eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krobia › Remont pokrycia dachowego-budynek Łącznik w DPS ChumiętkiOgłoszenie z dnia 2007-10-10

Krobia: Remont pokrycia dachowego-budynek Łącznik w DPS Chumiętki
Numer ogłoszenia: 189158 - 2007; data zamieszczenia: 10.10.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej, Chumiętki 22, 63-840 Krobia, woj. wielkopolskie, tel. 065 5711717, fax 065 5711717.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps-chumietki.gostyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pokrycia dachowego-budynek Łącznik w DPS Chumiętki.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie robót pokrywczych dachu na budynku Łącznika o powierzchni 712,70 m2, wymiana wsporników, przewodów i złączy instalacji odgromowej.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 45.26.19.10 - Naprawa dachów Kod CPV wg słownika 2008: 45.26.19.10 - Naprawa dachów .

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  • Informacja na temat wadium: nie wymagane.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawcy muszą posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, posiadać niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie analizy dokumentów oraz oświadczeń.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - w/g wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, ofertę wykonawcy- w/g wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, wykaz osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli- w/g wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, kosztorys ofertowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dps-chumietki.gostyn.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach Chumietki 22 63-840 Krobia tel. 065 571-17-17 Fax 571-17-17.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.10.2007 godzina 09:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Chumiętki Chumietki 22 63-840 Krobia.

IV.3.5) Termin związania ofertą: 29.11.2007.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.