Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2011-07-14

Jejkowice: Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru nad robotami związanymi z budową sali gimnastycznej z zapleczem przy gimnazjum w Jejkowicach.

Numer ogłoszenia: 199984 - 2011; data zamieszczenia: 14.07.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Jejkowice , ul. Główna 38A, 44-290 Jejkowice, woj. śląskie, tel. 032 4302002, faks 032 4302880. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru nad robotami związanymi z budową sali gimnastycznej z zapleczem przy gimnazjum w Jejkowicach..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami związanymi z budową sali gimnastycznej z zapleczem przy gimnazjum w Jejkowicach.
Budowana sala gimnastyczna składa się z dwóch części: dwukondygnacyjnej stanowiącej zaplecze sali gimnastycznej (z zapleczem sanitarnym, szatniami, pokojem nauczyciela z węzłem sanitarnym, salami do zajęć rekreacyjnych, magazynami sprzętu sportowego oraz komunikacją) oraz wyższej jednokondygnacyjnej będącej właściwą salą gimnastyczną. Obie części są ze sobą połączone korytarzem stanowiącym jednocześnie widownię zarówno w parterze jak i na piętrze.
Na program użytkowy składają się:
- sala gimnastyczna wielofunkcyjna o wym. 15m x 30 m
- dwa osobne zespoły sanitarne z przebieralniami dla chłopców i dziewczynek lub dwu różnych zespołów
- sanitariaty ogólnodostępne w tym dla osób niepełnosprawnych
- dwa magazyny sprzętu sportowego i innego, po jednym na każde piętro
- pomieszczenie socjalne i sanitarne dla nauczyciela WF lub trenera
- dwie sale do ćwiczeń rekreacyjnych i treningowych
- dwie niezależne klatki schodowe
- dwa korytarze stanowiące także miejsce na organizację widowni dla sali gimnastycznej.
- pomieszczenie techniczne w części podpiwniczonej dostępne wyłącznie z budynku, do którego obiekt będzie dobudowany.
Budynek posiada cztery wyjścia. Dwa bezpośrednio na zewnątrz budynku, dwa na korytarze budynku, do którego obiekt będzie dobudowany
CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:
- powierzchnia zabudowy - 751,70 m2,
- powierzchnia całkowita - 1017,20 m2,
- powierzchnia użytkowa - 940,82 m2,
- kubatura - 7646,50 m3,
- maksymalna długość - 33,00 m,
- maksymalna wysokość - 11,80 m,
- maksymalna szerokość - 25,00 m,
- ilość miejsc na widowni - 150 szt..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

71.52.00.00 - Usługi nadzoru budowlanego
.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2013.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Wykonawca winien wykazać, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał - zrealizował, co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. zrealizował usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia w formie załączonego do oferty oświadczenia- wykazu (załącznik nr 4 do SIWZ) z podaniem nazwy i danych zleceniodawcy, zakresu zamówienia, terminów wykonania oraz wartości, potwierdzonego stosownym dokumentem uprzedniego zleceniodawcy o należytym wykonaniu zamówienia.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Wykonawca winien wykazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia tj.: Inspektor nadzoru inwestorskiego musi posiadać wymagane uprawnienia zawodowe dla robót wynikających z niniejszego zamówienia (branża budowlana) oraz przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. Do oferty należy dołączyć oświadczenie - wykaz osób personelu przewidywanego do realizacji zamówienia wg załącznika nr 3 do SIWZ.- w pozostałych branżach (instalacje i sieci sanitarne, instalacje i sieci elektryczne, roboty drogowe itp.)III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone


  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami


  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy


  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nieIV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jejkowice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Jejkowice, Ul. Główna 38a, 44-290 Jejkowice.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Jejkowice, Ul. Główna 38a, 44-290 Jejkowice, pokój nr 21 - sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI JEJKOWICE PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi JEJKOWICE »
więcej : Usługi nadzoru budowlanego »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU