Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Zobacz treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2012-06-05

Olkusz: Bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Olkusz rok 2012/2013

Numer ogłoszenia: 187644 - 2012; data zamieszczenia: 05.06.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 143282 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Olkusz, ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz, woj. małopolskie, tel. 32 626 01 00 w.311, 626 01 61, faks 32 626 01 03, 626 02 34.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Olkusz rok 2012/2013.


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: robót związanych z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Olkusz.
2.Rodzaje robót objętych przetargiem oraz szacunkowe ilości wyszczególnione są w załączniku nr 2. Ilości robót objętych przetargiem są ilościami orientacyjnymi (przewidywanymi w załączniku nr 2) i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego.
3.Rodzaj i zakres robót na poszczególnych drogach oraz termin ich wykonania będzie każdorazowo uzgadniany przy spisywaniu przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu przeglądu i typowania robót.
4.Do odbioru robót związanych z wykonaniem remontu cząstkowego, Wykonawca zobowiązany jest ponumerować wszystkie łaty na drodze zgodnie z numeracją w protokole typowania (w przypadku bardzo dużej ilości łat - powyżej 20 na danej drodze, ponumerować można co 10 - tą łatę).
5.Wykonawca zobowiązany będzie do objazdu dróg objętych umową (własnym pojazdem) wraz z przedstawicielem Zamawiającego 2 razy w miesiącu w terminie uzgodnionym z Zamawiającym bez dodatkowego wynagrodzenia. Z objazdu zostanie sporządzony protokół przeglądu i typowania robót określający zakres i termin wykonania, jednak przystąpienie do prac określonych w protokole ma odbyć się w terminie do 7 dni od daty sporządzonego protokołu typowania.
6.W przypadkach zagrażających bezpieczeństwu ruchu po zgłoszeniu telefonicznym przez Zamawiającego , Wykonawca dokona zabezpieczenia miejsca zagrożenia poprzez oznakowanie, obarierowanie, przykrycie, oświetlenie w czasie do 1 godz. od momentu powiadomienia przez Zamawiającego. Usunięcie zagrożenia nastąpi w zakresie i terminie wskazanym przez Zamawiającego w protokole typowania robót spisanym bezpośrednio po zabezpieczeniu; lecz nie później niż 3 dni od dokonania zabezpieczenia.
7.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia przez okres:-60 miesięcy na wykonanie: nakładek bitumicznych, nawierzchni z kostki brukowej, nawierzchni z płytek chodnikowych i ustawienie nowych krawężników i obrzeży -24 miesiące na pozostały zakres robót (wg załącznika 2).Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z posiadaną wiedzą techniczną i zasadami sztuki budowlanej. Termin wykonania zamówienia: Od dnia 01.06.2012 do dnia 31.0-5.2013..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.23.31.42 - Roboty w zakresie naprawy dróg
45.23.31.40 - Roboty drogowe
45.23.32.00 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.06.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 896161,59 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty: 788795,35


  • Oferta z najniższą ceną: 788795,35 / Oferta z najwyższą ceną: 941277,70


  • Waluta: PLN.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z OLKUSZA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Olkuszu » więcej : Roboty w zakresie naprawy dróg »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU