eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › Opracowanie dokumentacji geodezyjnych do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy dróg powiatowych

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-02-11

Radom: Opracowanie dokumentacji geodezyjnych do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy dróg powiatowych
Numer ogłoszenia: 21993 - 2013; data zamieszczenia: 11.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu , ul. Graniczna 24, 26-600 Radom, woj. mazowieckie, tel. 48 3655801 w. 231, faks 48 38 15 061.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pzd-radom.finn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji geodezyjnych do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy dróg powiatowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji geodezyjnych do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pasy drogowe dróg powiatowych. Zamówienie składa się z czterech niżej wymienionych części: część 1 Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy drogi powiatowej nr 3503W Młódnice - Jarosławice - Cerekiew - Radom, na długości ok. 2 000 m, jednostka ewidencyjna Zakrzew: - Obręb Zatopolice - Obręb Wiktorów część 2 Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy drogi powiatowej nr 3505W Jaszowice - Wacławów - Sławno, na długości ok. 1 700 m, jednostka ewidencyjna Wolanów: - Obręb Wacławów część 3 Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa - Przytyk - Jedlińsk, na długości ok. 530 m, jednostka ewidencyjna Przytyk: - Obręb Podgajek Zachodni część 4 Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy drogi powiatowej nr 3509W Gulin - Wsola - Wojciechów, na długości ok. 800 m, jednostka ewidencyjna Jastrzębia: - Obręb Owadów Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Rozdziale II SIWZ Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-1, 71.35.40.00-4, 71.35.50.00-1, 71.35.43.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona sprawdzenia oceny spełnienia tego warunku na podstawie dokumentów potwierdzających, że Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na opracowaniu dokumentacji geodezyjnej na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną ( Dz.U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.).

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona sprawdzenia oceny spełnienia tego warunku na podstawie dokumentów potwierdzających, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: dla każdej Części zamówienia: - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia geodezyjne określone w art. 43 pkt. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 193 poz. 1287 ze zm.) z zakresu 2 - rozgraniczenie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych. Z uwagi na to, że Część 1, 2, 3 i 4 zamówienia zlecane są w tym samym terminie, Wykonawcy składający oferty na więcej niż 1 część zamówienia muszą udokumentować, że dysponują osobami posiadającymi w/w uprawnienia dla każdej części oddzielnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 2. Pełnomocnictwo (Formularz 3.12. do SIWZ).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pzd-radom.finn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu ul. Graniczna 24 26-600 Radom pok. 107.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.02.2013 godzina 13:00, miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu ul. Graniczna 24 26-600 Radom pok. 104 KANCELARIA.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy drogi powiatowej nr 3503W Młódnice - Jarosławice - Cerekiew - Radom, na długości ok. 2 000 m..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy drogi powiatowej nr 3503W Młódnice - Jarosławice - Cerekiew - Radom, na długości ok. 2 000 m, jednostka ewidencyjna Zakrzew: - Obręb Zatopolice - Obręb Wiktorów Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Rozdziale II SIWZ Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-1, 71.35.40.00-4, 71.35.50.00-1, 71.35.43.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy drogi powiatowej nr 3505W Jaszowice - Wacławów - Sławno, na długości ok. 1 700 m..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy drogi powiatowej nr 3505W Jaszowice - Wacławów - Sławno, na długości ok. 1 700 m, jednostka ewidencyjna Wolanów: - Obręb Wacławów Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Rozdziale II SIWZ Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-1, 71.35.40.00-4, 71.35.50.00-1, 71.35.43.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa - Przytyk - Jedlińsk, na długości ok. 530 m..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa - Przytyk - Jedlińsk, na długości ok. 530 m, jednostka ewidencyjna Przytyk: - Obręb Podgajek Zachodni Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Rozdziale II SIWZ Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-1, 71.35.40.00-4, 71.35.50.00-1, 71.35.43.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy drogi powiatowej nr 3509W Gulin - Wsola - Wojciechów, na długości ok. 800 m..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy drogi powiatowej nr 3509W Gulin - Wsola - Wojciechów, na długości ok. 800 m, jednostka ewidencyjna Jastrzębia: - Obręb Owadów Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Rozdziale II SIWZ Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-1, 71.35.40.00-4, 71.35.50.00-1, 71.35.43.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.