Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2006-04-12


POZYCJA 18935


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Warszawa: Ekumeniczny Dom Pomocy Społecznej wraz z Centrum Rehabilitacji i Ośrodkiem Szkolenia Personelu Opiekuńczego w Prałkowcach - etap II - stan surowy zamknięty segmentu D

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Zgromadzenie Sióstr Służebnic Niepokalanej Panny Maryi, do kontaktów: s. Irena Drozd, ul. Rajców 11, 00-220 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8317316, fax 022 8317316, e-mail: siostrynmp@siostrynmp.opoka.org.pl.
2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: PPU "INWEST-ROL" sp. z o.o., Tadeusz Franków, ul. Klasztorna 1, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 016 6703817, fax 016 6703817.
3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: Ekumeniczny Dom Pomocy Społecznej, Jan Szumada, Prałkowce 231, 37-700 Prałkowce, woj. podkarpackie, tel. 016 6787773, fax 016 6787773, e-mail: edps.pralkowce@wp.pl.
4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Ekumeniczny Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenie Sióstr Służebnic NPM, Jan Szumada, Prałkowce 231, 37-700 Prałkowce, woj. podkarpackie, tel. 016 6787773, fax 016 6787773, e-mail: edps.pralkowce@wp.pl.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Opis
1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ekumeniczny Dom Pomocy Społecznej wraz z Centrum Rehabilitacji i Ośrodkiem Szkolenia Personelu Opiekuńczego w Prałkowcach - etap II - stan surowy zamknięty segmentu D.
1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Stan surowy zamknięty segmentu D - ściany parteru, strop nad parterem, ściany I piętra, ściany poddasza, konstrukcja dachu i pokrycie, ścianki działkowe, stolarka okienna PCV, drzwi zewnętrzne aluminiowe.
1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Ekumeniczny Dom Pomocy Społecznej wraz z Centrum Rehabilitacji i Ośrodkiem Szkolenia Personelu Opiekuńczego w Prałkowcach , pow. przemyski, gmina Krasiczyn, woj. podkapackie.
1.5) Nomenklatura
1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV):

Oryginalny kod CPV: 45.21.52.10 - Roboty budowlane w zakresie domów opieki społecznej

Kod CPV wg słownika 2008: 45.21.52.10 - Roboty budowlane w zakresie domów opieki społecznej

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
2) Wielkość lub zakres zamówienia
2.1) Wartość lub zakres zamówienia: Powyżej 60 000 euro.
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 12.06.2006; data zakończenia: 15.12.2006;

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) Wymagane wadium: w wysokości 20 000 PLN.
2) Warunki uczestnictwa
2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z późn. zmianami) i spełniający wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

SEKCJA IV: TRYBY


IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia:
1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert:
2) Kryteria oceny ofert:
Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie pod względem:
1. cena - 90%
2. gwarancje - 10%
3) Informacje administracyjne
3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 22.05.2006, cena - 122,00 PLN.
3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 29.05.2006 godzina 09:45.
3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert.
3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 29.05.2006, godzina 10:00, Ekumeniczny Dom Pomocy Społecznej, Prałkowce 231, 37-700 Przemyśl.

SEKCJA V: INNE INFORMACJE


VI.1) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie.
2) Data wysłania ogłoszenia: 04.04.2006.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z WARSZAWY PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Warszawie » więcej : Roboty budowlane w zakresie domów opieki społecznej »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU