eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Endoprotezy

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2010-08-17

Poznań: Endoprotezy
Numer ogłoszenia: 221593 - 2010; data zamieszczenia: 17.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji , ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8464770, faks 061 8464765.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozmswia.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Endoprotezy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 1) Endoproteza stawu kolanowego - 70 szt. - endoproteza kłykciowa tylnie związana, modularna - trzyczęściowa (część udowa, część piszczelowa, wkładka stawowa), - komponent udowy anatomiczny (prawy i lewy) ze stopu chromo - kobaltowego z możliwością dokręcenia przedłużki i bloczków do każdej pierwotnej części udowej, w co najmniej siedmiu rozmiarach, - komponent piszczelowy uniwersalny ze stopu tytanowego z możliwością dokręcenia przedłużki i klinów do każdej pierwotnej części piszczelowej, w co najmniej siedmiu rozmiarach, - możliwość łączenia rozmiarów (rozmiar w górę i rozmiar w dół), - wkładka stawowa polietylenowa mocowana zatrzaskowo na całym obwodzie z możliwością zastosowania specjalnej wkładki z dodatkową stabilizacją więzadeł pobocznych, zapewniającej półzwiązanie endoprotezy. - cement kostny z gentamycyną 1 x 50g. wraz z zestawem do próżniowego mieszania i strzykawką do podawania cementu. Opis realizacji zamówienia: a) Użyczenie kompletnego instrumentarium do wykonania operacji i równoczesne zdeponowanie go w siedzibie Zamawiającego w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, b) Zdeponowanie pełnego asortymentu rozmiarów w siedzibie Zamawiającego w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, c) Stałe uzupełnianie wielkości przedmiotu zamówienia w zależności od zużycia, w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. d) Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi zaoferowanego przedmiotu zamówienia. 2) Proteza przynasadowa, krótkotrzpieniowa stawu biodrowego - 20 szt. - panewka: presfitowa, tytanowa, sferyczna, z otworami umożliwiającymi mocowanie dodatkowo wkrętem gąbczastym, minimum w 10 rozmiarach, ze wzrostem rozmiarów co 2 mm, - wkład panewkowy: polietylenowy, odpowiadający rozmiarom panewki, - głowa: metalowa, co najmniej w sześciu rozmiarach długości, - trzpień: tytanowy, pokryty na całej długości hydroxyapatytem, krótki, przynasadowy, anatomiczny - odpowiednio dla prawego i lewego biodra, w minimum dziewięciu rozmiarach wielkości oraz w minimum ośmiu rozmiarach tzw. high offset. Opis realizacji zamówienia: a) Użyczenie kompletnego instrumentarium do wykonania operacji i równoczesne zdeponowanie go w siedzibie Zamawiającego w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, b) Zdeponowanie pełnego asortymentu rozmiarów w siedzibie Zamawiającego w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, c) Stałe uzupełnianie wielkości przedmiotu zamówienia w zależności od zużycia, w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. d) Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi zaoferowanego przedmiotu zamówienia. 2. Użyczenie na czas trwania umowy i równoczesne zdeponowanie w siedzibie Zamawiającego w terminie 7 dni od daty podpisania umowy zestawu wiertarek ortopedycznych o następujących parametrach: a) wiertarka: - rękojeść uniwersalna, - dla wiertarki obroty min/max 0-1500 przy przełożeniu 1:1, moment obrotowy max do 3,5 Nm, - dla funkcji śrubokręta obroty od 0-250 obrotów/min, włączone sprzęgło przeciążeniowe dla obrotów w prawo i wyłączone dla obrotów w lewo, - dla funkcji gwintowania: dwa obroty w prawo i jeden w lewo, prędkość obrotowa wynosi od 0-250 obrotów/min. - dla funkcji wiercenia oscylacyjnego: prędkość wynosi od 0-750 obrotów/min. a zakres oscylacji od 0-270 stopni, - nasadki frezujące z przełożeniem 3:1;obroty od 0-500 obrotów/min. i moment obrotowy max. 10.2 Nm, - nasadki frezujące z przełożeniem 5:1; obroty od 0-300 obrotów/min i moment obrotowy max 14.3 Nm. b) piła: - rękojeść piły oscylacyjnej, - ośmiopozycyjna głowica obrotowa obracająca się co 45 stopni, - pięć położeń mocowania ostrza, co 45 stopni od linii środkowej w obydwu kierunkach, - zatrzaskowe mocowanie ostrza, - zakres prędkości od 0-11000 cykli na minutę, - zakres oscylacji 4.5 stopnia, c) wymagane dodatkowe wyposażenie: - ładowarka do równoczesnego ładowania czterech baterii, - baterie niesterylizowalne wraz z puszkami do baterii i osłonami do sterylnego podawania baterii, - baterie do sterylizacji w autoklawie, duże oraz małe, - kaseta sterylizacyjno/ ładująca na dwie baterie z filtrami jednorazowymi do sterylizacji baterii rozładowanych w standardowym cyklu autoklawu przeznaczonym do sterylizacji narzędzi chirurgicznych, - nasadki piły sagitalnej, posuwisto zwrotnej, szybkoobrotowej, oraz nasadki frezujące typu: Large AO, Zimmer/ Hudson, Hudson i Aesculap, - komplet ostrzy (sterylne) - kompatybilny do zestawu wiertaki i piły - 70 szt..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.31.00 - Implanty ortopedyczne .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie
 • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym
 • inne dokumenty

  Wypełniony formularz oferty wraz z formularzem cenowym - załącznik nr 1 i 2.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: 1) zmian stawki podatku VAT wprowadzanych ustawowo i obowiązujących z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę 2) dostawy po cenach niższych niż ustalone w umowie, z zastrzeżeniem warunków określonych w siwz i umowie, 3) zmiany danych Wykonawcy lub Zamawiającego, 4) wprowadzenia odpowiedników w nw. przypadkach, przy założeniu, że ich cena nie będzie wyższa niż cena ofertowa: - wycofania produktu z rynku, - zmiany nazwy produktu, - zaprzestania wytwarzania produktu, - wygaśnięcia świadectwa rejestracji, - wstrzymania produktu do obrotu, - zmiany producenta,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zozmswia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. L. Bierkowskiego, ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.08.2010 godzina 09:00, miejsce: Oferty należy składać w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia lub w Kancelarii ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. L. Bierkowskiego, ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.