eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wągrowiec › Przebudowa dróg powiatowych

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-08-19

Wągrowiec: Przebudowa dróg powiatowych
Numer ogłoszenia: 184931 - 2016; data zamieszczenia: 19.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 146169 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu, ul. Gnieźnieńska 53, 62-100 Wągrowiec, woj. wielkopolskie, tel. 67 2685480, faks 67 2685480.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg powiatowych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: I. Nazwa zamówienia: Przebudowa dróg powiatowych wg podziału na zadania - części, jak niżej: ZADANIE NR 1 obejmuje: przebudowę drogi powiatowej Nr 1600P odcinek ul. Walki Młodych m. Gołańcz, o długości odcinka 0,679 km, od km 9+530 do km 10+209; ZADANIE NR 2 obejmuje: przebudowę drogi powiatowej Nr 1627P odcinek ul. Nad Nielbą m. Wągrowiec, o długości odcinka 0,056 km, od km 1+163 do km 1+219; ZADANIE NR 3 obejmuje: 1. przebudowę drogi powiatowej Nr 1675P odcinek ul. Rościńska m. Skoki, o długości odcinka 0,245 km, od km 0+000 do km 0+245. II. Lokalizacja dla zadań i zakres objęty zamówieniem : ZADANIE NR 1 - teren miasta i gminy Gołańcz - Droga powiatowa nr 1600P Pawłowo Żońskie - Rybowo - Gołańcz (ul. Walki Młodych). Zamówienie obejmuje między innymi następujące elementy robót: roboty przygotowawcze terenu pod budowę, roboty ziemne, obrzeża betonowe, krawężniki, oporniki i ścieki, wymiana podbudowy, warstwy bitumiczne ( wiążąca, wyrównawcza, i ścieralna), ułożenie kostki betonowej wraz z podbudową gr. 8 cm na chodnikach i zjazdach, odwodnienie drogi, prace uzupełniające i wykończeniowe, inwentaryzacja powykonawcza. ZADANIE NR 2 - teren gminy miejskiej Wągrowiec. Droga powiatowa nr 1627P ul. Nad Nielbą Wągrowiec; Zamówienie obejmuje między innymi następujące elementy robót: roboty ziemne, podbudowa ( warstwa odsączająca, podsypka cementowo-kruszywowa, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie), krawężniki, warstwa wiążąca, warstwa ścieralna, warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm, odwodnienie do istn. wpustów, inwentaryzacja powykonawcza. ZADANIE NR 3 - teren miasta i gminy Skoki Droga powiatowa nr 1675P ul. Rościńska m. Skoki Zamówienie obejmuje między innymi następujące elementy robót: roboty przygotowawcze terenu pod budowę, roboty ziemne, obrzeża betonowe, krawężniki, ściek z kostki betonowej, warstwa wyrównawcza, ułożenie geowłókniny, warstwa ścieralna, ułożenie kostki betonowej wraz z podbudową gr. 8 cm na chodnikach, zjazdach i zatokach parkingowych, odwodnienie drogi, prace uzupełniające i wykończeniowe, inwentaryzacja powykonawcza. III. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawierają następujące dokumenty stanowiące integralną część SIWZ: 1. projekt budowlany; 2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; 3. przedmiar robót; 4. projekt umowy. IV. Ustalenia dodatkowe : 1. Czasowa organizacja ruchu - po stronie Wykonawcy. Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i przedłożenia go Zamawiającemu w terminie maksymalnie 7 dni od daty podpisania umowy. Kontrola i utrzymanie przedmiotowego oznakowania po stronie Wykonawcy. 2. Ewentualny nadzór archeologiczny - po stronie Wykonawcy. W razie konieczności wyznaczyć uprawnionego archeologa lub jednostkę archeologiczną i wspólnie z nią złożyć do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, wniosek o pozwolenie na wykonanie badań archeologicznych (dotyczy zadania Nr 1). 3. Dla zadania Nr 3 - Skoki ul. Rościńska, należy udostępnić inwestorowi tj. Gminie Skoki wejście na teren budowy w celu montażu lamp (6 szt). Roboty będą prowadzone równolegle z robotami drogowymi.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20 - Roboty w zakresie budowy dróg 45.23.32.60 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych 45.23.31.61 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 3   

Nazwa: Przebudowa dróg powiatowych - Zadanie Nr 3, odcinek ul. Rościńska m. Skoki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 499479,66 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 439611,03

  • Oferta z najniższą ceną: 439611,03 / Oferta z najwyższą ceną: 1020371,32

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.