eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piwniczna-Zdrój › Uatrakcyjnienie szlaku turystycznego Eliaszówka z budową wieży widokowej oraz renowacja i zagospodarowanie parku Węgielnik- Skałki w Piwnicznej-Zdroju w ramach Schematu 3.1 C Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (MRPO).

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-02-11

Piwniczna-Zdrój: Uatrakcyjnienie szlaku turystycznego Eliaszówka z budową wieży widokowej oraz renowacja i zagospodarowanie parku Węgielnik- Skałki w Piwnicznej-Zdroju w ramach Schematu 3.1 C Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (MRPO).
Numer ogłoszenia: 21589 - 2013; data zamieszczenia: 11.02.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 225265 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, ul. Rynek 20, 33-350 Piwniczna-Zdrój, woj. małopolskie, tel. 0-18 4464043, faks 0-18 4464186.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Uatrakcyjnienie szlaku turystycznego Eliaszówka z budową wieży widokowej oraz renowacja i zagospodarowanie parku Węgielnik- Skałki w Piwnicznej-Zdroju w ramach Schematu 3.1 C Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (MRPO)..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa w trybie zaprojektuj i wybuduj obejmująca renowację i zagospodarowanie parku Węgielnik - skałki wraz z zagospodarowaniem szczytu oraz uatrakcyjnienia szlaku turystycznego Beskidu Sądeckiego Piwniczna - Zdrój -Eliaszówka wraz z budową wieży widokowej i zagospodarowaniem szczytu w Piwnicznej Zdroju. W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się: ZADANIE NR 1 :Renowacja i zagospodarowanie parku Węgielnik - Skałki w Piwnicznej - Zdroju. Park Węgielnik - Skałki (ustanowiony Uchwałą Rady Miasta i Gminy) ok. 40 ha, działki nr 2887, (obszar Parku), 2939, 2941)2, 2884, 2856, 2331)19. Renowacja i zagospodarowanie obejmują zagadnienia : § Uporządkowanie oraz wyrównanie ścieżek, zamontowanie zabezpieczeń oraz schodów terenowych. § Zamontowanie oznakowania kierunkowego ścieżek, zamontowanie tablic informacyjnych, panoram oraz ciekawostek historycznych. Renowacja źródełka, krzyża przy okopach oraz terenu wokół pomnika. Odtworzenie okopów. § Montaż miejsc przystankowych wraz z koszami oraz budowa platformy widokowej na wychodni skalnej wraz z ekspozycją i oświetleniem solarnym. Zagospodarowanie szczytu góry Węgielnik, poprzez montaż ekspozycji militarnej wraz z platformą, boiska oraz małego placu zabaw. Na projekcie funkcjonalno-użytkowym zagospodarowania wyznaczono kolejno 13 punktów przystankowych wraz z projektowanymi elementami: 1.RYNEK - Wymiana lub wykonanie tablicy informacyjnej z mapą lokalizacji Parku Węgielnik oraz opisem. 2.WEJŚCIE - Projektowana tablica informacyjna z mapą oraz opisem. Zainstalowanie punktu świetlnego, z zastosowaniem technologii baterii słonecznej, z czujka ruchu, zamontowanego na słupie, uziemione. Wykonanie poszerzenia ścieżki wraz z umocnieniem brzegów oraz nawiezieniem materiału kamiennego, wykonanie schodów z elementów bali drewnianych w poprzek ścieżki na odcinku ok. 100m oraz barierek ochronnych na odcinku 80m. 3.PRZYSTANEK W PARKU Projektowane miejsce wypoczynkowe z tablicą informacyjną. Zainstalowanie punktu świetlnego, z zastosowaniem technologii baterii słonecznej, z czujką ruchu, zamontowanego na słupie, uziemione. 4.OKOPY Projektowane miejsce wypoczynkowe z tablicą informacyjną renowacja krzyża, kosz na śmieci. Projektowana renowacja okopów - hydrosiew, wykonanie fragmentów umocnień. oraz czasowe aranżacje historyczne. Odkrzaczanie, porządkowanie terenu bezpośrednio przy okopach. Zainstalowanie punktu świetlnego (ok.3 szt), z zastosowaniem technologii baterii słonecznej, z czujką ruchu, zamontowanego na słupie, uziemione. 5.WĘGIELNIK Ekspozycja militarna w postaci platformy (zaaranżowana historycznie np. wieża strzelnicza) z tablicą informacyjną oraz opisem. Wymiary platformy4,20 x9,00m . Powierzchnia zabudowy -37,2m2, powierzchnia użytkowa - 26,00m2, wysokość 4,00 m (bez zadaszenia), 6,50 (z zadaszeniem). Konstrukcja główna , konstrukcja schodów, tarasy, posadzki - drewniane (poddane termicznej obróbce).Obiekt będzie zapewniał swoim programem potrzeby związane z turystyka i rekreacją górska ściśle związana z przeznaczeniem obszaru objętego opracowaniem. Projektowane miejsce wypoczynkowe. Zamontowanie barierek stabilnych przy skarpie na odcinku ok. 120m, zainstalowanie punktu świetlnego, z zastosowaniem technologii baterii słonecznej, z czujką ruchu, zamontowanego na słupie, uziemione. 6.PRZYSTANEK W PARKU - Siedzisko - Zamontowanie barierek stabilnych przy skarpie, zainstalowanie punktu świetlnego, z zastosowaniem technologii baterii słonecznej, z czujka ruchu, zamontowanego na słupie, uziemione. 7.OKOPY Projektowane miejsce wypoczynkowe z tablicą informacyjną. Projektowana renowacja okopów - hydrosiew, wykonanie fragmentów umocnień. oraz czasowe aranżacje historyczne. Odkrzaczanie, porządkowanie terenu bezpośrednio przy okopach. Zainstalowanie punktu świetlnego (ok.3 szt),z zastosowaniem technologii baterii słonecznej, z czujką ruchu, zamontowanego na słupie, uziemione. 8.WEJŚCIE Projektowana tablica informacyjna z mapą oraz opisem. 9.KAPLICZKA Proj. tablica informacyjna, zabezpieczenie dojścia. Uporządkowanie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie figury, zainstalowanie barierek stabilnych ok. 70m, schodków z elementów drewnianych ok. z utwardzeniem z materiałów kamiennych ok. 100m., Zainstalowanie siedziska, oraz zainstalowanie punktu świetlnego z wykorzystaniem baterii słonecznych - system podświetlania)wyeksponowania miejsca figury. 10.ŹRÓDEŁKO Projektowana renowacja ujęcia wody, tablica informacyjna, siedzisko, Zainstalowanie siedziska, orz zainstalowanie punktu świetlnego z wykorzystaniem baterii słonecznych - system podświetlania/wyeksponowania miejsca źródełka. 11.POMNIK Projektowana tablica informacyjna aranżacja zieleni oraz siedzisk wokół pomnika, odrestaurowanie barierek, Zainstalowanie siedziska, orz zainstalowanie punktu świetlnego z wykorzystaniem baterii słonecznych - system podświetlania 12. POLANA - siedzisko zadaszone do 25m2 z konstrukcji drewnianej pokrytej gontem , boisko do gry ( oczyszczony i wyrównany teren, słupki drewniane ,siatka), mały plac zabaw z elementów drewnianych i kamiennych aranżowany historycznie. Aranżowane miejsce na grila wykonane w zagłębieniu, obłożone kamieniami, ruszt metalowy, wraz zadaszeniem. Odkrzaczenie polany, porządkowanie terenu, wyrównanie. Zainstalowanie siedziska, oraz zainstalowanie punktu świetlnego z wykorzystaniem baterii słonecznych - system podświetlania. 13. WYCHODNIA SKALNA Projektowana platforma widokowa wraz z zabezpieczenia oraz ekspozycją skały wraz z oświetleniem solarnym. Konstrukcja wsporcza, zakotwiona w skale. Barierki stabilne, zabetonowane oraz regulacja ścieżki z utwardzeniem dojścia do platformy. Zainstalowanie punktu świetlnego z wykorzystaniem baterii słonecznych - system podświetlania/wyeksponowania skały oraz zainstalowanie punktu świetlnego z wykorzystaniem baterii słonecznych zamontowanych na słupie przy wejściu na wychodnie skalną. 14. Pozostałe elementy parku. Konieczne ciecie sanitarne zieleni, uporządkowanie parku ok. 40 ha poza wyznaczonymi punktami. Oczyszczenie, i wyeksponowanie skał od strony ul. Szczawnickiej i Daszyńskiego. Zainstalowanie punktu świetlnego z wykorzystaniem baterii słonecznych - system podświetlania)wyeksponowania skał. Odkrzaczanie, porządkowanie bezpośrednio przy ścieżkach , roboty konserwacyjne, wyrównanie, utwardzenie miejscowe materiałem kamiennym - ok. 3 960m (możliwość zainstalowania elementów (ścieżki zdrowia) Zainstalowanie barierek stabilnych ok. 220m, schodków z elementów drewnianych ok. z utwardzeniem z materiałów kamiennych ok. 265m., Wykonanie ścieżki o wyższym stopniu trudności wzdłuż ściany skalnej. Zainstalowanie płotków śnieżno-ochronnych na Węgielniku. Naprawa odwodnienia liniowego oraz nawierzchni chodnika od strony ul. Daszyńskiego i Szczawnickiej na długości ok. 640m. ZADANIE NR 2 : Uatrakcyjnienie szlaku Piwniczna - Zdrój - Eliaszówka. Uatrakcyjnienie szlaku obejmuje zagadnienia : § Uporządkowanie oraz wyrównanie części ścieżek, zamontowanie zabezpieczeń oraz schodów terenowych. § Zamontowanie oznakowania kierunkowego szlaku, zamontowanie tablic informacyjnych, panoram oraz ciekawostek przyrodniczych. Renowacja istniejących oznakowań wraz z przycięciem gałęzi. § Montaż miejsc przystankowych wraz z koszami oraz budowa wieży widokowej i zagospodarowanie szczytu góry Eliaszówka. Na projekcie funkcjonalno-użytkowym zagospodarowania wyznaczono kolejno 12 punktów przystankowych wraz z projektowanymi elementami: § 1. Przełęcz Gromadzka- tablica informacyjna z mapą, ławka. Do punktu 2, na odcinku, konieczne odkrzaczanie i uporządkowanie szlaku, wyrównanie ścieżki, nawiezienie materiału kamiennego, usytuowanie kładki drewnianej na odcinku bagnistym § 2. Przystanek w punkcie widokowym - siedzisko z tablicą informacyjną, ciekawostki przyrodnicze, panorama. Do punktu 3, na odcinku, konieczne odkrzaczanie i uporządkowanie szlaku, wyrównanie ścieżki, nawiezienie i utwardzenie materiałem kamiennym § 3. Przystanek w punkcie widokowym - ławka z tablicą informacyjną, ciekawostki przyrodnicze. Do punktu 4, na odcinku, konieczne odkrzaczanie i uporządkowanie szlaku, wyrównanie ścieżki, zainstalowanie barierek ochronnych na odcinku ok. 180m, , schodów terenowych z elementów drewnianych(bale w poprzek drogi) z utwardzeniem materiałem kamiennym na odcinku ok. 130m § 4. Eliaszówka - budowa wieży widokowej, siedzisko zadaszone dla grupy osób o pow. Zabudowy do 25m2, 2 ławki, tablica informacyjną z mapą, ciekawostki przyrodnicze, panorama, naturalny rowerowy tor przeszkód(nasypy kamienne, elementy drewnianych przeszkód), odkrzaczenie terenu wokół wieży i miejsc spoczynku. Do punktu 5 na szlaku konieczne uporządkowanie trasy, roboty konserwacyjne ścieżki, wyrównanie. § 5. Przystanek w punkcie widokowym - ławka z tablicą informacyjną, ciekawostki przyrodnicze. Do punktu 6, na odcinku, konieczne odkrzaczanie i uporządkowanie szlaku, wyrównanie ścieżki, § 6. Przystanek - ławka. Do punktu 7, na odcinku, konieczne odkrzaczanie i uporządkowanie szlaku, wyrównanie ścieżki § 7. Przystanek w punkcie widokowym - siedzisko z tablicą informacyjną, ciekawostki przyrodnicze, panorama. Do punktu 8, na odcinku, konieczne odkrzaczanie i uporządkowanie szlaku, wyrównanie ścieżki, zainstalowanie barierek ochronnych na odcinku ok. 220m, schodów z elementów drewnianych(bale w poprzek drogi) z utwardzeniem materiałem kamiennym odcinek ok. 130m. § 8. Przystanek - ławka. Do punktu 9 na odcinku, konieczne odkrzaczanie i uporządkowanie szlaku, wyrównanie ścieżki. § 9. Punkt widokowy - ławka z tablicą informacyjną, ciekawostki przyrodnicze. Do punktu 10 na odcinku, konieczne odkrzaczanie i uporządkowanie szlaku, wyrównanie ścieżki. § 10. Przystanek - ławka, kosz. Do punktu 11 na odcinku, konieczne odkrzaczanie i uporządkowanie szlaku, wyrównanie ścieżki. § 11. Przystanek w punkcie widokowym - ławka z tablicą informacyjną, ciekawostki przyrodnicze. Do punktu 12 na odcinku, konieczne odkrzaczanie i uporządkowanie szlaku, wyrównanie ścieżki. - Od punktu 10 do 12 przebiega tez szlak rowerowy - który wymagać będzie uporządkowania, odkrzaczenia i konserwacji i modernizacji. . 12. Piwniczna Zdrój - tablica informacyjna z mapą. Zakres przedmiotu zamówienia należy wykonać w oparciu o załączony Program funkcjonalno-użytkowy sporządzony przez Zespół Projektowy: Pracownia Projektowa Wiktor Pajdzik, 34-736 Lubomierz oraz ReMM Mikulski Mariusz , 33-300 Nowy Sącz, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego warunkami decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych realizacji inwestycji stanowiskami instytucji uzgadniających, z prawem budowlanym, projektami wykonawczymi. Przedmiot zamówienia obejmuje: A. Prace projektowe -przygotowanie materiałów przedprojektowych wraz z mapą do celów projektowych, -opracowanie koncepcji budowlanej i jej zatwierdzenie przez Zamawiającego -sporządzenie projektów budowlanych, wykonawczych wszystkich branż wraz z zestawieniem kosztów i harmonogramem rzeczowo-finansowym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót wraz z uzgodnieniami -uzyskanie w imieniu zamawiającego pozwolenia na budowę oraz dokonania zgłoszeń zamiaru rozpoczęcia robót B. Prace inwestycyjne 2.1 Wszelkie informacje (przyrodnicze, historyczne, topograficzne) będące treścią tablic informacyjnych powinny być bezwzględnie konsultowane z Zamawiającym 2.2 Przedstawione powierzchnie, długości oraz inne ilości sztuk i kompletów mają charakter orientacyjny i mogą się różnić od rzeczywistych. 2.3 Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej miejsca lokalizacji inwestycji, zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania, zgodnie z technologią robót określoną Polską Normą oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robót 2.4 Wszystkie oferowane materiały muszą być fabrycznie nowe, nieregenerowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, nie mają do nich praw osoby trzecie oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia. 2.5 W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia , oraz w załączniku nr 1 do oferty , znaku towarowego, patentu lub pochodzenia służy jedynie do celów identyfikacyjnych, do określenia ich kompatybilności. Nazwy stanowią jedynie precyzyjne określenie klasy oraz parametrów technicznych produktów wymaganych przez Zamawiającego. w myśl art.29 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych - zamawiający dopuszcza możłiwość składania ofert jakościowo równoważnych, spełniających równoważne parametry określone w opisie oraz w załączniku nr 1 do oferty. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt kompatybilny ze sprzętem, do którego jest zamówiony, o parametrach takich samych bądź lepszych w stosunku do oryginału produktu przez producenta urządzenia. W związku z pytaniami dopisuje się do opisu przedmiotu 1. rozpiętości kładki dla pieszych na odcinku 1-2 szlaku Przełęcz Gromadzka - Eliaszówka Przewiduje się co najmniej 2 kładki dla pieszych oraz inne elementy ułatwiające komunikację. Przewidywana łączna długość pokonania przeszkód terenowych ok. 1,0km w tym długość kładek ok. 20 mb 2. renowację okopów -transzei drewnianych jako umocnienia ścian okopów i w jakiej części Określenie szczegółowe będzie możliwe dopiero na etapie projektowania i konsultacji z Historykiem oraz Zamawiającym. Można jednak przyjąć szacunkowo długość łączną renowacji okopów na poziomie ok. 1000 mb, w tym z umocnieniami drewnianymi, w różnych miejscach ok 40% 3. aranżację historyczną ( punkty strzelnicze, makiety, repliki i inne ) kpl.1,doprecyzowanie ilości i rodzaju punktów strzelniczych, makiet, replik itp. Dla każdego z przystanków. Określenie szczegółowe będzie możliwe dopiero na etapie projektowania i konsultacji z Historykiem oraz Zamawiającym. Można przyjąć punktów strzelniczych co najmniej 5 szt. (np. wieżyczka strzelnicza, stanowisko dowódcze, schron itp.) Makiety i repliki w ilości zapewniającej właściwe odwzorowania specyfiki historycznej tego miejsca. 4. powierzchnia i planowanej ilości urządzeń na historycznym placu zabaw dla dzieci. Określenie szczegółowe będzie możliwe dopiero na etapie projektowania i konsultacji z Historykiem oraz Zamawiającym. Można przyjąć powierzchnię do zagospodarowania 10-15 arów. Urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw (np. typu małpi gaj, pole do ćwiczeń manewrowych itp.) w ilości zapewniającej właściwe odwzorowania specyfiki historycznej tego miejsca. 5. powierzchni platformy widokowej na Skale Wschodniej Określenie szczegółowe będzie możliwe dopiero na etapie projektowania, badaniach geologicznych podłoża skalnego i uwarunkowań konstrukcyjnych. Przewiduje się, że platforma powinna być przygotowana dla przyjęcia jednorazowo grupy ok. 10 osób, wobec czego powierzchnia ok. max do 10m2. Należy przewidzieć dojście do platformy przy założeniu dwukierunkowego ruchu. 6. aranżacja ściany skalnej ma polegać na wytyczeniu szlaku z klamrami, łańcuchami itp. Jeśli tak to prosimy o doprecyzowanie jej długości oraz wyposażenia .Określenie szczegółowe będzie możliwe dopiero na etapie projektowania, badaniach geologicznych podłoża skalnego i uwarunkowań konstrukcyjnych. Długość całej ścieżki ok. 100mb w tym skała ok. 50mb. 6. Nazwy)kody określone dla przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych CPV: 22462000-6 Materiały reklamowe CPV: 45223200-8 Roboty konstrukcyjne CPV: 45236250-7 Wyrównywanie terenu parków CPV: 45212140-9 Obiekty rekreacyjne CPV: 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.10-5, 22.46.20.00-6, 45.22.32.00-8, 45.23.62.50-7, 45.21.21.40-9, 45.23.32.53-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: w ramach Schematu 3.1 C Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (MRPO)..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Uatrakcyjnienie szlaku turystycznego Eliaszówka z budową wieży widokowej oraz renowacja i zagospodarowanie parku Węgielnik- Skałki w Piwnicznej-Zdroju w ramach Schematu 3.1 C Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (MRPO).

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.02.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1902763,26 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 2060510,76

  • Oferta z najniższą ceną: 1731200,40 / Oferta z najwyższą ceną: 2459205,42

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.