Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Ogłoszenie z dnia 2013-10-14

Gdańsk: wykonanie badania ewaluacyjnego ex-ante pt.: Analiza możliwości zastosowania instrumentów finansowych w ramach regionalnego programu operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2014-2020

Numer ogłoszenia: 212795 - 2013; data zamieszczenia: 14.10.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Samorząd Województwa Pomorskiego , ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 3261555, faks 058 3261556. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie badania ewaluacyjnego ex-ante pt.: Analiza możliwości zastosowania instrumentów finansowych w ramach regionalnego programu operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2014-2020.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres przedmiotowy i podmiotowy: projekty zatwierdzone przez ZWP do realizacji
według stanu na 30 czerwca 2013 r. w ramach RPO WP 2007-2013

Zakres przedmiotowy badania dla oceny ex-ante instrumentów finansowych w ramach RPO WP 2014-2020 wynika z art. 32(2) i (2bis) projektu rozporządzenia ogólnego w sprawie polityki spójności na lata 2014-2020 i składa się w szczególności z następujących obszarów badawczych:

A. Ocena dotychczasowych doświadczeń oraz diagnoza stanu obecnego w zakresie stosowania instrumentów inżynierii finansowej w województwie pomorskim, w szczególności w kontekście:
B. Analiza zapotrzebowania na instrumenty finansowe w odniesieniu do Działań wskazanych w projekcie RPO WP 2014-2020
C. Analiza możliwości wykorzystania instrumentów finansowych oraz proponowana strategia inwestycyjna w zakresie wdrażania instrumentów finansowych w ramach RPO WP 2014-2020.II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

73.11.00.00 - Usługi badawcze
79.11.41.00 - 79.11.41.00
79.42.00.00 - Usługi związane z zarządzaniem
.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.12.2014.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

   1) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

   Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI ust.1 pkt 1 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ).
   2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu, dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy.
   2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Zamawiający żąda następujących dokumentów:
   1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (wzór formularza oświadczenia stanowi załącznik
   nr 6 do SIWZ),
   2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
   3. Udział w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
   1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
   2) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale w ust. 2 pkt 1-2.
   3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą łącznie Formularz oferty oraz jeden komplet dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale ust. 1 pkt 1-2. Dokumenty te powinny być przygotowane w taki sposób, aby Zamawiający mógł dowiedzieć się, jaki udział w wykonaniu zamówienia będzie miał każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

   4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
   5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
   6. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Do aktualności tego dokumentu mają odpowiednie zastosowanie zapisy ust. 5.
   12. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt. 5 do oferty należy dołączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - wg wzoru jak w załączniku nr 6a do SIWZ.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że przeprowadzili w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie co najmniej 3 usługi - ewaluacje interwencji publicznej o wartości min. 200 000 PLN brutto każda, przy czym przez interwencję publiczną rozumie się działanie organów publicznych mające na celu rozwiązanie określonych problemów społeczno-gospodarczych, przeciwdziałanie im lub też realizację określonych celów wynikających z międzynarodowej, krajowej, regionalnej lub lokalnej polityki.

   Ocena spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI ust.1 pkt 1 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ) oraz dokumentów, o których mowa w rozdz. VI ust. 1 pkt 2.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Ocena spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI ust.1 pkt 1 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ)


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że dysponują Zespołem badawczym, składającym się co najmniej z 6 osób zdolnych do wykonania zamówienia, z których:
   - każda legitymuje się dyplomem co najmniej magistra oraz posiada co najmniej 3-letnie udokumentowane doświadczenie w pracy naukowej lub zawodowej, której przedmiotem było przeprowadzanie badań ewaluacyjnych lub analiz dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego regionu i-lub kraju;
   - jedna osoba, która posiada doświadczenie w pracy naukowej lub zawodowej w zakresie gospodarki lub przedsiębiorczości lub innowacyjności lub B+R i która jest autorem lub współautorem co najmniej 1 badania-analizy z zakresu interwencji publicznej w jednym z wyższej wskazanych obszarów o wartości przynajmniej 20 000 PLN brutto;
   - jedna osoba, która posiada doświadczenie w pracy naukowej lub zawodowej w zakresie edukacji lub rynku pracy lub polityki społecznej i która jest autorem lub współautorem co najmniej 1 badania-analizy z zakresu interwencji publicznej w przynajmniej w dwóch z trzech wskazanych obszarów o wartości przynajmniej 20 000 PLN brutto każde;
   - jedna osoba, która posiada doświadczenie w pracy naukowej lub zawodowej w zakresie transportu i która jest autorem lub współautorem co najmniej 1 badania-analizy z zakresu interwencji publicznej w obszarze transportu o wartości przynajmniej 20 000 PLN brutto;
   - jedna osoba jest specjalistą w zakresie środowiska i która jest autorem lub współautorem co najmniej 1 badania-analizy z zakresu interwencji publicznej w obszarze środowiska o wartości przynajmniej 20 000 PLN brutto;
   Do kierowania Zespołem badawczym Wykonawca wyznaczy koordynatora - osobę posiadającą odpowiednie doświadczenie, z tytułem co najmniej magistra w zakresie: ekonomii, prawa, socjologii lub geografii - posiadającego co najmniej 3-letnie ciągłe (przerwy w praktyce nie dłuższe niż sześć miesięcy) udokumentowane doświadczenie w zakresie kierowania badaniami ewaluacyjnymi, ponadto pełnił funkcję koordynatora badania w co najmniej dwóch badaniach ewaluacyjnych- analizach dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego regionu i-lub kraju o wartości przynajmniej 50 000 zł brutto każde.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI ust.1 pkt 1 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ)III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;


 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;


 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


4. Zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
5. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie warunki określone w ust.1 mogą być spełnione łącznie. Warunek określony w ust. 2 musi spełniać każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
2) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale w ust. 2 pkt 1-2.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą łącznie Formularz oferty oraz jeden komplet dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale ust. 1 pkt 1-2. Dokumenty te powinny być przygotowane w taki sposób, aby Zamawiający mógł dowiedzieć się, jaki udział w wykonaniu zamówienia będzie miał każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:


 • 1 - Cena - 40

 • 2 - Metodologia i sposób realizacji zamówienia - 60


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


Istotne zmiany umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy mogą dotyczyć:
1) terminu realizacji zamówienia,
2) warunków i terminów płatności,
3) organizacji prac,
4) harmonogramu prac,
5) zmiany składu Zespołu badawczego.
7. Zmiany, o których mowa w ust.6 mogą nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach, tj.:
a) w zakresie pkt 1) 2) 3) 4) 5) w przypadku: wystąpienia siły wyższej, w szczególności: katastrofa naturalna, strajk, pożar, eksplozja, wojna, atak terrorystyczny,
b) w zakresie pkt 2) w przypadku: zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w trakcie realizacji umowy, w szczególności dotyczących przepisów podatkowych, np. zmiany ustawowej stawki podatku VAT lub regulacji dot. wykorzystania środków budżetowych,
c) w zakresie pkt 1) 2) 3) i 4) w przypadku przedłużenia terminu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia oraz - wyłącznie dla II etapu Zamówienia - w przypadku kiedy zakres zmian w projekcie RPO WP będzie bardzo obszerny i istotny z punktu widzenia niniejszego Zamówienia,
d) w zakresie pkt 5) w przypadku wystąpienia innych niż w pkt 1) okoliczności uniemożliwiających realizację zamówienia zgodnie z Wykazem osób, stanowiącym załącznik do Oferty Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 2 do wzoru umowy i jedynie za zgodą Zamawiającego. Zgoda może zostać udzielona pod warunkiem zapewnienia przez Wykonawcę nowego-ych członka-ów zespołu który-rzy posiadać będą doświadczenie i kwalifikacje zawodowe takie same jak osoby wskazanej w ofercie.
8. Wykonawca wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy.
9. Zmian w umowie nie stanowi uszczegółowienie narzędzi badawczych zaproponowanych w ofercie przez Wykonawcę dokonywane w porozumieniu z Zamawiającym po podpisaniu umowy, na etapie przedłożenia i uzgodnienia raportu metodologicznego.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pomorskie.eu

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Departament Zamówień Publicznych i Administracji ul.Okopowa 21/27 pokój 133G.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.10.2013 godzina 12:00, miejsce: Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, pokój nr 4a (parter).


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
na lata 2007-2013.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z GDAŃSKA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Gdańsku » więcej : Usługi badawcze »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU