eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Namysłów › Świadczenia zdrowotne w zakresie badań laboratoryjnych dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-02-11

Namysłów: Świadczenia zdrowotne w zakresie badań laboratoryjnych dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A.
Numer ogłoszenia: 21949 - 2013; data zamieszczenia: 11.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna , ul. Oleśnicka 4, 46-100 Namysłów, woj. opolskie, tel. 77 40 40 248, faks 77 40 40 250.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoznamyslow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Namysłowskie Centrum Zdrowia S.A..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenia zdrowotne w zakresie badań laboratoryjnych dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej. Wykonawca będzie wykonywał wszelkie laboratoryjne badania diagnostyczne z zakresu: immunologii, biochemii, koagulologii, analityki ogólnej, markerów nowotworowych, serologii, hematologii z wyjątkiem badań histopatologicznych i bakteriologicznych, które wykonywał będzie inny wykonawca. Pomieszczenia oraz sprzęt znajdujący się w laboratorium Wykonawca zobowiązuje się dzierżawić od Zamawiającego. Dokładny wykaz sprzętu Zamawiającego znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ, pozostały niezbędny sprzęt do wykonywania badań Wykonawca zobowiązuje się posiadać. Badania będą wykonywane w laboratorium zlokalizowanym przy ul. Oleśnickiej 4, 46-100 Namysłów przez 24 godz. 7 dni w tygodniu. Część badań specjalistycznych może być wykonywana poza laboratorium z którym wnioskodawca ma podpisaną umowę. Większość badań wykonywanych w szpitalu będzie wykonywanych w trybie na cito ( pilnym) , ze względu na specyfikę lecznictwa zamkniętego. Namysłowskie Centrum Zdrowia jest szpitalem posiadającym możliwość hospitalizowania ok.170 pacjentów, przy czym statystycznie ich liczba waha się w pobliżu 100 osób. Wykaz badań najczęściej zlecanych przez Zmawiającego oraz ich szacunkowa ilość, obliczona na podstawie lat poprzednich stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Wszystkie podane ilości są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie, gdyż Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć ilości chorych osób ani też badań jakie będą niezbędne do właściwego zdiagnozowania pacjenta. Zamawiający nie zabrania Wykonawcy wykonywania usług komercyjnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w czasie wolnym od wykonywania usług na rzecz Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień - CPV: Główny przedmiot: 85.14.50.00 -7 ( usługi świadczone przez laboratoria) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów zostaną odrzucone. Miejsce realizacji zamówienia: Namysłowskie Centrum Zdrowia S.A., ul. Oleśnicka 4, 46-100 Namysłów..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.14.50.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli złoży oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli złoży oświadczenie, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli (1) złoży oświadczenie, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym; (2) przedstawi wykaz narzędzi wyposażenia zakładu i urządzeni technicznych dostępnych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (3) złoży oświadczenie, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym tj.: zapewnia próżniowy lub aspiracyjno- próżniowy zamknięty system do pobierania krwi.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli: (1) złoży oświadczenie że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz (2) przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, ( 3) oświadczy , ze osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli (1) złoży oświadczenie że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, (2) przedłoży opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wraz z potwierdzeniem jej opłacenia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) wypełniony formularz oferty, 2) pełnomocnictwo - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, posiadające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące wykonawcę.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W następujących przypadkach: - przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji przedmiotu zamówienia, - złożenia odwołania dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji przedmiotu zamówienia. - losowych uniemożliwiających realizację zamówienia w zakładanym terminie dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji zamówienia, - gdy nie zostanie wykorzystana kwota na jaką opiewa umowa dopuszcza się wydłużenie terminu realizacji zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zoznamyslow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna ,ul. Oleśnicka 4, 46-100 Namysłów, woj. Opolskie, dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 6, budynek C.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna ,ul. Oleśnicka 4, 46-100 Namysłów, woj. Opolskie, dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 6, budynek C lub sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.