Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Treść lub zakres przetargu uległy zmianie.
Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2013-01-15

Sława: Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Czernicą wraz z chodnikiem dla pieszych i oświetleniem oraz utwardzenie gruntu przy istniejących zjazdach przy ul. H. Pobożnego w Sławie

Numer ogłoszenia: 21790 - 2013; data zamieszczenia: 15.01.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Sławie , ul. H. Pobożnego 10, 67-410 Sława, woj. lubuskie, tel. 068 3566202, faks 068 3566202. • Adres strony internetowej zamawiającego:
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Czernicą wraz z chodnikiem dla pieszych i oświetleniem oraz utwardzenie gruntu przy istniejących zjazdach przy ul. H. Pobożnego w Sławie.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Czernicą wraz z chodnikiem i oświetleniem oraz utwardzenie gruntu przy istniejących zjazdach w ul. H. Pobożnego w Sławie.

W zakres zadania wchodzi:

BUDOWA KŁADKI:
1.budowa chodnika dla pieszych o dł. 40,75 m (strona prawobrzeżna) zlokalizowana na
przedłużeniu ul. Krótkie
2.budowa chodnika dla pieszych w kierunku szkoły przy ul. H. Pobożnego dł. 123,75 m
(strona lewobrzeżna)
3.budowa kładki umożliwiającej przejście nad rzeką Czernica jednoprzęsłowej o przęśle
w postaci konstrukcji zespolonej (dwa dźwigary stalowe ze współpracującą żelbetową płytą pomostową) o długości całkowitej 16,04 m oparta na dwóch przyczółkach żelbetowych posadowionych na palach
4.umocnienie brzegów rzeki narzutem z kamienia łamanego o grub. 30 cm na geowłókninie oraz wykonanie umocnienia krawędzi brzegów palisadą z kołków na długości po 20 m od kładki.

OŚWIETLENIE:
1.długość projektowanej linii kablowej oświetlenia ulicznego - 275 mb
2.linia kablowa oświetleniowa (typ projektowanego kabla) YAKY 4x35 mm2
3.słupy oświetleniowe - 8 szt. - SAL-6 (prod. ROSA)
4.oprawy oświetleniowe - 8 szt. - OCP-70 na słupie (oprawa AmbiLED AL30X1)

UTWARDZENIE GRUNTU PRZY ZJAZDACH:
1.powierzchnia jezdni - 412,80 m2
2.powierzchnia chodnika - 80,00 m2
3.umocnienie skarp płytami typu MEBA


Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz wytycznymi określonymi w niniejszej SIWZ, z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż., oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.


Dołączone kosztorysy ofertowe - są tylko materiałem pomocniczym do sporządzenia własnych kosztorysów i dołączenia ich do oferty.

Zawarte w załączonych przez Zamawiającą kosztorysach ofertowych zestawienia robót mają zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc w oszacowaniu kosztów inwestycji wobec czego kosztorysom ofertowym należy przypisać charakter dokumentu pomocniczego.

W koszt zadania należy wliczyć w szczególności:
1)pomiary elektryczne
2)koszty zabezpieczenia budowy niezbędne do jej realizacji
3)ustanowienie kierowników budów: robót branżowych
4)sporządzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie umożliwiającym uzyskanie
decyzji o dopuszczeniu obiektu do użytkowania - w 1 egz.
5)inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - w 3 egz..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.00.00.00 - Roboty budowlane
.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2013.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Wadium w wys. 8.000,00 zł.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

   Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie w spr. spełniania warunków art.22 ust.1 ustawy


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje
   posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie realizacji w ciągu
   ostatnich 5 lat licząc od dnia wszczęcia postępowania, a jeżeli okres
   prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej jednego
   zadania obejmującego wykonanie budowy, rozbudowy, przebudowy,
   modernizacji kładki lub mostu - udokumentowane referencjami.

   Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu
   dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym
   postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

   Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie w spr. spełniania warunków art.22 ust.1 ustawy.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • 1. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje
   dysponowanie następującym osobami:
   a)Kierownik budowy robót budowlanych lub drogowych, który:
   -posiada uprawnienia budowlane w specjalności ogólnobudowlanej
   -posiada aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę.
   b)Kierownik robót elektrycznych, który:
   -posiada uprawnienia budowlane w zakresie urządzeń elektrycznych
   i elektroenergetycznych
   -posiada aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę.

   W przypadku udostępnienia Wykonawcy przez inne podmioty osób zdolnych do wykonania zamówienia, Wykonawca winien przedstawić w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób na czas wykonywania zamówienia.

   Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu
   dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym
   postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

   Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie w sprawie spełniania warunków art.22 ust.1 ustawy.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone


  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami


  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy


  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


1.Pełnomocnictwo w formie pisemnej dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę wraz z załącznikami, do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów - Formularz nr 4;
2.kosztorysy ofertowe


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiający ustala, iż zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy, może mieć również miejsce w następujących sytuacjach:
a) w przypadku wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają
prowadzenie robót (silne opady deszczu, śniegu, gradobicie, roztopy, wichury, powódź, spadek temperatury poniżej 0oC, a w przypadku technologii betonowych poniżej +5oC),
b)w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej: wystąpienia zdarzenia losowego
wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w
szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
c)w przypadku konieczności wprowadzenia w trakcie realizacji zamówienia zmian do
projektu budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
d)w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy, a ze względu na konieczność wykonania zamówień dodatkowych niemożliwe jest dotrzymanie określonego w umowie na roboty podstawowe terminu ich wykonania,
e)w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,
f)w przypadku zmiany kierownika robót:
-na żądanie zamawiającego
-w przypadku nienależytego wykonania powierzonych prac
-na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznościami, po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej warunki zawarte w SIWZ
g)w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania, umowy, wynikającej ze zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
h) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych zaleceń konserwatora zabytków


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.slawa

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Sławie, ul. H. Pobożnego 10, 67-410 Sława.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Sławie, ul. H. Pobożnego 10, 67-410 Sława.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI SŁAWA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi SŁAWA » więcej : Roboty budowlane »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU