eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zagnańsk › Wykonanie prac remontowo zabezpieczających kapliczki św. Jana Nepomucena w Samsonowie - Ciągłe, gminy Zagnańsk.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2009-06-17

Zagnańsk: Wykonanie prac remontowo zabezpieczających kapliczki św. Jana Nepomucena w Samsonowie - Ciągłe, gminy Zagnańsk.
Numer ogłoszenia: 196786 - 2009; data zamieszczenia: 17.06.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy , ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3001322, faks 041 3001373.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zagnansk.biuletyn.net

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie prac remontowo zabezpieczających kapliczki św. Jana Nepomucena w Samsonowie - Ciągłe, gminy Zagnańsk..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowo zabezpieczających kapliczki św. Jana Nepomucena w Samsonowie - Ciągłe, gminy Zagnańsk. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: a. Demontaż więźby dachowej oraz belek stropowych, b. Wykonanie wieńca żelbetowego na całym obwodzie kapliczki, c. Montaż więźby dachowej, d. Odtworzenie sygnaturki i montaż na dachu, e. Pokrycie dachu gontem, f. Oczyszczenie żeliwnego krzyża g. Wykonanie nowych drzwi i okien h. Skucie tynku z mensy ołtarzowej i wykonanie nowego tynku, i. oczyszczenie i odnowienie kropielnicy, j. Skucie tynków wewnętrznych i zewnętrznych k. Zabezpieczenie ścian i wykonanie nowych tynków, l. Remont posadzki - skucie istniejącego uszkodzonego podłoża i wykonanie nowego, na podbudowie betonowo - piaskowej z nieregularnych płyt kamiennych (czerwony piaskowiec), m. Wykonanie instalacji odgromowej, n. Wykonanie opaski wokół kapliczki szerokości 50 cm z płyt kamiennych lub chodnikowych. o. uporządkowanie terenu prowadzonych prac wraz z zapleczem, 4. Zamówienie obejmuje roboty określone w dokumentacji projektowej oraz wszelkie roboty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. 5. Wykonawca musi postępować zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Odbioru i Wykonania Robót stanowiącą załącznik do niniejszej SIWZ. 6. W ofercie należy przewidzieć koszt robót przygotowawczych (np. zabezpieczenie placu budowy, ustawienie obiektów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, zabezpieczenie istniejących obiektów przed uszkodzeniami), i inne, które wykonawca wykonuje we własnym zakresie bez dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie dostawę energii oraz innych ewentualnych mediów niezbędnych do realizacji zamówienia. 7. Wykonawca winien podjąć niezbędne środki, aby wszelkie roboty, z jakimi będzie miał do czynienia nie powodowały zakłóceń w funkcjonowaniu istniejących obiektów. 8. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego wszelkich urządzeń oraz terenów objętych w ramach powyższej inwestycji. 9. Roboty należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną oraz wszelką dostępną wiedzą w tym zakresie. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu robót o wybrane elementy oferty (punkt 6 podpunkt a-l)..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00 - Roboty remontowe i renowacyjne .

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie złotych : jeden tysiąc ). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Samsonowie nr 58 8512 0002 2001 0000 0143 0005 z adnotacją: Wadium na wykonanie prac remontowo zabezpieczających kapliczki św. Jana Nepomucena w Samsonowie - Ciągłe, gminy Zagnańsk.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ocena spełnienia warunków określonych w pkt.1 lit. b i lit. c, będzie dokonana łącznie w stosunku do wykonawców. 3. Ocena spełniania warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI. 4. Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: a. przy dokonaniu oceny spełniania warunków Zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia albo nie spełnia; b. nie uzupełnienie przez Wykonawców oświadczeń lub dokumentów w określonym terminie skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca jest zobowiązany przedłożyć: 1.1. oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z artykułu 22 ust.1 oraz że oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ, 1.2. w celu potwierdzenia warunków,o których mowa w rozdziale V pkt 1 lit. d: a. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarcze wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b. aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego- wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - potwierdzające ,że nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania organu podatkowego; c. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości płatności 1.3. w celu potwierdzenia warunków, o których mowa w rozdziale V pkt 1 lit. a i lit. b: a. wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi, urządzeń i środków transportu jakimi dysponuje oferent - załącznik nr 4 do SIWZ; b. wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - załącznik nr 5 do SIWZ; c. wykaz sporządzony według wzoru stanowiącego - załącznik nr 6 do SIWZ wykonanych przez wykonawcę robót o podobnym charakterze w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, d. dokument potwierdzający wpłatę wadium. 2. dokumenty, o których mowa w pkt. 1 składane są w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zagnansk.biuletyn.net.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Zagnańsk, ul.Spacerowa 8, 26 - 050 Zagnańsk, pokój 23.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.07.2009 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Zagnańsk, ul.Spacerowa 8, 26 - 050 Zagnańsk, pokój 19.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.