Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2010-07-16

Kraków: Prace porządkowe

Numer ogłoszenia: 212388 - 2010; data zamieszczenia: 16.07.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Muzyczna w Krakowie , ul. Św. Tomasza 43, 31-027 Kraków, woj. małopolskie. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prace porządkowe.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonywanie prac porządkowych w Domu Studenckim Akademii Muzycznej w Krakowie przy ul. Przemyskiej 3.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

74.70.13.00 - 74.70.13.00
90.00.30.00 - 90.00.30.00
.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 9.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Wykonawca udokumentuje :
   a) że prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług odpowiadających
   swoim rodzajem usługom objętym niniejszym zamówieniem od co najmniej 2 lat,
   b) wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego
   postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
   okresie, lub aktualne wykonywanie - co najmniej dwóch zamówień
   odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego
   zamówienia, przestawiając dokumenty potwierdzające, że usługi te są
   wykonane/wykonywane należycie.
   Przez zamówienie odpowiadające przedmiotowi nin. zamówienia należy
   rozumieć zamówienie polegające na kompleksowym wykonywaniu
   wszystkich usług (czynności) objętych niniejszym zamówieniem w obiektach
   użyteczności publicznej, o wartości pojedynczego zamówienia co najmniej
   50.000,00 zł.
   Informacja o doświadczeniu zawodowym winna być przedstawiona w układzie
   formularza (wg wzoru, który stanowi załącznik nr 4 do nin. specyfikacji), wraz z
   załączeniem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie wskazanych
   zamówień.
   c) że dysponuje i przeznaczy do realizacji niniejszego zamówienia odpowiednią
   ilość osób, dla zapewnienia należytego wykonania zamówienia.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Wykonawca udokumentuje, że dysponuje i przeznaczy do realizacji niniejszego zamówienia odpowiednią ilość osób, dla zapewnienia należytego wykonania zamówienia.

   Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
   osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
   podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
   Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż
   będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana będzie na podstawie
   przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa
   w punkcie VI nin. SIWZ, według formuły : spełnia - nie spełnia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Wykonawca udokumentuje swoją sytuację ekonomiczną i finansową
   przedstawiając :
   a) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokument, potwierdzający,
   że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
   prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
   b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w
   których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych
   środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie
   wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana będzie na podstawie
   przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa
   w punkcie VI nin. SIWZ, według formuły : spełnia - nie spełnia.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie


  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami


  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy


  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


Do oferty winny być załączone również:
a) szczegółowa kalkulacja ofertowa (netto i brutto) za miesięczne kompleksowe
wykonywanie zamówienia - w podziale na prace wewnątrz budynku i na jego
zewnątrz - określająca koszty zatrudnienia, ilość i rodzaj używanych środków
czystości, innych materiałów i urządzeń oraz papieru toaletowego.
Należy tu również uwzględnić wszystkie ewentualne pozostałe
koszty niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.
Kalkulacja kosztów wykonania zamówienia winna zagwarantować sprawne
realizowanie zamówienia, usługa winna być świadczona w wysokim
standardzie, należy uwzględnić odpowiednią ilość środków czystości
i papieru toaletowego (proporcjonalnie do ilości użytkowników sanitariatów).
b) szczegółowa informacja o środkach czystości przewidywanych do
zastosowania w trakcie realizacji zamówienia.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


Dopuszcza się możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści wybranej oferty, w przypadku zmiany przepisów prawnych w zakresie podatku od towarów i usług (VAT).


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.amuz.krakow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Akademia Muzyczna w Krakowie, 31-027 Kraków, ul. św. Tomasza 43, pok. 308.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.07.2010 godzina 13:30, miejsce: 31-027 Kraków, ul. św. Tomasza 43, pok. 308.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z KRAKOWA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Krakowie »
więcej : »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU