Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Ogłoszenie z dnia 2007-10-10

Krobia: Remont pokrycia dachowego-budynek Łącznik w DPS Chumiętki

Numer ogłoszenia: 189158 - 2007; data zamieszczenia: 10.10.2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej, Chumiętki 22, 63-840 Krobia, woj. wielkopolskie, tel. 065 5711717, fax 065 5711717.


  • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OPIS


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pokrycia dachowego-budynek Łącznik w DPS Chumiętki.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie robót pokrywczych dachu na budynku Łącznika o powierzchni 712,70 m2, wymiana wsporników, przewodów i złączy
instalacji odgromowej.


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Oryginalny kod CPV: 45.26.19.10 - Naprawa dachów

Kod CPV wg słownika 2008: 45.26.19.10 - Naprawa dachów
.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 30.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


  • Informacja na temat wadium: nie wymagane.III.2) WARUNKI UDZIAŁU


  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawcy muszą posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, posiadać niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
    Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie analizy dokumentów oraz oświadczeń.

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - w/g wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, ofertę wykonawcy- w/g wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, wykaz osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli- w/g wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, kosztorys ofertowy.


SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach
Chumietki 22
63-840 Krobia
tel. 065 571-17-17 Fax 571-17-17.


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.10.2007 godzina 09:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Chumiętki
Chumietki 22
63-840 Krobia.


IV.3.5) Termin związania ofertą: 29.11.2007.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI KROBIA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi KROBIA »
więcej : Naprawa dachów »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU