eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białowieża › Ciągnik rolniczy z osprzętem oraz maszyny rolnicze

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2008-09-19

Białowieża: Ciągnik rolniczy z osprzętem oraz maszyny rolnicze
Numer ogłoszenia: 226387 - 2008; data zamieszczenia: 19.09.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Białowieski Park Narodowy , ul. Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża, woj. podlaskie, tel. 085 6812306.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bpn.com.pl.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ciągnik rolniczy z osprzętem oraz maszyny rolnicze.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: A. Ciągnik rolniczy z napędem na 4 koła, - silnik o mocy min. 80 KM (60kW) - chłodzenie cieczą - sprężarka - alternator - sprzęgło dwustopniowe - skrzynia biegów synchronizowana - niezależna pompa hydrauliczna min. 50 l/min - blokada mechanizmu różnicowego - przednia oś napędzana - układ kierowniczy hydrostatyczny - wałek odbioru mocy 540 obr./min. - kabina z ogrzewaniem i wentylacją B. Osprzęt współpracujący z ciągnikiem (kompatybilny) - ładowacz czołowy hydrauliczny o udźwigu min. 1500kg - czerpak do materiałów sypkich - widły do obornika - widły do palet - chwytak do bel C. Maszyny rolnicze, - przyczepa dwuosiowa samowyładowcza o ładowności 4 t - kosiarka rotacyjna o szer. roboczej min. 185 cm z hydraulicznym składaniem - przetrząsaczo - zgrabiarka 7 wirnikowa.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00 - Ciągniki 16.00.00.00 - Maszyny rolnicze .

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.10.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie ustanawia wadium przetargowego

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia: a) Dostawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) Dostawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, c) Dostawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 lub 2 PZP; Zamawiający dokona oceny spełniania przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Dostawca spełnił. Dostawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów i oświadczeń: a)oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 PZP - zał nr 2; b)oświadczenie, iż oferent akceptuje treść umowy - zał. nr 3 - proszę potwierdzić podpisem projekt umowy po stronie DOSTAWCA; c)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; d) kopia świadectwa homologacji dot. oferowanego pojazdu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bpn.com.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Białowieski Park Narodowy w Białowieży, Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża woj. podlaskie.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.09.2008 godzina 13:00, miejsce: sekretariat Białowieskiego Parku Narodowego w Białowieży (pok. nr 1), Park Pałacowy 11.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.