eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Starachowice › modernizacja i rozbudowa OŚ w Starachowicach.Ogłoszenie z dnia 2006-05-05

POZYCJA 22909

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - roboty budowlane Starachowice: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., do kontaktów: Sławomir Wnuk, ul. Iglasta 5, 27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie, tel. +48 41 2750361, fax 041 2750366, e-mail: m.m@pwik.starachowice.pl, www.bip.pwik.starachowice.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: modernizacja i rozbudowa OŚ w Starachowicach. 2) Miejsce wykonywania: Starachowice. Kod NUTS: PL33. 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 45.20.00.00 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Kod CPV wg słownika 2008: 45.20.00.00 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Oryginalny kod CPV: 45.30.00.00 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych Kod CPV wg słownika 2008: 45.30.00.00 - Roboty instalacyjne w budynkach Oryginalny kod CPV: 29.83.20.00 - Urządzenia do demontażu Kod CPV wg słownika 2008: 43.32.20.00 - Urządzenia do demontażu Oryginalny kod CPV: 29.56.60.00 - Maszyny do uzdatniania ścieków Kod CPV wg słownika 2008: 42.99.60.00 - Maszyny do uzdatniania ścieków 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE): 4) Rodzaj i zakres robót budowlanych: Przedmiotem niniejszego kontraktu są prace projektowe i roboty budowlane oraz dostawa i montaż urządzeń związane z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków w Starachowicach, w ramach Projektu Funduszu Spójności Nr CCI: 2004/PL/16/C/PE/020, w oparciu o Warunki Kontraktu na Urządzenia i Budowę z Projektowaniem - pierwsze wydanie angielsko-polskie COSMOPOLI 2000 (tłumaczenie 1 wydania FIDIC 1999), SIDIR 2000 z modyfikacją Komisji Wspólnot Europejskich (w uzgodnieniu z FIDIC) z 2003 roku wprowadzającą kryterium kosztu eksploatacyjnego (OPEX). Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków przewiduje: - modernizację procesu technologicznego, pod kątem osiągnięcia w procesie oczyszczania odpowiedniej redukcji zanieczyszczeń, - modernizację pompowni ścieków surowych, - przebudowę węzła oczyszczania mechanicznego, - modernizację i rozbudowę ciągu przeróbki osadu, - modernizację gospodarki gazowej, - rozbudowę systemu automatyki i sterowania, - modernizację, rozbudowę lub budowę laboratorium ściekowego, - realizację systemu retencjonowania ścieków dopływających, - usprawnienie gospodarki cieplnej i energetycznej z wprowadzeniem skojarzonej gospodarki energetycznej, - usprawnienie systemu zarządzania i obsługi oczyszczalni. Modernizowana oczyszczalnia ścieków posiadać będzie przepustowość hydrauliczną około 20 000 m sześć./d oraz możliwość przyjęcia ładunku zanieczyszczeń od około 90 000 - 99 000 RLM, z jednoczesnym podniesieniem obecnego efektu oczyszczania oraz osiągnięciem jak najniższych kosztów eksploatacyjnych oczyszczalni po realizacji niniejszego kontraktu. 5) Szacunkowy koszt robót budowlanych (bez VAT): 5000000 EUR. 6) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 25.05.2006. 7) Data zakończenia: 15.12.2009. 8) Główne warunki finansowania i płatności: a) Źródła finansowania: Fundusz Spójności - 68%, Zamawiający - 32% wartości zamówienia, b) Płatności - w EUR lub w PLN (przeliczenie kwoty EUR kursem banku zamawiającego - BOŚ o/Częstochowa. c) Warunki płatności: - Zgodnie z zasadami FIDIC. Fakturacja częściowa - do 20 dni miesiąca parzystego obejmująca okresy 2- miesięczne. Płatność częściowa będzie kwotą wynikającą z podzielenia ryczałtowej kwoty Umowy przez liczbę pełnych cykli 2- miesięcznych zawierających się w Okresie Rozliczeniowym (od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2009) Termin płatności: 28 dni. Zaliczka: nie-oprocentowana, w wysokości do 20% ryczałtowej kwoty kontraktu. 9) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Tak, Projekt "Wodociągi kanalizacja i oczyszczanie ścieków w Starachowicach", 2004/PL/16/C/PE/020. 3) Data wysłania ogłoszenia: 20.04.2006.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.