Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2012-06-19

Zabłudów: 1.Przygotowanie i dostarczenie w okresie od 01.09.2012 do 31.12.2013 posiłków do szkół na terenie Gminy Zabłudów:
* Szkoła Podstawowa w POM Białostoczek
* Szkoła Podstawowa w Rafałówce
* Szkoła Podstawowa w Dobrzyniówce


Numer ogłoszenia: 208578 - 2012; data zamieszczenia: 19.06.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabłudowie , Rynek 8, 16-060 Zabłudów, woj. podlaskie, tel. 85 7188 122, 7188 100 w. 42, faks 85 7188 100. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1.Przygotowanie i dostarczenie w okresie od 01.09.2012 do 31.12.2013 posiłków do szkół na terenie Gminy Zabłudów:
* Szkoła Podstawowa w POM Białostoczek
* Szkoła Podstawowa w Rafałówce
* Szkoła Podstawowa w Dobrzyniówce.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przygotowanie i dostarczenie w okresie od 01.09.2012 do 31.12.2013 posiłków do szkół na terenie Gminy Zabłudów:
* Szkoła Podstawowa w POM Białostoczek
* Szkoła Podstawowa w Rafałówce
* Szkoła Podstawowa w Dobrzyniówce
3. Posiłki muszą posiadać wartość energetyczną zgodną z normą żywienia, muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarno - epidemiologicznej dla żywienia zbiorowego.
4. Posiłek ma być dwudaniowy, pięć razy w tygodniu drugie danie, zupa, kompot/deser. Posiłki powinny uwzględniać powszechnie uznane preferencje pokarmowe dzieci. Drugie danie: ziemniaki lub zamiennik (makaron, ryż, twaróg, śmietana lub inne) - 160 gram, mięso - 90 gram i surówka - 100 gram, zupa, kompot, herbata - 300ml, owoc Zamawiający nie dopuszcza, aby w ciągu dwóch tygodni (10 dni roboczych) wystąpiła powtarzalność tego samego rodzaju posiłku.
5. Posiłki Oferent dostarczać będzie własnym transportem, na własny koszt, w jednorazowych opakowaniach styropianowych z utrzymaniem odpowiedniej temperatury posiłków. W zestawie sztućce (nóż i widelec, łyżka) i kubek jednorazowy.
6. Wykonawca ponosi koszty załadunku i rozładunku wszystkich dostaw posiłków.
7. Usługodawca jest zobowiązany do przedłożenia dyrektorom szkół jadłospisu z 10 dniowym wyprzedzeniem przygotowywanych posiłków.
8. Posiłki winny być dostarczone do poszczególnych szkół wyłącznie w dni, w których odbywa się nauka w szkołach najpóźniej do godz. 12.00.
9. Zamawiający może wcześniej rozwiązać umowę w przypadku, gdy nie będzie posiadał wystarczających środków na uiszczenie należności na zamawiane posiłki, powiadamiając o tym wykonawcę z miesięcznym wyprzedzeniem.
10. Wykonawca w ramach świadczonych usług zobowiązany jest do współpracy z dyrektorami szkoły i kierownikiem MOPS.
11. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 pkt. 7 ustawy..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

75.31.00.00 - Świadczenia społeczne
.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:
   1) którzy spełniają warunki, dotyczące:
   a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności gastronomicznej,
   b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
   c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
   d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
   2) Wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • 2) w celu potwierdzenia warunku posiadania przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia: wykaz dwóch usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, np. referencje, że usługi zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ;


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ;


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • 4) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy:
   b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca będący osobą fizyczną składa tylko oświadczenie, w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1;
   c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
   d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień


  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy


  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


Parafowany i wypełniony wzór umowy załącznik nr 3 do SIWZ
6) Poświadczone kserokopie aktualnych kart lub książeczek zdrowia personelu gastronomicznego.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nieIV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://um-zabludow.pbip.pl. http://www.mops-zabludow.pl/zamowienia_publiczne.html

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.07.2012 godzina 09:45, miejsce: W formie pisemnej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów, pokój nr 2, lub drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru do dnia 05.07.2012 g.9.45.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI ZABŁUDÓW PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi ZABŁUDÓW »
więcej : Świadczenia społeczne »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU