eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Słupsk › DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBUCZEWIE, LUBUCZEWO 29A, 76-200 SŁUPSK

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2010-01-25

Słupsk: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBUCZEWIE, LUBUCZEWO 29A, 76-200 SŁUPSK
Numer ogłoszenia: 20468 - 2010; data zamieszczenia: 25.01.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej , Lubuczewo 29A, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 0-59 846 26 30, faks 0-59 849 19 68.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: dpslubuczewo.mojbip.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBUCZEWIE, LUBUCZEWO 29A, 76-200 SŁUPSK.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.dostawa lekkiego oleju opałowego do kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie w ilościach około 50.000 litrów. Dostawy lekkiego oleju opałowego będą odbywały się bezpłatnie do Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie po uprzednim zamówieniu złożonym telefonicznie lub faksem w uzgodnionym terminie do godz. 14.30. transportem Wykonawcy. 2. dostawa oleju napędowego ON w ilości około 3.000 litrów- tankowanie do pojazdów na terenie gminy do 5 km od miasta Słupska. 3. dostawa benzyny bezołowiowej PN 95 w ilości około 140 litrów- tankowanie do kanistra na terenie gminy do 5 km od miasta Słupska..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 23.12.21.00 - 23.12.21.00 23.12.11.00 - 23.12.11.00 23.11.12.00 - 23.11.12.00 .

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia. 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy. 5. Ocena spełniania ww warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia -nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w rozdziale V niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww warunki Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów nie jest możliwe po upływie terminu składania ofert, chyba, że ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania. 6. Nie spełnienie chociażby jednego z w w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem przez Zamawiającego oferty..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1.1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy ( załącznik nr 1) 1.2. oświadczenie, że Wykonawca może ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 Ustawy oraz, że nie podlega On wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy (załączniki nr 2 i 3), 1.3. podpisany projekt umowy (załącznik nr 5), 1.4. oświadczenie, że wykonawca przyjmuje wszystkie warunki zawarte w niniejszej specyfikacji oraz, że nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne ( załącznik nr 4), 1.5. aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 1.6. koncesja- zezwolenie na sprzedaż paliw, 1.7. wykaz stacji benzynowych na których Wykonawca umożliwi tankowanie pojazdów, znajdujących się nie dalej niż 5 km od miasta Słupska ( nie dotyczy lekkiego oleju opałowego). 2. Dokument z punktu 1 podpunkt 1.5. i 1.6. może być przedstawiony w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Pozostałe dokumenty Wykonawca dołącza w formie oryginału. 3. Dokumenty wymienione w punkcie 1 podpunkty od 1.2. do 1.4. i 1.7. powinny być dołączone do Formularza ofertowego (o którym mowa w pkt 1 ppkt 1.1. niniejszego rozdziału) w formie załączników w kolejności wskazanej w tym Formularzu. 4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 5. W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału. 6. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych w niniejszej SIWZ lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. nie poświadczenie za zgodność z oryginałem kopi) spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania i odrzucenie Jego oferty, z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego rozdziału. 7. Zamawiający może żądać w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: dpslubuczewo.mojbip.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie, Lubuczewo 29 A, 76-200 Słupsk, pokój nr 39.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.02.2010 godzina 10:00, miejsce: Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie, Lubuczewo 29 A, 76-200 Słupsk, pokój nr 39.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: NIE DOTYCZY.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.