eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kąty Wrocławskie › Wywóz odpadów segregowanych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.Ogłoszenie z dnia 2009-11-04

Kąty Wrocławskie: Wywóz odpadów segregowanych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.
Numer ogłoszenia: 198109 - 2009; data zamieszczenia: 04.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich , ul. Kościuszki 16a, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3167079, faks 071 3167158.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-katy-wroclawskie.prv.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządowa Gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wywóz odpadów segregowanych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wywóz odpadów segregowanych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2012r. Przedmiot zamówienie obejmuje: - odbiór odpadów segregowanych z pojemników wg harmonogramu wywozu, - utrzymanie porządku i czystości wokół pojemników, Wielkość odpadów segregowanych określa się wg obliczeń szacunkowych na 200 ton rocznie: a)papier - 60 ton, b)szkło - 95 ton, c)tworzywa sztuczne - 45 ton. Terminy i częstotliwość wywozu odpadów segregowanych : a) cztery razy w miesiącu - harmonogram wywozu przedkłada Zamawiający jako załącznik nr1 do umowy..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00 - Usługi wywozu odpadów .

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie: 10.000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach : a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U.z 2007r. Nr 42, poz. 275), Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich Nr. 25 9574 0005 2001 0039 1010 0001. Wadium wnoszone w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego przed upływam terminu składania ofert. Kserokopię dowodu wpłaty należy załączyć do oferty. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy zdeponować przed terminem składania ofert u Głównego Księgowego Zamawiającego a kserokopie załączyć do oferty. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych w treści gwarancji winny być podane wszystkie przypadki powodujące utratę wadium( zgodnie z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych) oraz zapis, że w przypadku zaistnienia jednej z okoliczności powodujących utratę wadium Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo do zapłacenia na pierwsze żądanie beneficjenta każdej kwoty do maksymalnej wysokości podanej w gwarancji. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z przetargu. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie w sytuacjach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy tzn: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym zamówieniem, tj a)posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru segregowanych odpadów komunalnych / kod odpadu: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 07/ wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, b)posiadają zezwolenie na zbieranie i transport odpadów . 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj. a-wykonali w ostatnich 3 latach przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności krótszy- w tym okresie co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia na kwotę: nie mniejszą niż 400.000,00zł. netto łącznie , b-dysponują narzędziami i urządzeniami którymi realizowane będzie zamówienie t.j: -min. 1samochód do opróżniania pojemników KP-7 -min. 2 samochody do odbioru odpadów segregowanych, -min. 1 samochód do mycia i dezynfekcji pojemników, c-dysponują co najmniej następującymi osobami: -min. 2 kierowców do obsługi samochodów określonych w pkt. b, -min. 4 ładowaczy. 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. - osiągnęły przychody z zakresu usług tożsamych z zamówieniem, średniomiesięczne nie mniejsze niż 15 000 PLN w roku 2008, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w okresie prowadzenia tej działalności. 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców dokonana zostanie w systemie spełnia - nie spełnia na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających spełnienie warunków..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A- wymagane dokumenty: 1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem -wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem składania ofert. /Składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie/ 2.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4. 3.W przypadku podmiotów występujących wspólnie ( np. konsorcjum, spółka cywilna) należy ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 Pzp, Jeżeli oferta wykonawców tych zostanie wybrana zobowiązani będą przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego złożyć umowę regulującą współpracę tych wykonawców / umowa spółki, umowa konsorcjum / 4.Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Pzp. - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływam terminu składania ofert. /Składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie/ 5.Wykonawca podlegający przepisom ustawy z dnia 28.10.2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U.Nr 197 poz,1661) - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert, /Składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie/ 6.Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. /Składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie/ 7.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. /Składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie/ 8.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w pkt 4.1, 4.5, 4.6, 4.7, składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b)nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. c)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, zamiast dokumentów określonych w pkt. 4.4 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą , w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp.- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, /Składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie/ 9.Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca posiada wszystkie wymagane przepisami prawa zezwolenia potwierdzające uprawnienia Wykonawcy do prowadzenia działalności w zakresie określonym przedmiotem zamówienia, w szczególności na: a)decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów segregowanych wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. Decyzja musi obejmować odpady o kodach: 15 01 01; -15 01 02; 15 01 07. b)decyzja zezwalająca na zbieranie i transport odpadów wydane w oparciu o przepisy art.28 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. nr 39 poz. 251), c)umowa na odbiór lub zapewnienie odbioru odpadów segregowanych oraz zgodę na przyjęcie odpadów segregowanych przez podmioty zajmujące się wykorzystaniem bądź przetwarzaniem tych surowców (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach), 10.Oświadczenie Wykonawcy, że: - złoży odpady w miejscu prawnie dopuszczonym do odzysku, składowania, unieszkodliwiania odpadów lub też przekaże odpady objęte przedmiotem zamówienia a wymienione w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nie będącymi przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku ( Dz. U. Nr 75, poz. 527), do odzysku osobom wskazanym w Rozporządzeniu. -po upływie terminu ważności dokumentów wymienionych w pkt. 4.9 przedłoży Zamawiającemu, z uwzględnieniem zapisu art. 13 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(Dz.U. z 1996r. Nr 132, poz. 622 ze zm.) do wglądu oryginały aktualnych dokumentów w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia upływu ich ważności, pod rygorem rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. B-Zdolność ekonomiczna i finansowa-wymagane dokumenty: 11.Sprawozdanie finansowe a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu , a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności- za 2008r. nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres. C-Zdolność techniczna -wymagane dokumenty: 12.Wykaz zawierający co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia wykonanych lub wykonywanych w ostatnich 3 latach przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie na kwotę: nie mniejszą niż 400.000,00zł. netto łącznie, z podaniem ich wartości, daty wykonania (należy podać od miesiąca i roku - do miesiąca i roku), miejsca wykonania oraz odbiorców z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te są lub zostały wykonane należycie (np. referencje). 13.Wykaz narzędzi i urządzeń, którymi będzie realizowane zamówienie wg. pkt. III 2. b. 14.Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, a także wykonywanych przez nich czynności wg pkt. III 2. c. W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w innym języku niż polski, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenia tekstów.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgm-katy-wroclawskie.prv.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich ul. Kościuszki 16a 55-080 Kąty Wrocławskie.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.11.2009 godzina 09:00, miejsce: Katy Wrocławskie, ul. Kościuszki 16a, 55-080 Kąty Wrocławskie (SEKRETARIAT).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.