. Odnosnie zdolności ekonomicznej i finansowej : 1) polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, 2) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wczesniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na kwotę co najmjniej 150.000,00 złotych. 3. Odnośnie zdolności technicznej wykonawcy - wykaz wykonanych co najmniej 2 robót budowlanych na kwotę co najmniej 500.000 zł każda, w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. remontów lub modernizacji obiektów szpitalnych, z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania, oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia 1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony. 1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5 2) Kryteria oceny ofert 2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie. 3) Informacje administracyjne 3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Opłata: Warunki i sposób płatności: 3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu: 3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.05.2007 godzina 09:30. 3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski. 3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 24.05.2007, godzina 10:00, Siedziba zamawiającego, Warszawa, ul. Nowowiejska 27, Dział Zamówień Publicznych, pok. 95.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie. 2) Informacje dodatkowe: Wykonawcy mogą ( nie jest to obowiązkowe ) skorzystać z wzoru wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego : www.szpitalnowowiejski.pl 3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 17.04.2007.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.