Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2006-04-24


POZYCJA 21297


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - usługi

Katowice: wykonanie wyrobisk Przygotowawczych dla ściany 304-S w pokł. 407/4 dla KHW S.A. KWK STASZIC
Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Katowicki Holding Węglowy S.A., do kontaktów: Roman Cielecki, ul. Damrota 16-18, 40-022 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7573069, fax 032 7573150, 7573110, e-mail: zam.publiczne@khw.pl, poczta@khw.pl, zarzad@khw.pl, www.khw.pl.
2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Katowicki Holding Węglowy S.A.
Kopalnia Węgla Kamiennego STASZIC, Maria Przystańska, Ryszard Piłat, ul. Karolinki 1, 40-467 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 256 40 97 wewn. 5723 lub 5415, fax 032 757 31 10, e-mail: zam.publiczne@khw.pl lub przetargi@khw.pl.
3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: Katowicki Holding Węglowy S.A.
Kopalnia Węgla Kamiennego STASZIC, Maria Przystańska, ul. Karolinki 1, 40-467 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 256 40 97 wewn. 5723, fax 032 757 31 10, e-mail: zam.publiczne@khw.pl lub przetargi@khw.pl.
4) Adres, na którym należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Opis
1.1) Rodzaj zamówienia na roboty budowlane:
1.2) Rodzaj zamówienia na dostawy:
1.3) Rodzaj zamówienia na usługi: 27.
1.4) Czy jest to umowa ramowa: Nie.
1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie wyrobisk Przygotowawczych dla ściany 304-S w pokł. 407/4 dla KHW S.A. KWK STASZIC.
1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Wykonanie ok. 1850 mb wyrobisk korytarzowych w obudowie stalowej łukowej o przekroju od 22,43 do 27.66 m.kw. Szczegóły ujęte w SIWZ.
1.7) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Katowicki Holding Węglowy S.A. KWK STASZIC.
Kod NUTS: PL226.
1.8) Nomenklatura
1.8.1) Wspólny słownik zamówień (CPV):

Oryginalny kod CPV: 45.25.55.00 - Roboty wiertnicze i górnicze

Kod CPV wg słownika 2008: 45.25.55.00 - Roboty wiertnicze i górnicze

1.8.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC):
1.9) Podział zamówienia na części: Nie.
1.10) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
1.11) Odstąpienie od obowiązku stosowania specyfikacji europejskich: Nie.
2) Wielkość lub zakres zamówienia
2.1) Całkowita wartość lub zakres zamówienia: Wykonanie ok. 1850 mb wyrobisk korytarzowych w obudowie stalowej łukowej o przekroju od 22,43 do 27.66 m.kw.
2.2) Opcje. Opis i termin, w którym mogą być wykonane:
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: okres w miesiącach: 13;

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) Warunki dotyczące zamówienia
1.1) Wymagane wadia i gwarancje: wadium 140 000,00 zł; gwarancja zgodnie z SIWZ.
1.2) Główne war. finans. i płatności i/lub odwoł. do odp. przepisów: Rozliczenie w okresach miesięcznych.
Termin płatności 30 dni - zgodnie z SIWZ.
1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa dostawców, wykonawców lub usługodawców, której udzielono zamówienia: zgodnie z SIWZ.
2) Warunki uczestnictwa
2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
zgodnie z SIWZ.
2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: zgodnie z SIWZ.
2.1.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty: zgodnie z SIWZ.
2.1.3) Zdolność techniczna - wymagane dokumenty: zgodnie z SIWZ.
2.1.4) Inne informacje:
3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
3.1) Czy świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: Tak, Ustawa - Prawo geologiczne i górnicze; Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 grudnia 1997r.
3.2) Czy osoby prawne będą zobow. do wskazania nazwisk oraz kwalifikacji zawod. pracowników odpowiedz. za wyk. zamówienia: Tak.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) Rodzaj procedury: przetarg nieograniczony.
1.1) Wcześniejsze ogłoszenia dotyczące tego samego zamówienia
1.1.1) Okresowe ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia:
1.1.2) Inne wcześniejsze ogłoszenie:
1.4) Liczba przedsiębiorców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert:
2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
3) Informacje o charakterze administracyjnym
3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: 250/2006.
3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych: dostępne do 07.06.2006, cena - 50 PLN.
Warunki i sposób płatności: Płatne w kasie KHW S.A. KWK STASZIC lub za pobraniem pocztowym.
3.3) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 08.06.2006 godzina 09:00.
3.4) Wysłanie zaproszenia do składania ofert do wybranych kandydatów (w procedurze ograniczonej i negocjacyjnej): przybliżona data:
3.5) Język lub języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski.
3.6) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert.
3.7) Warunki dotyczące otwarcia ofert
3.7.1) Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert:
3.7.2) Data, godzina i miejsce: 08.06.2006, godzina 10:00, Katowicki Holding Węglowy S.A.; ul. Damrota 16; 40-022 Katowice; IV piętro, pokój nr 405.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE


VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie.
2) O ile dotyczy, wskazać, czy zamówienie ma charakter powtarzający się okresowo oraz podać przybliżone terminy publikacji kolejnych ogłoszeń:
3) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie.
4) Informacje dodatkowe:
5) Data wysłania ogłoszenia: 14.04.2006.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z KATOWIC PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Katowicach » więcej : Roboty wiertnicze i górnicze »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU