Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-02-11

Radom: Opracowanie dokumentacji geodezyjnych do celów regulacji stanu prawnego
nieruchomości zajętych pod pas drogowy dróg powiatowych


Numer ogłoszenia: 21993 - 2013; data zamieszczenia: 11.02.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu , ul. Graniczna 24, 26-600 Radom, woj. mazowieckie, tel. 48 3655801 w. 231, faks 48 38 15 061. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji geodezyjnych do celów regulacji stanu prawnego
nieruchomości zajętych pod pas drogowy dróg powiatowych.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji geodezyjnych do celów regulacji
stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pasy drogowe dróg powiatowych.
Zamówienie składa się z czterech niżej wymienionych części:
część 1 Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów regulacji stanu prawnego
nieruchomości zajętych pod pas drogowy drogi powiatowej nr 3503W
Młódnice - Jarosławice - Cerekiew - Radom, na długości ok. 2 000 m,
jednostka ewidencyjna Zakrzew:
- Obręb Zatopolice
- Obręb Wiktorów
część 2 Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów regulacji stanu prawnego
nieruchomości zajętych pod pas drogowy drogi powiatowej nr 3505W
Jaszowice - Wacławów - Sławno, na długości ok. 1 700 m,
jednostka ewidencyjna Wolanów:
- Obręb Wacławów


część 3 Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów regulacji stanu prawnego
nieruchomości zajętych pod pas drogowy drogi powiatowej nr 3336W
Wieniawa - Przytyk - Jedlińsk, na długości ok. 530 m,
jednostka ewidencyjna Przytyk:
- Obręb Podgajek Zachodni
część 4 Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów regulacji stanu prawnego
nieruchomości zajętych pod pas drogowy drogi powiatowej nr 3509W
Gulin - Wsola - Wojciechów, na długości ok. 800 m,
jednostka ewidencyjna Jastrzębia:
- Obręb Owadów

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Rozdziale II SIWZ
Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-1, 71.35.40.00-4, 71.35.50.00-1, 71.35.43.00-7.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający dokona sprawdzenia oceny spełnienia tego warunku na podstawie dokumentów
   potwierdzających, że Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
   ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał
   co najmniej jedno zamówienie polegające na opracowaniu dokumentacji geodezyjnej na
   podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - przepisy wprowadzające
   ustawy reformujące administracje publiczną ( Dz.U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.).


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający dokona sprawdzenia oceny spełnienia tego warunku na podstawie dokumentów
   potwierdzających, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
   dla każdej Części zamówienia:
   - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia geodezyjne określone w art. 43 pkt. 2 ustawy
   Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 193 poz. 1287 ze zm.)
   z zakresu 2 - rozgraniczenie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji
   do celów prawnych.
   Z uwagi na to, że Część 1, 2, 3 i 4 zamówienia zlecane są w tym samym terminie, Wykonawcy składający oferty na więcej niż 1 część zamówienia muszą udokumentować, że dysponują osobami posiadającymi w/w uprawnienia dla każdej części oddzielnie.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie


  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami


  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy


  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


1.Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
2. Pełnomocnictwo (Formularz 3.12. do SIWZ).


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


Wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pzd-radom.finn.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu
ul. Graniczna 24
26-600 Radom
pok. 107.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.02.2013 godzina 13:00, miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu
ul. Graniczna 24
26-600 Radom
pok. 104 KANCELARIA.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów regulacji stanu prawnego
nieruchomości zajętych pod pas drogowy drogi powiatowej nr 3503W
Młódnice - Jarosławice - Cerekiew - Radom, na długości ok. 2 000 m..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów regulacji stanu prawnego
  nieruchomości zajętych pod pas drogowy drogi powiatowej nr 3503W
  Młódnice - Jarosławice - Cerekiew - Radom, na długości ok. 2 000 m,
  jednostka ewidencyjna Zakrzew:
  - Obręb Zatopolice
  - Obręb Wiktorów
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Rozdziale II SIWZ
  Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-1, 71.35.40.00-4, 71.35.50.00-1, 71.35.43.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów regulacji stanu prawnego
nieruchomości zajętych pod pas drogowy drogi powiatowej nr 3505W
Jaszowice - Wacławów - Sławno, na długości ok. 1 700 m..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów regulacji stanu prawnego
  nieruchomości zajętych pod pas drogowy drogi powiatowej nr 3505W
  Jaszowice - Wacławów - Sławno, na długości ok. 1 700 m,
  jednostka ewidencyjna Wolanów:
  - Obręb Wacławów
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Rozdziale II SIWZ
  Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-1, 71.35.40.00-4, 71.35.50.00-1, 71.35.43.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów regulacji stanu prawnego
nieruchomości zajętych pod pas drogowy drogi powiatowej nr 3336W
Wieniawa - Przytyk - Jedlińsk, na długości ok. 530 m..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów regulacji stanu prawnego
  nieruchomości zajętych pod pas drogowy drogi powiatowej nr 3336W
  Wieniawa - Przytyk - Jedlińsk, na długości ok. 530 m,
  jednostka ewidencyjna Przytyk:
  - Obręb Podgajek Zachodni
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Rozdziale II SIWZ
  Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-1, 71.35.40.00-4, 71.35.50.00-1, 71.35.43.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów regulacji stanu prawnego
nieruchomości zajętych pod pas drogowy drogi powiatowej nr 3509W
Gulin - Wsola - Wojciechów, na długości ok. 800 m..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów regulacji stanu prawnego
  nieruchomości zajętych pod pas drogowy drogi powiatowej nr 3509W
  Gulin - Wsola - Wojciechów, na długości ok. 800 m,
  jednostka ewidencyjna Jastrzębia:
  - Obręb Owadów
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Rozdziale II SIWZ
  Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-1, 71.35.40.00-4, 71.35.50.00-1, 71.35.43.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z RADOMIA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Radomiu » więcej : Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU