Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2008-09-19

Białowieża: Ciągnik rolniczy z osprzętem oraz maszyny rolnicze

Numer ogłoszenia: 226387 - 2008; data zamieszczenia: 19.09.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Białowieski Park Narodowy , ul. Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża, woj. podlaskie, tel. 085 6812306. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OPIS


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ciągnik rolniczy z osprzętem oraz maszyny rolnicze.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: A. Ciągnik rolniczy z napędem na 4 koła,
- silnik o mocy min. 80 KM (60kW)
- chłodzenie cieczą
- sprężarka
- alternator
- sprzęgło dwustopniowe
- skrzynia biegów synchronizowana
- niezależna pompa hydrauliczna min. 50 l/min
- blokada mechanizmu różnicowego
- przednia oś napędzana
- układ kierowniczy hydrostatyczny
- wałek odbioru mocy 540 obr./min.
- kabina z ogrzewaniem i wentylacją
B. Osprzęt współpracujący z ciągnikiem (kompatybilny)
- ładowacz czołowy hydrauliczny o udźwigu min. 1500kg
- czerpak do materiałów sypkich
- widły do obornika
- widły do palet
- chwytak do bel
C. Maszyny rolnicze,
- przyczepa dwuosiowa samowyładowcza o ładowności 4 t
- kosiarka rotacyjna o szer. roboczej min. 185 cm z hydraulicznym składaniem
- przetrząsaczo - zgrabiarka 7 wirnikowa.


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

16.70.00.00 - Ciągniki
16.00.00.00 - Maszyny rolnicze
.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.10.2008.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie ustanawia wadium przetargowego

III.2) WARUNKI UDZIAŁU


 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:
  a) Dostawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  b) Dostawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  c) Dostawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 lub 2 PZP;
  Zamawiający dokona oceny spełniania przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Dostawca spełnił. Dostawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem..

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów i oświadczeń:
  a)oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 PZP - zał nr 2;
  b)oświadczenie, iż oferent akceptuje treść umowy - zał. nr 3 - proszę potwierdzić podpisem projekt umowy po stronie DOSTAWCA;
  c)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  d) kopia świadectwa homologacji dot. oferowanego pojazdu.


SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Białowieski Park Narodowy w Białowieży, Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża
woj. podlaskie.


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.09.2008 godzina 13:00, miejsce: sekretariat Białowieskiego Parku Narodowego w Białowieży (pok. nr 1), Park Pałacowy 11.


IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI BIAŁOWIEŻA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi BIAŁOWIEŻA » więcej : Ciągniki »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU