eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rawicz › Przeprowadzenie szkoleń dla personelu medycznego oraz innych grup odbiorców na potrzeby realizowanego projektu pod nazwą Centrum Rehabilitacji, tj. przebudowa i zmiana sposobu użytkowania sali gimnastycznej na poradnię rehabilitacyjną z salą dydaktyczno-gimnastyczną

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2015-08-01

Rawicz: Przeprowadzenie szkoleń dla personelu medycznego oraz innych grup odbiorców na potrzeby realizowanego projektu pod nazwą Centrum Rehabilitacji, tj. przebudowa i zmiana sposobu użytkowania sali gimnastycznej na poradnię rehabilitacyjną z salą dydaktyczno-gimnastyczną
Numer ogłoszenia: 195988 - 2015; data zamieszczenia: 01.08.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 88221 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o., ul. Gen. Grota Roweckiego 6, 63-900 Rawicz, woj. wielkopolskie, tel. (065) 546 70 64, faks (065) 546 70 64.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie szkoleń dla personelu medycznego oraz innych grup odbiorców na potrzeby realizowanego projektu pod nazwą Centrum Rehabilitacji, tj. przebudowa i zmiana sposobu użytkowania sali gimnastycznej na poradnię rehabilitacyjną z salą dydaktyczno-gimnastyczną.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla personelu medycznego oraz innych grup odbiorców na potrzeby realizowanego projektu pod nazwą Centrum Rehabilitacji, tj. przebudowa i zmiana sposobu użytkowania sali gimnastycznej na poradnię rehabilitacyjną z salą dydaktyczno-gimnastyczną. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego PL07: Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych, działanie: Lepsze dostosowanie opieki zdrowotnej w celu sprostania potrzebom szybko rosnącej populacji osób przewlekle chorych i niesamodzielnych oraz osób starszych. Projekt korzysta z dofinansowania w wysokości 2 923 575,00 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) 2009-2014. Przedmiot zamówienia podzielony został na dwadzieścia dwa następujące zadania: Zadanie nr 1 - Obsługa podnośników oraz sprzętu ułatwiającego transport pacjentów, Zadanie nr 2 - Opieka i usprawnienie pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu, Zadanie nr 3 - Opieka i pielęgnacja pacjentów niesamodzielnych ze schorzeniami neurologicznymi, Zadanie nr 4 - Przygotowanie rodziny oraz pacjenta do opieki i samoopieki domowej, Zadanie nr 5 - PNF I stopnia, Zadanie nr 6 - Alternatywne formy komunikacji z pacjentem, Zadanie nr 7 - Trening mięśni dna miednicy w profilaktyce wysiłkowego nietrzymania moczu, Zadanie nr 8 - Wsparcie psychiczne dla pacjentów oraz rodziny w okresie przewlek łej choroby, Zadanie nr 9 - Udzielanie pierwszej pomocy, Zadanie nr 10 - Masaż klasyczny dla pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi, Masaż leczniczy dla osób niepełnosprawnych po urazach i wypadkach, Masaż leczniczy dla osób z zanikami mięśniowymi, Masaż limfatyczny dla kobiet po amputacji piersi, Masaż osób starszych i obłożnie chorych, Masaż relaksacyjny, Zadanie nr 11 - Ćwiczenia usprawniające oraz oddechowe dla osób niepełnosprawnych ruchowo, Zadanie nr 12 - Zapobieganie powikłaniom wynikającym z unieruchomienia i braku aktywności fizycznej, Zadanie nr 13 - Źródła pomocy rodzinie w przypadku chorób przewlekłych i niepełnosprawności, Zadanie nr 14 - Metody samopielęgnacji i samoopieki w różnych etapach niepełnosprawności, Zadanie nr 15 - Rola wolontariatu i rodzaje wsparcia dla osób niepełnosprawnych, Zadanie nr 16 - Relacje międzypokoleniowe, Zadanie nr 17 - Rola młodzieży w zapobieganiu wykluczeniu społecznym osób starszych oraz niepełnosprawnych, Zadanie nr 18 - Źródła pomocy osobie niepełnosprawnej w przypadku chorób przewlekłych, Zadanie nr 19 - Organizacja czasu wolnego pacjenta niesamodzielnego oraz promocja zdrowia, Zadanie nr 20 - Formy organizacji czasu wolnego dla osób niesamodzielnych oraz promocja zdrowia, Zadanie nr 21 - Formy organizacji czasu wolnego dla osób wieku starszego, Zadanie nr 22 - Edukacja zdrowotna w przypadku chorób przewlekłych występujących w wieku starszym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale III SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.51.00.00 - Usługi szkolenia specjalistycznego 80.56.10.00 - Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia 80.56.20.00 - Usługi szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego PL07: Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych. Projekt korzysta z dofinansowania w wysokości 2 923 575,00 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) 2009-2014.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 2   

Nazwa: Opieka i usprawnianie pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • REACTIVE Monika Zygmuntowicz, ul. Kamieniec 3, 43-450 Ustroń, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8100,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4545,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4545,00 / Oferta z najwyższą ceną: 13500,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Opieka i pielęgnacja pacjentów niesamodzielnych ze schorzeniami neurologicznymi

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Beata Wojciechowska, ul. Jana III Sobieskiego 1a/7, 63-900 Rawicz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12960,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 6840,00

 • Oferta z najniższą ceną: 6696,00 / Oferta z najwyższą ceną: 10656,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Przygotowanie rodziny oraz pacjenta do opieki i samoopieki domowej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Beata Wojciechowska, ul. Jana III Sobieskiego 1a/7, 63-900 Rawicz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8100,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4275,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4275,00 / Oferta z najwyższą ceną: 9375,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 7   

Nazwa: Trening mięśni dna miednicy w profilaktyce wysiłkowego nietrzymania moczu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • REACTIVE Monika Zygmuntowicz, ul. Kamieniec 3, 43-450 Ustroń, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 7200,00

 • Oferta z najniższą ceną: 7200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 44000,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 8   

Nazwa: Wsparcie psychiczne dla pacjentów oraz rodziny w okresie przewlekłej choroby

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Urszula Zelek, ul. Generała Grota Roweckiego 9c/14, 63-900 Rawicz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4750,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4750,00 / Oferta z najwyższą ceną: 25000,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 9   

Nazwa: Udzielanie pierwszej pomocy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21240,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4130,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4130,00 / Oferta z najwyższą ceną: 53100,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 10   

Nazwa: Masaż klasyczny dla pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi, Masaż leczniczy dla osób niepełnosprawnych po urazach i wypadkach, Masaż leczniczy dla osób z zanikami mięśniowymi, Masaż limfatyczny dla kobiet po amputacji piersi, Masaż osób starszych i obłożnie chorych, Masaż relaksacyjny

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • REACTIVE Monika Zygmuntowicz, ul. Kamieniec 3, 43-450 Ustroń, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 5700,00

 • Oferta z najniższą ceną: 5700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 27000,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 11   

Nazwa: Ćwiczenia usprawniające oraz oddechowe dla osób niepełnosprawnych ruchowo

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • REACTIVE Monika Zygmuntowicz, ul. Kamieniec 3, 43-450 Ustroń, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8100,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4455,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4455,00 / Oferta z najwyższą ceną: 20250,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 12   

Nazwa: Zapobieganie powikłaniom wynikającym z unieruchomienia i braku aktywności fizycznej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Beata Wojciechowska, ul. Jana III Sobieskiego 1a/7, 63-900 Rawicz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6300,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3325,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3325,00 / Oferta z najwyższą ceną: 12250,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 13   

Nazwa: Źródła pomocy rodzinie w przypadku chorób przewlekłych i niepełnosprawności

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Urszula Zelek, ul. Generała Grota Roweckiego 9c/14, 63-900 Rawicz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6300,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3325,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3325,00 / Oferta z najwyższą ceną: 7725,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 14   

Nazwa: Metody samopielęgnacji i samoopieki w różnych etapach niepełnosprawności

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Beata Wojciechowska, ul. Jana III Sobieskiego 1a/7, 63-900 Rawicz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 950,00

 • Oferta z najniższą ceną: 950,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1480,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 15   

Nazwa: Rola wolontariatu i rodzaje wsparcia dla osób niepełnosprawnych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Bożena Michalik, ul. Miedzińskiego 10c/4, 63-900 Rawicz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1080,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 714,00

 • Oferta z najniższą ceną: 714,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1470,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 16   

Nazwa: Relacje międzypokoleniowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Urszula Zelek, ul. Generała Grota Roweckiego 9c/14, 63-900 Rawicz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1440,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 760,00

 • Oferta z najniższą ceną: 760,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1960,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 17   

Nazwa: Rola młodzieży w zapobieganiu wykluczeniu społecznym osób starszych oraz niepełnosprawnych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Bożena Michalik, ul. Miedzińskiego 10c/4, 63-900 Rawicz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1440,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 952,00

 • Oferta z najniższą ceną: 952,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1960,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 18   

Nazwa: Źródła pomocy osobie niepełnosprawnej w przypadku chorób przewlekłych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Urszula Zelek, ul. Generała Grota Roweckiego 9c/14, 63-900 Rawicz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 900,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 475,00

 • Oferta z najniższą ceną: 475,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1575,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 19   

Nazwa: Organizacja czasu wolnego pacjenta niesamodzielnego oraz promocja zdrowia

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Urszula Zelek, ul. Generała Grota Roweckiego 9c/14, 63-900 Rawicz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12960,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 6840,00

 • Oferta z najniższą ceną: 6840,00 / Oferta z najwyższą ceną: 28800,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 20   

Nazwa: Formy organizacji czasu wolnego dla osób niesamodzielnych oraz promocja zdrowia

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Urszula Zelek, ul. Generała Grota Roweckiego 9c/14, 63-900 Rawicz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2850,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2850,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6750,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 21   

Nazwa: Formy organizacji czasu wolnego dla osób wieku starszego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Urszula Zelek, ul. Generała Grota Roweckiego 9c/14, 63-900 Rawicz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 900,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 475,00

 • Oferta z najniższą ceną: 475,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1225,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 22   

Nazwa: Edukacja zdrowotna w przypadkach chorób przewlekłych występujących w wieku starszym

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Bożena Michalik, ul. Miedzińskiego 10c/4, 63-900 Rawicz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1190,00

 • Oferta z najniższą ceną: 950,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1480,00

 • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.