eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gryfice › Przebudowa Placu Zwycięstwa w Gryficach

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2010-07-20

Gryfice: Przebudowa Placu Zwycięstwa w Gryficach
Numer ogłoszenia: 216696 - 2010; data zamieszczenia: 20.07.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 192094 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gryfice, Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 38 53 200, faks 91 38 53 207.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa Placu Zwycięstwa w Gryficach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa Placu Zwycięstwa w Gryficach polegająca na wykonaniu wymiany nawierzchni placu na nawierzchnię z kostki betonowej płukanej szlachetnej, przebudowa parkingów od strony zachodniej i wschodniej o nawierzchni z kostki rzędowej granitowej. Całość obramowana z wykorzystaniem krawężnikow kamiennych. W ramach inwestycji przewidziana jest rownież zmiana lokalizacji pomnika znajdującego się obecnie w centrum Placu Zwycięstwa oraz likwidacja istniejącej fontanny. W centrum placu - budowa fontanny w posadzce, zakup i montaż słupów oraz opraw oświetleniowych, a także budowa elementów małej architektury. 3.2. Wykonawca na podstawie dokumentacji technicznej, przedmiarów robót (dokument pomocniczy, a nie podstawowy do obliczenia ceny) oraz przeprowadzonej wizji dokona wyceny całości robót, uwzględniając wszelkie koszty związane z wykonawstwem robót i możliwości zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na jego ofertę. 3.3. Do zakresu robót wchodzi również m. in.: a) budowa odwodnienia liniowego wokół misy fontanny- tylko poz. 17 przedmiaru robót i budowa odwodnienia liniowego fontann laminarnych - poz. 18 przedmiaru robót- branża sanitarna. b) branża elektryczna- latarnie oświetleniowe- tylko poz. 1, 2, 3, 4 przedmiaru robót. 3.4. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów rozbiórkowych w obecności przedstawiciela Zamawiającego i dostarczenia tych materiałów na plac Zamawiającego w Gryficach. Rodzaj materiałów do zwrotu ustali Zamawiający. 3.5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z zajęciem pasa drogowego drogi powiatowej. 3.6. Wykonawca uzgodni ze Starostwem Powiatowym i Wykonawcą realizującym przebudowy ulic Niepodległości i Wojska Polskiego wszelkie czynności związane z realizacją robót. 3.7. Wykonawca ponosi koszty obsługi geodezyjnej: tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza - 3 egz. 3.8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji technicznej, która stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. 3.9. Wykonawca wykona bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkie roboty, których nie ujął w kosztorysie ofertowym, a należy je wykonać, aby przedmiot zamówienia został kompleksowo wykonany. Wszelkie przeszkody, które napotka wykonawca reazlizując rozbiórki i roboty ziemne wliczone będą w koszt oferty. 3.10. Wszelkie roboty dodatkowe ujawnione w trakcie realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do ich wykonania na własny koszt. 3.11. Opłaty z tytułu pełnienia nadzoru archeologicznego ponosi Wykonawca. 3.12. Wykonując rozbiórkę istniejącego pomnika należy odzyskać w całości iglicę pomnika i tablicę pamiątkową, które będą zamontowane na nowowybudowanym pomniku w południowej części placu (iglicę należy skrócić do wys. 4 m) 3.13. Z kosztów oferty należy wyłączyć: - 8 ławek z oparciem.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.51 - Wymiana nawierzchni .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.07.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2377049,18 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 2500789,59

  • Oferta z najniższą ceną: 2500789,59 / Oferta z najwyższą ceną: 2500789,59

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.