eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żnin › Odśnieżanie oraz usuwanie i zwalczanie gołoledzi na ulicach i chodnikach miasta Żnin, a także odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zima 2015/2016 na terenie gminy Żnin .

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2015-12-23

Żnin: Odśnieżanie oraz usuwanie i zwalczanie gołoledzi na ulicach i chodnikach miasta Żnin, a także odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zima 2015/2016 na terenie gminy Żnin .
Numer ogłoszenia: 188711 - 2015; data zamieszczenia: 23.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 162375 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żnin, ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3031301, faks 52 3031103.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odśnieżanie oraz usuwanie i zwalczanie gołoledzi na ulicach i chodnikach miasta Żnin, a także odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zima 2015/2016 na terenie gminy Żnin ..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odśnieżaniu oraz usuwaniu i zwalczaniu gołoledzi na ulicach i chodnikach miasta Żnina, a także odśnieżaniu dróg gminnych w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie gminy Żnin. PODANE ZAKRESY DŁUGOŚCI DRÓG I ULIC WRAZ Z PODANIEM RODZAJU NAWIERZCHNI MOGĄ ULEC ZMIANIE Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje sołectwa gminy Żnin oraz miasto i został podzielony na 13 części: Część I: Zadanie nr 1 : sołectwa - Januszkowo, , Wilczkowo, Dobrylewo, Redczyce, Wawrzynki. Część II: Zadanie nr 2 : sołectwa - Bożejewice, Bożejewiczki. Część III: Zadanie nr 3 : sołectwa - Jadowniki Rycerskie, Kierzkowo, Chomiąża Księża. Część IV: Zadanie nr 4 : sołectwa - Białożewin, Murczyn, Murczynek, Jadowniki Bielskie. Część V: Zadanie nr 5 : sołectwa - Podgórzyn, Wenecja, Rydlewo, Skarbienice. Część VI: Zadanie nr 6 : sołectwa - Kaczkowo, Kaczkówko, Uścikowo, Cerekwica. Część VII: Zadanie nr 7 : sołectwa - Ustaszewo, Słębowo, Sarbinowo, Żnin - Wieś, Część VIII: Zadanie nr 8 : sołectwo - Podobowice, Sielec, Paryż, Słabomierz, Sulinowo, Bekanówka. Część IX: Zadanie nr 9 : sołectwo - Gorzyce, Nadborowo, Dochanowo, Brzyskorzystew. Część X: Zadanie nr 10 : sołectwa - Brzyskorzystewko, Sobiejuchy, Jaroszewo. Część XI: Zadanie nr 11: sołectwo - Wójcin. Część XII: Zadanie nr 12 : ulice, parkingi i place w mieście Żnin. Część XIII: Zadanie nr 13 : chodniki w mieście wraz ze ścieżką rowerową. Rzeczywiste zapotrzebowanie na wykonywanie usługi zależne jest od warunków atmosferycznych. Wynagrodzenie za wykonane usługi będzie wynagrodzeniem za faktycznie przepracowane roboczogodziny, odpowiednio udokumentowane (np. poprzez raporty pracy sprzętu potwierdzone przez Zamawiającego lub osobę upoważnioną przez Zamawiającego). Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane prace płatne będzie na podstawie dokumentu wystawianegoprzez Wykonawcę w okresie miesięcznym, z dołu. II. Do obowiązków Wykonawców w ramach realizacji każdej z części zamówienia należy: 1) przystąpienie do prowadzenia akcji zimowej niezwłocznie po ustaniu opadów śniegu lub w ich trakcie, w przypadku występowania ciągłych opadów, zawiei i zamieci śnieżnych, zagrażających bezpieczeństwu ruchu z powodu powstawania zatorów drogowych, w porozumieniu z Zamawiającym, 2) fizyczne rozpoczęcie świadczenia usług niezwłocznie, nie później jednak niż w czasie 2 godzin od otrzymania od upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego wezwania telefonicznego, ustnego lub pisemnego, z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ w tym zakresie, 3) natychmiastowego rozpoczęcia świadczenia usług związanych z utrzymaniem przejezdności dróg w godzinach nocnych, w przypadkach zaistnienia sytuacji wyjątkowych tj.: intensywnych opadów śniegu - po zgłoszeniu tego faktu Zamawiającemu i uzyskaniu jego akceptacji, 4) usuwanie śniegu z ulic, dróg lub chodników (w zależności od danej części zamówienia) przez zgarnianie pokrywy śnieżnej na całej szerokości i długości. Zgarnięty śnieg nie może uniemożliwiać lub utrudniać ruchu pojazdów szczególnie na skrzyżowaniach, wjazdach, zjazdach, przystankach autobusowych, miejscach przeznaczonych do ruchu pieszych, 5) używanie sprzętu w pełni sprawnego technicznie, w przypadku awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, w terminie określonym przez Zamawiającego, podstawienia sprzętu zastępczego. W przypadku nie zorganizowania sprzętu zastępczego przez Wykonawcę własnym zakresie i na własny koszt, Zamawiający zobligowany będzie do wykonania tego we własnym zakresie na koszt Wykonawcy. 6)wyposażenie operatora zatrudnionego przy zimowym utrzymaniu ulic i dróg w telefon komórkowy umożliwiający bezpośredni kontakt z przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za prowadzenie akcji zimowej, 7) wyznaczenie osób do kontaktu z Zamawiającym, w tym również pełniących dyżur w dni wolne od pracy i święta, odpowiedzialnych za przystąpienie do akcji zimowej, 8) zgłaszanie do sołtysa i przedstawiciela Zamawiającego każdorazowego przeprowadzenia akcji zimowej związanej z utrzymaniem zimowym, 9)codzienne przedkładanie Zamawiającemu w celu weryfikacji zestawienia wykonanych usług w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w odniesieniu do każdej części zamówienia. III. Do obowiązków Wykonawcy obejmującego zadania nr 12 - ulice miasta Żnina - należeć będą: 1. powyższe wytyczne z pkt II, 2. zwalczanie gołoledzi ulic poprzez mechaniczne rozprowadzanie solanki, piasku. Soli lub mieszanki piasku z solą w ilości i zakresie każdorazowo uzgodnionym z Zamawiającym. 3. Zamawiający przewiduje także posypywanie ulic mieszanką piasku z solą tzw. uszorstnienie - tylko na żądanie Zamawiającego. Zamawiający dysponuje pojemnikami na piasek i sól (Wykaz pojemników wraz z podaniem ich lokalizacji stanowi załącznik pomocniczy nr 3 do niniejszej SIWZ. Pojemność pojemnika wynosi 150 kg). WYKAZ POJEMNIKÓW Z PIASKIEM (I SOLĄ) STANOWI ZAŁĄCZNIK POMOCNICZY NR 3 DO SIWZ. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY BĘDZIE DO BIEŻĄCEGO UZUPEŁNIANIA POJEMNIKÓW W MATERIAŁ WE WŁASNYM ZAKRESIE I NA WŁASNY KOSZT. UWAGA: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAWIERA RÓWNIEŻ POBRANIE Z TERENU WSKAZANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO (UL.JANICKIEGO W ŻNINIE) MIESZANKI SOLI Z PIASKIEM W CELU UZUPEŁNIANIA POJEMNIKÓW NA TĄ MIESZANKĘ O POJEMNOŚCI 150-200 KG, ROZLOKOWANYCH NA TERENIA MIASTA (WYKAZ POJEMNIKÓW STANOWI ZAŁĄCZNIK POMOCNICZY DO SIWZ). WYKONAWCA BĘDZIE ZOBOWIĄZANY DO BIEŻĄCEGO UZUPEŁNIANIA WW. POJEMNIKÓW WW. MATERIAŁEM, W POROZUMIENIU Z ZAMAWIAJĄCYM. Wykonawca zobligowany jest wkalkulować do ceny oferty ww. usługę, ponieważ wyklucza się możliwość dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. TO ZAMAWIAJĄCY KAŻDORAZOWO DECYDUJE O RODZAJU UŻYTEGO NA DANYM OBSZARZE MATERIAŁU USZORSTNIAJĄCEGO LUB ODLADZAJĄCEGO. 4. Ulice: Plac Wolności, Śniadeckich , Średnia odc. ul. 700lecia (deptak) używać wyłącznie sprzętu lekkiego, max do 3,5t masy. 5. obowiązkiem Wykonawcy jest posiadanie materiałów typu: piasek, sól oraz solanka w ilości niezbędnej do wykonania każdorazowego zadania na wezwanie Zamawiającego, WYKAZ ULIC STANOWIĄCYCH ZAKRES PRIORYTETOWY DO WYKONANIA STANOWI INTEGRALNY ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI (ZAŁĄCZNIK POMOCNICZY NR 1). SĄ TO ULICE, NA KTÓRYCH USŁUGA MUSI ZOSTAC WYKONANA W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI. W RAMACH REALIZACJI NINIEJSZEJ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYKONYWANIE USZORSTNIENIA DRÓG NA TERENIE WIEJSKIM W ILOŚCI 120 ROBOCZOGODZIN, W ZAKRESIE NASTEPUJĄCYCH LOKALIZACJI: 1.WÓJCIN 2.BRZYSKORZYSTEWKO. 3.SOBIEJUCHY. 4.GORZYCE (PRZEZ LAS). 5.BOŻEJEWICZKI - UL.ZJAZDOWA I UL.ROLNA , UL.WIERZBOWA SZACOWANA ILOŚĆ ROBOCZOGODZIN W ZAKRESIE PKT 1-5 WYNOSI 120. ZAKRES TEN OKREŚLONY ZOSTAŁ SZACUNKOWO I ZALEŻNY BĘDZIE OD WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH .W CENIE OFERTY NALEŻY UWZGLĘDNIĆ RÓWNIEŻ TEN ZAKRES. Składając ofertę na część XII, Wykonawca jest zobowiązany do zamontowania w pojazdach wskazanych w załączniku nr 5 (Potencjał techniczny) urządzeń GPS i ciągłego rejestrowania wszelkich danych związanych z ich pracą, ponieważ w przypadku wystąpienia u Zamawiającego wątpliwości w zakresie wykonywanego zadania, Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o przedłożenie danych z programu rejestrującego ruch danego pojazdu (sprzętu) czyli na podstawie nadajnika GPS, które będą zawierać daty, godziny i trasy przejazdu dla wskazanego przez Zamawiającego okresu. III. Do obowiązków Wykonawcy obejmującego zadania nr 13 - chodniki miasta Żnina i ścieżka rowerowa Żnin-Bożejewiczki - należeć będą: 1. powyższe wytyczne z poz. I 2. odśnieżanie chodników i zwalczanie gołoledzi na chodnikach i ścieżce za pomocą mieszaniny piasek + sól, sól, piasek po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym co do ilości i zakresu w/w robót, sprzętem lekkim, o masie max do 2,0t (mechanicznie) lub ręcznie. 3. śnieg należy składować na skraju chodnika z wyłączeniem wjazdów do posesji, przejść dla pieszych itp. Wykaz chodników stanowi załącznik do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00 - Usługi odśnieżania 90.63.00.00 - Usługi usuwania oblodzeń .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zadanie nr 1 : sołectwa - Januszkowo, , Wilczkowo, Dobrylewo, Redczyce, Wawrzynki.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DOM BRUK Domagała Paweł, Januszkowo 43, 88-400 Żnin, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 10361,52

 • Oferta z najniższą ceną: 6022,08 / Oferta z najwyższą ceną: 10361,52

 • Waluta: PLN .


Część NR: 2   

Nazwa: Zadanie nr 2 : sołectwa - Bożejewice, Bożejewiczki.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PPHUT BE DROGS Zenon Budziak, ul.Okrężna 13 Bożejewiczki, 88-400 ŻNIN, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 5756,40

 • Oferta z najniższą ceną: 5756,40 / Oferta z najwyższą ceną: 8199,18

 • Waluta: PLN .


Część NR: 3   

Nazwa: Zadanie nr 3 : sołectwa - Jadowniki Rycerskie, Kierzkowo, Chomiąża Księża.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4428,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4428,00 / Oferta z najwyższą ceną: 7564,50

 • Waluta: PLN .


Część NR: 4   

Nazwa: Zadanie nr 4 : sołectwa - Białożewin, Murczyn, Murczynek, Jadowniki Bielskie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4428,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4428,00 / Oferta z najwyższą ceną: 7564,50

 • Waluta: PLN .


Część NR: 5   

Nazwa: Zadanie nr 5 : sołectwa - Podgórzyn, Wenecja, Rydlewo, Skarbienice.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4428,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4428,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6969,18

 • Waluta: PLN .


Część NR: 6   

Nazwa: Zadanie nr 6 : sołectwa - Kaczkowo, Kaczkówko, Uścikowo, Cerekwica.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PPHUT BE DROGS Zenon Budziak, ul.Okrężna 13 Bożejewiczki, 88-400 ŻNIN, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 5756,40

 • Oferta z najniższą ceną: 5756,40 / Oferta z najwyższą ceną: 6969,18

 • Waluta: PLN .


Część NR: 7   

Nazwa: Zadanie nr 7 : sołectwa - Ustaszewo, Słębowo, Sarbinowo, Żnin - Wieś,

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PHUP AGRO GOC, Sarbinowo 6, 88-400 ŻNIN, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 5547,30

 • Oferta z najniższą ceną: 5547,30 / Oferta z najwyższą ceną: 6969,18

 • Waluta: PLN .


Część NR: 8   

Nazwa: sołectwo - Podobowice, Sielec, Paryż, Słabomierz, Sulinowo, Bekanówka.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Betoniarstwo Usługi Transportowo-Towarowe Maria Podulka, Gorzyce 1, 88-400 ŻNIN, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4826,52

 • Oferta z najniższą ceną: 4826,52 / Oferta z najwyższą ceną: 6555,90

 • Waluta: PLN .


Część NR: 9   

Nazwa: Zadanie nr 9 : sołectwo - Gorzyce, Nadborowo, Dochanowo, Brzyskorzystew.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Betoniarstwo Usługi Transportowo-Towarowe Maria Podulka, Gorzyce 1, 88-400 ŻNIN, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 6239,16

 • Oferta z najniższą ceną: 6239,16 / Oferta z najwyższą ceną: 9010,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 10   

Nazwa: Zadanie nr 10 : sołectwa - Brzyskorzystewko, Sobiejuchy, Jaroszewo.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Drog Bet Łukasz Kowalski, Podgórzyn 62, 88-400 Żnin, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3704,40

 • Oferta z najniższą ceną: 3704,40 / Oferta z najwyższą ceną: 8845,20

 • Waluta: PLN .


Część NR: 11   

Nazwa: Zadanie nr 11: sołectwo - Wójcin.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GABRODROG Paweł Kubicki, ul.Kasztanowa 19, 88-400 ŻNIN, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 7956,36

 • Oferta z najniższą ceną: 7956,36 / Oferta z najwyższą ceną: 7956,36

 • Waluta: PLN .


Część NR: 12   

Nazwa: Zadanie nr 12 : ulice, parkingi i place w mieście Żnin.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Drog Bet Łukasz Kowalski, Podgorzyn 62, 88-400 ŻNIN, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 115000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 140400,00

 • Oferta z najniższą ceną: 140400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 336960,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 13   

Nazwa: Zadanie nr 13 : chodniki w mieście wraz ze ścieżką rowerową.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Drog Bet Łukasz Kowalski, Podgórzyn 62, 88-400 ŻNIN, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 35000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 20412,00

 • Oferta z najniższą ceną: 20412,00 / Oferta z najwyższą ceną: 20412,00

 • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.