Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Treść lub zakres przetargu uległy zmianie.
Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2009-12-01

Cieszyn: Sprzątanie Starostwa Powiatowego w Cieszynie w 2010r

Numer ogłoszenia: 226787 - 2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Cieszyński w imieniu którego występuje Zarząd Powiatu Cieszyńskiego , ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, woj. śląskie, tel. 033 4777213, 4777214, faks 033 4777333. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzątanie Starostwa Powiatowego w Cieszynie w 2010r.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług polegających na: kompleksowym sprzątaniu sal narad, pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatek schodowych, węzłów sanitarnych w budynkach Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29 oraz ul. Szerokiej 13.
2.Czynności określone w przedmiocie zamówienia wykonywane będą od godz. 1530 codziennie od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni wolnych od pracy.
3.Wymogiem Zamawiającego jest, aby do jego dyspozycji pozostawała jedna sprzątaczka codziennie w godz. od 700 - 1100 celem bieżącego utrzymania czystości w dwóch budynkach Starostwa, oraz aby Wykonawca dysponował sprzętem do przemysłowego sprzątania.
4. Powierzchnia objęta przedmiotem zamówienia: 5.030m2, przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia powierzchni do sprzątania ze względu na prowadzone remonty.
5. Przedmiot zamówienia obejmuje również zabezpieczenie środków czystości koniecznych do wykonania przedmiotowego zamówienia z wyłączeniem papieru toaletowego, ręczników papierowych, mydła w płynie, kostek zapachowych, które zabezpieczy zamawiający,a wykonawca jedynie je zainstaluje, uzupełni.
6. W szczególności przedmiotem zamówienia objęte jest:
a)kompleksowe sprzątanie powierzchni biur i korytarzy (mycie posadzek i podłóg)
w tym codzienne:
- przetarcie na mokro biurek, lamp, parapetów, mebli i kaloryferów,
- zamiatanie i mycie podłóg,
- odkurzanie wykładzin i mebli tapicerowanych odkurzaczami przemysłowymi o zwiększonej ilości filtrów,
- opróżnianie i oczyszczanie koszy,
- przetarcie ram obrazów, szaf, drzwi, wyłączników światła.
b)raz w tygodniu kompleksowe sprzątanie sal narad i sali sesyjnej.
c)założenie warstw ochronnych na tarket na korytarzach, salach narad i pomieszczeniach biurowych, 2 x w roku (wiosna, jesień).
d)sprzątanie klatek schodowych w tym:
odkurzanie balustrady schodowej wraz ze zdezynfekowaniem poręczy,
codzienne mycie schodów, drzwi szklanych oraz zamiatanie pod wycieraczkami przy wejściach do budynków Starostwa.
e)sprzątanie węzłów sanitarnych, w tym codzienne:
mycie kompleksów sanitarnych (armatury, luster, muszli WC, pisuarów),
mycie powierzchni wykafelkowanych w toaletach,
przemycie środkami dezynfekującymi ścian, posadzek i drzwi w toaletach.
f)mycie okien dwa razy w roku (wiosna, jesień).
g)pranie wykładzin dwa razy w roku(wiosna, jesień)
h)instalowanie środków czystości zabezpieczonych przez zamawiającego we wszystkich węzłach sanitarnych.
i)codzienne zamiatanie płytek ceramicznych oraz mycie ich raz w tygodniu przed wejściem głównym Budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej 29.
7. Zamawiający zabezpiecza pomieszczenia gospodarcze dla sprzątaczek oraz magazyn na sprzęt i środki do sprzątania.


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

90.91.00.00 - Usługi sprzątania
.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU


 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp oraz spełniający wymogi art. 22 ust. 1 uPzp.
  2. Wykonawca powinien:
  a).Spełniać wszystkie wymagania wynikające z dokumentów i oświadczeń.
  b).Oświadczyć że będzie dysponował następującymi urządzeniami:
  - urządzenie do położenia warstwy ochronnej (polisch) na tarket,
  - urządzenie do prania wykładzin dywanowych,
  - odkurzacz przemysłowy o zwiększonej ilości filtrów.
  3. Zamawiający będzie oceniał powyższe warunki na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt 6 SIWZ. Oferta musi być zgodna ze wszystkimi wymogami SIWZ oraz uPzp.
  4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą wg formuły spełnia - nie spełnia.
  5. Nie spełnienie warunków udziału w postępowaniu, skutkuje wykluczeniem Wykonawcy
  i odrzuceniem oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 uPzp..

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
  1) formularz ofertowy,
  2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne zgodnie z art. 22 ust. 1 uPzp,
  3) oświadczenie zgodnie z pkt. 5.2. ppkt. 2 SIWZ,
  4) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  5) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
  2. Postanowienia dotyczące wnoszenia ofert wspólnie przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcja/spółki cywilne):
  1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji, wystawione zgodnie z wymogami prawa, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów, winno być dołączone do oferty,
  2) oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika, oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w pkt 2), 4), 5) dla każdego z partnera osobno, pozostałe składane są wspólnie.
  3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się przepisy § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.).
  4. Nie złożenie jakiegokolwiek dokumentu z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 uPzp skutkuje wykluczeniem Wykonawcy i odrzuceniem oferty..


SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn pok. 213.


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2009 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z CIESZYNA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Cieszynie » więcej : Usługi sprzątania »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU