eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi 安idnica › Odbi鏎 i zagospodarowanie odpad闚 komunalnych sta造ch z terenu gm. 安idnica, woj. lubuskie.Og這szenie z dnia 2014-06-25

安idnica: Odbi鏎 i zagospodarowanie odpad闚 komunalnych sta造ch z terenu gm. 安idnica, woj. lubuskie.
Numer og這szenia: 213530 - 2014; data zamieszczenia: 25.06.2014
OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU - us逝gi

Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.

Og這szenie dotyczy: zam闚ienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina 安idnica , ul. D逝ga 38, 66-008 安idnica, woj. lubuskie, tel. 068 3273115, faks 068 3273127.

 • Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.swidnica.zgora.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Inny: Jednostka samorz康u terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

II.1) OKRE印ENIE PRZEDMIOTU ZAM紟IENIA

II.1.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Odbi鏎 i zagospodarowanie odpad闚 komunalnych sta造ch z terenu gm. 安idnica, woj. lubuskie..

II.1.2) Rodzaj zam闚ienia: us逝gi.

II.1.4) Okre郵enie przedmiotu oraz wielko軼i lub zakresu zam闚ienia: Cz窷 A 1) Przedmiotem zam闚ienia jest Odbi鏎 i zagospodarowanie sta造ch odpad闚 komunalnych z terenu gminy 安idnica w zakresie: a) Wyposa瞠nia obs逝giwanych nieruchomo軼i w pojemniki na odpady zmieszane i worki do selektywnej zbi鏎ki odpad闚 w zabudowie jednorodzinnej oraz pojemniki w zabudowie wielorodzinnej. b) Odbioru od w豉軼icieli nieruchomo軼i zebranych odpad闚 komunalnych. c) Odbioru od w豉軼icieli nieruchomo軼i przeterminowanych chemikali闚 (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.), zu篡tych baterii i akumulator闚, zu篡tego sprz皻u elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpad闚 wielkogabarytowych, zu篡tych opon i tekstyli闚, odpad闚 budowlanych i rozbi鏎kowych. d) Odbioru odpad闚 ulegaj帷ych biodegradacji, w tym odpad闚 opakowaniowych ulegaj帷ych biodegradacji, a tak瞠 odpad闚 zielonych. e) Zagospodarowania odpad闚 w instalacji wschodniej po這穎nej w Regionie wschodnim. f) Zorganizowania, przyjmowania i zagospodarowania odpad闚 z mobilnego punktu selektywnej zbi鏎ki odpad闚 lub z miejsca, gdzie operator podstawi 鈔odek transportu, na kt鏎y mieszka鎍y b璠 mogli z這篡 odpady komunalne, a odbiorca tego samego dnia odstawi odpady do stacjonarnego punktu selektywnej zbi鏎ki odpad闚 komunalnych. g) Sprawozdawczo軼i. 2) Wykonawca zobowi您any jest do odzysku lub unieszkodliwiania zebranych odpad闚 komunalnych zgodnie z ustaw o odpadach oraz ustaw o utrzymaniu czysto軼i i porz康ku w gminach. Cz窷 B Us逝ga odbioru i zagospodarowania odpad闚 komunalnych sta造ch z terenu gminy 安idnica polega na: 1) Wyposa瞠niu obs逝giwanych nieruchomo軼i: - Na obszarach zabudowy wielorodzinnej w pojemniki na odpady zmieszane oraz pojemniki o odpowiedniej kolorystyce do selektywnej zbi鏎ki odpad闚. - Na obszarach zabudowy jednorodzinnej w pojemniki na odpady zmieszane oraz worki o odpowiedniej kolorystyce do selektywnej zbi鏎ki odpad闚. - Na terenach niezamieszkanych, na kt鏎ych wytwarzane s odpady komunalne, (obszary na kt鏎ych prowadzona jest dzia豉lno嗆 administracyjna, gospodarcza, terenach o鈍iaty i zdrowia, itp.), w pojemniki na odpady zmieszane oraz pojemniki lub worki o odpowiedniej kolorystyce do selektywnej zbi鏎ki odpad闚. Pojemniki ustawione na nieruchomo軼iach nale篡 podda myciu i dezynfekcji co najmniej raz w roku. - Dostarczenie w豉軼icielom nieruchomo軼i work闚, o odpowiedniej kolorystyce, do selektywnej zbi鏎ki odpad闚 z cz瘰totliwo軼i raz w miesi帷u (na wymian). W豉軼iciele nieruchomo軼i, kt鏎zy zadeklarowali selektywn zbi鏎k odpad闚 zobowi您ani s do zbierania nast瘼uj帷ych frakcji odpad闚 w workach o pojemno軼i min. 120 l. z folii LDPE o odpowiedniej kolorystyce: szk這 i opakowania szklane bezbarwne i kolorowe - kolor bia造; papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.) - kolor niebieski; tworzywa sztuczne, drobny metal i opakowania z metalu - kolor 鄴速y. Worki musz spe軟ia wymagania Rozporz康zenia w sprawie wymaga technicznych, jakie powinien spe軟ia podmiot odbieraj帷y odpady komunalne od w豉軼icieli nieruchomo軼i. 2) Odbioru od w豉軼icieli nieruchomo軼i: - Odpad闚 komunalnych zmieszanych z zachowaniem harmonogramu, zgodnie z regulaminem utrzymania czysto軼i i porz康ku na terenie gminy 安idnica jeden raz na dwa tygodnie, z wy陰czeniem Rybna w Wilkanowie, - Odpad闚 z selektywnej zbi鏎ki, z zachowaniem harmonogramu, zgodnie z regulaminem utrzymania czysto軼i i porz康ku na terenie gminy 安idnica, raz w miesi帷u, z wy陰czeniem Rybna w Wilkanowie, - Mebli, odpad闚 wielkogabarytowych, zu篡tych opon, dwa razy do roku w terminach okre郵onych harmonogramem. Odpady te b璠 zabierane bezpo鈔ednio sprzed nieruchomo軼i na zasadach okre郵onych w regulaminie utrzymania czysto軼i i porz康ku w gminie 安idnica, - Odpad闚 komunalnych zmieszanych z zachowaniem harmonogramu, zgodnie z regulaminem utrzymania czysto軼i i porz康ku na terenie gminy 安idnica, jeden raz na tydzie z Rybna w Wilkanowie, - Odpad闚 zbieranych selektywnie w workach lub w pojemnikach o pojemno軼i 1100 l, z zachowaniem harmonogramu, zgodnie z regulaminem utrzymania czysto軼i i porz康ku na terenie gminy 安idnica, jeden raz na dwa tygodnie z Rybna w Wilkanowie. 3) Zagospodarowaniu odpad闚 w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpad闚 Komunalnych po這穎nej w Regionie wschodnim. 4) Zorganizowaniu, przyjmowania i zagospodarowania odpad闚 komunalnych: a) z mobilnego punktu selektywnej zbi鏎ki odpad闚 na zasadach: - odbieranie przeterminowanych chemikali闚 (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.), zu篡tych baterii i akumulator闚, zu篡tego sprz皻u elektrycznego i elektronicznego, tekstyli闚, odpad闚 budowlanych i rozbi鏎kowych oraz makulatury, tworzyw sztucznych, szk豉, opakowa wielomateria這wych, odpad闚 zielonych odbywa si b璠zie w trzech mobilnych punktach selektywnej zbi鏎ki odpad闚, w miejscach wyznaczonym przez gmin 安idnic. - w mobilnych punktach do selektywnej zbi鏎ki Wykonawca zapewni odpowiedni ilo嗆 pojemnik闚 i kontener闚, zapewniaj帷 zbi鏎k wszystkich frakcji odpad闚 zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami, - zamawiaj帷y zastrzega, 瞠 liczba w/w punkt闚 i/lub pojemnik闚/kontener闚 na terenie gminy mo瞠 ulec zmianie, - terminy oraz dok豉dna lokalizacja usytuowania mobilnych punkt闚 na terenie gminy zostan uzgodnione z Wykonawc podczas trwania umowy, - odbi鏎 odpad闚 z mobilnych punkt闚 polega b璠zie na zabraniu wcze郾iej podstawionych przez Wykonawc kontener闚 i pojemnik闚 oraz ich wywozie i opr騜nianiu, - przyjmowanie odpad闚 w mobilnych punktach odbywa si b璠zie 2 razy w roku, w godzinach od 7.00 do 19.00, zgodnie z harmonogramem zaproponowanym, przez Wykonawc po uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiaj帷ego, - do obowi您k闚 Wykonawcy nale瞠 b璠zie: doprowadzenie do porz康ku miejsca zbi鏎ki oraz teren闚 przyleg造ch, zanieczyszczonych odpadami podczas trwaj帷ej zbi鏎ki odpad闚 jak i po jej zako鎍zeniu, - zagospodarowanie odebranych odpad闚 komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku, zgodnie z przepisami obowi您uj帷ego prawa oraz przedstawienie Zamawiaj帷emu dowod闚 potwierdzaj帷ych wykonanie tych czynno軼i tj. karty przekazania odpad闚 zgodnie z wymaganiami okre郵onymi w Rozporz康zeniu Ministra 字odowiska z dnia 08 grudnia 2010 r. w sprawie wzor闚 dokument闚 stosowanych na potrzeby ewidencji odpad闚 (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz.1673), b) lub alternatywnie: Operator zapewni 鈔odek transportu, na kt鏎y mieszka鎍y b璠 mogli z這篡 odpady komunalne, a Odbiorca tego samego dnia odstawi je do stacjonarnego punktu selektywnej zbi鏎ki odpad闚 komunalnych, c) odbi鏎 odpad闚 wielkogabarytowych, mebli, zu篡tych opon oraz organizowanie mobilnych punkt闚 selektywnej zbiorki odpad闚 komunalnych b璠zie odbywa si naprzemiennie, z cz瘰totliwo軼i 1 raz na kwarta. 5) Przekazywaniu sprawozdawczo軼i obejmuj帷ej kwartalne sprawozdania sk豉dane w terminie do ko鎍a miesi帷a nast瘼uj帷ego po kwartale, kt鏎ego dotyczy, zawieraj帷ych informacje o odpadach. 6) Zagospodarowaniu odpad闚 z zachowaniem wska幡ik闚 odzysku lub unieszkodliwiania zebranych odpad闚 komunalnych, zgodnie z ustaw o odpadach oraz ustaw o utrzymaniu czysto軼i i porz康ku w gminach w zakresie odebranych odpad闚 komunalnych od w豉軼icieli. 7) Wykonawca jest zobowi您any do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami okre郵onymi w regulaminie utrzymania czysto軼i i porz康ku na terenie Gminy 安idnica. 8) Wykonawca wyposa篡 wskazane w za陰czonym wykazie nieruchomo軼i w pojemniki i worki w terminie do dnia 01 sierpnia 2014 r. oraz przeka瞠 Zamawiaj帷emu raport z wykonania czynno軼i w dniu 02 sierpnia 2014 r. 9) Wykonawca sporz康zi i uzyska zatwierdzenie Zamawiaj帷ego harmonogramu odbioru odpad闚 od w豉軼icieli nieruchomo軼i, kt鏎y jest za陰cznikiem do umowy. Zmiany harmonogramu wymagaj formy pisemnej w postaci aneksu do umowy za wyj徠kiem zmian jednorazowych wynikaj帷ych z sytuacji, kt鏎ych nie mo積a by這 przewidzie (np. gwa速owne opady 郾iegu, nieprzejezdna droga itp.). W takich przypadkach zmiana harmonogramu nast瘼uje po uzgodnieniu mi璠zy stronami. 10) Harmonogram wywozu odpad闚 uwzgl璠nia spos鏏 zbierania odpad闚 i cz瘰totliwo嗆 ich odbioru od w豉軼iciela nieruchomo軼i. 11) Harmonogram okre郵a terminy (dni miesi帷a), w jakich b璠zie odbywa si odbi鏎 odpad闚 od w豉軼icieli nieruchomo軼i. 12) Wykonawca sporz康zi i uzyska zatwierdzenie przez Zamawiaj帷ego harmonogramu odbioru od w豉軼icieli nieruchomo軼i mebli, odpad闚 wielkogabarytowych oraz zu篡tych opon, na zasadach zbi鏎ki bezpo鈔edniej, dwa razy do roku. 13) Wykonawca wska瞠 w豉軼icieli nieruchomo軼i, kt鏎zy zbieraj odpady komunalne w spos鏏 niezgodny z regulaminem i wykazem przekazanym przez Zamawiaj帷ego, w szczeg鏊no軼i niestosowania wcze郾iej zadeklarowanej selektywnej zbi鏎ki odpad闚. Wykonawca w takim przypadku sporz康zi dokumentacj opisow i fotograficzn, s逝膨c do wystawienia przez Zamawiaj帷ego decyzji o obci捫eniu w豉軼iciela nieruchomo軼i op豉t jak za odbi鏎 odpad闚 niesegregowanych. 14) Wykonawca ponadto: - ponosi pe軟 odpowiedzialno嗆 za stan i przestrzeganie przepis闚 sanitarno-epidemiologicznych (w szczeg鏊no軼i mycia pojemnik闚 minimum 1 raz w roku), przepis闚 i zasad bhp jak i za wszelkie szkody powsta貫 na mieniu w豉軼iciela nieruchomo軼i w trakcie wykonywania us逝g obj皻ych niniejsz umow, - zobowi您uje si ubezpieczy od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej na kwot nie mniejsz ni 50 tys. PLN przez okres obowi您ywania umowy. Wykonawca zobowi您any jest do okazania aktualnej, op豉conej polisy OC pod rygorem wstrzymania p豉tno軼i faktur lub odst徙ienia od umowy z przyczyn le膨cych po stronie Wykonawcy - jest zobowi您any do wszelkich napraw lub ponoszenia koszt闚 naprawy szk鏚 wyrz康zonych podczas wykonywania us逝gi odbierania i wywozu odpad闚 komunalnych w gminie. 15) Wst瘼nie przyjmuje si 3 lokalizacje mobilnego punktu selektywnej zbi鏎ki odpad闚 komunalnych: teren gminny, ul. D逝ga 25, za budynkiem Zak豉du Us逝g Komunalnych w 安idnicy; teren boiska sportowego w miejscowo軼i Bucha堯w; teren gminny, usytuowany przy boisku sportowym w miejscowo軼i Letnica. 16) Wyja郾ia si jednocze郾ie, 瞠: - Przedmiot zam闚ienia dotyczy zagospodarowania odebranych od w豉軼icieli nieruchomo軼i zmieszanych odpad闚 komunalnych, odpad闚 zielonych oraz pozosta這軼i z sortowania odpad闚 komunalnych przeznaczonych do sk豉dowania w instalacji po這穎nej w Regionie wschodnim oraz zagospodarowania odebranych od w豉軼icieli nieruchomo軼i selektywnie zebranych odpad闚 komunalnych w instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpad闚, zgodnie z hierarchi post瘼owania z odpadami, o kt鏎ej mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. - Ilo軼i pojemnik闚 i work闚 oraz ich rodzaje, a tak瞠 wykaz do jakich nieruchomo軼i ma obowi您ek je dostarczy Wykonawca w ramach realizacji umowy zawartej z Zamawiaj帷ym, zawarte s w Za陰czniku nr 1 do SIWZ - Osob do obs逝gi mobilnego punktu selektywnej zbi鏎ki odpad闚 komunalnych zapewni Wykonawca na sw鎩 koszt. - Teren przeznaczony przez Zamawiaj帷ego na potrzeby mobilnego punktu selektywnej zbi鏎ki odpad闚 komunalnych nie wymaga posiadania pozwolenia na budow itp., gdy to nie jest obiekt stacjonarny. - Mobilny punkt selektywnej zbi鏎ki odpad闚 komunalnych Wykonawca wyposa瘸 w odpowiednie kontenery. Cz窷 C Przy okre郵aniu warto軼i us逝gi odbioru i zagospodarowania odpad闚 komunalnych sta造ch z terenu gminy 安idnica nale篡 uwzgl璠ni ni瞠j wymienione szacunkowe dane przez oferenta: 1) liczba os鏏 zamieszka造ch - 5918 os鏏, 2) liczba work闚 do selektywnej zbi鏎ki odpad闚 - 5784 sztuk, 3) liczba pojemnik闚 o pojemno軼i 120 l - 1469 sztuk, 4) liczba pojemnik闚 o pojemno軼i 240 l - 800 sztuk, 5) liczba pojemnik闚 o pojemno軼i 1100 l - 54 sztuk, 6) liczba pojemnik闚 o pojemno軼i 7000 l - 12 sztuk. Wymagany termin wykonania zam闚ienia: od 01.08.2014r. do 31.07.2015r..

II.1.6) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie (CPV): 90.50.00.00 - Us逝gi zwi您ane z odpadami 90.51.10.00 - Us逝gi wywozu odpad闚 90.51.20.00 - Us逝gi transportu odpad闚 90.51.31.00 - Us逝gi wywozu odpad闚 pochodz帷ych z gospodarstw domowych 90.51.40.00 - Us逝gi recyklingu odpad闚 34.92.84.80 - Pojemniki i kosze na odpady i 鄉ieci 90.51.12.00 - Us逝gi gromadzenia odpad闚 pochodz帷ych z gospodarstw domowych 90.51.30.00 - Us逝gi obr鏏ki i usuwania odpad闚, kt鏎e nie s niebezpieczne 90.53.30.00 - Us逝gi gospodarki odpadami .

II.1.7) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty cz窷ciowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAM紟IENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesi帷ach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Ustala si wadium dla ca這軼i przedmiotu zam闚ienia w wysoko軼i: 20 000,00, s這wnie z這tych: dziesi耩 tysi璚y 00/100 PLN. 2. Oferent wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poni瞠j, formie: 1) w pieni康zu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj帷ego: Konto bankowe PKO BP I oddzia o numerze 16 1020 5402 0000 0602 0027 8838 z adnotacj: wadium na us逝g odbioru i utylizacji odpad闚 komunalnych 2) w por璚zeniach bankowych lub por璚zeniach sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo - kredytowej, z tym, 瞠 zobowi您anie kasy jest zobowi您aniem pieni篹nym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) w terminie sk豉dania ofert, spos鏏 przekazania: wraz z ofert lub oddzielnie. 3. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieni篹nego przyjmuje si termin uznania na rachunku Zamawiaj帷ego. 4. Wadium wniesione w pieni康zu Zamawiaj帷y przechowuje na rachunku bankowym. 5. Wadium wniesione w pieni康zu nale篡 z這篡 najp騧niej na dzie przed terminem otwarcia ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieni篹nej przyjmuje si termin uznania na rachunku bankowym Zamawiaj帷ego. 6. Wadium wniesione w pieni康zu zostanie zwr鏂one wraz z odsetkami wynikaj帷ymi z umowy rachunku bankowego, na kt鏎ym by這 ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieni璠zy na rachunek bankowy wskazany przez oferenta. 7. Wadium wniesione w formie innej ni pieni康z nale篡 z這篡 w formie orygina逝, razem z ofert w osobnej kopercie. 8. Polisa, por璚zenie, gwarancja lub inny dokument stanowi帷y form wadium winno zawiera stwierdzenie, 瞠 na pierwsze pisemne 膨danie Zamawiaj帷ego wzywaj帷e do zap豉ty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia, nast瘼uje jego bezwarunkowa wyp豉ta bez jakichkolwiek zastrze瞠 ze strony gwaranta / por璚zyciela. 9. W przypadku nie zabezpieczenia oferty jedn z okre郵onych w niniejszej specyfikacji form wadium oferent zostanie wykluczony z udzia逝 w post瘼owaniu, a jego oferta podlega b璠zie odrzuceniu. 10. Zamawiaj帷y zwr鏂i niezw這cznie wadium wszystkim oferentom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub uniewa積ieniu post瘼owania, z wyj徠kiem oferenta, kt鏎ego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 11. Oferentowi, kt鏎ego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiaj帷y zwr鏂i wadium niezw這cznie po zawarciu umowy. 12. Zamawiaj帷y zwr鏂i niezw這cznie wadium na wniosek oferenta, kt鏎y wycofa ofert przed up造wem terminu sk豉dania ofert. 13. Zamawiaj帷y zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je瞠li oferent, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana odm闚i podpisania umowy w sprawie zam闚ienia publicznego na warunkach okre郵onych w ofercie, lub zawarcie umowy w sprawie zam闚ienia publicznego sta這 si niemo磧iwe z przyczyn le膨cych po stronie oferenta. 14. W zakresie wadium obowi您uj uregulowania Prawa zam闚ie publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zam闚ie publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEΛIANIA TYCH WARUNK紟

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre郵onej dzia豉lno軼i lub czynno軼i, je瞠li przepisy prawa nak豉daj obowi您ek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • O udzielenie niniejszego zam闚ienia mog ubiega si oferenci, kt鏎zy spe軟iaj warunki, dotycz帷e: 1) posiadania uprawnie do wykonywania okre郵onej dzia豉lno軼i lub czynno軼i, je瞠li przepisy prawa nak豉daj obowi您ek ich posiadania. Zamawiaj帷y wymaga posiadania: a) wpisu do rejestru dzia豉lno軼i regulowanej, w zakresie odbierania odpad闚 komunalnych od w豉軼icieli nieruchomo軼i z terenu gminy 安idnica prowadzonego przez W鎩ta Gminy 安idnica; b) wpisu do rejestru zbieraj帷ych zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez G堯wnego Inspektora Ochrony 字odowiska; c) aktualne zezwolenie na transport odpad闚 komunalnych wystawione przez w豉軼iwi organ, np. Starost. Ocena spe軟iania przedstawionych powy瞠j warunk闚 zostanie dokonana wg formu造: spe軟ia - nie spe軟ia na podstawie wymaganych dokument闚 i o鈍iadcze wskazanych w SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i do鈍iadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • W przypadku wsp鏊nego ubiegania si dw鏂h lub wi璚ej wykonawc闚 o udzielenie niniejszego zam闚ienia, oceniana b璠zie ich 陰czna wiedza i do鈍iadczenie. Za spe軟ienie warunku posiadania do鈍iadczenia, wykazanie wykonania co najmniej 1 us逝gi odpowiadaj帷ej swoim rodzajem przedmiotowi zam闚ienia, polegaj帷ej na odbiorze od w豉軼icieli nieruchomo軼i co najmniej 800 Mg odpad闚 w roku wykonanej w okresie ostatnich 3 lat, a je郵i okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i odbiorc闚 (w tym wielko嗆 odebranych odpad闚 komunalnych w Mg) oraz za陰czeniem dokument闚 potwierdzaj帷ych, 瞠 te us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie. Ocena spe軟iania przedstawionych powy瞠j warunk闚 zostanie dokonana wg formu造: spe軟ia - nie spe軟ia na podstawie wymaganych dokument闚 i o鈍iadcze wskazanych w SIWZ.

 • III.3.3) Potencja techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • W przypadku dysponowania odpowiednim potencja貫m technicznym zamawiaj帷y nie wyznacza szczeg馧owego warunku w tym zakresie. Ocena wg O鈍iadczenia - za陰cznik do SIWZ. Wykonawca mo瞠 polega na wiedzy i do鈍iadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zam闚ienia lub zdolno軼iach finansowych innych podmiot闚, niezale積ie od charakteru prawnego 陰cz帷ych go z nimi stosunk闚. Wykonawca w takiej sytuacji zobowi您any jest udowodni Zamawiaj帷emu, i b璠zie dysponowa zasobami niezb璠nymi do realizacji zam闚ienia, w szczeg鏊no軼i przedstawiaj帷 w tym celu pisemne zobowi您anie tych podmiot闚 do oddania mu do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zam闚ienia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam闚ienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • W przypadku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zam闚ienia, zamawiaj帷y nie wyznacza szczeg馧owego warunku w tym zakresie. Ocena wg O鈍iadczenia - za陰cznik do SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Zamawiaj帷y nie wyznacza szczeg馧owego warunku w tym zakresie. Ocena wg O鈍iadczenia - za陰cznik do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O O名IADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe軟iania przez wykonawc warunk闚, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr鏂z o鈍iadczenia o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przed這篡:

 • potwierdzenie posiadania uprawnie do wykonywania okre郵onej dzia豉lno軼i lub czynno軼i, je瞠li przepisy prawa nak豉daj obowi您ek ich posiadania, w szczeg鏊no軼i koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku 鈍iadcze okresowych lub ci庵造ch r闚nie wykonywanych, g堯wnych dostaw lub us逝g, w okresie ostatnich trzech lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych dostawy lub us逝gi zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚, czy zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie;
 • o鈍iadczenie, 瞠 osoby, kt鏎e b璠 uczestniczy w wykonywaniu zam闚ienia, posiadaj wymagane uprawnienia, je瞠li ustawy nak豉daj obowi您ek posiadania takich uprawnie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale篡 przed這篡:

 • o鈍iadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo sk豉dania ofert;
 • aktualne za鈍iadczenie w豉軼iwego naczelnika urz璠u skarbowego potwierdzaj帷e, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem podatk闚, lub za鈍iadczenie, 瞠 uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu - wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo sk豉dania ofert;
 • aktualne za鈍iadczenie w豉軼iwego oddzia逝 Zak豉du Ubezpiecze Spo貫cznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo貫cznego potwierdzaj帷e, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia zdrowotne i spo貫czne, lub potwierdzenie, 瞠 uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu - wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo sk豉dania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiot闚 zagranicznych

Je瞠li wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk豉da:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt鏎ym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzaj帷y, 瞠:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie og這szono upad這軼i - wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo sk豉dania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatk闚, op豉t, sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne i zdrowotne albo 瞠 uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu - wystawiony nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo sk豉dania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni窺za cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼na specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia: www.swidnica.zgora.pl
Specyfikacj istotnych warunk闚 zam闚ienia mo積a uzyska pod adresem: Zak豉d Us逝g Komunalnych w 安idnicy ul. D逝ga 25 66-008 安idnica.

IV.4.4) Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu lub ofert: 03.07.2014 godzina 13:00, miejsce: Siedziba Zamawiaj帷ego: ul. D逝ga 38, 66-008 安idnica, Sekretariat Urz璠u Gminy 安idnica.

IV.4.5) Termin zwi您ania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚 pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia: nie

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.