eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytom › Szkolenie pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Czeladzi, Zakład Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Część I - IX

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2012-06-28

Bytom: Szkolenie pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Czeladzi, Zakład Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Część I - IX
Numer ogłoszenia: 225438 - 2012; data zamieszczenia: 28.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. , ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom, woj. śląskie, tel. 032 3513300, 3513301, 3513364, faks 032 3513309, -10, 3513369.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.srk.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Szkolenie pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Czeladzi, Zakład Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Część I - IX.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Szkolenie pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Czeladzi, Zakład Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, w tym Część I - Szkolenia w zakresie elektrycznym Część II - Szkolenia w zakresie mechanicznym Część III - Szkolenia w zakresie szkoleń okresowych oraz kursów uprawniających do prowadzenia szkoleń i instruktaży Część IV - Szkolenia w zakresie technologii naprawy i łączenia kabli i przewodów oponowych na napięciu do 6 kV Część V - Szkolenia w zakresie zagrożenia radiacyjnego Część VI - Szkolenia w zakresie kursów z egzaminem UDT Część VII - Szkolenia w zakresie hydrauliki siłowej Część VIII - Szkolenia w zakresie remontów silników elektrycznych, napraw przewoźnych stacji transformatorowych Część IX - Szkolenia w zakresie zabezpieczeń upływowych i ziemnozwarciowych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres wraz z uwarunkowaniami techniczno-organizacyjnymi zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: . Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: Część I - 1 400,00 zł ( słownie: jeden tysiąc czterysta złotych) Część II - 1 600,00 zł ( słownie: jeden tysiąc sześćset złotych) Część III - 800,00 zł ( słownie: osiemset złotych) Część IV - 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) Część V - 100,00 zł ( słownie: sto złotych) Część VI - 290,00 zł ( słownie: dwieście dziewięćdziesiąt złotych) Część VII - 40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych) Część VIII - 140,00 zł ( słownie: sto czterdzieści złotych) Część IX - 40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych)

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien posiadać niezbędna wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu usług o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia oraz udokumentować realizację w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę w ramach jednej umowy porównywalną z przedmiotem zamówienia o wartości minimum: Części I: 25 000,00 zł brutto. Części II: 27 000,00 zł brutto. Części III: 14 000,00 zł brutto. Części IV: 4 000,00 zł brutto. Części V: 1 800,00 zł brutto. Części VI: 4 900,00 zł brutto. Części VII: 700,00 zł brutto. Części VIII: 2 400,00 zł brutto. Części IX: 800,00 zł brutto. W przypadku składania oferty na większą ilość części można także wykazać się jedną usługą stanowiącą sumę wartości, o których mowa powyżej.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków obowiązany jest przedłożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których te podmioty posiadają rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tych podmiotów, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 44 ustawy Pzp w związku z art. 22 ust.1 ustawy Pzp zgodnie z pkt. 5.1. SIWZ - załączniki nr 2, 2a, 2b, 2c, 2d do druku OFERTA. Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (załączniki nr 2a, 2b, 2c, 2d), zobowiązany jest uzyskać pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, które należy dołączyć do załączników nr 2a, 2b, 2c, 2d do druku OFERTA. 2.Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z opisem w pkt. II ppkt. 1 Załącznika nr 2 do SIWZ - załącznik nr 6 do druku OFERTA. 3. Wypełniony formularz cenowy zawierający cenę za wykonanie zamówienia z podziałem na poszczególne części i zadania - załącznik nr 7.1-7.9 do druku OFERTA.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.srk.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 p. 112..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.07.2012 godzina 12:00, miejsce: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 - II piętro Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Szkolenia w zakresie elektrycznym.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szkolenie pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Czeladzi, Zakład Centralny Zakład Odwadniania Kopalń 1 Kurs specjalistyczny rewidentów urządzeń systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa wraz z kursem specjalistycznym eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej w ruchu podziemnych zakładów górniczych 2 2 Kurs specjalistyczny rewidentów urządzeń wyciągowych w zakresie elektrycznym w ruchu podziemnych zakładów górniczych 5 3 Kurs specjalistyczny eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej dla elektromonterów maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1kV w ruchu podziemnych zakładów górniczych 8 4 Kurs specjalistyczny eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej dla elektromonterów maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1kV w ruchu podziemnych zakładów górniczych 20 5 Kurs DEx1 dla dozoru ruchu elektrycznego w zakresie montażu i obsługi urządzeń konstrukcji przeciwwybuchowej 6 6 Kurs dla elektryków wraz z uzyskaniem świadectwa kwalifikacyjnego E do 1 kV (Grupa 1) 3 7 Kurs dla elektryków wraz z uzyskaniem świadectwa kwalifikacyjnego E powyżej 1 kV (Grupa 1) 30 8 Kurs dla osób dozoru wraz z uzyskaniem świadectwa kwalifikacyjnego D do 110 kV 2 9 Kurs dla osób dozoru wraz z uzyskaniem świadectwa kwalifikacyjnego D (Grupa 2) 2 10 Kurs dla pracowników obsługi i konserwacji sprężarek oraz instalacji sprężonego powietrza wraz z uzyskaniem świadectwa kwalifikacyjnego E 9 11 Kurs dla pracowników obsługi stacji wentylatorów wraz z uzyskaniem świadectwa kwalifikacyjnego E (Grupa 2) 4 12 Konserwator elektryk maszyn wyciągowych z napędem tradycyjnym 6 13 Kurs dla osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje ruch wyciągów szybowych 10 14 Kurs okresowy dla osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje ruch wyciągów szybowych 4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres wraz z uwarunkowaniami techniczno-organizacyjnymi zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Szkolenia w zakresie mechanicznym.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szkolenie pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Czeladzi, Zakład Centralny Zakład Odwadniania Kopalń 1 Kurs specjalistyczny maszynisty maszyn wyciągowych w ruchu podziemnych zakładów górniczych 4 2 Kurs specjalistyczny sygnalisty szybowego w ruchu podziemnych zakładów górniczych 11 3 Kurs specjalistyczny rewidenta urządzeń wyciągowych w zakresie mechanicznym w ruchu podziemnych zakładów górniczych 7 4 Kurs dla spawaczy (gazowy + elektryczny) wraz z kursem specjalistycznym z zakresu zagrożeń: wybuchowego i pożarowego w ruchu podziemnych zakładów górniczych 5 5 Kurs specjalistyczny dla spawaczy z zakresu zagrożeń: wybuchowego i pożarowego w ruchu podziemnych zakładów górniczych 2 6 Kurs obsługi kołowrotów 6 7 Kurs obsługi i naprawy górniczych pomp wirowych 16 8 Kurs dla konserwatorów maszyn wyciągowych 4 9 Kurs dla osób kierownictwa i dozoru zakładu górniczego w zakresie ruchu wyciągów szybowych 8 10 Kurs okresowy dla osób kierownictwa i dozoru zakładu górniczego w zakresie ruchu wyciągów szybowych 12 11 Kurs hakowych 8 12 Kurs dla wydawców i konserwatorów sprzętu spawalniczego 3 13 Kurs naprawy palników gazowych i reduktorów ciśnienia 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres wraz z uwarunkowaniami techniczno-organizacyjnymi zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Szkolenia w zakresie szkoleń okresowych oraz kursów uprawniających do prowadzenia szkoleń i instruktaży.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szkolenie pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Czeladzi, Zakład Centralny Zakład Odwadniania Kopalń 1 Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami 50 2 Szkolenie okresowe BHP dla służb BHP 3 3 Kurs sanitariuszy 22 4 Szkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego 14 5 Kurs dla instruktorów szkolenia praktycznego 11 6 Kurs pedagogiczny dla wykładowców pozaszkolnych form kształcenia 12 7 Kurs dla osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy przewietrzania i zwalczania zagrożeń: pyłowego, pożarowego, metanowego, wyrzutami gazów i skał 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres wraz z uwarunkowaniami techniczno-organizacyjnymi zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Szkolenia w zakresie technologii naprawy i łączenia kabli i przewodów oponowych na napięciu do 6 kV.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szkolenie pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Czeladzi, Zakład Centralny Zakład Odwadniania Kopalń 1 Kurs w zakresie technologii naprawy i łączenia kabli i przewodów oponowych na napięcie do 6kV 12 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres wraz z uwarunkowaniami techniczno-organizacyjnymi zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Szkolenia w zakresie zagrożenia radiacyjnego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szkolenie pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Czeladzi, Zakład Centralny Zakład Odwadniania Kopalń 1 Kurs dla osób dozoru ruchu nadzorujących kontrolę i prewencję zagrożenia radiacyjnego w zakładach górniczych. 3 2 Szkolenie dla osób wykonujących pomiary zagrożenia radiacyjnego w zakładach górniczych (pomiarowców) 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres wraz z uwarunkowaniami techniczno-organizacyjnymi zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Szkolenia w zakresie kursów z egzaminem UDT.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szkolenie pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Czeladzi, Zakład Centralny Zakład Odwadniania Kopalń 1 Kurs dla obsługi suwnic z poziomu roboczego wraz z egzaminem UDT 5 2 Kurs obsługi i konserwacji wciągników i wciągarek wraz z egzaminem UDT 1 3 Kurs obsługi wciągników i wciągarek wraz z egzaminem UDT 6 4 Kurs konserwatora wciągników i wciągarek wraz z egzaminem UDT 4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres wraz z uwarunkowaniami techniczno-organizacyjnymi zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Szkolenia w zakresie hydrauliki siłowej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szkolenie pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Czeladzi, Zakład Centralny Zakład Odwadniania Kopalń 1 Kurs hydrauliki siłowej 4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres wraz z uwarunkowaniami techniczno-organizacyjnymi zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Szkolenia w zakresie remontów silników elektrycznych, napraw przewoźnych stacji transformatorowych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szkolenie pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Czeladzi, Zakład Centralny Zakład Odwadniania Kopalń 1 Remonty silników elektrycznych 2 2 Naprawy i konserwacji przewoźnych stacji transformatorowych 2 3 Naprawa i konserwacja wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres wraz z uwarunkowaniami techniczno-organizacyjnymi zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Szkolenia w zakresie zabezpieczeń upływowych i ziemnozwarciowych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szkolenie pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Czeladzi, Zakład Centralny Zakład Odwadniania Kopalń 1 Obsługa i eksploatacja zabezpieczeń upływowych w sieciach do 1kV 2 2 Obsługa i eksploatacja zabezpieczeń ziemnozwarciowych w sieciach do 6kV 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres wraz z uwarunkowaniami techniczno-organizacyjnymi zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.