Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2010-08-17

Poznań: Endoprotezy

Numer ogłoszenia: 221593 - 2010; data zamieszczenia: 17.08.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji , ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8464770, faks 061 8464765. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Endoprotezy.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
1) Endoproteza stawu kolanowego - 70 szt.
- endoproteza kłykciowa tylnie związana, modularna - trzyczęściowa (część udowa, część piszczelowa, wkładka stawowa),
- komponent udowy anatomiczny (prawy i lewy) ze stopu chromo - kobaltowego
z możliwością dokręcenia przedłużki i bloczków do każdej pierwotnej części udowej, w co najmniej siedmiu rozmiarach,
- komponent piszczelowy uniwersalny ze stopu tytanowego z możliwością dokręcenia przedłużki i klinów do każdej pierwotnej części piszczelowej, w co najmniej siedmiu rozmiarach,
- możliwość łączenia rozmiarów (rozmiar w górę i rozmiar w dół),
- wkładka stawowa polietylenowa mocowana zatrzaskowo na całym obwodzie z możliwością zastosowania specjalnej wkładki z dodatkową stabilizacją więzadeł pobocznych, zapewniającej półzwiązanie endoprotezy.
- cement kostny z gentamycyną 1 x 50g. wraz z zestawem do próżniowego mieszania i strzykawką do podawania cementu.

Opis realizacji zamówienia:
a) Użyczenie kompletnego instrumentarium do wykonania operacji i równoczesne
zdeponowanie go w siedzibie Zamawiającego w terminie 7 dni od daty podpisania umowy,
b) Zdeponowanie pełnego asortymentu rozmiarów w siedzibie Zamawiającego w terminie 7 dni od daty podpisania umowy,
c) Stałe uzupełnianie wielkości przedmiotu zamówienia w zależności od zużycia, w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.
d) Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi zaoferowanego przedmiotu zamówienia.

2) Proteza przynasadowa, krótkotrzpieniowa stawu biodrowego - 20 szt.
- panewka: presfitowa, tytanowa, sferyczna, z otworami umożliwiającymi mocowanie
dodatkowo wkrętem gąbczastym, minimum w 10 rozmiarach, ze wzrostem rozmiarów co 2 mm,
- wkład panewkowy: polietylenowy, odpowiadający rozmiarom panewki,
- głowa: metalowa, co najmniej w sześciu rozmiarach długości,
- trzpień: tytanowy, pokryty na całej długości hydroxyapatytem, krótki, przynasadowy, anatomiczny - odpowiednio dla prawego i lewego biodra, w minimum dziewięciu rozmiarach wielkości oraz w minimum ośmiu rozmiarach tzw. high offset.

Opis realizacji zamówienia:
a) Użyczenie kompletnego instrumentarium do wykonania operacji i równoczesne
zdeponowanie go w siedzibie Zamawiającego w terminie 7 dni od daty podpisania umowy,
b) Zdeponowanie pełnego asortymentu rozmiarów w siedzibie Zamawiającego w terminie 7 dni od daty podpisania umowy,
c) Stałe uzupełnianie wielkości przedmiotu zamówienia w zależności od zużycia, w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.
d) Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi zaoferowanego przedmiotu zamówienia.

2. Użyczenie na czas trwania umowy i równoczesne zdeponowanie w siedzibie Zamawiającego w terminie 7 dni od daty podpisania umowy zestawu wiertarek ortopedycznych o następujących parametrach:
a) wiertarka:
- rękojeść uniwersalna,
- dla wiertarki obroty min/max 0-1500 przy przełożeniu 1:1, moment obrotowy max do 3,5 Nm,
- dla funkcji śrubokręta obroty od 0-250 obrotów/min, włączone sprzęgło przeciążeniowe dla obrotów w prawo i wyłączone dla obrotów w lewo,
- dla funkcji gwintowania: dwa obroty w prawo i jeden w lewo, prędkość obrotowa wynosi od 0-250 obrotów/min.
- dla funkcji wiercenia oscylacyjnego: prędkość wynosi od 0-750 obrotów/min. a zakres oscylacji od 0-270 stopni,
- nasadki frezujące z przełożeniem 3:1;obroty od 0-500 obrotów/min. i moment obrotowy max. 10.2 Nm,
- nasadki frezujące z przełożeniem 5:1; obroty od 0-300 obrotów/min i moment obrotowy max 14.3 Nm.
b) piła:
- rękojeść piły oscylacyjnej,
- ośmiopozycyjna głowica obrotowa obracająca się co 45 stopni,
- pięć położeń mocowania ostrza, co 45 stopni od linii środkowej w obydwu kierunkach,
- zatrzaskowe mocowanie ostrza,
- zakres prędkości od 0-11000 cykli na minutę,
- zakres oscylacji 4.5 stopnia,
c) wymagane dodatkowe wyposażenie:
- ładowarka do równoczesnego ładowania czterech baterii,
- baterie niesterylizowalne wraz z puszkami do baterii i osłonami do sterylnego podawania baterii,
- baterie do sterylizacji w autoklawie, duże oraz małe,
- kaseta sterylizacyjno/ ładująca na dwie baterie z filtrami jednorazowymi do sterylizacji baterii rozładowanych w standardowym cyklu autoklawu przeznaczonym do sterylizacji narzędzi chirurgicznych,
- nasadki piły sagitalnej, posuwisto zwrotnej, szybkoobrotowej, oraz nasadki frezujące typu: Large AO, Zimmer/ Hudson, Hudson i Aesculap,
- komplet ostrzy (sterylne) - kompatybilny do zestawu wiertaki i piły - 70 szt..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

33.18.31.00 - Implanty ortopedyczne
.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy


  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertIII.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM


W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: • próbki, opisy lub fotografie


 • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym


 • inne dokumenty


  Wypełniony formularz oferty wraz z formularzem cenowym - załącznik nr 1 i 2.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:
1) zmian stawki podatku VAT wprowadzanych ustawowo i obowiązujących z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę
2) dostawy po cenach niższych niż ustalone w umowie, z zastrzeżeniem warunków
określonych w siwz i umowie,
3) zmiany danych Wykonawcy lub Zamawiającego,
4) wprowadzenia odpowiedników w nw. przypadkach, przy założeniu, że ich cena nie będzie wyższa niż cena ofertowa:
- wycofania produktu z rynku,
- zmiany nazwy produktu,
- zaprzestania wytwarzania produktu,
- wygaśnięcia świadectwa rejestracji,
- wstrzymania produktu do obrotu,
- zmiany producenta,


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zozmswia.poznan.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. L. Bierkowskiego, ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.08.2010 godzina 09:00, miejsce: Oferty należy składać w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia lub w Kancelarii ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. L. Bierkowskiego, ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z POZNANIA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Poznaniu » więcej : Implanty ortopedyczne »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU