Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2010-07-09

Tarnów: Przedmiotem zamówienia są /Szkolenia dla osób bezrobotnych zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego /kurs księgowości komputerowej, kadry i płace, fakturzysta z obsługą kasy fiskalnej, profesjonalny przedstawiciel handlowy - z obsługą programu do fakturowania FPP)/ - szkolenia przyjęte do realizacji w 2010r. - zgodnie z planem szkoleń.


Numer ogłoszenia: 203862 - 2010; data zamieszczenia: 09.07.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie , pl. J. Bema 3, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6882300, faks 014 6882301. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia są /Szkolenia dla osób bezrobotnych zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego /kurs księgowości komputerowej, kadry i płace, fakturzysta z obsługą kasy fiskalnej, profesjonalny przedstawiciel handlowy - z obsługą programu do fakturowania FPP)/ - szkolenia przyjęte do realizacji w 2010r. - zgodnie z planem szkoleń..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ I zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia pn. /Kurs księgowości komputerowej/ dla 20 osób. Szkolenie winno obejmować minimum 175 godzin zegarowych w tym 105 godzin zajęć praktycznych. Program szkolenia winien uwzględniać między innymi: zagadnienia związane z podatkami, księgowością, prowadzeniem książki przychodów i rozchodów, rejestracja operacji gospodarczych w księdze handlowej z zastosowaniem komputera na przykładzie wybranych programów księgowości komputerowej m. in. /Symfonia/, wynagrodzeniem za pracę, ochroną wynagrodzenia za pracę i obowiązkami pracodawców, rozliczanie składek ZUS, posługiwanie się oprogramowaniem do rozliczeń z ZUS, organizacja księgowości i ewidencja księgowa w małych i średnich przedsiębiorstwach. Szkolenie nie może przekroczyć 40 godzin zegarowych w tygodniu. Liczba uczestników szkolenia przypadająca na jedno stanowisko praktycznej nauki zawodu - wynosi 1 osoba (tj. każda osoba uczestnicząca w szkoleniu musi mieć do dyspozycji 1 stanowisko komputerowe z odpowiednim oprogramowaniem
do przeprowadzenia szkolenia praktycznego). Szkolenie musi trwać średnio nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu. Zajęcia realizowane od poniedziałku do piątku. Absolwent szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z wzorem (załącznik nr 8 do SIWZ). Opis przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: Kod CPV - 80530000-5, OPIS - Usługi szkolenia zawodowego.
CZĘŚĆ II zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia pn. /Kadry i płace/ dla 15 osób. Szkolenie winno obejmować minimum 70 godzin zajęć w tym 50 godzin zajęć praktycznych. Program szkolenia winien uwzględniać między innymi: obowiązki pracodawcy i pracownika prowadzącego sprawy kadrowe przy zawieraniu umów o pracę i w czasie trwania zatrudnienia, świadczenia ze stosunku pracy przysługujące pracownikowi w okresie zatrudnienia, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych, sporządzanie listy płac, deklaracje PIT, rozliczenia firm dotyczące podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne, obsługę programu /PŁATNIK/. Szkolenie musi trwać średnio nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu. Szkolenie nie może przekroczyć 40 godzin zegarowych w tygodniu. Zajęcia realizowane od poniedziałku do piątku. Absolwent szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z wzorem (załącznik nr 8 do SIWZ). Opis przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: Kod CPV - 80530000-5, OPIS - Usługi szkolenia zawodowego.
CZĘŚĆ III zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia pn. /Fakturzysta z obsługą kasy fiskalnej/ dla 40 osób. Szkolenie realizowane w 2-ch grupach po 20 osób. Szkolenie winno obejmować minimum 60 godzin zajęć w tym 40 godzin zajęć praktycznych. Program szkolenia winien uwzględniać między innymi: podstawowe wiadomości dotyczące sprzedaży, podstawy obsługi komputera, program do fakturowania FPP, wystawianie faktur i paragonów, podstawy towaroznawstwa, obsługa kasy fiskalnej. Liczba uczestników szkolenia przypadająca na jedno stanowisko praktycznej nauki zawodu wynosi 1 osoba (tj. każda osoba uczestnicząca w szkoleniu musi mieć do dyspozycji 1 stanowisko komputerowe
z odpowiednim oprogramowaniem oraz kasę fiskalną). Szkolenie musi trwać średnio nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu. Szkolenie nie może przekroczyć 40 godzin zegarowych w tygodniu. Zajęcia realizowane od poniedziałku do piątku. Absolwent szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z wzorem (załącznik nr 8 do SIWZ). Opis przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: Kod CPV - 80530000-5, OPIS - Usługi szkolenia zawodowego.
CZĘŚĆ IV zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia pn. /Profesjonalny przedstawiciel handlowy/ dla 20 osób. Szkolenie winno obejmować minimum 130 godzin zajęć w tym 90 godzin zajęć praktycznych. Program szkolenia winien uwzględniać między innymi: zagadnienia z kształtowania wizerunku akwizytora, prowadzenie analizy rynku i wybór docelowych segmentów rynku, prowadzeniem sprzedaży, obsługa programu do fakturowania FPP. Liczba uczestników szkolenia przypadająca na jedno stanowisko praktycznej nauki zawodu wynosi 1 osoba (tj. każda osoba uczestnicząca w szkoleniu musi mieć do dyspozycji 1 stanowisko komputerowe z odpowiednim oprogramowaniem). Szkolenie musi trwać średnio nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu. Szkolenie nie może przekroczyć 40 godzin zegarowych w tygodniu. Zajęcia realizowane od poniedziałku do piątku. Absolwent szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne ze wzorem (załącznik nr 8 do SIWZ). Opis przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: Kod CPV - 80530000-5, OPIS - Usługi szkolenia zawodowego..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-5.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • W celu wykazania posiadania uprawnień wykonawca musi być wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę wykonawcy, wpis musi być uaktualniony na 2010 rok.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • DLA CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na przeszkoleniu w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 20 osób z zakresu księgowości komputerowej.
   DLA CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na przeszkoleniu w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 15 osób z zakresu kadr i płac.
   DLA CZĘŚCI III ZAMÓWIENIA Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na przeszkoleniu w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 20 osób z zakresu: /Fakturzysta z obsługą kasy fiskalnej/, lub /Fakturzysta/ lub /Obsługa kasy fiskalnej/.
   CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na przeszkoleniu w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 20 osób z zakresu /Profesjonalny przedstawiciel handlowy/.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • DLA CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA Wykonawca musi posiadać minimum 20 stanowisk komputerowych z odpowiednim oprogramowaniem do przeprowadzenia szkolenia.
   DLA CZĘŚCI III ZAMÓWIENIA Wykonawca musi posiadać minimum 20 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia oraz 20 kas fiskalnych.
   DLA CZĘŚCI IV ZAMÓWIENIA Wykonawca musi posiadać minimum 20 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia (program do fakturowania FPP).


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • DLA CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne muszą być prowadzone przez osoby posiadające:
   - wykształcenie wyższe zgodne z zakresem prowadzonych zajęć,
   - co najmniej 5 letni staż pracy zgodny z zakresem prowadzonych zajęć,
   - przygotowanie pedagogiczne.
   Zajęcia teoretyczne i praktyczne muszą być prowadzone przez co najmniej 1 osobę.
   DLA CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne muszą być prowadzone przez osoby posiadające:
   - wykształcenie wyższe zgodne z zakresem prowadzonych zajęć,
   - co najmniej 5 letni staż pracy zgodny z zakresem prowadzonych zajęć,
   - przygotowanie pedagogiczne.
   Zajęcia teoretyczne i praktyczne muszą być prowadzone przez co najmniej 1 osobę.
   DLA CZĘŚCI III ZAMÓWIENIA Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne muszą być prowadzone przez osoby posiadające:
   - wykształcenie wyższe zgodne z zakresem prowadzonych zajęć,
   - co najmniej 5 letni staż pracy zgodny z zakresem prowadzonych zajęć,
   - przygotowanie pedagogiczne.
   Zajęcia teoretyczne i praktyczne muszą być prowadzone przez co najmniej 2 osoby.
   DLA CZĘŚCI IV ZAMÓWIENIA Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne muszą być prowadzone przez osoby posiadające:
   - wykształcenie wyższe zgodne z zakresem prowadzonych zajęć,
   - co najmniej 5 letni staż pracy zgodny z zakresem prowadzonych zajęć,
   - przygotowanie pedagogiczne.
   Zajęcia teoretyczne i praktyczne muszą być prowadzone przez co najmniej 1 osobę.
   Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte
   w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w SIWZ dla kazdej z części zamówienia - Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie muszą dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił. Niespełnienie jakiegokolwiek
   z warunków wymienionych w ust. 1 SIWZ dla każdej z części zamówienia skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy
   z postępowania.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:  • koncesję, zezwolenie lub licencję


  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone


  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami


  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy


III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


a) kalkulację kosztów szkolenia - załącznik nr 4,
b) podpisany projekt umowy o przeprowadzenie szkolenia (załącznik nr 5),
c) oświadczenie dotyczące powierzenia części zamówienia podwykonawcom (załącznik nr 6),
d) zaakceptowany wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia (załącznik nr 8),
e) formularz ofertowy (załącznik nr 1),
f) program szkolenia zgodny z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik nr 3,
g) wykaz zasobów niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia - załącznik nr 13,
h) dokument, z którego będzie wynikało uprawnienie do podpisania oferty np. aktualny odpis z właściwego rejestru, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, statut, rejestr handlowy itp.,


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:


 • 1 - Cena - 0.70

 • 2 - Współpraca/efektywność (wskaźnik zatrudnienia po dotychczas organizowanych szkoleniach) - 0.20

 • 3 - Certyfikat jakości usług - 0.10


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru w następujący sposób:
a) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmianę kadry prowadzącej szkolenie, pod warunkiem, że proponowana kadra będzie spełniała warunki opisane w niniejszej specyfikacji. Informacja o zmianie musi wpłynąć do zamawiającego na piśmie na co najmniej 1 dzień przed zaistniałą okolicznością.
b) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmianę miejsca prowadzenia szkolenia. Informacja o zmianie musi wpłynąć do zamawiającego na piśmie co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia,
c) w uzasadnionych przypadkach za zgodą wykonawcy zamawiający może, zmienić termin rozpoczęcia i zakończenia szkolenia, przy czym warunki dotyczące tygodniowego wymiaru godzin oraz okresu realizacji zamówienia nie mogą ulec zmianie,
d) zamawiający przewiduje możliwość zmiany innego podmiotu , o którym mowa w art. 26 ust 2b w trakcie realizacji zamówienia pod warunkiem, że wskazany nowy inny podmiot wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne.
2. Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie zmian o których mowa w ust. 1.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.up.tarnow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie
pl. gen. J. Bema 3
33-100 Tarnów.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.07.2010 godzina 12:00, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie
pl. gen. J. Bema 3
33-100 Tarnów.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Szkolenie realizowane w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt /Czas na pracę/ realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie, w ramach PO KL 2007-2013, (Priorytet VI, Poddziałanie 6.1.3 - projekty systemowe), zgodnie z umową ramową o dofinansowanie realizacji projektu nr UDA-POKL.06.01.03-12-003/08-00, z dnia 16.04.2008r..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przeprowadzenie szkolenia pn. /Kurs księgowości komputerowej/ dla 20 osób..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia pn. /Kurs księgowości komputerowej/ dla 20 osób. Szkolenie winno obejmować minimum 175 godzin zegarowych w tym 105 godzin zajęć praktycznych. Program szkolenia winien uwzględniać między innymi: zagadnienia związane z podatkami, księgowością, prowadzeniem książki przychodów i rozchodów, rejestracja operacji gospodarczych w księdze handlowej z zastosowaniem komputera na przykładzie wybranych programów księgowości komputerowej m. in. /Symfonia/, wynagrodzeniem za pracę, ochroną wynagrodzenia za pracę i obowiązkami pracodawców, rozliczanie składek ZUS, posługiwanie się oprogramowaniem do rozliczeń z ZUS, organizacja księgowości i ewidencja księgowa w małych i średnich przedsiębiorstwach. Szkolenie nie może przekroczyć 40 godzin zegarowych w tygodniu. Liczba uczestników szkolenia przypadająca na jedno stanowisko praktycznej nauki zawodu - wynosi 1 osoba (tj. każda osoba uczestnicząca w szkoleniu musi mieć do dyspozycji 1 stanowisko komputerowe z odpowiednim oprogramowaniem
  do przeprowadzenia szkolenia praktycznego). Szkolenie musi trwać średnio nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu. Zajęcia realizowane od poniedziałku do piątku. Absolwent szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z wzorem (załącznik nr 8 do SIWZ).
  Opis przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień:
  Kod CPV - 80530000-5,
  OPIS - Usługi szkolenia zawodowego..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 36.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przeprowadzenie szkolenia pn. /Kadry i płace/ dla 15 osób..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia pn. /Kadry i płace/ dla 15 osób. Szkolenie winno obejmować minimum 70 godzin zajęć w tym 50 godzin zajęć praktycznych. Program szkolenia winien uwzględniać między innymi: obowiązki pracodawcy i pracownika prowadzącego sprawy kadrowe przy zawieraniu umów o pracę i w czasie trwania zatrudnienia, świadczenia ze stosunku pracy przysługujące pracownikowi w okresie zatrudnienia, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych, sporządzanie listy płac, deklaracje PIT, rozliczenia firm dotyczące podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne, obsługę programu /PŁATNIK/. Szkolenie musi trwać średnio nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu. Szkolenie nie może przekroczyć 40 godzin zegarowych w tygodniu. Zajęcia realizowane od poniedziałku do piątku. Absolwent szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z wzorem (załącznik nr 8 do SIWZ).
  Opis przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień:
  Kod CPV - 80530000-5,
  OPIS - Usługi szkolenia zawodowego..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 15.
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Przeprowadzenie szkolenia pn. /Fakturzysta z obsługą kasy fiskalnej/ dla 40 osób. Szkolenie realizowane w 2-ch grupach po 20 osób..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia pn. /Fakturzysta z obsługą kasy fiskalnej/ dla 40 osób. Szkolenie realizowane w 2-ch grupach po 20 osób. Szkolenie winno obejmować minimum 60 godzin zajęć w tym 40 godzin zajęć praktycznych. Program szkolenia winien uwzględniać między innymi: podstawowe wiadomości dotyczące sprzedaży, podstawy obsługi komputera, program do fakturowania FPP, wystawianie faktur i paragonów, podstawy towaroznawstwa, obsługa kasy fiskalnej. Liczba uczestników szkolenia przypadająca na jedno stanowisko praktycznej nauki zawodu wynosi 1 osoba (tj. każda osoba uczestnicząca w szkoleniu musi mieć do dyspozycji 1 stanowisko komputerowe
  z odpowiednim oprogramowaniem oraz kasę fiskalną). Szkolenie musi trwać średnio nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu. Szkolenie nie może przekroczyć 40 godzin zegarowych w tygodniu. Zajęcia realizowane od poniedziałku do piątku. Absolwent szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z wzorem (załącznik nr 8 do SIWZ).
  Opis przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień:
  Kod CPV - 80530000-5,
  OPIS - Usługi szkolenia zawodowego..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 15.
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Przeprowadzenie szkolenia pn. /Profesjonalny przedstawiciel handlowy/ dla 20 osób..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia pn. /Profesjonalny przedstawiciel handlowy/ dla 20 osób. Szkolenie winno obejmować minimum 130 godzin zajęć w tym 90 godzin zajęć praktycznych. Program szkolenia winien uwzględniać między innymi: zagadnienia z kształtowania wizerunku akwizytora, prowadzenie analizy rynku i wybór docelowych segmentów rynku, prowadzeniem sprzedaży, obsługa programu do fakturowania FPP. Liczba uczestników szkolenia przypadająca na jedno stanowisko praktycznej nauki zawodu wynosi 1 osoba (tj. każda osoba uczestnicząca w szkoleniu musi mieć do dyspozycji 1 stanowisko komputerowe z odpowiednim oprogramowaniem). Szkolenie musi trwać średnio nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu. Szkolenie nie może przekroczyć 40 godzin zegarowych w tygodniu. Zajęcia realizowane od poniedziałku do piątku. Absolwent szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne ze wzorem (załącznik nr 8 do SIWZ).
  Opis przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień:
  Kod CPV - 80530000-5,
  OPIS - Usługi szkolenia zawodowego..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 29. 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z TARNOWA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Tarnowie » więcej : Usługi szkolenia zawodowego »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU