eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radziłów › Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Łoje Awissa ,Czachy, Brychy i oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej w Łojach - Awissa- etap III

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2010-08-16

Radziłów: Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Łoje Awissa ,Czachy, Brychy i oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej w Łojach - Awissa- etap III
Numer ogłoszenia: 221271 - 2010; data zamieszczenia: 16.08.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 182961 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Radziłów, Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, woj. podlaskie, tel. 086 2737110, faks 086 2737111.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Łoje Awissa ,Czachy, Brychy i oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej w Łojach - Awissa- etap III.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie: oczyszczalni ścieków w msc. Łoje Awissa o przepustowości 40 m3 na dobę. Wyszczególnienie obiektów i robót: Architektura, konstrukcja, zagospodarowanie terenu - wykonanie budynku oczyszczalni ścieków o konstrukcji tradycyjnej, jedno i w części dwukondygnacyjnej o funkcji technicznej w parterze, socjalno-higienicznej w piętrze.Powierzchnia zabudowy 95,10 m2, kubatura 547 m3 zbiornik retencyjny z tworzywa sztucznego zagłębiony w ziemi pod budynkiem oczyszczalni, pod pomieszczeniem krat ( objętość 16 m3) kontener na odpady - zlokalizowany przy budynku oczyszczalni pod zadaszeniem na fundamencie ( pow. zabudowy 6 m2, kubatura 12 m3) agregat prądotwórczy -typowy, obudowany o wymiarach dł. 2250 mm, szerokość 1100 mm, wysokość 1500 mm, wymiary fundamentu : dł.2450 mm, szer. 1300 mm, pow. zabudowy fundamentu 3,18 m2 -wylot odbiornika - żelbetowy poza granicą ogrodzenia, wykonanie ogrodzenia oczyszczalni scieków z siatki powlekanej, rozpietej na słupkach stalowych, ogrodzenie bezcokołowe. Brama rozwierana szer. 3,5 m z siatki w profilach stalowych zamocowanych do słupków stalowych, obok brama przesuwana szer. 3,5 m umozliwiająca wymianę kontenera z osadem,furtka szer. 1 m, - dojście do odbiornika ścieków,furtka szer. 1m -wejscie do budynku oczyszczalni. Przęsła ogrodzenia szerokość ok.2,4 m. Całkowita długość ogrodzenia wynosi 78,6 m. zieleń- drzewa , krzewy , zieleń dekoracyjna,trawniki TECHNOLOGIA - wykonanie rurociągu ścieków oczyszczonych tymczasowe fi 110 PVC - 20 m studnie rewizyjne - 4 szt. z kregów betonowych, rury kanalizacyjne PVC - 13m - wyposażenie technologiczne oczyszczalni ścieków : *zbiornik retencyjny V=16m3,Dw=2m,L=5,39m *krata workowana typu SD02 o przepustowości ca 15 l/s,separacja ciał stałych o wielkości cząstek pow. 5mm *reaktory SBR - trzy zbiorniki SBR o pojemnosci 15m3 kazdy *zbiornik stabilizacji tlenowej osadu STO o poj. 15m3 *zbiornik poboru próbek scieków oczyszczonych wymiarach 300x300x400mm *sprzęt pomocniczy INSTALACJE SANITARNE instalacja wodno-kanalizacyjna,wentylacji,grzewcza ELEKTRYCZNA złącze kablowe pomiarowe,rozdzielnia główna RG,zalicznikowe linie niskiego napiecia,instalowanie zewnetrznego sprzetu oswietleniowego,instalacje wenętrzne w bud. oczyszczalni i montaż opraw oświetleniowych,zabudowa agregatu pradotwórczego. DROGOWA Drogi wewnętrzne i ukształtowanie terenu *wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na pow.142 m2 *wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej na pow.17 m2 Sieć kanalizacji sanitarnej odcinek 3 - z rur PE DN 98 mm - 219m - z rur PVC DN 200 mm - 48m - studnie rewizyjne PE HD - 1 kpl. -studzienki kanalizacyjne- - 1 kpl. - z rur PVC DN 160 mm- 6 m -przepompowania ścieków P2 - 1 kpl. Sieć wodociągowa odcinek 3 - z rur PVC DN 110mm * 177m - zasuwy żeliwne klinowe kołnierzowe fi 110 - 1 kpl -hydrant p.poż. - 1 kpl. -z rur PE DN 40 mm - 9m - z rur PE DN 50 mm - rurociąg technologiczny - 14 m, -rurociągi stalowe DN 20 - 2 m , wodomierze skrzydełkowe DN 25mm - 1 szt., zawory - szt.2, zawory bezpieczeństwa sz.1..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00 - Roboty budowlane 45.23.13.03 - 45.23.13.03 45.23.24.10 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 45.23.24.23 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków 45.23.24.21 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.08.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1505894,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1582095,05

  • Oferta z najniższą ceną: 1582095,05 / Oferta z najwyższą ceną: 1737847,25

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.