Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2011-08-09

Wróblew: Remont drogi gminnej nr 114 306E w miejscowości Gęsówka

Numer ogłoszenia: 215127 - 2011; data zamieszczenia: 09.08.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wróblew , Wróblew 15, 98-285 Wróblew, woj. łódzkie, tel. 043 8286612, faks 043 8213415. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi gminnej nr 114 306E w miejscowości Gęsówka.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonać remont drogi gminnej nr 114 306E w miejscowości Gęsówka, gmina Wróblew na odcinku od km 0+000 tj. od końca nawierzchni bitumicznej wykonanej jako powierzchniowe utrwalenie, do km 0+595 tj. do końca działki nr 92 strona prawa poprzez następujące roboty:
- odtworzenie istniejącej osi drogi w terenie;
- plantowanie wraz z zagęszczeniem istniejącej nawierzchni walcami drogowymi w celu
uzyskania odpowiednich spadków poprzecznych i poprawienia równości
podłużnej oraz uzyskania części materiału na wykonanie poboczy ziemnych;
- wzmocnienie istniejącej nawierzchni poprzez wykonanie warstwy dolnej grubości 10 cm z
mieszanki tłucznia kamiennego o frakcji 0÷65 mm oraz górnej grubości 6 cm
z mieszanki klińca kamiennego grubości 6 cm o frakcji 0÷32 mm,
- wykonanie warstwy . ścieralnej grubości 4cm z mieszanki mineralno -
bitumicznej 0÷11mm KR-1 AC 11S;
- uzupełnienie poboczy ziemnych gruntem dowiezionym wraz z ich
formowaniem, zagęszczeniem i plantowaniem do założonych spadków
poprzecznych 5%;
- ustawienie oznakowania pionowego w postaci znaków nakazu 13-33
ograniczających dopuszczalną szybkość do 40 km/godz.;
- regulacje wysokościową istniejących zasuw zaworów wodociągowych do
poziomu projektowanej nawierzchni jezdni i poboczy.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Powtórzenie tego samego rodzaju zamówień stanowiących nie więcej niż 50 % zamówienia podstawowego w okresie3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.23.31.40 - Roboty drogowe
.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia
   działalności jest krótszy to w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedno zamówienie (jedno zamówienie = jedna umowa) w zakresie: budowy, i/lub przebudowy ,i/lub modernizacji, i/lub remontu drogi o wartości co najmniej 50 tysięcy złotych.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami
   budowlanymi w specjalności drogowej lub o specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w
   zakresie dróg uprawniające do kierowania i nadzorowania robotami drogowymi lub
   uprawnienia udzielone w zakresie odpowiadającym zakresowi specjalności, o której
   mowa wyżej, uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
   budowlane.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone


  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje
możliwość zmiany zawartej umowy po zaistnieniu następujących warunków:
1) zmiany terminu przewidzianego na zakończenie przedmiotu zamówienia:
a) zmiana spowodowana warunkami atmos?ferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie
remontu.
b) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy;
wykopaliska archeologiczne;
c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w
szczególności, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie
zinwentaryzowanych obiektów budowlanych;
d) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w
szczególności:
- wstrzymanie robót przez zamawiającego;
- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian lub uzupełnień w
dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykona niania i odbioru
robót;
- odmowa lub przedłużające terminy wydania przez organy administracyjne lub inne
podmioty wymaganych decyzji , zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych
przez wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości
do celów realizacji inwestycji;
- wydanie zaleceń przez organy kontrolne biorące udział w odbiorze końcowym; np.
PIP, Inspekcja sanitarna, straż PPoż, Inspekcja Nadzoru Budowlanego i inne
wybiegających poza dokumentację projektową;
- w przypadku przedłużania się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty w
postępowaniu przetargowym
- inne przyczyny zewnętrzne niezależne od zamawiającego oraz Wykonawcy,
skutkujące niemożnością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności
przewidzianych umową, w szczególności na skutek zlecenia
Wykonawcy zamówień dodatkowych, zgodnie z przepisami odrębnymi:
- jeżeli wystąpią one z winy zamawiającego, w przypadku niedostarczenia
dokumentacji , przekazania placu budowy prze zamawiającego w terminie
proporcjonalnie do zwłoki.
2) zmiana ceny wykonania przedmiotu zamówienia
- Możliwe zaniżenie ilości robót, pominięcie w przedmiarze określonych robót i
konieczność zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy,
- Zmiana rodzaju materiałów czy zmiana technologii ich wykonania i zlecenia robót
zamiennych
- Zmiana stawek podatku VAT na roboty i materiały budowlane
3) Zmian sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych, spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami:
- pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalających na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.
4) Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:
- zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne spełniające warunki określone w SIWZ np. osób z uprawnieniami
- zmiana osób podanych w ofercie wykonawcy, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, nie wymaga aneksu do umowy ( zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ, a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę;
- siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ
- zmiana obowiązującej stawki VAT;
- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzec Wykonawcy, na skutek zawarcia umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;
5) obniżenia wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu robót wynikłego w trakcie trwania budowy, a nie przewidzianych w chwili zawarcia umowy z wynagrodzenia określonego w §3 do wysokości niewykonanych robót z pozycji kosztorysu ofertowego.
6) W przypadku zaistnienia przesłanki udzielenia zamówienia dodatkowego spowodowanego koniecznością zmiany lub uzupełnienia dokumentacji projektowej (odrębna umowa) - podstawą do negocjacji wynagrodzenia będą przyjęte jako maksymalne ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego a w przypadku ich braku średnie kwartalne ceny publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD, z okresu realizacji robót.
7) Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego
przez strony protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz
potwierdzającego wystąpienie okoliczności . Protokół konieczności będzie
załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą umowę.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wroblew.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wróblew, Wróblew 15, 98-285 Wróblew pok. nr 12.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2011 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Wróblew, Wróblew 15, 98-285 Wróblew pok. nr 17 sala konferencyjna.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI WRÓBLEW PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi WRÓBLEW »
więcej : Roboty drogowe »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU