eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › wykonanie wyrobisk Przygotowawczych dla ściany 304-S w pokł. 407/4 dla KHW S.A. KWK STASZIC

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2006-04-24

POZYCJA 21297

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - usługi Katowice: wykonanie wyrobisk Przygotowawczych dla ściany 304-S w pokł. 407/4 dla KHW S.A. KWK STASZIC Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Katowicki Holding Węglowy S.A., do kontaktów: Roman Cielecki, ul. Damrota 16-18, 40-022 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7573069, fax 032 7573150, 7573110, e-mail: zam.publiczne@khw.pl, poczta@khw.pl, zarzad@khw.pl, www.khw.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Katowicki Holding Węglowy S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego STASZIC, Maria Przystańska, Ryszard Piłat, ul. Karolinki 1, 40-467 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 256 40 97 wewn. 5723 lub 5415, fax 032 757 31 10, e-mail: zam.publiczne@khw.pl lub przetargi@khw.pl. 3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: Katowicki Holding Węglowy S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego STASZIC, Maria Przystańska, ul. Karolinki 1, 40-467 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 256 40 97 wewn. 5723, fax 032 757 31 10, e-mail: zam.publiczne@khw.pl lub przetargi@khw.pl. 4) Adres, na którym należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis 1.1) Rodzaj zamówienia na roboty budowlane: 1.2) Rodzaj zamówienia na dostawy: 1.3) Rodzaj zamówienia na usługi: 27. 1.4) Czy jest to umowa ramowa: Nie. 1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie wyrobisk Przygotowawczych dla ściany 304-S w pokł. 407/4 dla KHW S.A. KWK STASZIC. 1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Wykonanie ok. 1850 mb wyrobisk korytarzowych w obudowie stalowej łukowej o przekroju od 22,43 do 27.66 m.kw. Szczegóły ujęte w SIWZ. 1.7) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Katowicki Holding Węglowy S.A. KWK STASZIC. Kod NUTS: PL226. 1.8) Nomenklatura 1.8.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 45.25.55.00 - Roboty wiertnicze i górnicze Kod CPV wg słownika 2008: 45.25.55.00 - Roboty wiertnicze i górnicze 1.8.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 1.9) Podział zamówienia na części: Nie. 1.10) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. 1.11) Odstąpienie od obowiązku stosowania specyfikacji europejskich: Nie. 2) Wielkość lub zakres zamówienia 2.1) Całkowita wartość lub zakres zamówienia: Wykonanie ok. 1850 mb wyrobisk korytarzowych w obudowie stalowej łukowej o przekroju od 22,43 do 27.66 m.kw. 2.2) Opcje. Opis i termin, w którym mogą być wykonane: 3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: okres w miesiącach: 13;

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia 1.1) Wymagane wadia i gwarancje: wadium 140 000,00 zł; gwarancja zgodnie z SIWZ. 1.2) Główne war. finans. i płatności i/lub odwoł. do odp. przepisów: Rozliczenie w okresach miesięcznych. Termin płatności 30 dni - zgodnie z SIWZ. 1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa dostawców, wykonawców lub usługodawców, której udzielono zamówienia: zgodnie z SIWZ. 2) Warunki uczestnictwa 2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: zgodnie z SIWZ. 2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: zgodnie z SIWZ. 2.1.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty: zgodnie z SIWZ. 2.1.3) Zdolność techniczna - wymagane dokumenty: zgodnie z SIWZ. 2.1.4) Inne informacje: 3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi 3.1) Czy świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: Tak, Ustawa - Prawo geologiczne i górnicze; Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 grudnia 1997r. 3.2) Czy osoby prawne będą zobow. do wskazania nazwisk oraz kwalifikacji zawod. pracowników odpowiedz. za wyk. zamówienia: Tak.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Rodzaj procedury: przetarg nieograniczony. 1.1) Wcześniejsze ogłoszenia dotyczące tego samego zamówienia 1.1.1) Okresowe ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia: 1.1.2) Inne wcześniejsze ogłoszenie: 1.4) Liczba przedsiębiorców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert: 2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 3) Informacje o charakterze administracyjnym 3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: 250/2006. 3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych: dostępne do 07.06.2006, cena - 50 PLN. Warunki i sposób płatności: Płatne w kasie KHW S.A. KWK STASZIC lub za pobraniem pocztowym. 3.3) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 08.06.2006 godzina 09:00. 3.4) Wysłanie zaproszenia do składania ofert do wybranych kandydatów (w procedurze ograniczonej i negocjacyjnej): przybliżona data: 3.5) Język lub języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski. 3.6) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert. 3.7) Warunki dotyczące otwarcia ofert 3.7.1) Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: 3.7.2) Data, godzina i miejsce: 08.06.2006, godzina 10:00, Katowicki Holding Węglowy S.A.; ul. Damrota 16; 40-022 Katowice; IV piętro, pokój nr 405.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) O ile dotyczy, wskazać, czy zamówienie ma charakter powtarzający się okresowo oraz podać przybliżone terminy publikacji kolejnych ogłoszeń: 3) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 4) Informacje dodatkowe: 5) Data wysłania ogłoszenia: 14.04.2006.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.