eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Dostawa owoców i warzyw dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2015-08-18

Łódź: Dostawa owoców i warzyw dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.
Numer ogłoszenia: 211508 - 2015; data zamieszczenia: 18.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi , ul. Piotrkowska 149, 90-440 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6324034, faks 0-42 6324130.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa owoców i warzyw dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa owoców i warzyw szczegółowo opisanych w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Asortyment oraz szacunkowa ilość wyszczególniona została w załączniku nr 1a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pakiet asortymentowo - cenowy. 3. Dopuszcza się możliwość przesunięć ilości artykułów żywnościowych pomiędzy poszczególnymi asortymentami pakietu asortymentowo-cenowego w ramach wartości brutto zamówienia. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego limitu ilościowego i wartościowego przedmiotu zamówienia, bez prawa roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę. 5. Miejscem realizacji dostaw przedmiotu zamówienia będą niżej wymienione placówki: 1) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi Al. Kościuszki 29 2) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Borowa 6 3) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul Ćwiklińskiej 18 4) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Fabryczna 19 5) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Grota - Roweckiego 30 6) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Jaracza 36 7) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Lelewela 17 8) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. 1 -Maja 24/26 9) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Narutowicza 37 10) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Organizacji WIN 37 11) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Obywatelska 69 12) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Piotrkowska 203/205 13) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Rojna 52 14) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Senatorska 4 15) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Smetany 4 16) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Wrocławska 10 17) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Zbocze 2a 18) Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych ul. Ćwiklińskiej 5a 19) Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych ul. Rojna 18a 20) Świetlica Środowiskowa w Łodzi ul. Ćwiklińskiej 5a 21) Świetlica Środowiskowa w Łodzi ul. Senatorska 4 22) Świetlica Środowiskowa w Łodzi ul. Smetany 4 23) Schronisko dla Bezdomnych Kobiet w Łodzi ul. Gałczyńskiego 7 6. Wykonawca dostarczać będzie przedmiot zamówienia 3 razy w tygodniu, tj. poniedziałek, środa i piątek w godzinach 7.00- 10.00 pod wskazane w pkt. 5 adresy placówek Zamawiającego. 7. Dostawy odbywać się będą transportem Wykonawcy wraz z rozładunkiem i wstawieniem do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, bez obciążania z tego tytułu dodatkowymi kosztami Zamawiającego. 8. Zamówienia na poszczególne dostawy będą składane za pośrednictwem faksu lub telefonicznie lub na adres poczty e-mail z minimum jednodniowym wyprzedzeniem. 9. Dostawy będą realizowane w dniu określonym w zamówieniu. 10. Wymagania z zakresu przedmiotu zamówienia: 1) każdy produkt winien być wytworzony zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 roku poz. 594) oraz rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie; 2) każdy produkt winien odpowiadać normom jakościowym GHP, GMP lub systemowi HACCP; 3) każdy dostarczony produkt winien być I klasy, zgodny z Polską Normą; 4) dostarczane towary będą musiały odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia szczegółowo określonemu w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 5) Zamawiający będzie miał prawo sprawdzić przedmiot zamówienia podczas odbioru pod względem jakości; 6) dostarczany towar będzie odpowiednio zapakowany, zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zmówienia. 11. Zamawiający nie będzie zobowiązany do przyjęcia towaru i odmówi przyjęcia dostawy w przypadku: 1) stwierdzenia nieświeżości dostarczonego artykułu; 2) dostarczenia innego asortymentu niż zamówiony; 3) dostarczenia artykułów w terminie nie uzgodnionym z Zamawiającym; 4) dostarczenia ilości artykułów niezgodnych z zamówieniem. 12. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca odpowiedzialny jest za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia; 2) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość dostaw, zgodność z wymaganiami jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia; 3) Wykonawca zapewni należytą staranność przy realizacji zamówienia, rozumianą jako staranność profesjonalną w działalności objętej przedmiotem zamówienia; 4) Wykonawca wyda przedmiot zamówienia zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem ilościowym; 5) na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca okaże w stosunku do każdego produktu odpowiednie certyfikaty zgodności z Polską Normą lub normami europejskimi; 6) zgłaszanie na piśmie Zamawiającemu wszelkich zmian numerów telefonów, faksu lub adresu poczty elektronicznej. 13. W razie stwierdzenia wad lub braków podczas przyjęcia dostawy, Zamawiający odmówi jej przyjęcia i telefonicznie, faksem lub pocztą e-mail zgłosi reklamację Wykonawcy. 14. W przypadku ujawnienia wad jakościowych i ilościowych artykułów, Zamawiający niezwłocznie po ich wykryciu powiadomi Wykonawcę o tym fakcie w formie pisemnej faksem lub pocztą e-mail Wykonawcę. 15. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego artykułu na wolny od wad lub dostarczenia brakującej ilości artykułów w terminie 2 godzin od zgłoszenia reklamacji. 16. W przypadku niedotrzymania terminu wyznaczonego na wymianę towaru, Zamawiający będzie miał prawo zakupić na koszt Wykonawcy produkty będące jej przedmiotem. 17. Wszelkie koszty związane z realizacją reklamacji ponosi Wykonawca. 18. Wykonawca po dokonaniu dostawy będzie każdorazowo wystawiał fakturę. 19. Każda faktura będzie zawierała wykaz dostarczonych produktów. 20. Do każdej faktury Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć dokument (np.: W - Z) wskazujący miejsce dostawy oraz potwierdzający odbiór towaru przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. 21. Należność za dostarczone towary, Wykonawca będzie ustalał każdorazowo w oparciu o ceny jednostkowe, wyszczególnione w załączniku nr 1a pakiet asortymentowo-cenowy przez Wykonawcę. 22. Zapłata za dostarczone artykuły będzie płatna w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu, w drodze przelewu z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy. 23. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 24. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 25. Każdy Wykonawca w prowadzonym postępowaniu może złożyć tylko jedną ofertę.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.30.00.00 - Owoce, warzywa i podobne produkty .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku.Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku.Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ)

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku.Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ)

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku.Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ)

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku.Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia, zdolności finansowe lub ekonomiczne innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającymi, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać: 1) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 3) jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem, 4) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia, Jeżeli Wykonawca wykazuje spełnianie warunków o których mowa w art.22 ust. 1 polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczeń o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3). 16. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienie Wykonawcy, który udowodnił, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

2. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uml.lodz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a, 90 - 012 Łódź.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.08.2015 godzina 13:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a, 90 - 012 Łódź sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.