eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radoryż Smolany › Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Domu Dziecka w Radoryżu Smolanym

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2012-09-28

Radoryż Smolany: Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Domu Dziecka w Radoryżu Smolanym
Numer ogłoszenia: 207965 - 2012; data zamieszczenia: 28.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Dziecka w Radoryżu Smolanym , Radoryż Smolany 8c, 21-470 Radoryż Smolany, woj. lubelskie, tel. 25 755 10 09, faks 25 755 10 09.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka podległa administracji samorządowej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Domu Dziecka w Radoryżu Smolanym.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Domu Dziecka w Radoryżu Smolanym jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego przystosowanego do przewozu 7 osób, wyprodukowanego w 2012 r., o następujących parametrach techniczno-użytkowych: 1) Nadwozie pięciodrzwiowe zamknięte, przystosowane do przewozu siedmiu osób, wyprodukowane w roku 2012 2) Kolor nadwozia: szary lub grafitowy lub srebrny 3) Nadwozie pokryte lakierem metalizowanym 4) Zderzaki i lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia 5) Silnik wysokoprężny, turbodoładowany, o pojemności skokowej do 2000 cm3 6) Moc silnika nie mniejsza niż 100 KM, rodzaj paliwa - olej napędowy 7) Manualna skrzynia biegów 8) Układ kierowniczy ze wspomaganiem 9) System ABS z układem wspomagającym nagłe hamowanie 10) Regulacja położenia kolumny kierowniczej 11) Regulacja wysokości fotela kierowcy 12) Siedzenia rozmieszczone w trzech rzędach, drugi i trzeci rząd siedzeń składany w sposób umożliwiający powiększenie przestrzeni bagażowej 13) 3-punktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich siedmiu miejsc 14) Zagłówki z regulacją wysokości na wszystkich siedmiu miejscach 15) Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera 16) Poduszki powietrzne boczne z przodu 17) Klimatyzacja 18) Szyby przednie i tylne sterowane elektrycznie, boczne szyby w trzecim rzędzie uchylne 19) Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i podgrzewane 20) Szyba tylna ogrzewana, wyposażona w wycieraczkę 21) Wszystkie szyby boczne i szyba tylna przyciemniane 22) Centralny zamek drzwi sterowany zdalnie pilotem 23) Elektroniczna blokada zapłonu (immobiliser) 24) Relingi dachowe 25) Pełnowymiarowe koło zapasowe (opona letnia) z zestawem narzędzi umożliwiającym wymianę koła 26) Światła przeciwmgielne przednie 27) Kieszenie w oparciach foteli przednich 28) Kierownica i gałka zmiany biegów pokryta skórą 29) Schowek w desce rozdzielczej podświetlany 30) Osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy i pasażera 31) Roleta zakrywająca przestrzeń bagażową 32) Radioodtwarzacz CD MP3 z głośnikami i anteną zewnętrzną, zintegrowany ze sterowaniem w kierownicy 33) Tapicerka materiałowa i kolorystyka wnętrza w tonacji ciemnografitowej 34) Gniazdo zasilające 12V z zapalniczką 35) System wspomagania parkowania tyłem (czujniki parkowania). Wymienione wyposażenie samochodu należy rozumieć jako minimalne - Zamawiający dopuszcza dostawę pojazdu z bogatszym wyposażeniem. 2. Samochód osobowy o którym mowa w ust. 1 zostanie dostarczony przez Wykonawcę, na własny koszt i ryzyko Wykonawcy, do Domu Dziecka w Radoryżu Smolanym, Radoryż Smolany 8C, 21-470 Krzywda. 3. Samochód będący przedmiotem zamówienia musi spełniać wymogi prawne i techniczne pozwalające na jego zarejestrowanie w Polsce, co potwierdzone zostanie stosowną dokumentacją dołączoną do pojazdu. 4. W ramach przedmiotu umowy, w momencie jego odbioru, Wykonawca przekaże Zamawiającemu nieodpłatnie następujące dokumenty: a) instrukcję obsługi i konserwacji samochodu w języku polskim, b) kartę gwarancyjną w języku polskim, c) komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji samochodu, - pod rygorem nie dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. 5. Na dostarczony samochód osobowy Wykonawca udzieli co najmniej: - 24 miesięcznej gwarancji na podwozie, silnik i podzespoły; w przypadku ograniczenia okresu gwarancji limitem kilometrów limit ten nie może być mniejszy niż 100 000 km przebiegu; - 24 miesięcznej gwarancji na powłokę lakierniczą, - 72 miesięcznej gwarancji na perforację blach nadwozia, licząc od dnia zakończenia czynności odbioru przedmiotu zamówienia (podpisania protokołu odbioru bez uwag). 6. Serwis gwarancyjny ma obejmować cały kraj...

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00 - Samochody osobowe .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 05.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożonego na lub w formie druku stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie dwie dostawy samochodów osobowych o wartości brutto nie mniejszej niż 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda (przez wartość brutto należy rozumieć cenę netto plus należny podatek VAT). W celu potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawca przedłoży wykaz wykonanych dostaw na lub w formie druku stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie (referencje).

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożonego na lub w formie druku stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożonego na lub w formie druku stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożonego na lub w formie druku stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 75
 • 2 - Gwarancja na podwozie, silnik i podzespoły - 18
 • 3 - Zużycie energii - 3
 • 4 - Emisja dwutlenku węgla - 2
 • 5 - Emisja zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów - 2

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://splukow.bip4.e-zeto.eu/?public/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Dziecka w Radoryżu Smolanym Radoryż Smolany 8c 21-470 Krzywda.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.10.2012 godzina 11:00, miejsce: Dom Dziecka w Radoryżu Smolanym Radoryż Smolany 8c 21-470 Krzywda.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.