eGospodarka.pl
wiadomość od św. Mikołaja

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Budowa gazociągu wc DN100 MOP 8,4 MPa na odcinku odg. Lwówek Śląski-Lwówek Śląski w ramach budowy gazociągu Jeleniów-Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego - wyk. robót bud.-mont.Ogłoszenie z dnia 2017-11-14

Nr: NP/2017/11/0699/WRO

Przedmiot zamówienia: Budowa gazociągu wc DN100 MOP 8,4 MPa na odcinku odg. Lwówek Śląski-Lwówek Śląski w ramach budowy gazociągu Jeleniów-Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego - wyk. robót bud.-mont.

Typ: Nieograniczony

Tryb: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Roboty

Miasto: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

Data publikacji: 2017-11-14

Data wygaśnięcia: 2017-12-15

CPV:

Osoba kontaktowa: Justyna Kopcza (ZA) justyna.kopcza@gaz-system.pl +48 713353356

Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Adres ul. Mszczonowska 4 Miejscowość Warszawa Telefon +48 (022) 220 14 49 www.gaz-system.pl/przetargi

Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Opis postępowania : 1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania pn.: ,,Budowa gazociągu wc DN100 MOP 8,4 MPa na odcinku odg. Lwówek Śląski-Lwówek Śląski w ramach budowy gazociągu Jeleniów-Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego ", numer postępowania: NP/2017/11/0699/WRO 2. Opis przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik nr 1do SIWZ. 3. Dokumentacja projektowa jest elementem opisu przedmiotu zamówienia i stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 4. Dostawca zobowiązany jest zapoznać się z treścią Kodeksu Postępowania dla Dostawców oraz wdrożyć zasady i postanowienia zawarte w Kodeksie we własną działalność, a także działalność swoich podwykonawców. Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostępny na stronie internetowej: http://www.gaz-system.pl/przetargi/kodeks-postępowania-dla-dostawców/ 5. Dostawca zobowiązany jest zapoznać się z Wytycznymi w zakresie wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia dla Wykonawców oraz Gości w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. znajdującymi się na stronie internetowej Zamawiającego: Broszura informacyjna BHP http://www.gaz-system.pl/strefa-dostawcy/standardy/.
Miejsce uzyskania SIWZ : Strona Zamawiającego www.gaz-system.pl - zakładka ,,przetargi".
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ : 1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian lub odwołania wymagań zawartych w SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji postępowania i jest wiążąca. 3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści niniejszej SIWZ. 4. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Dostawców, którym przekazano SIWZ, a także zamieści na stronie internetowej Spółki, na której została udostępniona SIWZ. 5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Dostawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
Zastrzeżenia dotyczące postępowania : 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w SIWZ. 2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia niepublicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym, oferty mogą złożyć wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego publikuje się na stronie internetowej Zamawiającego. 3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). 4.Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności. 5.O zakończeniu postępowania bez wyboru oferty Zamawiający zawiadamia: a) Dostawców, którym przekazano SIWZ lub na stronie internetowej Zamawiającego, na której została udostępniona SIWZ - w przypadku zakończenia postępowania przed upływem terminu składania ofert, b) wszystkich Dostawców, którzy złożyli oferty - w przypadku zakończenia postępowania po upływie terminu składania ofert. 6.Dostawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania, z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień przewidzianych w niniejszym Rozdziale. 7.Uprawnienie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, przysługuje Zamawiającemu również po wyborze najkorzystniejszej oferty. W takiej sytuacji Zamawiający może zakończyć postępowanie bez wyboru najkorzystniejszej oferty, po unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. 8.Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w postępowaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego działania.
Dodatkowe informacje : 1. Termin realizacji umowy został szczegółowo opisany w SIWZ. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia. 3.Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych wyłącznie w zakresie tych warunków ofert, które podlegają ocenie zgodnie z kryteriami oceny ofert w danym postępowaniu. Negocjacje będą prowadzone w formie osobistych spotkań, telekonferencji lub drogą elektroniczną i udokumentowane protokołem.
Warunki udziału w Projekcie : 1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia Niepublicznego, tj.: wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 1 zadanie polegające na wybudowaniu rurociągu do paliw płynnych lub gazowych o ciśnieniu MOP minimum 4,0 MPa z rur stalowych min. DN 100 mm o długości co najmniej 5 000 m . UWAGA: W sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia) co najmniej jeden podmiot musi wykazać się spełnianiem warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 lit. b) powyżej. W sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia) Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane osobiście przez podmiot legitymujący się zrealizowaniem zamówienia lub zamówień, tj. bez udziału pozostałych Wykonawców oraz podwykonawców, co najmniej w zakresie potwierdzającym spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 lit. b) powyżej. c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia Niepublicznego, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia Niepublicznego. 2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Dostawców zostanie dokonana według formuły ,,spełnia" - ,,nie spełnia" na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty złożonej w postępowaniu. 3. Dopuszcza się wspólne ubieganie się Dostawców o udzielenie Zamówienia Niepublicznego. Dostawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia Niepublicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli żąda go Zamawiający. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający żąda od Dostawców występujących wspólnie, pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Dostawców w toku postępowania o udzielenie Zamówienia Niepublicznego albo do reprezentowania w postępowaniu oraz do zawarcia Umowy w sprawie tego Zamówienia Niepublicznego. 4. W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w ust. 1 lit. a), b) i c) powyżej mogą spełniać łącznie wszyscy Dostawcy. W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w ust. 1 lit. d) musi spełnić każdy z Dostawców odrębnie. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości polegania na zasobach innych podmiotów w celu wykazania spełniania wszystkich lub niektórych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia Niepublicznego. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ DOSTAWCY 1. Oferta Dostawcy powinna zawierać: a) wypełniony formularz OFERTA zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ, b) podpisane oświadczenie zgodnie z treścią załącznika nr 1 do formularza OFERTA, c) dokument potwierdzający, że osoba lub osoby podpisujące ofertę w imieniu Dostawcy były uprawnione do tej czynności tj. aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie Zamówienia Niepublicznego, z którego treści będą wynikać zasady reprezentacji Dostawcy w obrocie i pełnomocnictwo jeśli będzie wymagane, d) dokumenty potwierdzające spełnienie przez Dostawcę warunków opisanych w rozdziale IX SIWZ. 2. Na potwierdzenie spełniania warunków opisanych w Rozdziale IX SIWZ, Dostawca przedstawia: a) oświadczenie Dostawcy, iż może ubiegać się o udzielenie zamówienia niepublicznego i nie podlega wykluczeniu z postępowania, zgodnie z Rozdziałem VIII ust. 1 SIWZ (zgodnie z treścią załącznika nr 1 do formularza OFERTA). b) oświadczenie Dostawcy, iż nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do formularza OFERTA). c) oświadczenie Dostawcy, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności wchodzącej w zakres przedmiotu zamówienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania (zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ). d) wykaz wykonanych zadań wraz z referencjami potwierdzającymi wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 1 zadanie polegające na wybudowaniu rurociągu do paliw płynnych lub gazowych o ciśnieniu MOP minimum 4,0 MPa z rur stalowych min. DN 100 mm o długości co najmniej 5 000 m (zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do formularza OFERTA), 3. W przypadku, gdy Dostawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż zł polski, Zamawiający przeliczy je na zł polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu: zakończenia realizacji zamówienia, potwierdzającego posiadanie stosownego doświadczenia. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniach, o których mowa powyżej, zastosowanie mają kursy ostatnio ogłoszone, przed ww. dniami zgodnie z treścią § 8 pkt. 5 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2015 r. poz. 11 z późn. zm.). 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi przez Dostawcę. 5. W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, wymóg złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1 lit. c) oraz ust. 2 lit. a), b) powyżej dotyczy każdego z ww. Dostawców. Pozostałe dokumenty składane są przez tych Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu. 6. Jeżeli w danym postępowaniu oferty zostały złożone przez więcej niż 2 Dostawców, dopuszcza się możliwość badania i oceny ofert tylko tych 2 Dostawców, których oferty po wstępnej ocenie są najkorzystniejsze. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, oferty złożone przez pozostałych Dostawców Zamawiający pozostawia bez badania i oceny. 7. Zamawiający może wezwać Dostawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie warunków lub wymagań na dzień przedłożenia danego oświadczenia lub dokumentu. 8. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty oraz wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny. 9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia przez Dostawcę oświadczeń i dokumentów w formie pisemnej w przypadku, gdy oświadczenia i dokumenty będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości.
Informacje dotyczące wadium : Czy zamawiający wymaga wadium?: Tak Nazwa części: Budowa gazociągu wc DN100 MOP 8,4 MPa na odcinku odg. Lwówek Śląski-Lwówek Śląski w ramach budowy gazociągu Jeleniów-Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego - wyk. robót bud.-mont. Wartość wadium: 100 000,00 [PLN]
Termin realizacji zamówienia : Wymagane
Data realizacji zamówienia : 1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy stanowi data zawarcia umowy.2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy - 15 miesięcy od daty zawarcia umowy z uwzględnieniem terminów, o których mowa w ust. 3 i 4 poniżej.3. Wycinka drzew i krzewów, o których mowa w § 3 ust. 4 Projektu umowy, nastąpi w terminie najpóźniej do 28.02.2018r.4. Odbiór Techniczny, o którym mowa w § 2 ust. 6 Projektu Umowy, nastąpi w terminie najpóźniej do 10 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Miejsce realizacji zamówienia : obszar działania Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziału we Wrocławiu
Termin składania ofert : 2017-12-15
Miejsce składania ofert : 1. Termin składania ofert: 15.12.2017 r. do godz. 10.00. 2. Miejsce składania ofert: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław, Budynek F1, Kancelaria 3. Otwarcie ofert jest niejawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu składania ofert. 4. W przypadku złożenia oferty po upływie terminu składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Dostawcę o złożeniu oferty po terminie.
Termin otwarcia ofert : 2017-12-15
Miejsce otwarcia ofert : Otwarcie ofert jest niejawne.
Okres związania ofertą : 60 dni
Pełna treść ogłoszenia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.