Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2011-07-25

Zamość: Wykonanie robót budowlanych konstrukcyjnych w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Zamościu przy ul. Dolnej 4 -zamówienie dodatkowe

Numer ogłoszenia: 215158 - 2011; data zamieszczenia: 25.07.2011

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Zamość, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, woj. lubelskie, tel. 084 6392084, faks 084 6393054 , strona internetowa www.zamosc.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych konstrukcyjnych w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Zamościu przy ul. Dolnej 4 -zamówienie dodatkowe.


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane konstrukcyjne związane
z remontem kapitalnym budynku Przedszkola Nr 6 przy ul. Dolnej 4 w zakresie:
- wymiany elementów konstrukcyjnych w ścianach drewnianych, podwaliny
i elementy podokienne poziome,
- wymiany końcówek słupów drewnianych,
- nabicie desek 2-krotnie przy wymianie końcówek słupów,
- wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho gr 10 cm,
- wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek niestruganych gr. 25 mm,
- wykonanie izolacji z papy asfaltowej na sucho pod podwaliny.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.45.00.00 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.


SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki • 1. Podstawa prawna


  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu


  Zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych zastosowano tryb zamówienia z wolnej ręki - udzielenie zamówienia dodatkowego dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, objętych zamówieniem podstawowym.

  Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego i jest realizowane na podstawie Umowy Nr 414/2011, zawartej w dniu 03 czerwca 2011 r. pomiędzy Miastem Zamość a Janem Trepko, ul. Graniczna 6B, 22 - 400 Zamość, za cenę ofertową 141.780,01zł netto (174 389,41 zł brutto). Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia podstawowego pn. Wykonanie remontu kapitalnego budynku Przedszkola Nr 6 w Zamościu przy ul. Dolnej 4 zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14 kwietnia 2011r. pod nr 77622-2011.
  Przedmiot zamówienia podstawowego realizowanego na podstawie w/w umowy obejmuje remont kapitalny budynku Przedszkola Nr 6 w Zamościu przy ul. Dolnej 4 w zakresie określonym w przedmiarze robót dołączonym do siwz.
  Niniejszy przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dodatkowych robót budowlanych w branży konstrukcyjnej polegających na: wymianie elementów konstrukcyjnych w ścianach drewnianych, podwalin i elementów podokiennych poziomych, wymianie końcówek słupów drewnianych, nabicia desek 2-krotnie przy wymianie końcówek słupów, wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z wełny mineralnej, pionowo z płyt układanych na sucho gr 10 cm, wymianie jednostronnego odeskowania ścian z desek niestruganych gr. 25 mm, wykonanie izolacji z papy asfaltowej na sucho pod podwaliny. Prace te nie były objęte zamówieniem podstawowym.


  Wykonanie omawianych prac jest konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. W trakcie wykonywania prac remontowych po zdjęciu elewacyjnych płyt azbestowo - cementowych okazało się, że część elementów konstrukcyjnych drewnianych jest spróchniała i kwalifikuje się do wymiany tj. m.in. podwaliny, elementy podokienne poziome, izolacja przeciwwilgociowa i przeciwdźwiękowa, końcówki słupów drewnianych opartych na fundamentach i częściowe odeskowanie ścian.
  Prace objęte niniejszym zamówieniem są niezbędne do wykonania zamówienia podstawowego, gdyż ich niewykonanie uniemożliwiałoby prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie obiektu. Z tego też powodu wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.
  Wartość zamówienia dodatkowego nie przekracza 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego i wynosi 40.517,13 zł netto (49 836,07 zł brutto), co stanowi 28,58% wartości zamówienia podstawowego.

  Powyższe argumenty wyczerpują przesłankę określoną w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych i uzasadniają zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki.


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA • Zakład Remontowo-Budowlany Jan Trepko, ul. Graniczna 6B, 22-400 Zamość, kraj/woj. lubelskie.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z ZAMOŚCIA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Zamościu » więcej : Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU