eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › dostawa książek

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2008-08-22

Poznań: dostawa książek
Numer ogłoszenia: 196906 - 2008; data zamieszczenia: 22.08.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury, ul. Bolesława Prusa 3, 60-819 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 6640850, 6640856, fax 061 6627366.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wbp.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa książek.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa książek wg listy załączonych tytułów - psychologia i pedagogika

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 22.11.30.00 - Książki biblioteczne Kod CPV wg słownika 2008: 22.11.30.00 - Książki biblioteczne .

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 15.10.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Dostawa książek wg listy załączonych tytułów, stanowiącej załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. UWAGA!!! Oferta winna zostać złożona na minimum 564 tytuły opisane w załączniku. W przeciwnym przypadku zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt2 ustawy PZP
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony formulaż ofertowy (załącznik nr 1), 2. Podpisanie oświadczenia o spełnianiu warunków art. 22 ustawy PZP (załącznik nr 2), 3. Wypełnioną specyfikację techniczną (załącznik nr 3), 4. Parafowany projekt umowy (załącznik nr 4), 5. Aktualny odpis z właściwego rejesrtu albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 30
  • 2. Kompleksowość oferty (nie mniej niż 564 tytuły) - 70

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wbp.poznan.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.08.2008 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań, sekretariat pok. 201 (II piętro).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.