eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Hajnówka › REKULTYWACJA MIEJSKIEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW W HAJNÓWCE

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2010-07-22

Hajnówka: REKULTYWACJA MIEJSKIEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW W HAJNÓWCE
Numer ogłoszenia: 221090 - 2010; data zamieszczenia: 22.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Hajnówka , ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 6822180, 6822875, faks 085 6822994.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REKULTYWACJA MIEJSKIEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW W HAJNÓWCE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie będzie realizowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska. działania 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska. Numer projektu WND-RPPD.05.01.00-20-001 10. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego polegającego na przeprowadzeniu rekultywacji składowiska odpadów stałych dla miasta Hajnówka w dzielnicy Poryjewo. Rekultywacja przeprowadzona zostanie na powierzchni 2,36 ha., na działce o numerze geodezyjnym 160 2 i prowadzona będzie zgodnie z Aneksem do projektu rekultywacji miejskiego składowiska odpadów stałych dla miasta Hajnówka pod nadzorem autora Aneksu. Przesunięcie odpadów z obszaru III na obszar II wraz z wyrównaniem powierzchni: plantowanie warstwami wraz z zagęszczaniem kompaktorem odpadów, ukształtowanie powierzchni składowiska, zabezpieczenie wbudowanej geomembrany. Wykonanie studni 6 szt. do odgazowania odpadów pod okrywą rekultywacyjną o średnicy 0,5 m i głębokości 8,0 m. Budowanie warstwy wierzchniej okrywowo- korzeniowej. Zagospodarowanie powierzchni metodą pełnej uprawy powierzchnia faktyczna. Sadzenie drzew i krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II , form naturalnych , z całkowitą zaprawą dołów, o średnicy i głębokości 0,5 m. Pielęgnacja mechaniczna powierzchni trawiastej. Prace porządkowe. Szczegółowy zakres i sposób wykonania zamówienia określa projekt rekultywacji : Aneks do projektu rekultywacji miejskiego składowiska odpadów stałych dla miasta Hajnówka, w dzielnicy Poryjewo - Załącznik Nr 1do SIWZ oraz Załącznik Nr 2 - Przedmiar robót rekultywacji Miejskiego Składowiska Odpadów w Hajnówce..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.23.30 - Rekultywacja terenu 45.11.27.10 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 45.22.21.11 - 45.22.21.11 .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wpłaty wadium w wysokości 20 000,00 zł słownie: dwadzieścia tysięcy złotych. Wadium winno być wniesione przed terminem składania ofert. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form: - w pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych. -poręczeniach udzielonych przez podmioty , o których w art. 6b ust. 5 punkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dz. U Nr 109, poz. 1158, z późn. zm. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Hajnówka 52 1020 1332 0000 1302 0037 7218 PKO BP SA Oddział w Hajnówce. Za termin wniesienia wadium uznaje się chwilę uznania kwoty na ww rachunku Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz -oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć pod upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miasta Hajnówka, 17 - 200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, pok. Nr 219 - sekretariat Urzędu. Oryginału ww. dokumentu nie należy składać w opakowaniu wraz z ofertą. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy- Prawo zamówień publicznych, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24. 4 ww. ustawy. Wadium wnoszone w formie gwarancji powinno zawierać klauzulę , z której treści musi wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji do wpłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 4A i 5 ustawy pzp. Poręcznie nie może być odwoływalne.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Zamawiający spełnia w/w warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: - osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w szczególności co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno - budowlanej specjalność: obiekty budowlane budownictwa ogólnego lub; drogowej lub; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, specjalność: sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana przez komisje przetargową poprzez analizę złożonych dokumentów lub oświadczeń wg formuły spełnia/ nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej 1 zadanie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. wykonanie robót budowlanych w ramach budowy składowisk lub wykonywanie robót budowlanych i prac budowlanych w ramach rekultywacji składowisk odpadów lub rekultywacji terenów zdegradowanych obejmujących w swoim zakresie rzeczowym roboty: wykonywanie warstw rekultywacyjnych, roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych, odgazowanie składowiska o łącznej wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana przez komisję przetargową poprzez analizę złożonych dokumentów lub oświadczeń wg formuły spełnia/ nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował - potencjałem technicznym, w szczególności: sprzęt przeznaczony do robót ziemnych w ilości co najmniej 2 koparki przedsiębierne, 3 koparko-ładowarki, ładowarka o pojemności łyżki minimum 4,5 m3, spycharka i 4 wywrotki o ładowności nie mniejszej niż 10 ton. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana przez komisje przetargową poprzez analizę złożonych dokumentów lub oświadczeń wg formuły spełnia/ nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: - osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w szczególności co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno - budowlanej specjalność: obiekty budowlane budownictwa ogólnego lub; drogowej lub; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, specjalność: sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana przez komisje przetargową poprzez analizę złożonych dokumentów lub oświadczeń wg formuły spełnia/ nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości co najmniej 100.000,00 PLN. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana przez komisje przetargową poprzez analizę złożonych dokumentów lub oświadczeń wg formuły spełnia/ nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt III.4

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.hajnowka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Hajnówka ul. Aleksego Zina 1 17-200 Hajnówka pokój 202 tel 85 682 20 14.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.08.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Hajnówka ul. Aleksego Zina 1 17-200 Hajnówka, pokój 219 sekretariat Urzędu.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.