eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chełm › Pielęgnacja zadrzewienia przy drogach wojewódzkich nr 812; 839; 842; 844 administrowanych przez RDW w Chełmie.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-10-09

Chełm: Pielęgnacja zadrzewienia przy drogach wojewódzkich nr 812; 839; 842; 844 administrowanych przez RDW w Chełmie.
Numer ogłoszenia: 209175 - 2013; data zamieszczenia: 09.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie , ul. Lwowska 24, 22-100 Chełm, woj. lubelskie, tel. 082 5603123, faks 082 5603123.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.lublin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pielęgnacja zadrzewienia przy drogach wojewódzkich nr 812; 839; 842; 844 administrowanych przez RDW w Chełmie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa: Pielęgnacja zadrzewienia przy drogach wojewódzkich nr 812; 839; 842; 844 administrowanych przez RDW w Chełmie. CPV: 34.92.83.00-1 usługi utrzymania terenów zielonych 2. Zakres usługi: Droga wojewódzka nr 812: -podcinka drzew ze zrębkowaniem urobku - 504 szt. -wycinka zakrzaczeń i odrostów ze zrębkowaniem urobku - 17 000 m2 -zrębkowanie zeschniętych/leżących/ gałęzi - 1100 m2 Droga wojewódzka nr 839: -podcinka drzew ze zrębkowaniem urobku - 104 szt. -zrębkowanie zeschniętych/leżących/ gałęzi - 200 m2 Droga wojewódzka nr 842: -podcinka drzew ze zrębkowaniem urobku - 858 szt. -zrębkowanie zeschniętych /leżących/ gałęzi - 1800 m2 Droga wojewódzka nr 844: -podcinka drzew ze zrębkowaniem urobku - 227 szt. -zrębkowanie zeschniętych /leżących/ gałęzi - 600 m2 3. Wykaz dróg, lokalizacja prac objętych zamówieniem oraz szczegółowy opis wykonania przedmiotu umowy zawarto w opisie przedmiotu zamówienia, specyfikacji technicznej. 4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego, w rejonie prowadzonych usług objętych umową, zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie projektu organizacji ruchu (na czas prowadzonych usług) zatwierdzonego przez Zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich tj. Dyrektora ZDW w Lublinie. 5. Projekt organizacji ruchu przekazany zostanie Wykonawcy przez Zamawiającego. 6. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych). Za rozwiązania równoważne uznana będzie oferta na wykonanie przedmiotowej usługi przy wykorzystaniu sprzętu innego niż określone w ST, pod warunkiem, że ich parametry będą nie gorsze niż określone w ST. Wartość zamówienia: 66 725,00 zł /netto/.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.83.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1 500,00 zł. (jeden tysiąc pięćset). 2. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto ZDW w Lublinie w Kredyt Banku S.A. O/Lublin nr 89 1500 1520 1215 2004 1596 0000. W tytule przelewu należy wpisać wadium -przetarg nieograniczony na pielęgnację zadrzewienia 4. W ofercie należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. UWAGA: 1. Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U z 2002 Nr 72 poz. 665 j. t.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów. 2. Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy pzp) uważa się za wniesione w terminie jeżeli wpłynie na konto ZDW w Lublinie przed upływem terminu składania ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, wykonał minimum 1 usługę obejmującą /wycinkę zakrzaczeń i odrostów lub podcinkę drzew w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych/ o wartości nie mniejszej niż 40 000, 00 zł. /brutto/ . W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów Zamawiający żąda dołączenia do oferty pisemnego zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Przez pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego rozumie się oryginał zobowiązania lub kserokopię zobowiązania poświadczoną za /zgodność z oryginałem/ przez ten podmiot ( zgodnie z wyrokami KIO nr: KIO 786/11; KIO 787/11; KIO 797/11; KIO 830/11; KIO 1008/11). Uwaga: 1) W przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów jego obowiązkiem jest udowodnienie, że rzeczywiście będzie dysponował wskazanymi zasobami w czasie realizacji zamówienia. W tym celu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty zawierające informacje dotyczące: zakresu zasobów jakie zostają mu udostępnione przez inny podmiot, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, charakter stosunku jaki łączy Wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 2) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów winno posiadać formę pisemną, stosowną treść, z której będzie wynikało, że podmiot ten zobowiązał się do udostępnienia określonych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dla swej skuteczności musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnioną do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia przez podmiot trzeci (zgodnie z wyrokiem KIO 2213/11). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunki udziału mogą być spełnione łącznie. Ocena spełniania warunków udziału będzie dokonywana w następujący sposób: spełnia/nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Wykonawca winien dysponować jednostkami sprzętowymi wymienionymi poniżej: -rębak o mocy min. 40 KM -1szt.; -kosa spalinowa - 2szt.; -piła łańcuchowa -3 szt. . W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na potencjale technicznym do wykonania zamówienia innych podmiotów Zamawiający żąda dołączenia do oferty pisemnego zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Przez pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego rozumie się oryginał zobowiązania lub kserokopię zobowiązania poświadczoną za /zgodność z oryginałem/ przez ten podmiot ( zgodnie z wyrokami KIO nr: KIO 786/11; KIO 787/11; KIO 797/11; KIO 830/11; KIO 1008/11). Uwaga: 1) W przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów jego obowiązkiem jest udowodnienie, że rzeczywiście będzie dysponował wskazanymi zasobami w czasie realizacji zamówienia. W tym celu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty zawierające informacje dotyczące: zakresu zasobów jakie zostają mu udostępnione przez inny podmiot, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, charakter stosunku jaki łączy Wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 2) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów winno posiadać formę pisemną, stosowną treść, z której będzie wynikało, że podmiot ten zobowiązał się do udostępnienia określonych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dla swej skuteczności musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnioną do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia przez podmiot trzeci (zgodnie z wyrokiem KIO 2213/11). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunki udziału mogą być spełnione łącznie. Ocena spełniania warunków udziału będzie dokonywana w następujący sposób: spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ponadto oprócz oświadczeń lub dokumentów jakie należy dostarczyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału, Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty: 1) Dowód wniesienia wadium -wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz (art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 ustawy Prawo zamówień publicznych) winno być złożone w formie oryginału. 2) Ofertę przetargową (z ceną netto i z podatkiem VAT) wraz z załączonym kosztorysem ofertowym . 3) Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcy. 4) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć dokument (np. odpowiednią umowę) ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5) W przypadku podpisania oferty i innych dokumentów prze osobę/osoby, które nie są wymienione w odpisie z właściwego rejestru do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający prawo do reprezentowania podmiotu przez osobę/osoby podpisujące ofertę. 6) Dokumenty należy sporządzić zgodnie ze wzorami dołączonymi do SIWZ i w sposób wymieniony w pkt. XI.2.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 Ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty polegających na:Zmianie dotyczącej wynagrodzenia w przypadku gdy zmianie uległy stawki podatku VAT,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdw.lublin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie, 22-100 Chełm, ul. Lwowska 24.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie, 22-100 Chełm, ul. Lwowska 24 /sekretariat/.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pomocą faksu nr (082) 560 31 20; lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rdw.chelm@zdw.lublin.pl Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 1. W sprawach formalno-prawnych związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia i zawarciem umowy - Bożena Białkowska, Jerzy Jaskóła, tel. (082) 560-31-23. 2. W sprawach technicznych - Jerzy Jaskóła. UWAGA: Wykonawcy, którzy uzyskają niniejszą specyfikację ze strony internetowej zamawiającego lub w inny sposób i zamierzają ubiegać się o udzielenie zamówienia, mogą przesłać krótką informację faksem lub pocztą elektroniczną zawierającą podstawowe dane firmy (nazwa, adres, numer tel. i faksu, adres poczty elektronicznej). Wykonawcy, którzy zgłoszą w ten sposób zamiar ubiegania się o udzielenie zamówienia będą przez zamawiającego indywidualnie (bezpośrednio) zawiadamiani o np.: zapytaniach, wyjaśnieniach i zmianach dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przedłużeniu terminu składania ofert..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.