Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2010-07-22

Hajnówka: REKULTYWACJA MIEJSKIEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW W HAJNÓWCE

Numer ogłoszenia: 221090 - 2010; data zamieszczenia: 22.07.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Hajnówka , ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 6822180, 6822875, faks 085 6822994.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REKULTYWACJA MIEJSKIEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW W HAJNÓWCE.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie będzie realizowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska. działania 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska. Numer projektu WND-RPPD.05.01.00-20-001 10.
Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego polegającego na przeprowadzeniu rekultywacji składowiska odpadów stałych dla miasta Hajnówka w dzielnicy Poryjewo. Rekultywacja przeprowadzona zostanie na powierzchni 2,36 ha., na działce o numerze geodezyjnym 160 2 i prowadzona będzie zgodnie z Aneksem do projektu rekultywacji miejskiego składowiska odpadów stałych dla miasta Hajnówka pod nadzorem autora Aneksu.
Przesunięcie odpadów z obszaru III na obszar II wraz z wyrównaniem powierzchni: plantowanie warstwami wraz z zagęszczaniem kompaktorem odpadów, ukształtowanie powierzchni składowiska, zabezpieczenie wbudowanej geomembrany.
Wykonanie studni 6 szt. do odgazowania odpadów pod okrywą rekultywacyjną o średnicy 0,5 m i głębokości 8,0 m.
Budowanie warstwy wierzchniej okrywowo- korzeniowej.
Zagospodarowanie powierzchni metodą pełnej uprawy powierzchnia faktyczna.
Sadzenie drzew i krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II , form naturalnych , z całkowitą zaprawą dołów, o średnicy i głębokości 0,5 m.
Pielęgnacja mechaniczna powierzchni trawiastej.
Prace porządkowe.
Szczegółowy zakres i sposób wykonania zamówienia określa projekt rekultywacji : Aneks do projektu rekultywacji miejskiego składowiska odpadów stałych dla miasta Hajnówka, w dzielnicy Poryjewo - Załącznik Nr 1do SIWZ oraz Załącznik Nr 2 - Przedmiar robót rekultywacji Miejskiego Składowiska Odpadów w Hajnówce..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.11.23.30 - Rekultywacja terenu
45.11.27.10 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45.22.21.11 - 45.22.21.11
.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wpłaty wadium w wysokości 20 000,00 zł słownie: dwadzieścia tysięcy złotych.
Wadium winno być wniesione przed terminem składania ofert.
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form:
- w pieniądzu,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych.
-poręczeniach udzielonych przez podmioty , o których w art. 6b ust. 5 punkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dz. U Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Hajnówka 52 1020 1332 0000 1302 0037 7218 PKO BP SA Oddział w Hajnówce. Za termin wniesienia wadium uznaje się chwilę uznania kwoty na ww rachunku Zamawiającego.
W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz -oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć pod upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miasta Hajnówka, 17 - 200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, pok. Nr 219 - sekretariat Urzędu. Oryginału ww. dokumentu nie należy składać w opakowaniu wraz z ofertą.
Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy- Prawo zamówień publicznych, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24. 4 ww. ustawy.
Wadium wnoszone w formie gwarancji powinno zawierać klauzulę , z której treści musi wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji do wpłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 4A i 5 ustawy pzp. Poręcznie nie może być odwoływalne.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający uzna, że Zamawiający spełnia w/w warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: - osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w szczególności co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno - budowlanej specjalność: obiekty budowlane budownictwa ogólnego lub; drogowej lub; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, specjalność: sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne
   Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana przez komisje przetargową poprzez analizę złożonych dokumentów lub oświadczeń wg formuły spełnia/ nie spełnia.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej 1 zadanie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. wykonanie robót budowlanych w ramach budowy składowisk lub wykonywanie robót budowlanych i prac budowlanych w ramach rekultywacji składowisk odpadów lub rekultywacji terenów zdegradowanych obejmujących w swoim zakresie rzeczowym roboty: wykonywanie warstw rekultywacyjnych, roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych, odgazowanie składowiska o łącznej wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana przez komisję przetargową poprzez analizę złożonych dokumentów lub oświadczeń wg formuły spełnia/ nie spełnia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował - potencjałem technicznym, w szczególności: sprzęt przeznaczony do robót ziemnych w ilości co najmniej 2 koparki przedsiębierne, 3 koparko-ładowarki, ładowarka o pojemności łyżki minimum 4,5 m3, spycharka i 4 wywrotki o ładowności nie mniejszej niż 10 ton. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana przez komisje przetargową poprzez analizę złożonych dokumentów lub oświadczeń wg formuły spełnia/ nie spełnia.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: - osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w szczególności co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno - budowlanej specjalność: obiekty budowlane budownictwa ogólnego lub; drogowej lub; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, specjalność: sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne
   Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana przez komisje przetargową poprzez analizę złożonych dokumentów lub oświadczeń wg formuły spełnia/ nie spełnia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości co najmniej 100.000,00 PLN. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana przez komisje przetargową poprzez analizę złożonych dokumentów lub oświadczeń wg formuły spełnia/ nie spełnia.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone


  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami


  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami


  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt III.4


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nieIV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.hajnowka.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Hajnówka ul. Aleksego Zina 1 17-200 Hajnówka pokój 202
tel 85 682 20 14.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.08.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Hajnówka ul. Aleksego Zina 1 17-200 Hajnówka, pokój 219 sekretariat Urzędu.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z HAJNÓWKI PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Hajnówce » więcej : Rekultywacja terenu »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.