eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wróblew › Remont drogi gminnej nr 114 306E w miejscowości Gęsówka

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2011-08-09

Wróblew: Remont drogi gminnej nr 114 306E w miejscowości Gęsówka
Numer ogłoszenia: 215127 - 2011; data zamieszczenia: 09.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wróblew , Wróblew 15, 98-285 Wróblew, woj. łódzkie, tel. 043 8286612, faks 043 8213415.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wroblew.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi gminnej nr 114 306E w miejscowości Gęsówka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonać remont drogi gminnej nr 114 306E w miejscowości Gęsówka, gmina Wróblew na odcinku od km 0+000 tj. od końca nawierzchni bitumicznej wykonanej jako powierzchniowe utrwalenie, do km 0+595 tj. do końca działki nr 92 strona prawa poprzez następujące roboty: - odtworzenie istniejącej osi drogi w terenie; - plantowanie wraz z zagęszczeniem istniejącej nawierzchni walcami drogowymi w celu uzyskania odpowiednich spadków poprzecznych i poprawienia równości podłużnej oraz uzyskania części materiału na wykonanie poboczy ziemnych; - wzmocnienie istniejącej nawierzchni poprzez wykonanie warstwy dolnej grubości 10 cm z mieszanki tłucznia kamiennego o frakcji 0÷65 mm oraz górnej grubości 6 cm z mieszanki klińca kamiennego grubości 6 cm o frakcji 0÷32 mm, - wykonanie warstwy . ścieralnej grubości 4cm z mieszanki mineralno - bitumicznej 0÷11mm KR-1 AC 11S; - uzupełnienie poboczy ziemnych gruntem dowiezionym wraz z ich formowaniem, zagęszczeniem i plantowaniem do założonych spadków poprzecznych 5%; - ustawienie oznakowania pionowego w postaci znaków nakazu 13-33 ograniczających dopuszczalną szybkość do 40 km/godz.; - regulacje wysokościową istniejących zasuw zaworów wodociągowych do poziomu projektowanej nawierzchni jezdni i poboczy.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Powtórzenie tego samego rodzaju zamówień stanowiących nie więcej niż 50 % zamówienia podstawowego w okresie3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40 - Roboty drogowe .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedno zamówienie (jedno zamówienie = jedna umowa) w zakresie: budowy, i/lub przebudowy ,i/lub modernizacji, i/lub remontu drogi o wartości co najmniej 50 tysięcy złotych.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub o specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg uprawniające do kierowania i nadzorowania robotami drogowymi lub uprawnienia udzielone w zakresie odpowiadającym zakresowi specjalności, o której mowa wyżej, uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy po zaistnieniu następujących warunków: 1) zmiany terminu przewidzianego na zakończenie przedmiotu zamówienia: a) zmiana spowodowana warunkami atmos?ferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie remontu. b) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne; c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych; d) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: - wstrzymanie robót przez zamawiającego; - konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian lub uzupełnień w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykona niania i odbioru robót; - odmowa lub przedłużające terminy wydania przez organy administracyjne lub inne podmioty wymaganych decyzji , zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji; - wydanie zaleceń przez organy kontrolne biorące udział w odbiorze końcowym; np. PIP, Inspekcja sanitarna, straż PPoż, Inspekcja Nadzoru Budowlanego i inne wybiegających poza dokumentację projektową; - w przypadku przedłużania się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym - inne przyczyny zewnętrzne niezależne od zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożnością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, w szczególności na skutek zlecenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, zgodnie z przepisami odrębnymi: - jeżeli wystąpią one z winy zamawiającego, w przypadku niedostarczenia dokumentacji , przekazania placu budowy prze zamawiającego w terminie proporcjonalnie do zwłoki. 2) zmiana ceny wykonania przedmiotu zamówienia - Możliwe zaniżenie ilości robót, pominięcie w przedmiarze określonych robót i konieczność zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy, - Zmiana rodzaju materiałów czy zmiana technologii ich wykonania i zlecenia robót zamiennych - Zmiana stawek podatku VAT na roboty i materiały budowlane 3) Zmian sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych, spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: - pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalających na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; - konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy. 4) Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne spełniające warunki określone w SIWZ np. osób z uprawnieniami - zmiana osób podanych w ofercie wykonawcy, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, nie wymaga aneksu do umowy ( zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ, a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę; - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ - zmiana obowiązującej stawki VAT; - zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzec Wykonawcy, na skutek zawarcia umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; 5) obniżenia wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu robót wynikłego w trakcie trwania budowy, a nie przewidzianych w chwili zawarcia umowy z wynagrodzenia określonego w §3 do wysokości niewykonanych robót z pozycji kosztorysu ofertowego. 6) W przypadku zaistnienia przesłanki udzielenia zamówienia dodatkowego spowodowanego koniecznością zmiany lub uzupełnienia dokumentacji projektowej (odrębna umowa) - podstawą do negocjacji wynagrodzenia będą przyjęte jako maksymalne ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego a w przypadku ich braku średnie kwartalne ceny publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD, z okresu realizacji robót. 7) Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez strony protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności . Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą umowę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wroblew.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wróblew, Wróblew 15, 98-285 Wróblew pok. nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2011 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Wróblew, Wróblew 15, 98-285 Wróblew pok. nr 17 sala konferencyjna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.