eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Cieszyn › Sprzątanie Starostwa Powiatowego w Cieszynie w 2010r

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2009-12-01

Cieszyn: Sprzątanie Starostwa Powiatowego w Cieszynie w 2010r
Numer ogłoszenia: 226787 - 2009; data zamieszczenia: 01.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Cieszyński w imieniu którego występuje Zarząd Powiatu Cieszyńskiego , ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, woj. śląskie, tel. 033 4777213, 4777214, faks 033 4777333.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.cieszyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzątanie Starostwa Powiatowego w Cieszynie w 2010r.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług polegających na: kompleksowym sprzątaniu sal narad, pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatek schodowych, węzłów sanitarnych w budynkach Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29 oraz ul. Szerokiej 13. 2.Czynności określone w przedmiocie zamówienia wykonywane będą od godz. 1530 codziennie od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni wolnych od pracy. 3.Wymogiem Zamawiającego jest, aby do jego dyspozycji pozostawała jedna sprzątaczka codziennie w godz. od 700 - 1100 celem bieżącego utrzymania czystości w dwóch budynkach Starostwa, oraz aby Wykonawca dysponował sprzętem do przemysłowego sprzątania. 4. Powierzchnia objęta przedmiotem zamówienia: 5.030m2, przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia powierzchni do sprzątania ze względu na prowadzone remonty. 5. Przedmiot zamówienia obejmuje również zabezpieczenie środków czystości koniecznych do wykonania przedmiotowego zamówienia z wyłączeniem papieru toaletowego, ręczników papierowych, mydła w płynie, kostek zapachowych, które zabezpieczy zamawiający,a wykonawca jedynie je zainstaluje, uzupełni. 6. W szczególności przedmiotem zamówienia objęte jest: a)kompleksowe sprzątanie powierzchni biur i korytarzy (mycie posadzek i podłóg) w tym codzienne: - przetarcie na mokro biurek, lamp, parapetów, mebli i kaloryferów, - zamiatanie i mycie podłóg, - odkurzanie wykładzin i mebli tapicerowanych odkurzaczami przemysłowymi o zwiększonej ilości filtrów, - opróżnianie i oczyszczanie koszy, - przetarcie ram obrazów, szaf, drzwi, wyłączników światła. b)raz w tygodniu kompleksowe sprzątanie sal narad i sali sesyjnej. c)założenie warstw ochronnych na tarket na korytarzach, salach narad i pomieszczeniach biurowych, 2 x w roku (wiosna, jesień). d)sprzątanie klatek schodowych w tym: odkurzanie balustrady schodowej wraz ze zdezynfekowaniem poręczy, codzienne mycie schodów, drzwi szklanych oraz zamiatanie pod wycieraczkami przy wejściach do budynków Starostwa. e)sprzątanie węzłów sanitarnych, w tym codzienne: mycie kompleksów sanitarnych (armatury, luster, muszli WC, pisuarów), mycie powierzchni wykafelkowanych w toaletach, przemycie środkami dezynfekującymi ścian, posadzek i drzwi w toaletach. f)mycie okien dwa razy w roku (wiosna, jesień). g)pranie wykładzin dwa razy w roku(wiosna, jesień) h)instalowanie środków czystości zabezpieczonych przez zamawiającego we wszystkich węzłach sanitarnych. i)codzienne zamiatanie płytek ceramicznych oraz mycie ich raz w tygodniu przed wejściem głównym Budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej 29. 7. Zamawiający zabezpiecza pomieszczenia gospodarcze dla sprzątaczek oraz magazyn na sprzęt i środki do sprzątania.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00 - Usługi sprzątania .

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp oraz spełniający wymogi art. 22 ust. 1 uPzp. 2. Wykonawca powinien: a).Spełniać wszystkie wymagania wynikające z dokumentów i oświadczeń. b).Oświadczyć że będzie dysponował następującymi urządzeniami: - urządzenie do położenia warstwy ochronnej (polisch) na tarket, - urządzenie do prania wykładzin dywanowych, - odkurzacz przemysłowy o zwiększonej ilości filtrów. 3. Zamawiający będzie oceniał powyższe warunki na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt 6 SIWZ. Oferta musi być zgodna ze wszystkimi wymogami SIWZ oraz uPzp. 4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą wg formuły spełnia - nie spełnia. 5. Nie spełnienie warunków udziału w postępowaniu, skutkuje wykluczeniem Wykonawcy i odrzuceniem oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 uPzp..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1) formularz ofertowy, 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne zgodnie z art. 22 ust. 1 uPzp, 3) oświadczenie zgodnie z pkt. 5.2. ppkt. 2 SIWZ, 4) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 5) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2. Postanowienia dotyczące wnoszenia ofert wspólnie przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcja/spółki cywilne): 1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji, wystawione zgodnie z wymogami prawa, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów, winno być dołączone do oferty, 2) oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika, oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w pkt 2), 4), 5) dla każdego z partnera osobno, pozostałe składane są wspólnie. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się przepisy § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.). 4. Nie złożenie jakiegokolwiek dokumentu z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 uPzp skutkuje wykluczeniem Wykonawcy i odrzuceniem oferty..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.cieszyn.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn pok. 213.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2009 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.