eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Malowanie antykorozyjne konstrukcji stalowych budynku nr 10

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2009-06-16

Łódź: Malowanie antykorozyjne konstrukcji stalowych budynku nr 10
Numer ogłoszenia: 193662 - 2009; data zamieszczenia: 16.06.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o. , ul. Sanitariuszek 66, 93-469 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6404776, faks (042) 640 47 75.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gos.lodz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Malowanie antykorozyjne konstrukcji stalowych budynku nr 10.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: -wykonanie robót malarskich konstrukcji stalowych (I piętro, nawa mniejsza i większa) w Budynku nr 10 Mechanicznego Zagęszczania i Odwadniania Osadów na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej w Łodzi, przy ul. Sanitariuszek 70/72. Zakres zamówienia, wg przedmiarów, Załączniki nr 1a i 1b, obejmuje także wymagania zawarte w Załączniku nr 1 do SIWZ..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.44.00.00 - Roboty malarskie i szklarskie .

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: tak.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wykonawca biorący udział w przedmiotowym postępowaniu zobowiązany jest wnieść bezwarunkowe wadium w złotych polskich: - w wysokości 2.800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych zero groszy). Wadium należy wnieść do godz.900 dnia 8.07.2009 r.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do przetargu mogą przystąpić wykonawcy spełniający następujące warunki: 1/nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy. Wykonawcy składają wypełnione i podpisane oświadczenie z art. 22 ust.1 (zgodnie z zał. nr 3 do Specyfikacji): 2/ogólne: -posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności: Na potwierdzenie warunku należy załączyć do oferty - odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzający, że zakres zamówienia mieści się w działalności firmy (Załącznik nr 3 do Oferty); -nie mają zaległości w regulowaniu podatków, opłat. Na potwierdzenie warunku należy załączyć do oferty zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego (Załącznik nr 4 do Oferty); -nie mają zaległości w regulowaniu składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne (na potwierdzenie warunku należy załączyć do oferty zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) (Załącznik nr 5 do Oferty); -których członkowie władz nie zostali skazani za przestępstwa określone w art. 24 ust.1 pkt. 4 - 8 (na potwierdzenie warunku należy załączyć do oferty informacje z Krajowego Rejestru Karnego) (Załącznik nr 6 do Oferty)); - wobec których, jako podmiotów zbiorowych, sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia określone w art. 24 ust. 1 pkt 9 (na potwierdzenie warunku należy załączyć do oferty informację z Krajowego Rejestru Karnego) (Załącznik nr 7 do Oferty)). 3/techniczne: -wykonawca musi wykazać się przynajmniej 2 podobnymi robotami w okresie ostatnich 3 lat (Załącznik nr 8 do Oferty określony w pkt. 6 Specyfikacji)..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty należy załączyć obowiązkowo załączniki wg kolejności podanej poniżej - kryterium podstawowe warunkujące dalsze rozpatrywanie oferty. W przypadku, gdy którykolwiek z załączników nie ma odniesienia do statusu lub sytuacji prawnej wykonawcy, niezbędne jest dołączenie oświadczenia o przyczynach jego braku, o ile nie wynika to z załączonych dokumentów. Oświadczenia winny być załączone w formie oryginału, podpisane przez Wykonawcę (uprawnionych do składania oświadczeń woli członków władz firmy) lub umocowanego przedstawiciela (pkt 10c Specyfikacji), pod rygorem wykluczenia wykonawcy z postępowania lub odrzucenia oferty. Dokumenty, o których mowa poniżej winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (uprawnionych do składania oświadczeń woli członków władz firmy, łącznie z pieczątkami imiennymi) lub umocowanego przedstawiciela (pkt 10c Specyfikacji), pod rygorem wykluczenia wykonawcy z postępowania lub odrzucenia oferty. Uwaga! Jeżeli Wykonawca zamierza przedstawić w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - zobowiązany jest do wskazania, które informacje w ofercie są zastrzeżone (należy wymienić numery załączników) . Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.86 ust. 4 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień Publicznych. Podpisane zastrzeżenie przez Wykonawcę (uprawnionych do składania oświadczeń woli członków władz firmy) winno znajdować się na 2 stronie oferty. ZAŁĄCZNIK nr 1 Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy (Załącznik nr 2 do Specyfikacji). Należy wypełnić wszystkie wykropkowane miejsca. Cena musi obejmować pełny zakres objęty zamówieniem. Cenę należy podać - zgodnie z Formularzem Ofertowym. Wykonawca może zaoferować tylko jedną cenę. UWAGA! Cena może być wyrażona w walucie wymienialnej, tj.: dolarach amerykańskich (USD), EURO - do wyboru, z tym że do ustalenia ceny oferty, w celu porównania ofert, przyjęty będzie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia otwarcia ofert. Kurs ten przyjęty będzie również w umowie. UWAGA! WYKLUCZA SIĘ MOŻLIWOŚĆ WALORYZACJI CENY PODANEJ PRZEZ WYKONAWCĘ PODCZAS TRWANIA PROCEDUR PRZETARGOWYCH. WYKLUCZA SIĘ MOŻLIWOŚĆ UDZIELENIA ZALICZKI. EWENTUALNE UPUSTY CENOWE MUSZĄ JUŻ ZNAJDOWAĆ SIĘ W OFEROWANEJ CENIE. ZAŁĄCZNIK nr 2 Wypełnione i podpisane Oświadczenie (Załącznik nr 3 do Specyfikacji). ZAŁĄCZNIK nr 3 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Uwaga! Jeśli z załączonego dokumentu nie będzie wynikał charakter i sposób reprezentacji wykonawcy - należy załączyć stosowne dokumenty regulujące te kwestie (zaciąganie zobowiązań, podpisanie oferty, umowy). ZAŁĄCZNIK nr 4 Aktualne zaświadczenie (wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert) wystawione przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego wykonawcy o braku zaległości podatkowych, opłat lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego. ZAŁĄCZNIK nr 5 Aktualne zaświadczenie (wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert) z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o nie zaleganiu wykonawcy w uiszczaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. ZAŁĄCZNIK nr 6 Aktualne informacje (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby - wystawione w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4÷8 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (z późn. zm.). Uwaga! Informacje muszą dotyczyć każdej osoby fizycznej (właściciel, współwłaściciele firmy) każdego urzędującego członka władz firmy oraz przedsiębiorcy. ZAŁĄCZNIK nr 7 Aktualne informacje (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) z Krajowego Rejestru Karnego - wystawione w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych(z późn. zm.). ZAŁĄCZNIK nr 8 Wykaz robót w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca dostawy (wg Załącznika nr 4 do Specyfikacji). ZAŁĄCZNIK nr 9 Dokumenty potwierdzające, że roboty, o których mowa w Załączniku nr 4 do Specyfikacji zostały wykonane należycie. Wykonawca musi posiadać przynajmniej 2 takie dokumenty. ZAŁĄCZNIK nr 10 Parafowany wzór umowy stanowiący Załącznik nr 5 do Specyfikacji wraz z uzupełnieniem o wszystkie wymagane przez Zamawiającego formalne zapisy (wykropkowane) odnoszące się do Wykonawcy. ZAŁĄCZNIK nr 11 Dokument świadczący o bezwarunkowym wniesieniu wadium. Uwaga! W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu należy załączyć oryginał bezwarunkowego dokumentu potwierdzającego jego wniesienie. ZAŁĄCZNIK nr 12 Pełnomocnictwo do podpisania oferty i dokumentów dla danego postępowania, jeśli oferta nie została podpisana przez członków władz firmy. ZAŁĄCZNIK nr 13 Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w danym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, jeśli oferta została złożona wspólnie (wraz z podaniem adresu, numerów telefonów, faksu). Uwaga! W przypadku złożenia oferty wspólnie - wszyscy wykonawcy (uprawnieni do składania oświadczeń woli członkowie władz firm) muszą złożyć podpisy (wraz z pieczątkami imiennymi) pod Oświadczeniem Wykonawcy - zał. nr 3 do Specyfikacji oraz dodatkowo każdy wykonawca zobowiązany jest do załączenia dokumentów wymienionych w załącznikach nr 3,4,5,6,7 niniejszego punktu - wszystko na warunkach Specyfikacji. Uwaga! Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Załącznikach nr 3, 4, 5, 6, 7 do oferty, musi złożyć dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, c/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty wymienione pod literą a i b powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy a pod literą c 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej (pkt: a, b, c) oraz w Załączniku nr 6 do oferty, zastępuje się je dokumentem, zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wszystkie dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (uprawnionych do składania oświadczeń woli członków władz firmy). Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę (uprawnionych do składania oświadczeń woli członków władz firmy). Pozostałe oświadczenia winny być załączone w formie oryginału podpisanego przez wykonawcę ( uprawnionych do składania oświadczeń woli członków władz firmy)..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:


  • 1 - Cena - 80
  • 2 - Gwarancja - 20

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gos.lodz.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Sanitariuszek nr 66, 93-469 Łódź, (biuro przy ul. Sanitariuszek nr 70/72).

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.07.2009 godzina 09:00, miejsce: Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Sanitariuszek nr 66, 93-469 Łódź, (sekretariat przy ul. Sanitariuszek nr 70/72).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.