eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tczew › Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu zawodowego z przeszkoleniem z BHP i kursem pierwszej pomocy przedmedycznej dla 1. obsługi kas fiskalnych z gospodarką magazynową i fakturowaniem, obsługą terminala płatniczeg 2. pracownika gospodarczego 3. gospodarki magazynowej 4. operatora wózka widłowego 5. opieki nad dziećmi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi ze szkoleniem z zakresu pomocy domowej 6. pomocy kuchennej ze szkoleniem z zakresu organizacji usług cateringowych 7. operatora koparko-ładowarki 8. szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznejOgłoszenie z dnia 2013-05-27

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu zawodowego z przeszkoleniem z BHP i kursem pierwszej pomocy przedmedycznej dla 1. obsługi kas fiskalnych z gospodarką magazynową i fakturowaniem, obsługą terminala płatniczeg 2. pracownika gospodarczego 3. gospodarki magazynowej 4. operatora wózka widłowego 5. opieki nad dziećmi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi ze szkoleniem z zakresu pomocy domowej 6. pomocy kuchennej ze szkoleniem z zakresu organizacji usług cateringowych 7. operatora koparko-ładowarki 8. szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
Numer ogłoszenia: 204658 - 2013; data zamieszczenia: 27.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Armii Krajowej 39, 83-110 Tczew, woj. pomorskie, tel. 058 7770020, faks 058 5326003.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wrotapomorza.pl/pl/bip/gminy/tczew-miasto/mops_tczew

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu zawodowego z przeszkoleniem z BHP i kursem pierwszej pomocy przedmedycznej dla 1. obsługi kas fiskalnych z gospodarką magazynową i fakturowaniem, obsługą terminala płatniczeg 2. pracownika gospodarczego 3. gospodarki magazynowej 4. operatora wózka widłowego 5. opieki nad dziećmi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi ze szkoleniem z zakresu pomocy domowej 6. pomocy kuchennej ze szkoleniem z zakresu organizacji usług cateringowych 7. operatora koparko-ładowarki 8. szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Usługa polega na przeprowadzeniu kursu zawodowego z przeszkoleniem z BHP i kursem pierwszej pomocy przedmedycznej na rzecz uczestników-czek projektu pn. Akademia Aktywnych - rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie w ramach instrumentu aktywnej integracji edukacyjnej. 2. Wykonawca przeprowadzi następujące szkolenia: 2.1. obsługi kas fiskalnych z gospodarką magazynową i fakturowaniem, obsługą terminala płatniczego dla 25 osób Liczba godzin prowadzonego szkolenia na 1 osobę wyniesie min. 150 godz., w tym: a. szkolenie z zakresu obsługi komputera na poziomie podstawowym w łącznym wymiarze min. 20 godz. ,jedna osoba uczestnicząca przy 1 komputerze,. b. szkolenie z zakresu gospodarki magazynowej w łącznym wymiarze min. 60 godz., w tym m.in.: praktyczne ćwiczenia obsługi dziedzinowych programów komputerowych powszechnie obowiązujących w pracy na stanowisku magazyniera w wymiarze co najmniej 20 godz.-1 osoba uczestnicząca przy 1 komputerze oraz elementy towaroznawstwa, zasady przyjmowania i wydawania zapasów, towarów, narzędzi etc., zasady inwentaryzacji, gospodarkę opakowaniami, odpowiedzialność materialną w gospodarce magazynowej, obowiązujące zasady ochrony środowiska, wyposażenie techniczne magazynów. c. szkolenie praktycznej obsługi kas fiskalnych ,wykonawca zapewni min. 1 kasę fiskalną na 2 osoby, zawierające także szkolenie obsługi terminala kart płatniczych oraz wystawianie faktur w łącznym wymiarze min. 30 godz. d. szkolenie z zakresu dobrych praktyk higienicznych, elementów obsługi klienta, przyjmowania reklamacji, technik sprzedaży w łącznym wymiarze min. 30 godz. e. przeszkolenie z zakresu BHP w łącznym wymiarze min. 3 godz. f. szkolenie z zakresu form zatrudnienia z uwzględnieniem prowadzenia działalności gospodarczej w łącznym wymiarze 5 godz. g. egzamin końcowy w łącznym wymiarze 2 godz. 2.1.1. Szkolenie z zakresu obsługi komputera, 20 godzin, oraz szkolenie z zakresu praktycznej obsługi kas fiskalnych, 30 godzin, zawierające także szkolenie obsługi terminala kart płatniczych oraz fakturowania muszą zostać przeprowadzone w podziale na dwie grupy o podobnej liczbie osób. Podział powinien uwzględniać poziom wiedzy i umiejętności uczestników-czek. Tym samym szkolenie każdej grupy z zakresu obsługi komputera będzie trwało 20 godz., szkolenie każdej grupy z zakresu praktycznej obsługi kas fiskalnych zawierające także szkolenie obsługi terminala kart płatniczych oraz fakturowania będzie trwało 30 godzin. 2.1.2. Szkolenie musi zawierać teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania pracy na w.w stanowisku. 2.1.3. Wykonawca ponosi koszty zakupu produktów i narzędzi niezbędnych do realizacji zajęć. 2.1.4. Materiały szkoleniowe muszą zawierać wydawnictwa zwarte oraz inne materiały edukacyjne o tematyce szkolenia. Każda osoba ma otrzymać na własność co najmniej jedną sztukę wydawnictwa zwartego i-lub multimedialnego wspomagającą obszar tematyczny kursu zawodowego, a także materiały do robienia notatek, co najmniej blok 32-kartkowy w formacie A5 i długopis oraz materiały do zajęć praktycznych. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania oznakowania projektu, logotypów i informacji o współfinansowaniu na materiałach dydaktycznych zgodnie ze wzorem zaakceptowanym przez Zamawiającego. 2.2 Pracownik gospodarczy dla 4 osób 2.2.1. Liczba godzin prowadzonego szkolenia na 1 osobę wyniesie min. 110 godzin, w tym: a. szkolenie z zakresu prac gospodarczych w łącznym wymiarze min. 100 godzin, w tym min. 70 godz. zajęć praktycznych, w zakresie kształcenia umiejętności prowadzenia prac porządkowych i konserwacyjnych w zakładzie pracy, w tym napraw,, obsługi urządzeń używanych przy pracach gospodarczych - porządkowych i konserwacyjnych, postępowania w sytuacji zagrożeń, postawy psychofizycznej pracownika, odpowiedzialności materialnej pracownika, realizacji obowiązków zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych, realizacji obowiązków zgodnie z zasadami ochrony środowiska i ekologii. b. przeszkolenie z zakresu BHP w łącznym wymiarze min. 3 godz. c. szkolenie z zakresu form zatrudnienia z uwzględnieniem prowadzenia działalności gospodarczej w łącznym wymiarze 5 godz. d. egzamin końcowy w łącznym wymiarze 2 godz. 2.2.2. Szkolenie musi zawierać teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania pracy na w.w stanowisku. 2.2.3. Wykonawca ponosi koszty zakupu produktów i narzędzi niezbędnych do realizacji zajęć. 2.2.4. Wykonawca wyposaży każdą osobę uczestniczącą w szkoleniu w odzież ochronną i środki czystości. 2.2.5. Materiały szkoleniowe muszą zawierać wydawnictwa zwarte oraz inne materiały edukacyjne o tematyce szkolenia. Każda osoba ma otrzymać na własność co najmniej jedną sztukę wydawnictwa zwartego i-lub multimedialnego wspomagającą obszar tematyczny kursu zawodowego, a także materiały do robienia notatek, co najmniej blok 32-kartkowy w formacie A5 i długopis oraz materiały do zajęć praktycznych. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania oznakowania projektu, logotypów i informacji o współfinansowaniu na materiałach dydaktycznych zgodnie ze wzorem zaakceptowanym przez Zamawiającego. 2.3 gospodarka magazynowa dla 8 osób 2.3.1. Liczba godzin prowadzonego szkolenia na 1 osobę wyniesie min. 130 godz. w tym: a. szkolenie z zakresu obsługi komputera na poziomie podstawowym, jedna osoba uczestnicząca przy 1 komputerze, w łącznym wymiarze min. 20 godzin, b. szkolenie z zakresu gospodarki magazynowej w łącznym wymiarze min. 100 godzin, w tym m.in.: praktyczne ćwiczenia obsługi dziedzinowych programów komputerowych powszechnie obowiązujących w pracy na stanowisku magazyniera w wymiarze co najmniej 30 godz.,, 1 osoba uczestnicząca przy 1 komputerze, oraz elementy towaroznawstwa, zasady przyjmowania i wydawania zapasów, towarów, narzędzi etc., zasady inwentaryzacji, gospodarkę opakowaniami, odpowiedzialność materialną w gospodarce magazynowej, obowiązujące zasady ochrony środowiska, wyposażenie techniczne magazynów. c. przeszkolenie z zakresu BHP w łącznym wymiarze min. 3 godz. d. szkolenie z zakresu form zatrudnienia z uwzględnieniem prowadzenia działalności gospodarczej w łącznym wymiarze 5 godz. e. egzamin końcowy w łącznym wymiarze 2 godz. 2.3.2. Szkolenie musi zawierać teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania pracy na w.w stanowisku. 2.3.3. Wykonawca ponosi koszty zakupu produktów i narzędzi niezbędnych do realizacji zajęć. 2.3.4. Materiały szkoleniowe muszą zawierać wydawnictwa zwarte oraz inne materiały edukacyjne o tematyce szkolenia. Każda osoba ma otrzymać na własność co najmniej jedną sztukę wydawnictwa zwartego i-lub multimedialnego wspomagającą obszar tematyczny kursu zawodowego, a także materiały do robienia notatek, co najmniej blok 32-kartkowy w formacie A5 i długopis oraz materiały do zajęć praktycznych. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania oznakowania projektu, logotypów i informacji o współfinansowaniu na materiałach dydaktycznych zgodnie ze wzorem zaakceptowanym przez Zamawiającego. 2.4 Operator wózka widłowego dla 9 osób, uczestników-czek kursów: pracownik gospodarczy oraz gospodarka magazynowa, 2.4.1 Liczba godzin prowadzonego szkolenia na 1 osobę wyniesie min. 67 godz. szkolenia oraz czas przewidziany na egzamin. Szkolenie z zakresu z obsługi wózków widłowych, kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym, realizowane będzie w wymiarze łącznie min. 67 godz. zajęć w tym min. 52 godz. zajęć teoretycznych i min. 15 godz. zajęć praktycznych, zajęcia praktyczne w grupach maksymalnie 3 osobowych, w tym: a. szkolenie z zakresu z obsługi wózków widłowych, kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym, w wymiarze łącznie min. 67 godz. zajęć w tym min. 52 godz. zajęć teoretycznych i min. 15 godz. zajęć praktycznych, zajęcia praktyczne w grupach maksymalnie 3 osobowych, 2.4.2 Szkolenie musi przygotować osobę uczestniczącą do egzaminu na operatora wózków Widłowych, kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym, przed Urzędem Dozoru Technicznego. Szkolenie musi być przeprowadzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym , Dz. U. Nr. 70 poz. 650 z ze zm., oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych, Dz.U. Nr 79, poz. 849 ze zm. Pogram musi być opracowany lub zatwierdzony przez jednostkę organizacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Wykonawca wyda zaświadczenie potwierdzające uprawnienia do obsługi wózków widłowych i ponadto opłaci i skieruje do pierwszego egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego. Egzamin powinien odbyć się najpóźniej w ostatnim dniu szkolenia. 2.4.3 Szkolenie musi zawierać teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania pracy na w/w stanowisku. 2.4.4 Wykonawca ponosi koszty zakupu produktów i narzędzi niezbędnych do realizacji zajęć. 2.4.5 Wykonawca wyposaży każdą osobę uczestniczącą w szkoleniu w odzież ochronną i środki czystości. 2.4.6 Materiały szkoleniowe muszą zawierać wydawnictwa zwarte oraz inne materiały edukacyjne o tematyce szkolenia. Każda osoba ma otrzymać na własność co najmniej jedną sztukę wydawnictwa zwartego i-lub multimedialnego wspomagającą obszar tematyczny kursu zawodowego, a także materiały do robienia notatek, co najmniej blok 32-kartkowy w formacie A5 i długopis oraz materiały do zajęć praktycznych. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania oznakowania projektu, logotypów i informacji o współfinansowaniu na materiałach dydaktycznych zgodnie ze wzorem zaakceptowanym przez Zamawiającego. 2.4.7 W szkoleniu wezmą udział uczestnicy-czki kursów: pracownik gospodarczy oraz gospodarka magazynowa z poświadczonym brakiem przeciwwskazań, na podstawie zaświadczenia lekarskiego, 2.5 Opieka nad dziećmi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi ze szkoleniem z zakresu pomocy domowej dla 17 osób 2.5.1 Liczba godzin prowadzonego szkolenia na 1 osobę wyniesie min.190 godz., a w tym: a. szkolenie z zakresu opieki nad dziećmi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi w łącznym wymiarze min. 180 godz. nauczania, w tym co najmniej 80 godzin zajęć praktycznych obejmujące co najmniej zagadnienia: - zapoznanie uczestników-czek z ogólnymi przepisami w zakresie opieki i zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy podczas opieki - sylwetka i obowiązki opiekunki-opiekuna, w tym praktyki higieniczne - podstawy psychologii rozwojowej do celów poznania sposobów komunikowania się z dziećmi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi fizycznie lub umysłowo, aktywizacji dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych oraz komunikacji z podopiecznym oraz jego rodziną - lokalne formy aktywizacji i wsparcia dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych, z uwzględnieniem form animacji, aktywizacji psychoruchowej, społecznej, kulturalnej itp. - zdrowie i bezpieczeństwo dziecka, osoby starszej i niepełnosprawnej, w tym zasady wykonywania zabiegów higienicznych dla dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych, w tym leżących - zasady racjonalnego żywienia dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych zgodnie z zaleceniami dietetycznymi - higiena i estetyka otoczenia podopiecznych oraz z zakresu pomocy domowej obejmujący co najmniej zagadnienia: - podstawowe zasady ochrony środowiska; - stosowanie norm profesjonalnego zachowania, stosowanie norm grzecznościowych; - wyposażenie techniczne domu; - techniki czyszczenia i stosowanie środków czyszczących; - przygotowywanie posiłków; - załatwianie spraw podopiecznych związanych z gospodarstwem domowym; - opieka nad zwierzętami i ogrodem; b. przeszkolenie z zakresu BHP w łącznym wymiarze min. 3 godz. c. szkolenie z zakresu form zatrudnienia z uwzględnieniem prowadzenia działalności gospodarczej w łącznym wymiarze 5 godz. d. egzamin końcowy w łącznym wymiarze 2 godz. 2.5.2 Szkolenie musi zawierać teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania pracy na w.w stanowisku. 2.5.3 Wykonawca ponosi koszty zakupu produktów i narzędzi niezbędnych do realizacji zajęć. 2.5.4 Materiały szkoleniowe muszą zawierać wydawnictwa zwarte oraz inne materiały edukacyjne o tematyce szkolenia. Każda osoba ma otrzymać na własność co najmniej jedną sztukę wydawnictwa zwartego i-lub multimedialnego wspomagającą obszar tematyczny kursu zawodowego, a także materiały do robienia notatek, co najmniej blok 32-kartkowy w formacie A5 i długopis oraz materiały do zajęć praktycznych. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania oznakowania projektu, logotypów i informacji o współfinansowaniu na materiałach dydaktycznych zgodnie ze wzorem zaakceptowanym przez Zamawiającego. 2.6 Pomoc kuchenna ze szkoleniem z zakresu organizacji usług cateringowych dla 6 osób 2.6.1 Liczba godzin prowadzonego szkolenia na 1 osobę wyniesie min.190 godzin w tym: a. szkolenie z zakresu pomocy kuchennej i organizacji usług cateringowych w łącznym wymiarze min. 180 godz. nauczania, w tym min. 100 godzin zajęć praktycznych, obejmujące: - program kształcący z zakresu pomocy kuchennej obejmujący co najmniej zagadnienia: (a) obowiązki i sylwetka pomocy kuchennej, w tym praktyki higieniczne (b) elementy etyki zawodowej (c) wymagania higieniczne w produkcji i dystrybucji żywności (d) podstawy żywienia człowieka (e) obróbka artykułów spożywczych (f) przygotowywanie półproduktów (g) zabezpieczenie surowców, półproduktów i wyrobów gotowych przed zepsuciem, (h) czynności porządkowe (i) utrzymywanie czystości naczyń, narzędzi oraz zmechanizowanego sprzętu ii) gospodarstwa domowego, mebli ,stołów, blatów, oraz pomieszczeń kuchennych i zaplecza gastronomicznego (a) wykonywanie pod nadzorem kucharza różnymi technikami i metodami zgodnie iii) z normami surowcowymi asortymentów różnych potraw, iv) posługiwanie się narzędziami, maszynami i urządzeniami przy przygotowywaniu potraw i napojów, (a) wykonywanie bieżącej konserwacji maszyn i urządzeń kuchennych, (b) wykończenie, porcjowanie, dekorowanie i estetyczne wydawanie wyrobów v) kulinarnych pod ścisłym nadzorem kucharza, - program kształcący z zakresu organizacji usług cateringowych obejmujący co najmniej zagadnienia: a) Przygotowanie stanowiska pracy; b) Przygotowanie sali na przyjęcie, bankiet itp.; c) Niezbędne wyposażenie techniczne; d) Zaopatrzenie i magazynowanie w gastronomii; e) Przyjmowanie zleceń i dobieranie menu w zależności od rodzaju przyjęcia i i) uzgodnienie go ze zleceniodawcą; f) Obsługa i organizacja imprez okolicznościowych, konferencji, kongresów, i) zjazdów, szkoleń, spotkań, prezentacji itp.; g) Obsługa klienta zgodnie z zasadami savoir-vivre; h) Serwowanie posiłków i napojów i) Etyka zawodowa; b. przeszkolenie z zakresu BHP w łącznym wymiarze min. 3 godz. c. szkolenie z zakresu form zatrudnienia z uwzględnieniem prowadzenia działalności gospodarczej w łącznym wymiarze 5 godz. d. egzamin końcowy w łącznym wymiarze 2 godz. Wykonawca ponosi koszty zakupu produktów (w tym spożywczych do realizacji zajęć praktycznych) i narzędzi niezbędnych do realizacji zajęć. Wykonawca wyposaży każdą osobę uczestniczącą w szkoleniu w odzież ochronną i środki czystości. Materiały szkoleniowe muszą zawierać wydawnictwa zwarte oraz inne materiały edukacyjne o tematyce szkolenia. Każda osoba ma otrzymać na własność co najmniej jedną sztukę wydawnictwa zwartego i/lub multimedialnego wspomagającą obszar tematyczny kursu zawodowego, a także materiały do robienia notatek, co najmniej blok 32-kartkowy w formacie A5 i długopis oraz materiały do zajęć praktycznych. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania oznakowania projektu, logotypów i informacji o współfinansowaniu na materiałach dydaktycznych zgodnie ze wzorem zaakceptowanym przez Zamawiającego. Szkolenie musi zawierać teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania pracy na w/w stanowisku 2.7 Operator koparko-ładowarki dla 4 osób 2.7.1 Liczba godzin prowadzonego szkolenia na 1 osobę wyniesie min. 207 godzin szkolenia oraz czas przewidziany na egzamin końcowy, a w tym: b. program kształcący z zakresu operatora w wymiarze 116 godz. koparko-ładowarki obejmujący co najmniej zagadnienia: - użytkowanie eksploatacyjne - dokumentacja techniczna - podstawy elektrotechniki - silniki spalinowe - elementy hydrauliki - budowa maszyn - technologia robót - przeszkolenie z zakresu BHP w łącznym wymiarze min. 8 godz. (będzie dodane) c. zajęcia praktyczne min. 86 godzin, w tym wstępny instruktaż - 26 godzin d. formy zatrudnienia operatora koparko-ładowarki z uwzględnieniem prowadzenia działalności gospodarczej - 5 godzin Szkolenie powinno zakończyć się egzaminem przeprowadzonym przez komisję powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Osoba, która uzyskała pozytywny wynik sprawdzianu, otrzymuje świadectwo oraz uzyskuje wpis do książeczki operatora (wzór książeczki operatora zawiera załącznik Nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych Dz. U Nr 118 poz. 1263). Program szkolenia powinien być zgodny z programem szkolenia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, z § 75 ust. 4 Rozporządzenia MPiPS z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy, Dz. U. z 2010r. Nr 177, poz. 1193 z późn. zm., oraz z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, Dz. U. z 2001 r., Nr 118 poz. 1263. Podmiot prowadzący szkolenie powinien posiadać potwierdzenie wydane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie do prowadzenia szkolenia w danym zakresie. Egzamin powinien się odbyć najpóźniej w ostatnim dniu szkolenia. Ponadto wykonawca wyda osobom uczestniczącym zaświadczenie o udziale w kursie. 2.7.2 Wykonawca ponosi koszty zakupu produktów i narzędzi niezbędnych do realizacji zajęć oraz pierwszego egzaminu przeprowadzonego przez komisję powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Wykonawca wyposaży każdą osobę uczestniczącą w szkoleniu w odzież ochronną i środki czystości. 2.7.3 Materiały szkoleniowe muszą zawierać wydawnictwa zwarte oraz inne materiały edukacyjne o tematyce szkolenia. Każda osoba ma otrzymać na własność co najmniej jedną sztukę wydawnictwa zwartego i/lub multimedialnego wspomagającą obszar tematyczny kursu zawodowego, a także materiały do robienia notatek, co najmniej blok 32-kartkowy w formacie A5 i długopis oraz materiały do zajęć praktycznych. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania oznakowania projektu, logotypów i informacji o współfinansowaniu na materiałach dydaktycznych zgodnie ze wzorem zaakceptowanym przez Zamawiającego. 2.7.4 Szkolenie musi zawierać teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania pracy na w/w stanowisku 2.8 Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla 64 osób biorących udział kursach zawodowych wg powyższej specyfikacji w podziale na 6 grup (4 grupy 11- osobowych i 2 grupy 10-osobowe) Dopuszczalne jest prowadzenie zajęć dla więcej niż jednej grupy w tym samym terminie, jednakże w różnych pomieszczeniach przez różne osoby prowadzące. Liczba godzin prowadzonego szkolenia na 1 osobę wyniesie min. 14 godzin w tym: a. szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej 12 godz. - obejmujące postępowanie w stanach zagrożenia życia oraz nabycie manualnych umiejętności z zakresu ratownictwa przedmedycznego, między innymi przygotowując w sposób praktyczny osobę uczestniczącą w szkoleniu do wykonywania zadań w zakresie udzielania pierwszej pomocy na podstawie art. 2091§1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.) Program musi zawierać między innymi następujące zagadnienia: 1) znaczenie pomocy przedmedycznej, 2) wyposażenie apteczki pierwszej pomocy, 3) ogólne wiadomości o budowie ciała człowieka, 4) łańcuch pomocy, 5) wstępna ocena stanu poszkodowanego, 6) wezwanie służb ratowniczych, 7) pierwsza pomoc (wykład, pokaz, ćwiczenia na fantomach) - u nieprzytomnych (omdlenia, epilepsja, śpiączka cukrzycowa) 8) nagłe zatrzymanie krążenia, 9) złamania, skręcenia, zwichnięcia, 10) oparzenia, odmrożenia, 11) zatrucia pokarmowe, 12) zadławienia i zakrztuszenia. b. egzamin - 2 godziny. Wykonawca ponosi koszty zakupu produktów i narzędzi niezbędnych do realizacji zajęć. Wykonawca zapewni wszystkim osobom uczestniczącym w szkoleniu materiały szkoleniowe. Każda osoba ma otrzymywać na własność wydawnictwo zwarte wspomagające tematykę zajęć w formie drukowanej m.in.- drukowany instruktaż pierwszej pomocy oraz płyta DVD o pierwszej pomocy, a także materiały do robienia notatek, m. innymi zeszyt co najmniej 32 kartkowy i długopis oraz materiały umożliwiające zajęcia praktyczne, w tym apteczkę w sztywnym opakowaniu z wyposażeniem zgodnym z normą DIN 13157. Liczba godzin zajęć przypadających na jedną osobę uczestniczącą w szkoleniu (12 godzin) na osobę uczestniczącą) powinna obejmować zakres wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00 - Usługi szkoleniowe 80.53.00.00 - Usługi szkolenia zawodowego 80.56.20.00 - Usługi szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy 80.55.00.00 - Usługi szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 3

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia wraz z dowodem potwierdzającym, że zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, odpowiadające swoim rodzajem i wartościom usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. usługi przygotowania i przeprowadzenia szkolenia zawodowego dla co najmniej 33 uczestników; w szkoleniu brało udział co najmniej 2 wykładowców; uczestnicy szkolenia otrzymali drukowane materiały szkoleniowe, zapewniono posiłki i napoje dla uczestników, o wartości min. 20.000,00 zł brutto każde, zgodnie z treścią załącznika nr 7. Zamawiający nie wymaga informacji o usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie,

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej dwoma osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia a które posiadają odpowiednie doświadczenie zawodowe jako wykładowcy szkolenia polegające na wykonywaniu funkcji wykładowcy w co najmniej dwóch zamówieniach z zakresu pkt. 7.1.2. przez każdą osobę, zgodnie z treścią załącznika nr 6

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej dwoma osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia a które posiadają odpowiednie doświadczenie zawodowe jako wykładowcy szkolenia polegające na wykonywaniu funkcji wykładowcy w co najmniej dwóch zamówieniach z zakresu pkt. 7.1.2. przez każdą osobę, zgodnie z treścią załącznika nr 6

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 20 000,00-zł. słownie:dwadzieścia tysięcy złotych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  program szkolenia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.wrotapomorza.pl/pl/bip/gminy/tczew-miasto/mops_tczew
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 83 - 110 Tczew ul. Armii Krajowej 39 fax: (58) 532 - 60 -03.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie przy ul. Armii Krajowej 39.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Szkolenie kierowane jest do kobiet i mężczyzn, w tym osób niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie pn. Akademia Aktywnych - rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Usługi szkoleniowe »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.