eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Cieszyn › Dokumentacja - Budowlanka.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetargu



Ogłoszenie z dnia 2007-10-17

Cieszyn: Dokumentacja - Budowlanka.
Numer ogłoszenia: 196691 - 2007; data zamieszczenia: 17.10.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Cieszyński w imieniu którego występuje Zarząd Powiatu Cieszyńskiego, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, woj. śląskie, tel. 033 4777213, 4777214, fax 033 4777333.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.cieszyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dokumentacja - Budowlanka..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wymiany stropów wraz z robotami niezbędnymi przy wymianie stropów w budynku Zespołu Szkół Budowlanych w Cieszynie przy Placu Dominikańskim 1. 2. Elementy dokumentacji: 2.1. Inwentaryzacja budowlana dla potrzeb projektu. 2.2. Część konstrukcji wymiany stropów. 2.3.Część budowlano - wykończeniowa. 2.4.Digestorium z instalacją wod.-kan. 2.5.Instalacje elektryczne. 2.6.Instalacje wod.-kan. 2.7.Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. 2.8.Przedmiary i kosztorysy. 3. W dokumentacji należy uwzględnić następujący zakres robót w pomieszczeniach, w których następuje wymiana konstrukcji stropów: 3.1.Wykonanie wymiany stropów drewnianych z warstwami podłożowymi i posadzkowymi. 3.2.Uzupełnienie lamperii. 3.3.Wykonanie nowego digestorium. 3.4.Wzmocnienie tynków ściennych lub wymiana albo uzupełnienie wraz z malowaniem. 3.5.Odtworzenie podestów. 3.6.Nowa instalacja elektryczna z uwzględnieniem energooszczędnych opraw. 3.7.Wymianę instalacji wod.-kan. 3.8.Przyjęcie stropu pod biblioteką wg norm obciążenia dla archiwów. 4. W cenie oferty należy uwzględnić wykonanie dokumentacji w formie graficznej i elektronicznej, składającej się z: -.projektów budowlanych, - specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, - przedmiarów robót z podziałem na poszczególne etapy (plik przedmiarów robót winien być zapisany w ogólnodostępnym programie komputerowym), -.kosztorysów inwestorskich z podziałem na poszczególne etapy, z załączoną kalkulacją szczegółową cen jednostkowych R, M i S, analiz indywidualnych nakładów rzeczowych i analiz własnych oraz założenia wyjściowe do kosztorysowania. 5. W zakresie projektów wchodzą również projekty wykonawcze, stanowiące podstawę wykonywania robót budowlanych oraz projekt organizacji ruchu drogowego podczas prowadzonych prac remontowych. 6. Przedmiot oferty należy opracować po przeprowadzeniu szczegółowej wizji roboczej, po uzgodnieniach pisemnych na etapie zarówno Koncepcji projektowej jak i ostatecznych Projektów budowlanych z Dyrekcją ZSB oraz Przedstawicielem Wydziału Inwestycji Starostwa Powiatowego w Cieszynie. 7. Dokumentacje projektowo - kosztorysową należy wykonać z podziałem na etapy ustalone z Dyrekcją ZSB oraz Przedstawicielem Wydziału Inwestycji Starostwa Powiatowego oraz opisaną technologią realizacji remontu. 8. Wykonawca winien zapoznać się z ekspertyzą budowlaną, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 9. Wykonawca winien uzyskać Decyzję zatwierdzającą dokumentację i pozwolenia na budowę w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Cieszynie. 10. Inwestorem jest Zespół Szkół Budowlanych im. Gen. Stefana Grota - Roweckiego w Cieszynie, Plac Dominikański 1. 11. Wykonawca winien załączyć do Formularza Ofertowego wycenę poszczególnych elementów opracowania dokumentacji.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 74.22.20.00 - Usługi projektowania architektonicznego Kod CPV wg słownika 2008: 71.22.00.00 - Usługi projektowania architektonicznego .

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 15.02.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymogi art. 22 ustawy.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:1) formularz ofertowy, 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne zgodnie z art. 22 ust. 1 uPzp.2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;2) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 niniejszego ogłoszenie składa dokumenty potwierdzające odpowiednio, że:1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.Jeżeli w kraju pochodzenie osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Termin wykonania zamówienia - 20

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.cieszyn.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29, pok. 213..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.10.2007 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.