Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Ogłoszenie z dnia 2009-11-04

Kąty Wrocławskie: Wywóz odpadów segregowanych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

Numer ogłoszenia: 198109 - 2009; data zamieszczenia: 04.11.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich , ul. Kościuszki 16a, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3167079, faks 071 3167158. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządowa Gminy.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wywóz odpadów segregowanych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wywóz odpadów segregowanych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2012r.
Przedmiot zamówienie obejmuje:
- odbiór odpadów segregowanych z pojemników wg harmonogramu wywozu,
- utrzymanie porządku i czystości wokół pojemników,

Wielkość odpadów segregowanych określa się wg obliczeń szacunkowych na
200 ton rocznie:
a)papier - 60 ton,
b)szkło - 95 ton,
c)tworzywa sztuczne - 45 ton.

Terminy i częstotliwość wywozu odpadów segregowanych :
a) cztery razy w miesiącu - harmonogram wywozu przedkłada Zamawiający jako
załącznik nr1 do umowy..


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

90.51.10.00 - Usługi wywozu odpadów
.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie: 10.000,00 zł.
(słownie: dziesięć tysięcy złotych).
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach :
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości ( Dz.U.z 2007r. Nr 42, poz. 275),
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich Nr. 25 9574 0005 2001 0039 1010 0001.
Wadium wnoszone w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego przed
upływam terminu składania ofert. Kserokopię dowodu wpłaty należy załączyć
do oferty.
Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy zdeponować przed
terminem składania ofert u Głównego Księgowego Zamawiającego a kserokopie
załączyć do oferty.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowych lub
ubezpieczeniowych w treści gwarancji winny być podane wszystkie przypadki
powodujące utratę wadium( zgodnie z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych) oraz zapis, że w przypadku zaistnienia jednej z okoliczności powodujących utratę wadium Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo do zapłacenia na pierwsze żądanie beneficjenta każdej kwoty do maksymalnej wysokości podanej w gwarancji.
Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z przetargu.
Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie w sytuacjach przewidzianych w ustawie
Prawo zamówień publicznych.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU


 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
  określone w art. 22 ust. 1 ustawy tzn:
  1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym
  zamówieniem, tj
  a)posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru
  segregowanych odpadów komunalnych / kod odpadu: 15 01 01, 15 01 02,
  15 01 07/ wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie,
  b)posiadają zezwolenie na zbieranie i transport odpadów .
  2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
  technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią
  pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału
  technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj.
  a-wykonali w ostatnich 3 latach przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli
  okres prowadzenia działalności krótszy- w tym okresie co najmniej 2 usługi
  odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia na kwotę:
  nie mniejszą niż 400.000,00zł. netto łącznie ,
  b-dysponują narzędziami i urządzeniami którymi realizowane będzie zamówienie t.j:
  -min. 1samochód do opróżniania pojemników KP-7
  -min. 2 samochody do odbioru odpadów segregowanych,
  -min. 1 samochód do mycia i dezynfekcji pojemników,
  c-dysponują co najmniej następującymi osobami:
  -min. 2 kierowców do obsługi samochodów określonych w pkt. b,
  -min. 4 ładowaczy.
  3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
  zamówienia, tj.
  - osiągnęły przychody z zakresu usług tożsamych z zamówieniem,
  średniomiesięczne nie mniejsze niż 15 000 PLN w roku 2008, a jeżeli okres
  prowadzenia działalności jest krótszy, w okresie prowadzenia tej działalności.
  4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

  Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców dokonana zostanie w systemie spełnia - nie spełnia na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających spełnienie warunków..

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A- wymagane dokumenty:
  1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
  ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający dopuszczenie do obrotu
  prawnego w zakresie objętym zamówieniem -wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy
  przed upływem składania ofert.
  /Składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie/
  2.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie
  art. 22 ust. 1 pkt. 1-4.
  3.W przypadku podmiotów występujących wspólnie ( np. konsorcjum, spółka
  cywilna) należy ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
  albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
  publicznego zgodnie z art. 23 Pzp, Jeżeli oferta wykonawców tych zostanie
  wybrana zobowiązani będą przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
  publicznego złożyć umowę regulującą współpracę tych wykonawców
  / umowa spółki, umowa konsorcjum /
  4.Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne
  zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju
  pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Pzp.
  - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływam terminu składania ofert.
  /Składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie/
  5.Wykonawca podlegający przepisom ustawy z dnia 28.10.2002r. o
  odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
  (Dz.U.Nr 197 poz,1661)
  - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
  w art. 24 ust. 1 pkt.9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy
  przed upływem składania ofert,
  /Składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie/
  6.Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca
  nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub
  zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
  rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
  decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
  upływem terminu składania ofert.
  /Składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie/
  7.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego
  potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub
  zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienia, odroczenia lub
  rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
  decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
  upływem składania ofert.
  /Składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie/
  8.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
  Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w pkt 4.1, 4.5, 4.6,
  4.7, składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
  zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
  a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
  b)nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
  zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
  rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
  decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
  terminem składania ofert.
  c)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
  zamiast dokumentów określonych w pkt. 4.4 składa zaświadczenie właściwego
  organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania
  osoby, której dokumenty dotyczą , w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
  pkt 4-8 ustawy Pzp.- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
  terminu składania wniosków o dopuszczenie udziału w postępowaniu o udzielenie
  zamówienia, /Składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie/
  9.Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca posiada wszystkie wymagane
  przepisami prawa zezwolenia potwierdzające uprawnienia Wykonawcy do
  prowadzenia działalności w zakresie określonym przedmiotem zamówienia,
  w szczególności na:
  a)decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów
  segregowanych wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.
  Decyzja musi obejmować odpady o kodach: 15 01 01; -15 01 02; 15 01 07.
  b)decyzja zezwalająca na zbieranie i transport odpadów wydane w oparciu o
  przepisy art.28 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
  (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. nr 39 poz. 251),
  c)umowa na odbiór lub zapewnienie odbioru odpadów segregowanych oraz zgodę
  na przyjęcie odpadów segregowanych przez podmioty zajmujące się
  wykorzystaniem bądź przetwarzaniem tych surowców (zgodnie z art. 9 ust. 2
  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach),
  10.Oświadczenie Wykonawcy, że:
  - złoży odpady w miejscu prawnie dopuszczonym do odzysku, składowania,
  unieszkodliwiania odpadów lub też przekaże odpady objęte przedmiotem
  zamówienia a wymienione w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z
  dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz
  odpadów może przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym
  nie będącymi przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku
  ( Dz. U. Nr 75, poz. 527), do odzysku osobom wskazanym w Rozporządzeniu.
  -po upływie terminu ważności dokumentów wymienionych w pkt. 4.9 przedłoży
  Zamawiającemu, z uwzględnieniem zapisu art. 13 ustawy z dnia 13 września
  1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(Dz.U. z 1996r. Nr 132,
  poz. 622 ze zm.) do wglądu oryginały aktualnych dokumentów w terminie 2 dni
  kalendarzowych od dnia upływu ich ważności, pod rygorem rozwiązania umowy
  ze skutkiem natychmiastowym.

  B-Zdolność ekonomiczna i finansowa-wymagane dokumenty:
  11.Sprawozdanie finansowe a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta
  zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym
  sprawozdaniu , a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania
  sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz
  zobowiązania i należności- za 2008r. nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe,
  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres.

  C-Zdolność techniczna -wymagane dokumenty:
  12.Wykaz zawierający co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem
  przedmiotowi zamówienia wykonanych lub wykonywanych w ostatnich 3 latach
  przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności
  jest krótszy-w tym okresie na kwotę: nie mniejszą niż 400.000,00zł. netto
  łącznie, z podaniem ich wartości, daty wykonania (należy podać od miesiąca i
  roku - do miesiąca i roku), miejsca wykonania oraz odbiorców z załączeniem
  dokumentów potwierdzających, że usługi te są lub zostały wykonane należycie
  (np. referencje).
  13.Wykaz narzędzi i urządzeń, którymi będzie realizowane zamówienie
  wg. pkt. III 2. b.
  14.Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
  wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, a
  także wykonywanych przez nich czynności wg pkt. III 2. c.

  W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w innym języku niż polski, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenia tekstów.


SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich
ul. Kościuszki 16a
55-080 Kąty Wrocławskie.


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.11.2009 godzina 09:00, miejsce: Katy Wrocławskie, ul. Kościuszki 16a, 55-080 Kąty Wrocławskie (SEKRETARIAT).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI KĄTY WROCŁAWSKIE PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi KĄTY WROCŁAWSKIE » więcej : Usługi wywozu odpadów »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU