Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2009-06-16

Łódź: Malowanie antykorozyjne konstrukcji stalowych budynku nr 10

Numer ogłoszenia: 193662 - 2009; data zamieszczenia: 16.06.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o. , ul. Sanitariuszek 66, 93-469 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6404776, faks (042) 640 47 75. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Malowanie antykorozyjne konstrukcji stalowych budynku nr 10.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
-wykonanie robót malarskich konstrukcji stalowych (I piętro, nawa mniejsza i większa) w Budynku nr 10 Mechanicznego Zagęszczania i Odwadniania Osadów na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej w Łodzi, przy ul. Sanitariuszek 70/72.

Zakres zamówienia, wg przedmiarów, Załączniki nr 1a i 1b, obejmuje także wymagania zawarte w Załączniku nr 1 do SIWZ..


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.44.00.00 - Roboty malarskie i szklarskie
.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: tak.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.12.2009.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wykonawca biorący udział w przedmiotowym postępowaniu zobowiązany jest wnieść bezwarunkowe wadium w złotych polskich:
- w wysokości 2.800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych zero groszy).
Wadium należy wnieść do godz.900 dnia 8.07.2009 r.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU


 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do przetargu mogą przystąpić wykonawcy spełniający następujące warunki:
  1/nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy.
  Wykonawcy składają wypełnione i podpisane oświadczenie z art. 22 ust.1 (zgodnie z zał. nr 3 do Specyfikacji):
  2/ogólne:
  -posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności:
  Na potwierdzenie warunku należy załączyć do oferty - odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzający, że zakres zamówienia mieści się w działalności firmy (Załącznik nr 3 do Oferty);
  -nie mają zaległości w regulowaniu podatków, opłat. Na potwierdzenie warunku należy załączyć do oferty zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego (Załącznik nr 4 do Oferty);
  -nie mają zaległości w regulowaniu składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne (na potwierdzenie warunku należy załączyć do oferty zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) (Załącznik nr 5 do Oferty);
  -których członkowie władz nie zostali skazani za przestępstwa określone w art. 24 ust.1 pkt. 4 - 8 (na potwierdzenie warunku należy załączyć do oferty informacje z Krajowego Rejestru Karnego) (Załącznik nr 6 do Oferty));
  - wobec których, jako podmiotów zbiorowych, sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia określone w art. 24 ust. 1 pkt 9 (na potwierdzenie warunku należy załączyć do oferty informację z Krajowego Rejestru Karnego) (Załącznik nr 7 do Oferty)).
  3/techniczne:
  -wykonawca musi wykazać się przynajmniej 2 podobnymi robotami w okresie ostatnich 3 lat (Załącznik nr 8 do Oferty określony w pkt. 6 Specyfikacji)..

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty należy załączyć obowiązkowo załączniki wg kolejności podanej poniżej - kryterium podstawowe warunkujące dalsze rozpatrywanie oferty.

  W przypadku, gdy którykolwiek z załączników nie ma odniesienia do statusu lub sytuacji prawnej wykonawcy, niezbędne jest dołączenie oświadczenia o przyczynach jego braku, o ile nie wynika to z załączonych dokumentów.
  Oświadczenia winny być załączone w formie oryginału, podpisane przez Wykonawcę (uprawnionych do składania oświadczeń woli członków władz firmy) lub umocowanego przedstawiciela (pkt 10c Specyfikacji), pod rygorem wykluczenia wykonawcy z postępowania lub odrzucenia oferty. Dokumenty, o których mowa poniżej winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (uprawnionych do składania oświadczeń woli członków władz firmy, łącznie z pieczątkami imiennymi) lub umocowanego przedstawiciela (pkt 10c Specyfikacji), pod rygorem wykluczenia wykonawcy z postępowania lub odrzucenia oferty.
  Uwaga!
  Jeżeli Wykonawca zamierza przedstawić w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - zobowiązany jest do wskazania, które informacje w ofercie są zastrzeżone (należy wymienić numery załączników) .
  Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.86 ust. 4 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień Publicznych.
  Podpisane zastrzeżenie przez Wykonawcę (uprawnionych do składania oświadczeń woli członków władz firmy) winno znajdować się na 2 stronie oferty.


  ZAŁĄCZNIK nr 1
  Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy (Załącznik nr 2 do Specyfikacji).
  Należy wypełnić wszystkie wykropkowane miejsca.
  Cena musi obejmować pełny zakres objęty zamówieniem.
  Cenę należy podać - zgodnie z Formularzem Ofertowym.
  Wykonawca może zaoferować tylko jedną cenę.
  UWAGA!
  Cena może być wyrażona w walucie wymienialnej, tj.: dolarach amerykańskich (USD), EURO - do wyboru, z tym że do ustalenia ceny oferty, w celu porównania ofert, przyjęty będzie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia otwarcia ofert.
  Kurs ten przyjęty będzie również w umowie.

  UWAGA!
  WYKLUCZA SIĘ MOŻLIWOŚĆ WALORYZACJI CENY PODANEJ PRZEZ WYKONAWCĘ PODCZAS TRWANIA PROCEDUR PRZETARGOWYCH.
  WYKLUCZA SIĘ MOŻLIWOŚĆ UDZIELENIA ZALICZKI. EWENTUALNE UPUSTY CENOWE MUSZĄ JUŻ ZNAJDOWAĆ SIĘ W OFEROWANEJ CENIE.

  ZAŁĄCZNIK nr 2
  Wypełnione i podpisane Oświadczenie (Załącznik nr 3 do Specyfikacji).

  ZAŁĄCZNIK nr 3
  Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  Uwaga! Jeśli z załączonego dokumentu nie będzie wynikał charakter i sposób reprezentacji wykonawcy - należy załączyć stosowne dokumenty regulujące te kwestie (zaciąganie zobowiązań, podpisanie oferty, umowy).

  ZAŁĄCZNIK nr 4
  Aktualne zaświadczenie (wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert) wystawione przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego wykonawcy o braku zaległości podatkowych, opłat lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego.
  ZAŁĄCZNIK nr 5
  Aktualne zaświadczenie (wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert) z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o nie zaleganiu wykonawcy w uiszczaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

  ZAŁĄCZNIK nr 6
  Aktualne informacje (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby - wystawione w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4÷8 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (z późn. zm.).
  Uwaga!
  Informacje muszą dotyczyć każdej osoby fizycznej (właściciel, współwłaściciele firmy) każdego urzędującego członka władz firmy oraz przedsiębiorcy.

  ZAŁĄCZNIK nr 7
  Aktualne informacje (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) z Krajowego Rejestru Karnego - wystawione w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych(z późn. zm.).

  ZAŁĄCZNIK nr 8
  Wykaz robót w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca dostawy (wg Załącznika nr 4 do Specyfikacji).

  ZAŁĄCZNIK nr 9
  Dokumenty potwierdzające, że roboty, o których mowa w Załączniku nr 4 do Specyfikacji zostały wykonane należycie. Wykonawca musi posiadać przynajmniej 2 takie dokumenty.
  ZAŁĄCZNIK nr 10
  Parafowany wzór umowy stanowiący Załącznik nr 5 do Specyfikacji wraz z uzupełnieniem o wszystkie wymagane przez Zamawiającego formalne zapisy (wykropkowane) odnoszące się do Wykonawcy.

  ZAŁĄCZNIK nr 11
  Dokument świadczący o bezwarunkowym wniesieniu wadium.
  Uwaga!
  W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu należy załączyć oryginał bezwarunkowego dokumentu potwierdzającego jego wniesienie.

  ZAŁĄCZNIK nr 12
  Pełnomocnictwo do podpisania oferty i dokumentów dla danego postępowania, jeśli oferta nie została podpisana przez członków władz firmy.

  ZAŁĄCZNIK nr 13
  Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w danym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, jeśli oferta została złożona wspólnie (wraz z podaniem adresu, numerów telefonów, faksu).

  Uwaga!
  W przypadku złożenia oferty wspólnie - wszyscy wykonawcy (uprawnieni do składania oświadczeń woli członkowie władz firm) muszą złożyć podpisy (wraz z pieczątkami imiennymi) pod Oświadczeniem Wykonawcy - zał. nr 3 do Specyfikacji oraz dodatkowo każdy wykonawca zobowiązany jest do załączenia dokumentów wymienionych w załącznikach nr 3,4,5,6,7 niniejszego punktu - wszystko na warunkach Specyfikacji.
  Uwaga!
  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Załącznikach nr 3, 4, 5, 6, 7 do oferty, musi złożyć dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
  a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
  b/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
  c/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

  Dokumenty wymienione pod literą a i b powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy a pod literą c 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej (pkt: a, b, c) oraz w Załączniku nr 6 do oferty, zastępuje się je dokumentem, zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

  Wszystkie dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (uprawnionych do składania oświadczeń woli członków władz firmy).
  Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę (uprawnionych do składania oświadczeń woli członków władz firmy).

  Pozostałe oświadczenia winny być załączone w formie oryginału podpisanego przez wykonawcę ( uprawnionych do składania oświadczeń woli członków władz firmy)..


SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: • 1 - Cena - 80

 • 2 - Gwarancja - 20

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Sanitariuszek nr 66, 93-469 Łódź, (biuro przy ul. Sanitariuszek nr 70/72).


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.07.2009 godzina 09:00, miejsce: Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Sanitariuszek nr 66, 93-469 Łódź, (sekretariat przy ul. Sanitariuszek nr 70/72).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z ŁODZI PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Łodzi » więcej : Roboty malarskie i szklarskie »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU