eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jejkowice › Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru nad robotami związanymi z budową sali gimnastycznej z zapleczem przy gimnazjum w Jejkowicach.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2011-07-14

Jejkowice: Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru nad robotami związanymi z budową sali gimnastycznej z zapleczem przy gimnazjum w Jejkowicach.
Numer ogłoszenia: 199984 - 2011; data zamieszczenia: 14.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Jejkowice , ul. Główna 38A, 44-290 Jejkowice, woj. śląskie, tel. 032 4302002, faks 032 4302880.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jejkowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru nad robotami związanymi z budową sali gimnastycznej z zapleczem przy gimnazjum w Jejkowicach..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami związanymi z budową sali gimnastycznej z zapleczem przy gimnazjum w Jejkowicach. Budowana sala gimnastyczna składa się z dwóch części: dwukondygnacyjnej stanowiącej zaplecze sali gimnastycznej (z zapleczem sanitarnym, szatniami, pokojem nauczyciela z węzłem sanitarnym, salami do zajęć rekreacyjnych, magazynami sprzętu sportowego oraz komunikacją) oraz wyższej jednokondygnacyjnej będącej właściwą salą gimnastyczną. Obie części są ze sobą połączone korytarzem stanowiącym jednocześnie widownię zarówno w parterze jak i na piętrze. Na program użytkowy składają się: - sala gimnastyczna wielofunkcyjna o wym. 15m x 30 m - dwa osobne zespoły sanitarne z przebieralniami dla chłopców i dziewczynek lub dwu różnych zespołów - sanitariaty ogólnodostępne w tym dla osób niepełnosprawnych - dwa magazyny sprzętu sportowego i innego, po jednym na każde piętro - pomieszczenie socjalne i sanitarne dla nauczyciela WF lub trenera - dwie sale do ćwiczeń rekreacyjnych i treningowych - dwie niezależne klatki schodowe - dwa korytarze stanowiące także miejsce na organizację widowni dla sali gimnastycznej. - pomieszczenie techniczne w części podpiwniczonej dostępne wyłącznie z budynku, do którego obiekt będzie dobudowany. Budynek posiada cztery wyjścia. Dwa bezpośrednio na zewnątrz budynku, dwa na korytarze budynku, do którego obiekt będzie dobudowany CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU: - powierzchnia zabudowy - 751,70 m2, - powierzchnia całkowita - 1017,20 m2, - powierzchnia użytkowa - 940,82 m2, - kubatura - 7646,50 m3, - maksymalna długość - 33,00 m, - maksymalna wysokość - 11,80 m, - maksymalna szerokość - 25,00 m, - ilość miejsc na widowni - 150 szt..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00 - Usługi nadzoru budowlanego .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał - zrealizował, co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. zrealizował usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia w formie załączonego do oferty oświadczenia- wykazu (załącznik nr 4 do SIWZ) z podaniem nazwy i danych zleceniodawcy, zakresu zamówienia, terminów wykonania oraz wartości, potwierdzonego stosownym dokumentem uprzedniego zleceniodawcy o należytym wykonaniu zamówienia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia tj.: Inspektor nadzoru inwestorskiego musi posiadać wymagane uprawnienia zawodowe dla robót wynikających z niniejszego zamówienia (branża budowlana) oraz przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. Do oferty należy dołączyć oświadczenie - wykaz osób personelu przewidywanego do realizacji zamówienia wg załącznika nr 3 do SIWZ.- w pozostałych branżach (instalacje i sieci sanitarne, instalacje i sieci elektryczne, roboty drogowe itp.)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jejkowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Jejkowice, Ul. Główna 38a, 44-290 Jejkowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Jejkowice, Ul. Główna 38a, 44-290 Jejkowice, pokój nr 21 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.