Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Zobacz treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2010-06-29

Baranów Sandomierski: Kredyt bankowy krótkoterminowy na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego.

Numer ogłoszenia: 186960 - 2010; data zamieszczenia: 29.06.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 148692 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Baranów Sandomierski, ul. gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski, woj. podkarpackie, tel. 015 8118581 w. 112; 8118583, faks 015 8118582.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kredyt bankowy krótkoterminowy na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego..


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Kwota kredytu: 1 000 000 zł. (słownie złotych: jeden milion)
2. Warunki kredytowania:
1) Okres kredytowania: od dnia zawarcia umowy do 15.11.2010 r.
2) Harmonogram spłaty kredytu:
w dniu 15.07.2010 r. - 200 000 zł
w dniu 15.08.2010 r. - 200 000 zł.
w dniu 15.09.2010 r. - 200 000 zł.
w dniu 15.10.2010 r. - 200 000 zł.
w dniu 15.11.2010 r. - 200 000 zł
3) Waluta kredytu: złoty polski ( PLN)
4) Od kwoty wykorzystanego kredytu bank pobiera odsetki według zmiennej stawki procentowej ustalanej na bazie WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych powiększonej o marżę banku. W przypadku zmiany stawki WIBOR dla depozytów 1-miesiecznych wysokość oprocentowania kredytu zmieni się o tyle punktów procentowych, o ile zmieni się stawka WIBOR dla depozytów 1-miesiecznych, ustalona na pierwszy dzień roboczy danego miesiąca.
5) Spłata odsetek następować będzie miesięcznie na podstawie noty odsetkowej wystawionej przez bank.
6) Od kwoty przyznanego kredytu bank pobiera prowizję przygotowawczą, płatną jednorazowo w ciągu 30 dni od podpisania umowy.
7) Kredyt będzie dostępny w dniu następnym po podpisaniu umowy. Zamawiający zastrzega, że bank nie może pobierać marży od niewykorzystanego kredytu. Zamawiający planuje uruchomienie kredytu do dnia 30.06.2010 r.
8) W przypadku przedterminowej spłaty kredytu, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu a nie do końca okresu umowy.
9) Zamawiającemu przysługuje prawo nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów.
10) Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienione w niniejszej specyfikacji
11) Zabezpieczeniem spłaty kredytu i odsetek będzie weksel /in blanco/ wraz z deklaracja wekslową..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

66.11.30.00 - (3) Usługi udzielania kredytu
.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.06.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 22243,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty: 9695,67


  • Oferta z najniższą ceną: 9695,67 / Oferta z najwyższą ceną: 15136,39


  • Waluta: PLN.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI BARANÓW SANDOMIERSKI PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi BARANÓW SANDOMIERSKI »
więcej : (3) Usługi udzielania kredytu »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU