eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zawadzkie › Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zawadzkie

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2012-10-18

Zawadzkie: Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zawadzkie
Numer ogłoszenia: 221553 - 2012; data zamieszczenia: 18.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 179795 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zawadzkie, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie, woj. opolskie, tel. 77 462 31 00, faks 77 462 31 75; 462 31 76.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zawadzkie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sporządzeniu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zawadzkie, zgodnie z uchwałą Nr XIX/141/12 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zawadzkie. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zawadzkie zostało opracowane w latach 2004 - 2005 i uchwalone przez Radę Miejską w Zawadzkiem uchwałą Nr XXXII/233/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. Obszar opracowania obejmuje teren Gminy Zawadzkie w granicach administracyjnych miasta Zawadzkie oraz wsi Żędowice i Kielcza o powierzchni 8224 ha. Liczba ludności w gminie - 11.895 mieszkańców. Część graficzną zmiany Studium należy sporządzić w skali 1:10000. W chwili obecnej na terenie miasta i gminy Zawadzkie obowiązują dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, tj.: 1)Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Zawadzkie, uchwalony uchwałą Nr VII/62/2003 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 sierpnia 2003 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 87, poz. 1703, 2)Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zawadzkie, uchwalony uchwałą Nr XIII/87/07 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 20 grudnia 2007 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 9, poz. 232. W/w plany miejscowe obejmują cały teren zurbanizowany Gminy Zawadzkie, z wyłączeniem terenów leśnych stanowiących ok. 60% powierzchni gminy oraz terenów zamkniętych, które obowiązywały w 2007 r. Zmianę Studium należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z uwzględnieniem wymogów: 1)ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. Nr 647), 2)ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), 3)ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), 4)rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233). Zamówienie obejmuje wykonanie następujących czynności: 1.Sporządzenie koncepcji zmiany Studium. Zakres prac: 1)prace wstępne (przygotowawcze): a)ustalenie szczegółowego zakresu prac, b)ocena istniejącego stanu zagospodarowania terenu gminy, c)ustalenie celów, jakie ma spełniać zmiana Studium, 2)opracowanie koncepcji zmiany Studium, przy uwzględnieniu ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz treści złożonych wniosków - koncepcję należy przedłożyć w jednym egzemplarzu w wersji papierowej i w wersji cyfrowej, 3)prezentacja koncepcji zmiany Studium organom Gminy Zawadzkie - w terminie uzgodnionym ze Zleceniodawcą. 2.Sporządzenie projektu zmiany Studium do opiniowania przez Gminną Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną. Zakres prac: 1)opracowanie projektu zmiany Studium z uwzględnieniem uwag organów Gminy Zawadzkie, wniesionych do koncepcji zmiany Studium, 2)opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko, zgodnej z zakresem i stopniem szczegółowości informacji wymaganych w prognozie, uzgodnionym z właściwymi organami, 3)przygotowanie projektu zmiany Studium i prognozy oddziaływania na środowisko, celem przekazania członkom Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej - materiał winien być przekazany w odpowiedniej ilości egzemplarzy (dla każdego członka komisji), w wersji papierowej i cyfrowej, 4)prezentacja projektu zmiany Studium na posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno -Architektonicznej. 3.Sporządzenie projektu zmiany Studium do uzgodnień i opiniowania przez właściwe organy (inne niż Gminna Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna). Zakres prac: 1)wprowadzenie zmian do projektu zmiany Studium, odpowiednio do uwzględnionych uwag zawartych w opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej, w sposób ustalony z Zamawiającym, 2)opracowanie zmiany prognozy oddziaływania na środowisko, w związku ze zmianami zawartymi w projekcie zmiany Studium, wynikającymi z uwzględnionych uwag Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej, 3)przygotowanie projektu zmiany Studium i prognozy oddziaływania na środowisko, celem przesłania stosownym organom do zaopiniowania i uzgodnienia - materiał winien być przekazany w odpowiedniej ilości egzemplarzy (dla każdego organu uzgadniającego i opiniującego), w wersji papierowej i cyfrowej. 4.Wprowadzenie zmian do projektu zmiany Studium, wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień. Zakres prac: 1)wprowadzenie zmian do projektu zmiany Studium, odpowiednio do uwzględnionych uwag zawartych w opiniach i uzgodnieniach, w sposób ustalony z Zamawiającym, 2)opracowanie zmiany prognozy oddziaływania na środowisko, w związku ze zmianami zawartymi w projekcie zmiany Studium, wynikającymi z uwzględnienia opinii i uzgodnień, 3)przygotowanie kopii projektu zmiany Studium i prognozy oddziaływania na środowisko, celem przesłania stosownym organom do ponownego zaopiniowania i uzgodnienia - materiał winien być przekazany w odpowiedniej ilości egzemplarzy (dla każdego organu uzgadniającego i opiniującego), w wersji papierowej i cyfrowej, 4)prezentacja projektu zmiany Studium na posiedzeniu komisji Rady Miejskiej w Zawadzkiem - Wykonawca winien dokonać prezentacji w terminie ustalonym z Zamawiającym. 5.Wprowadzenie do projektu zmiany Studium zmian wynikających z rozpatrzenia uwag wniesionych do ustaleń projektu zmiany Studium, w związku z wyłożeniem projektu zmiany Studium i prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu oraz przygotowanie projektu zmiany Studium do uchwalenia. Zakres prac: 1)prezentacja projektu zmiany Studium podczas dyskusji publicznej, zorganizowanej w trakcie wyłożenia projektu zmiany Studium do publicznego wglądu, 2)analiza i opracowanie propozycji sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych w związku z wyłożeniem projektu zmiany Studium i prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu - dokumenty winny być przekazane Zamawiającemu w jednym egzemplarzu w wersji papierowej (z podpisem głównego projektanta - urbanisty) i cyfrowej, w terminie 14 dni od dnia upływu terminu do składania uwag do ustaleń projektu zmiany Studium, 3)wprowadzenie zmian do tekstu i rysunku projektu zmiany Studium odpowiednio do uwzględnionych uwag, 4)przygotowanie kopii projektu zmiany Studium i prognozy oddziaływania na środowisko celem przesłania stosownym organom do ponownego zaopiniowania i uzgodnienia, w związku ze zmianami wynikającymi z rozpatrzenia uwag wniesionych w trakcie wyłożenia zmiany Studium do publicznego wglądu - materiał winien być przekazany w odpowiedniej ilości egzemplarzy (w zależności od ilości organów ponownie uzgadniających i opiniujących), w wersji papierowej i cyfrowej, 5)przygotowanie projektu rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany Studium - materiał winien być przekazany w 1 egzemplarzu, w wersji papierowej i cyfrowej, 6)przygotowanie projektu zmiany Studium do uchwalenia przez Radę Miejską w Zawadzkiem - materiał winien być przekazany w 1 egzemplarzu w wersji cyfrowej i w 2 egzemplarzach w wersji papierowej. 6.Czynności wykonywane po uchwaleniu zmiany Studium. Zakres prac: 1)skompletowanie, uporządkowanie i oprawienie dokumentacji prac planistycznych: a)materiał winien być przekazany w 1 egzemplarzu w wersji papierowej i cyfrowej, b)komplet materiałów powinien być przekazany Zamawiającemu w terminie 4 dni od daty uchwalenia zmiany Studium, 2)przygotowanie uchwalonej redakcji zmiany Studium oraz dokumentacji planistycznej: a)tekst zmiany Studium - 4 egzemplarze oprawione w twarde okładki oraz na płycie CD/DVD, b)rysunek zmiany Studium w wersji kolorowej - 4 egzemplarze w formie papierowej oraz 2 egzemplarze na płycie CD/DVD w formatach: PDF, DWG, JPG z możliwością konwersji danych przestrzennych pomiędzy różnymi programami GIS (tj. EwMapa, ArcGis, Bentey, MapInfo, Corel, AutoCad i inne), c)oprawienie w twarde okładki dokumentacji planistycznej, d)przekazanie w/w dokumentów Zamawiającemu w terminie 2 tygodni od uzyskania przez Wykonawcę informacji o pozytywnej ocenie wojewody. Wykonawca przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: 1)wykonania w imieniu Zamawiającego wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowego i kompletnego przeprowadzenia procedury wynikającej z art. 11 i art. 12 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 2)udziału w posiedzeniach Komisji i sesjach Rady Miejskiej, spotkaniach z Burmistrzem Zawadzkiego, posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej oraz innych spotkaniach, których konieczność wyniknie w trakcie procedury planistycznej. Zamówienie nie obejmuje podkładów mapowych i innych materiałów geodezyjnych niezbędnych do wykonania zmiany Studium oraz aktualizacji opracowania ekofizjograficznego, które zostaną doręczone przez Zamawiającego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.41.00.00 - Usługi planowania przestrzennego .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, ul. Targowa 45, 03-728 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 92469,92 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 65190,00

  • Oferta z najniższą ceną: 65190,00 / Oferta z najwyższą ceną: 86100,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Usługi planowania przestrzennego »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.