eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olecko › Wybór trenera - trenerów do realizacji zajęć pn. Kulinarna redukcja stresu w ramach zajęć relaksacyjnych Twórcza redukcja stresu dla uczestników projektu Program dla zdrowia, pogody ducha i długich lat życia mieszkańców powiatu oleckiego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego PL 13Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu dofinansowanym z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz z budżetu państwa

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2015-08-01

Olecko: Wybór trenera - trenerów do realizacji zajęć pn. Kulinarna redukcja stresu w ramach zajęć relaksacyjnych Twórcza redukcja stresu dla uczestników projektu Program dla zdrowia, pogody ducha i długich lat życia mieszkańców powiatu oleckiego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego PL 13: Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu dofinansowanym z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz z budżetu państwa
Numer ogłoszenia: 195984 - 2015; data zamieszczenia: 01.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe , ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 5202147, 5202475.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.olecko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wybór trenera - trenerów do realizacji zajęć pn. Kulinarna redukcja stresu w ramach zajęć relaksacyjnych Twórcza redukcja stresu dla uczestników projektu Program dla zdrowia, pogody ducha i długich lat życia mieszkańców powiatu oleckiego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego PL 13: Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu dofinansowanym z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz z budżetu państwa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Adresaci i szacunkowa ilość godzin szkoleniowych: Założono, że z zajęć skorzysta łącznie 112 osób. Zajęcia będą prowadzone w szesnastoosobowych grupach (średnio). Łącznie 7 grup. 2. Poniżej podano szacunkową ilość grup. Określenie ich nastąpiło przy posiadaniu niepełnych danych zapotrzebowania na poniżej wymienione zajęcia. Oznacza to, że w przypadku nie dokonania naboru na dane zajęcia, nie będzie ono realizowane i nie może być przedmiotem roszczeń ze strony Wykonawcy. 3. Metody: 1) Intensywność zajęć, ich zakres, ilość godzin, będą dostosowane do potrzeb i możliwości odbiorców. Każde zajęcia będą poprzedzone rozeznaniem potrzeb i oczekiwań w celu opracowania optymalnego programu dla danej grupy odbiorców. 2) Zajęcia prowadzone będą metodami aktywizującymi. UWAGA. Program zajęć będzie uwzględniał poniższe kwestie. Kulinarna redukcja stresu Temat 1. Pokarm dla ciała - pokarmem dla duszy. Temat 2. Jak być spokojnym w biegu? Temat 3. Sztuka wyciszenia, tworzenie przyjaznej atmosfery relaksu i spokoju w kuchni, domu i rodzinnym gronie. Temat 4. Przełamywanie negatywnych schematów, np. nie mam czasu, nie lubię gotować, ponieważ mam tyle problemów na głowie. Adresaci i szacunkowa ilość godzin: Młodzież - 7 grup po 48 godz. tj. 336 godz. (spotkania po maksymalnie 6 godz.).

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Do 50% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.52.10.00 - Usługi opracowywania programów szkoleniowych 80.00.00.00 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie wykonawcy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie wykonawcy

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie wykonawcy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje/będzie dysponował do prowadzenia zajęć co najmniej jedną osobą, która spełnia łącznie następujące wymagania: a) posiada przygotowanie pedagogiczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 1207 z późn. zm.), b) posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji wykładowcy/trenera na co najmniej dwóch szkoleniach/kursach lub przeprowadziła co najmniej 30 godzin zajęć z zakresu technik kulinarnych w grupie/grupach co najmniej 10-osobowych oraz potwierdzi należyte wykonanie świadczonych usług odpowiednimi dokumentami

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie wykonawcy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 98
 • 2 - Możliwość wykonywania czynności w soboty i niedziele - 2

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Stron o termin niezbędny na wykonanie obowiązków Wykonawcy, nie dłużej jednak niż do dnia 30.04.2016 r. 2) zmiany formy organizacyjno - prawnej po stronie Wykonawcy przewidziane przepisami prawa.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spolecko.bip.doc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biurze projektu 19-400 Olecku ul. Wojska Polskiego 13 (wejście od ul. Przytorowej), I piętro, pokój nr 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.08.2015 godzina 15:00, miejsce: Biuro projektu 19-400 Olecku ul. Wojska Polskiego 13 (wejście od ul. Przytorowej), I piętro, pokój nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Operacyjny PL 13: Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu dofinansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz z budżetu państwa.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.