eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytom › dostawa wyrobów medycznych - specjalistycznych jednorazowego i wielorazowego użytku

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2007-03-22

POZYCJA 18210

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Bytom: dostawa wyrobów medycznych - specjalistycznych jednorazowego i wielorazowego użytku Publikacja obowiązkowa.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, do kontaktów: mgr Izabela Chmiel, Al. Legionów 10, 41-902 Bytom, woj. śląskie, tel. 032 2810271 do 79 w. 655, fax 032 2810270, e-mail: szpital4zampub@op.pl. Adresy internetowe Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL): www.szpital4.bytom.pl Adres profilu nabywcy (URL): dzp.szpital4.bytom.pl Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL): Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów. 2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej; Zdrowie. Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa wyrobów medycznych - specjalistycznych jednorazowego i wielorazowego użytku. 1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: dostawy, kupno. Główne miejsce realizacji dostawy : SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu. 1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego. 1.4) Informacje na temat umowy ramowej: Czas trwania umowy ramowej: Wartość umowy ramowej: Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone: 1.5) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych - specjalistycznych jednorazowego i wielorazowego użytku dla potrzeb SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu, al. Legionów 10. Z podziałem na 50 pakietów(części) tj: - Pakiet nr 1 - znieczulenia przewodowe -Pakiet nr 2 - sprzęt do infuzji i transfuzji - kraniki - Pakiet nr 3 - sprzęt do infuzji i transfuzji - przedłużacze - Pakiet nr 4 - sprzęt do podawania leków za pomocą pomp infuzyjnych - Pakiet nr 5 - zestawy zewnatrzoponowe oraz akcesoria do pomiarów i monitorowania hemodynamicznego - Pakiet nr 6 - zestawy do pomiaru cisnienia - Pakiet nr 7 - urologia cz. I - Pakiet nr 8 - urologia cz. II - Pakiet nr 9 - urologia cz. III - Pakiet nr 10 - urologia cz. IV - Pakiet nr 11 - urologia cz. V - Pakiet nr 12 - chirurgia cz. I - Pakiet nr 13 - chirurgia cz. II - Pakiet nr 14 - chirurgia cz. III - Pakiet nr 15 - chirurgia cz. IV - Pakiet nr 16 - chirurgia cz. V - Pakiet nr 17 - chirurgia cz. VI - Pakiet nr 18 - zestaw do odsysania w układzie zamkniętym cz. I - Pakiet nr 19 - zestaw do odsysania w układzie zamkniętym cz. II - Pakiet nr 20 - transfuzja cz. I - Pakiet nr 21 - transfuzja cz. II - Pakiet nr 22 - cewniki do odsysania z dróg oddechowych - Pakiet nr 23 - maski tlenowe i akcesoria do wentylacji i oddychania - Pakiet nr 24 - intubacja i tracheotomia - Pakiet nr 25 - trening oddechowy - Pakiet nr 26 - tracheotomia cz. I - Pakiet nr 27 - tracheotomia cz. II - Pakiet nr 28 - tracheotomia cz. III - Pakiet nr 29 - ostrza chirurgiczne - Pakiet nr 30 - dreny i katetery do embeloktomii - Pakiet nr 31 - znieczulenia przewodowe - sploty, nerwy i ciągłe - Pakiet nr 32 - igły biopsyjne - Pakiet nr 33 - igły inne - Pakiet nr 34 - klipsy cz. I - Pakiet nr 35 - klipsy cz. II - Pakiet nr 36 - klipsy cz. III - Pakiet nr 37 - ostrza do lumbotomu - Pakiet nr 38 - siatki przepuklinowe - Pakiet nr 39 - worki na wymiociny matowe - Pakiet nr 40 - zgłębniki do tamowania krwotoku - Pakiet nr 41 - akcesoria różne - Pakiet nr 42 - paski fluoresceinowe - Pakiet nr 43 - akcesoria neurochirurgiczne - Pakiet nr 44 - sondy do karmienia niemowląt - Pakiet nr 45 - elektrody cz. I - Pakiet nr 46 - elektrody cz. II - Pakiet nr 47 - noże okulistyczne - Pakiet nr 48 - zestawy do żywienia dojelitowego cz. I - Pakiet nr 49 - zestawy do żywienia dojelitowego cz. II - Pakiet nr 50 - nici specjalistyczne 1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego: zamawiający wymaga aby: - Wykonawca przedłożył do oferty kserokopię dokumentu uprawniającego do używania i obrotu zaoferowanym asortymentem zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z dn. 30 kwietnia 2004 r.); - Dopuszczenie do obrotu na terenie RP dla przedmiotu zamówienia - certyfikat CE dla wszystkich wyrobów medycznych, dodatkowo świadectwo jakości wystawione przez jednostkę notyfikującą dla wyrobów z klasy II oraz zgłoszenie do rejestru dla wyrobów z klasy III; - Katalog na podstawie którego będzie można zweryfikować parametry przedstawionych w ofercie wyrobów medycznych. - W przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania próbek celem weryfikacji zgodności opisu SIWZ z parametrami wyrobu zaproponowanego przez Wykonawcę. Uwaga: zaleca się ponumerowanie stron w/w dokumentów zgodnie z numerem pakietu i numerem pozycji, której on dotyczy. 1.7) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 33.10.00.00 - Urządzenia medyczne Kod CPV wg słownika 2008: 33.10.00.00 - Urządzenia medyczne Oryginalny kod CPV: 33.14.11.00 - Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki Kod CPV wg słownika 2008: 33.14.11.00 - Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki 1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak. 1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. 2) Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: zamówienie obejmuje swoim zakresem 50 części (pakietów) 3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Wymagany; okres w miesiącach: 12

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 2) Warunki udziału Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne Opis warunków udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności (art. 22 ust 1 pkt 1 pzp) tj. posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust 1 pkt 2 pzp) 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust 1 pkt 3 pzp) tj. posiadają dostęp do wolnych środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 20 % wartości brutto złożonej oferty. 4) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 22 ust 1 pkt 4 pzp. *) warunki dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą \spełnia - nie spełnia\, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt III SIWZ. Z treści załączonych dokumentów winno wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złoża dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1 )oryginał lub kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3)Oświadczenie wykonawcy ubiegającego sie o udzielenie zamówienia (zał nr 2 do SIWZ ) *) Dokumenty dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą: dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa, można je zastąpić oświadczeniem Wykonawcy złożonym przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia 1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 2) Kryteria oceny ofert 2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie. 3) Informacje administracyjne 3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: dzp.szpital4.bytom.pl. Opłata: 44 Waluta PLN. Warunki i sposób płatności: Przelewem na konto Zamawiającego lub w kasie szpitala. 3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu: 3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.04.2007 godzina 09:00. 3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski. 3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 06.04.2007, godzina 10:00, Sala Konferencyjna SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 Budynek A I piętro.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie. 2) Informacje dodatkowe: 3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 20.03.2007. ZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ Nr: 1 Nazwa: znieczulenia przewodowe. 1) Krótki opis: -Igła podpajęczynówkowa z ostrzem Qunkiego z igłą prowadzącą rozm. 29 G * -Igła podpajęczynówkowe Pencil Point 27G z igłą prowadzącą * -Igła podpajęczynówkowe Pencil Point 26G z igłą prowadzącą * -Igła podpajęczynówkowe Pencil Point 25G z igłą prowadzącą * - Igła Touhy 18G, 17G * -Zestaw do znieczulenia podpajęczynówkowego z igłą PP 26G Szt.30 - Zestaw do kaniulacji dużych naczyń 7 F 20 cm z cewnikiem jednokanałowym z poliuretanu z domieszką siarczanu baru i trzymaczem cewnika do bezszwowego mocowania -Zestaw do kaniulacji dużych naczyń 7 F 20 cm z cewnikiem dwukanałowym z poliuretanu z domieszką siarczanu baru i trzymaczem cewnika do bezszwowego mocowania - Zestaw do kaniulacji dużych naczyń 7 F 20 cm z cewnikiem trzykanałowym z poliuretanu z domieszką siarczanu baru i trzymaczem cewnika do bezszwowego mocowania - Zestaw zewnątrzoponowy do ciągłych znieczuleń składający się minimum z igły Tuohy , cewnika zewnątrzoponowgo 16 lub 18 G, filtra antybakteryjnego , strzykawki niskooporowej 10 ml grota do nacięcia skóry -* Wszystkie igły podpajęczynówkowe mają posiadać przeźroczystą końcówkę ( nie kolorową) pozwalającą zobaczyć napływający do igły płyn mózgowo-rdzeniowy. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00. 3) Wielkość lub zakres: Igła podpajęczynówkowa z ostrzem Qunkiego z igłą prowadzącą rozm. 29 G * Szt.20 -Igła podpajęczynówkowe Pencil Point 27G z igłą prowadzącą * Szt.100 -Igła podpajęczynówkowe Pencil Point 26G z igłą prowadzącą * Szt.1000 -Igła podpajęczynówkowe Pencil Point 25G z igłą prowadzącą * Szt. 1000 - Igła Touhy 18G, 17G * Szt.10 -Zestaw do znieczulenia podpajęczynówkowego z igłą PP 26G Szt.30 - Zestaw do kaniulacji dużych naczyń 7 F 20 cm z cewnikiem jednokanałowym z poliuretanu z domieszką siarczanu baru i trzymaczem cewnika do bezszwowego mocowania Op. 200 -Zestaw do kaniulacji dużych naczyń 7 F 20 cm z cewnikiem dwukanałowym z poliuretanu z domieszką siarczanu baru i trzymaczem cewnika do bezszwowego mocowania Op. 300 - Zestaw do kaniulacji dużych naczyń 7 F 20 cm z cewnikiem trzykanałowym z poliuretanu z domieszką siarczanu baru i trzymaczem cewnika do bezszwowego mocowania Szt. 80 -Zestaw zewnątrzoponowy do ciągłych znieczuleń składający się minimum z igły Tuohy , cewnika zewnątrzoponowgo 16 lub 18 G, filtra antybakteryjnego , strzykawki niskooporowej 10 ml grota do nacięcia skóry Szt. 80 -* Wszystkie igły podpajęczynówkowe mają posiadać przeźroczystą końcówkę ( nie kolorową) pozwalającą zobaczyć napływający do igły płyn mózgowo-rdzeniowy. 4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 6) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ Nr: 2 Nazwa: sprzęt do infuzji i transfuzji - kraniki. 1) Krótki opis: - Kranik trójdrożny z wyczuwalnym indykatorem pozycji zamk./otwarte z poliwęglanu , przeźroczysty - Kranik trójdrożny z wyczuwalnym indykatorem pozycji zamk./otwarte z poliwęglanu czerwony - Kranik trójdrożny z wyczuwalnym indykatorem pozycji zamk./otwarte z poliwęglanu niebieski - Kranik trójdrożny z wyczuwalnym indykatorem pozycji zamk./otwarte z poliwęglanu z przedłużaczem 7-10 cm - Kranik trójdrożny z wyczuwalnym indykatorem pozycji zamk./otwarte z poliwęglanu z przedłużaczem 20-25 cm - Kranik trójdrożny z wyczuwalnym indykatorem pozycji zamk./otwarte z poliwęglanu z przedłużaczem 75-100 cm. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00. 3) Wielkość lub zakres: - Kranik trójdrożny z wyczuwalnym indykatorem pozycji zamk./otwarte z poliwęglanu , przeźroczysty Szt. 3 000 - Kranik trójdrożny z wyczuwalnym indykatorem pozycji zamk./otwarte z poliwęglanu czerwony Szt. 100 - Kranik trójdrożny z wyczuwalnym indykatorem pozycji zamk./otwarte z poliwęglanu niebieski Szt. 100 - Kranik trójdrożny z wyczuwalnym indykatorem pozycji zamk./otwarte z poliwęglanu z przedłużaczem 7-10 cm Szt. 500 - Kranik trójdrożny z wyczuwalnym indykatorem pozycji zamk./otwarte z poliwęglanu z przedłużaczem 20-25 cm Szt. 1 000 - Kranik trójdrożny z wyczuwalnym indykatorem pozycji zamk./otwarte z poliwęglanu z przedłużaczem 75-100 cm Szt. 100. 4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 6) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ Nr: 3 Nazwa: sprzęt do infuzji i transfuzji - przedłużacze. 1) Krótki opis: -Przedłużacz do pompy infuzyjnej dł. 150 cm obie końcówki na wkręt, biały, wolny od PCV - Przedłużacz do pompy infuzyjnej dł. 150 cm obie końcówki na wkręt, biały Szt. 2000 - Przedłużacz do pompy infuzyjnej dł. 200 cm obie końcówki na wkręt ,biały, - Przedłużacz do pompy infuzyjnej dł. 150 cm obie końcówki na wkręt ,czarny/bursztynowy, wolny od PCV - Przedłużacz do pompy infuzyjnej dł. 150 cm obie końcówki na wkręt ,czarny/bursztynowy,. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00. 3) Wielkość lub zakres: -Przedłużacz do pompy infuzyjnej dł. 150 cm obie końcówki na wkręt, biały, wolny od PCV Szt. 200 - Przedłużacz do pompy infuzyjnej dł. 150 cm obie końcówki na wkręt, biały Szt. 2000 - Przedłużacz do pompy infuzyjnej dł. 200 cm obie końcówki na wkręt ,biały, Szt. 2000 - Przedłużacz do pompy infuzyjnej dł. 150 cm obie końcówki na wkręt ,czarny/bursztynowy, wolny od PCV Szt. 100 - Przedłużacz do pompy infuzyjnej dł. 150 cm obie końcówki na wkręt ,czarny/bursztynowy, Szt. 1000. 4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 6) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ Nr: 4 Nazwa: sprzęt do podawania leków za pomocą pomp infuzyjnych. 1) Krótki opis: - Strzykawka do pompy 50 ml biała 3 elementowa, typu L-L z min. oringiem ok.2mm , z prostopadłym wycięciem na tłoku typu perfuzor, kompatybilna z pompą B.Braun - Strzykawka do pompy 50 ml czarna/bursztynowa 3 elementowa, typu L-L z min. oringiem ok.2mm, z prostopadłym wycięciem na tłoku typu perfusor, kompatybilna z pompą B.Braun - Strzykawka 30 ml , trzyczęściowa. - Przyrząd do aspiracji z butelek typu mini -spike z filtrem - Przyrząd do aspiracji z butelek typu mini -spike , sterylny - Zestaw do przetaczania typu infusomat kompatybilny z pompą B. Braun - Zestaw do podaży płynów regulujący stały przepływ kroplowy, regulacja 5-250 ml/h - Rozgałęziacz z zatrzaskiem przesuwnym typu Multiflo 5- drożne z drenem 150 cm +- 10 cm - Rozgałęziacz z zatrzaskiem przesuwnym typu Multiflo 3- drożne - Zestaw infuzyjny ze skrzydełkami (motylek) w pełnym zakresie rozmiarów - Kaniula dotętnicza z zatrzaskiem 20G x 45 mm typu FlowSwitch. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00. 3) Wielkość lub zakres: - Strzykawka do pompy 50 ml biała 3 elementowa, typu L-L z min. oringiem ok.2mm , z prostopadłym wycięciem na tłoku typu perfuzor, kompatybilna z pompą B.Braun Szt. 7 000 - Strzykawka do pompy 50 ml czarna/bursztynowa 3 elementowa, typu L-L z min. oringiem ok.2mm, z prostopadłym wycięciem na tłoku typu perfusor, kompatybilna z pompą B.Braun Szt. 1 000 - Strzykawka 30 ml , trzyczęściowa. Szt. 100 - Przyrząd do aspiracji z butelek typu mini -spike z filtrem Szt. 300 - Przyrząd do aspiracji z butelek typu mini -spike , sterylny Szt. 1 000 - Zestaw do przetaczania typu infusomat kompatybilny z pompą B. Braun Szt. 2 000 - Zestaw do podaży płynów regulujący stały przepływ kroplowy, regulacja 5-250 ml/h Szt. 200 - Rozgałęziacz z zatrzaskiem przesuwnym typu Multiflo 5- drożne z drenem 150 cm +- 10 cm Szt. 50 - Rozgałęziacz z zatrzaskiem przesuwnym typu Multiflo 3- drożne Szt.20 - Zestaw infuzyjny ze skrzydełkami (motylek) w pełnym zakresie rozmiarów Szt. 1 000 - Kaniula dotętnicza z zatrzaskiem 20G x 45 mm typu FlowSwitch Szt. 120 -. 4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 6) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ Nr: 5 Nazwa: zestawy zewnatrzoponowe oraz akcesoria do pomiarów i monitorowania hemodynamicznego. 1) Krótki opis: - Zestaw zewnątrzoponowy z cewnikiem zbrojonym z łącznikiem cewnika zatrzaskowym. - Zestaw zewnątrzoponowy 19G z cewnikiem z wbudowaną w końcówkę proksymalną spiralę zapewniającą pewną ochronę przed zamknięciem światła. - Cewnik zewnątrzoponowy 18 G z trzema otworami bocznymi. - Filtr p/ bakteryjny do znieczuleń , płaski. - Łącznik do cewnika zewnątrzoponowegąo. - Jednorazowe zestawy do krwawego pomiaru ciśnienia z systemem płuczącym i eliminacją zakłóceń rezonansowych. - Cewnik do termodilucji do tętnicy płucnej. -Skala pomiarowa wielorazowa ze strzałką wyznaczającą punkt zerowy do zestawu do OCŻ . 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00. 3) Wielkość lub zakres: - Zestaw zewnątrzoponowy z cewnikiem zbrojonym z łącznikiem cewnika zatrzaskowym. Szt. 10 - Zestaw zewnątrzoponowy 19G z cewnikiem z wbudowaną w końcówkę proksymalną spiralę zapewniającą pewną ochronę przed zamknięciem światła. Szt. 10 - Cewnik zewnątrzoponowy 18 G z trzema otworami bocznymi. Szt. 10 - Filtr p/ bakteryjny do znieczuleń , płaski. Szt. 100 - Łącznik do cewnika zewnątrzoponowegąo. Szt. 30 - Jednorazowe zestawy do krwawego pomiaru ciśnienia z systemem płuczącym i eliminacją zakłóceń rezonansowych. Op. 80 - Cewnik do termodilucji do tętnicy płucnej. Szt. 5 -Skala pomiarowa wielorazowa ze strzałką wyznaczającą punkt zerowy do zestawu do OCŻ . Szt. 30. 4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 6) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ Nr: 6 Nazwa: Zestawy do pomiaru ciśnienia. 1) Krótki opis: -Zestaw do pomiaru ciśnienia tętniczego metodą krwawą (zestaw do czujników Medex) czerwone -Zestaw do pomiaru ciśnienia tętniczego metodą krwawą (zestaw do czujników Medex) niebieski -Zestaw do pomiaru ciśnienia tętniczego metodą krwawą (zestaw do czujników Medex) żółte. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00. 3) Wielkość lub zakres: -Zestaw do pomiaru ciśnienia tętniczego metodą krwawą (zestaw do czujników Medex) czerwone Op. 30 -Zestaw do pomiaru ciśnienia tętniczego metodą krwawą (zestaw do czujników Medex) niebieski Op. 10 -Zestaw do pomiaru ciśnienia tętniczego metodą krwawą (zestaw do czujników Medex) żółte Op. 30. 4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 6) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ Nr: 7 Nazwa: Urologia cz. I. 1) Krótki opis: - Cewnik Foleya silikonowany Ch 10, 12, 14 z poj. balonu 5 - 10 ml. - Cewnik Foleya silikonowy Ch 16 -18 z poj. balonu 5 - 10 ml. z dołączoną strzykawką z gliceryną - Cewnik Foleya silikonowany z koń. Tiemann Ch 16, 18, 20, 22 z poj. balonu 5 - 15 ml. - Cewnik pooperacyjny Couvelaira , dwudrożny , pokryty hydrożelem lub silikonem poj. balonu 30- 50ml, Ch 20 , 22, 24. - Cewnik moczowodowy , cylindryczny , typu Nelaton , prosty F3-6 skalowany co 1 cm . - Cewnik moczowodowy typu Couvelaira Ch 5-7 skalowane min. co 5 cm . - Cewnik moczowodowy z oliwką prosty Ch 3-5 skal. co 1cm . - Cewnik typ Dufour dwudrożny , pokryty hydrożelem lub silikonem , pojemność balonu 50-80 ml , Ch 20 , 22, 24 . - Cewnik typ Dufour trójdrożny , pokryty hydrożelem lub silikonem , pojemność balonu 50-80 ml , Ch 22 , 24 . - Cewnik zewnętrzny samoprzylepny dla mężczyzn rozmiar średni , duży i bardzo duży Worek do dobowej zbiórki moczu dł. drenu min. 80 cm poj. 2 l podziałka co 100 ml sterylny z zaworem poprzecznym , pakowany pojedynczo . Worek do godzinowej zbiórki moczu poj. komory 500ml, worka 2000 ml, dren 2 -kanałowy, z zastawką w łączniku z cewnikiem Foleya , z portem do pobierania próbek bezigłowym. -Wieszak na worki na mocz -Korek do cewników typu Foley Ch 7-30 , sterylny, schodkowy . 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00. 3) Wielkość lub zakres: - Cewnik Foleya silikonowany Ch 10, 12, 14 z poj. balonu 5 - 10 ml. Szt. 50 - Cewnik Foleya silikonowy Ch 16 -18 z poj. balonu 5 - 10 ml. z dołączoną strzykawką z gliceryną Szt. 40 - Cewnik Foleya silikonowany z koń. Tiemann Ch 16, 18, 20, 22 z poj. balonu 5 - 15 ml. Szt. 200 - Cewnik pooperacyjny Couvelaira , dwudrożny , pokryty hydrożelem lub silikonem poj. balonu 30- 50ml, Ch 20 , 22, 24. Szt. 60 - Cewnik moczowodowy , cylindryczny , typu Nelaton , prosty F3-6 skalowany co 1 cm . Szt. 80 - Cewnik moczowodowy typu Couvelaira Ch 5-7 skalowane min. co 5 cm . Szt. 20 - Cewnik moczowodowy z oliwką prosty Ch 3-5 skal. co 1cm . Szt. 10 - Cewnik typ Dufour dwudrożny , pokryty hydrożelem lub silikonem , pojemność balonu 50-80 ml , Ch 20 , 22, 24 . Szt. 200 - Cewnik typ Dufour trójdrożny , pokryty hydrożelem lub silikonem , pojemność balonu 50-80 ml , Ch 22 , 24 . Szt. 10 - Cewnik zewnętrzny samoprzylepny dla mężczyzn rozmiar średni , duży i bardzo duży Szt. 60 Worek do dobowej zbiórki moczu dł. drenu min. 80 cm poj. 2 l podziałka co 100 ml sterylny z zaworem poprzecznym , pakowany pojedynczo . Szt. 1 500 Worek do godzinowej zbiórki moczu poj. komory 500ml, worka 2000 ml, dren 2 -kanałowy, z zastawką w łączniku z cewnikiem Foleya , z portem do pobierania próbek bezigłowym. Szt. 250 -Wieszak na worki na mocz Szt. 600 -Korek do cewników typu Foley Ch 7-30 , sterylny, schodkowy . Szt. 200. 4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 6) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ Nr: 8 Nazwa: Urologia cz. II. 1) Krótki opis: Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza typ z igłą półotwartą Ch 12 Koszyczek do usuwania złogów wykonany ze stopu tytanu / materiał nieodkształcający się/ , ze zmienną geometrią drutów Ch 3 , rozmiar koszyczka 13 mm , dł. 115 cm Koszulka robocza do ureterorenoskopu URS zbrojona , hydrofilna , dilatator 10 F koszulka 13-16 F dł. 35 cm . Koszulka robocza do ureterorenoskopu URS zbrojona , hydrofilna , dilatator 12 F koszulka 18 F dł. 35 cm . Prowadnica do URS ze stopu tytanu pokryta poliuretanem i w-wą hydrofilną . Zakończenie proste , giętkie 0,032 dł. 150 cm Prowadnica do URS stalowa, pokryta PTFE . Zakończenie proste , giętkie 0,032 dł. 150 cm Prowadnica do nefrotomii . Zakończenie typu J , stalowa , pokryta PTFE , 0,032 dł. 80 cm. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00. 3) Wielkość lub zakres: Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza typ z igłą półotwartą Ch 12 Szt. 15 Koszyczek do usuwania złogów wykonany ze stopu tytanu / materiał nieodkształcający się/ , ze zmienną geometrią drutów Ch 3 , rozmiar koszyczka 13 mm , dł. 115 cm Szt. 2 Koszulka robocza do ureterorenoskopu URS zbrojona , hydrofilna , dilatator 10 F koszulka 13-16 F dł. 35 cm . Szt. 2 Koszulka robocza do ureterorenoskopu URS zbrojona , hydrofilna , dilatator 12 F koszulka 18 F dł. 35 cm . Szt. 2 Prowadnica do URS ze stopu tytanu pokryta poliuretanem i w-wą hydrofilną . Zakończenie proste , giętkie 0,032 dł. 150 cm Szt. 5 Prowadnica do URS stalowa, pokryta PTFE . Zakończenie proste , giętkie 0,032 dł. 150 cm Szt. 20 Prowadnica do nefrotomii . Zakończenie typu J , stalowa , pokryta PTFE , 0,032 dł. 80 cm Szt. 5. 4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 6) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ Nr: 9 Nazwa: Urologia cz. III. 1) Krótki opis: Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza cewnik lateksowy z balonem typu Foley Ch 12 , Ch 16 , lateks pokryty hydrożelem lub silikonem. Koszyczek do usuwania złogów wykonany ze stopu tytanu / materiał nieodkształcający się/, port boczny do podania kontrastu , prosty , równoległe dł. 90 cm , obrót główki koszyka poprzez obrót rączki Koszyczek do usuwania złogów wykonany ze stopu tytanu / materiał nieodkształcający się/, port boczny do podania kontrastu , skręcony , 5 drutów krzyżujących się dł. 90 cm , obrót główki koszyka poprzez obrót rączki Zestaw do nefrotomii z rozszerzadłami i rozrywalną roboczą koszulką i cewnikiem typu \J\ Ch 11 Ch 14 Zestaw do nefrotomii , cewnik typ Pigtail - zestaw Ch 12, Ch 14. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00. 3) Wielkość lub zakres: Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza cewnik lateksowy z balonem typu Foley Ch 12 , Ch 16 , lateks pokryty hydrożelem lub silikonem. Szt. 10 Koszyczek do usuwania złogów wykonany ze stopu tytanu / materiał nieodkształcający się/, port boczny do podania kontrastu , prosty , 4 druty równoległe dł. 90 cm , obrót główki koszyka poprzez obrót rączki Szt. 2 Koszyczek do usuwania złogów wykonany ze stopu tytanu / materiał nieodkształcający się/, port boczny do podania kontrastu , skręcony , 5 drutów krzyżujących się dł. 90 cm , obrót główki koszyka poprzez obrót rączki Szt. 2 Zestaw do nefrotomii z rozszerzadłami i rozrywalną roboczą koszulką i cewnikiem typu \J\ Ch 11 Ch 14 Szt. 25 Zestaw do nefrotomii , cewnik typ Pigtail - zestaw Ch 12, Ch 14. Szt. 5. 4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 6) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ Nr: 10 Nazwa: Urologia cz. IV. 1) Krótki opis: Cewnik moczowodowy podwójnie zagięty typ Pigtail zestaw , jeden koniec zamknięty Ch 4,7-4,8 , Ch 6 , Ch 7 , dł. 26 cm, 28 cm, 30 cm . Szt. Cewnik moczowodowy typ Pigtail , śródoperacyjny (oba końce zamknięte) zestaw Ch 6-7 dł. 26 cm, 28 cm, 30 cm. Szt. Cewnik moczowodowy typ Pigtail wprowadzany po drucie (oba końce otwarte) zestaw Ch 6 dł. 26 cm, 28 cm, 30 cm. Szt. Cewnik moczowodowy typ Pigtail wprowadzany po drucie , zestaw , cewnik do utrzymywania w moczowodzie do 365 dni / potwierdzone oświadczeniem producenta/ , długość dostosowująca się do moczowodu w zakresie 22-32 cm Ch 4,7 , Ch 6 Szt. W związku z wielokrotnym wykorzystaniem niektórych części zestawów do szynowania moczowodu typu Pigtail należy zaproponować wszystkie grupy asortymentowe od jednego producenta. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00. 3) Wielkość lub zakres: - Cewnik moczowodowy podwójnie zagięty typ Pigtail zestaw , jeden koniec zamknięty Ch 4,7-4,8 , Ch 6 , Ch 7 , dł. 26 cm, 28 cm, 30 cm . Szt. 60 - Cewnik moczowodowy typ Pigtail , śródoperacyjny (oba końce zamknięte) zestaw Ch 6-7 dł. 26 cm, 28 cm, 30 cm. Szt. 10 - Cewnik moczowodowy typ Pigtail wprowadzany po drucie (oba końce otwarte) zestaw Ch 6 dł. 26 cm, 28 cm, 30 cm. Szt. 10 - Cewnik moczowodowy typ Pigtail wprowadzany po drucie , zestaw , cewnik do utrzymywania w moczowodzie do 365 dni / potwierdzone oświadczeniem producenta/ , długość dostosowująca się do moczowodu w zakresie 22-32 cm Ch 4,7 , Ch 6 Szt. 6. 4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 6) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ Nr: 11 Nazwa: Urologia cz. V. 1) Krótki opis: Serweta operacyjna do zabiegu przezcewkowego usunięcia przerostu gruczołu krokowego typu \cistis\ 60 x 100 cm. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00. 3) Wielkość lub zakres: Szt. 420. 4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 6) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ Nr: 12 Nazwa: Chirurgia cz. I. 1) Krótki opis: - Dren brzuszny dł. 40 cm 28F , 30F, 32F, 36F bez otworów bocznych miękki . - Dren do drenażu torakochirurgicznego z trokarem 22 F,24-25F 28 F , 32 F . - Kateter do odsysania ran typ Redon min. dł. 50 cm z PCV elastyczny Ch 10, 14 , 16 , 18 sterylny z linią Rtg. - Butelka do długotrwałego drenażu ran typu Redon -sterylna o poj. 200 - 250 ml - Endoproteza podwójny pigtail Ch 10 dł.5 cm, sterylny. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00. 3) Wielkość lub zakres: - Dren brzuszny dł. 40 cm 28F , 30F, 32F, 36F bez otworów bocznych miękki . Szt. 800 - Dren do drenażu torakochirurgicznego z trokarem 22 F,24-25F 28 F , 32 F . Szt. 150 - Kateter do odsysania ran typ Redon min. dł. 50 cm z PCV elastyczny Ch 10, 14 , 16 , 18 sterylny z linią Rtg. Szt. 1500 - Butelka do długotrwałego drenażu ran typu Redon -sterylna o poj. 200 - 250 ml Szt. 2000 - Endoproteza podwójny pigtail Ch 10 dł.5 cm, sterylny. Szt. 10. 4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 6) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ Nr: 12 Nazwa: Chirurgia cz. II. 1) Krótki opis: -Zestaw do drenażu klatki piersiowej trzykomorowy. -Zestaw do drenażu klatki piersiowej dwubutlowy z regulowanymi drenami , butla kolekcyjna poj. 3 l. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00. 3) Wielkość lub zakres: -Zestaw do drenażu klatki piersiowej trzykomorowy. Szt. 50 -Zestaw do drenażu klatki piersiowej dwubutlowy z regulowanymi drenami , butla kolekcyjna poj. 3 l Szt. 10. 4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 6) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ Nr: 14 Nazwa: Chirurgia cz. III. 1) Krótki opis: -Zestaw do nakłucia jamy brzusznej. -Dren z PCV 3,1 x 1,8 x 580 mm . -Dren łącznikowy do drenów Ulmera lub Redona dwuramienny do butelek wysokociśnieniowych. -Łącznik z tworzywa sztucznego do drenów w kształcie litery Y, śr. zew.11,5 mm -Łącznik z tworzywa sztucznego do drenów w kształcie litery T, śr. zew.11 mm -Dren z tworzywa sztucznego balonowy śr. wew. 7 mm , śr. zew. 10 mm -Dren z tworzywa sztucznego balonowy śr. wew. 8 mm , śr. zew. 11 mm -zant Brener zwężany z odgałęzieniem w połowie długości, F14-8, dł. 13 cm , jednorazowy sterylnie pakowany. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00. 3) Wielkość lub zakres: -Zestaw do nakłucia jamy brzusznej. Szt. 10 -Dren z PCV 3,1 x 1,8 x 580 mm . Szt. 800 -Dren łącznikowy do drenów Ulmera lub Redona dwuramienny do butelek wysokociśnieniowych. Szt. 100 -Łącznik z tworzywa sztucznego do drenów w kształcie litery Y, śr. zew.11,5 mm Szt. 50 -Łącznik z tworzywa sztucznego do drenów w kształcie litery T, śr. zew.11 mm szt. 20 -Dren z tworzywa sztucznego balonowy śr. wew. 7 mm , śr. zew. 10 mm m.b. 90 -Dren z tworzywa sztucznego balonowy śr. wew. 8 mm , śr. zew. 11 mm m.b. 60 -zant Brener zwężany z odgałęzieniem w połowie długości, F14-8, dł. 13 cm , jednorazowy sterylnie pakowany. Szt. 20. 4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 6) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ Nr: 15 Nazwa: Chirurgia cz. IV. 1) Krótki opis: -Końcówka do odsysania pola operacyjnego typ OP -Flex Yankauer / rączka gruba Ch 22/ do drenu Ch 24-25 do zabiegów w chirurgii naczyniowej bez kontroli ssania, sterylna, pakowana podwójnie -Końcówka do odsysania pola operacyjnego typ OP-Flex Yankauer / rączka mała Ch 12/ do drenu Ch 24-25 do zabiegów w chirurgii naczyniowej bez kontroli ssania, sterylna , pakowana podwójnie -Końcówka do odsysania pola operacyjnego typ OP- Flex Yankauer / rączka gruba Ch 22/ do drenu Ch 24-25 z kontrolą siły ssania , , sterylna , pakowana podwójnie -Dren łączący do odsysania pola operacyjnego typ OP-Flex Ch 24-26 /350 cm (niezałamujący się prążkowany), końcówka stopniowana pierścieniowa, sterylny, pakowany podwójnie -Zestaw do odsysania pola operacyjnego typu OP-Flex Yankauer (gruba rączka Ch 22 ) z drenem Ch 24 dł. 210 cm , odporny na zginanie i zamknięcie światła drenu , sterylny , pakowany podwójnie . -Sonda Miller-Abbott Ch 16 , 18. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00. 3) Wielkość lub zakres: -Końcówka do odsysania pola operacyjnego typ OP -Flex Yankauer / rączka gruba Ch 22/ do drenu Ch 24-25 do zabiegów w chirurgii naczyniowej bez kontroli ssania, sterylna, pakowana podwójnie Szt. 2000 -Końcówka do odsysania pola operacyjnego typ OP-Flex Yankauer / rączka mała Ch 12/ do drenu Ch 24-25 do zabiegów w chirurgii naczyniowej bez kontroli ssania, sterylna , pakowana podwójnie Szt. 500 -Końcówka do odsysania pola operacyjnego typ OP- Flex Yankauer / rączka gruba Ch 22/ do drenu Ch 24-25 z kontrolą siły ssania , , sterylna , pakowana podwójnie Szt. 400 -Dren łączący do odsysania pola operacyjnego typ OP-Flex Ch 24-26 /350 cm (niezałamujący się prążkowany), końcówka stopniowana pierścieniowa, sterylny, pakowany podwójnie Szt. 4000 -Zestaw do odsysania pola operacyjnego typu OP-Flex Yankauer (gruba rączka Ch 22 ) z drenem Ch 24 dł. 210 cm , odporny na zginanie i zamknięcie światła drenu , sterylny , pakowany podwójnie . Szt. 1500 -Sonda Miller-Abbott Ch 16 , 18 Szt. 10. 4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 6) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ Nr: 16 Nazwa: Chirurgia cz. V. 1) Krótki opis: Kateter do odsysania ran typ Ulmer min. dł. 70 cm sterylny z linią Rtg , Ch 16 , 18 ,pakowany podwójnie Zestaw do drenażu niskociśnieniowego, stałego typu Uno-Vac poj. 250-300 ml (komora), 500-600 ml (wymienny worek) 2 zastawki antyzwrotne (na wlocie i wylocie komory niskociśnieniowej) , zawór hydrofobowy w worku , skrętny łącznik do drenów Ch 10-18 , z dodatkowym drenem Ulmera CH 21 Zestaw do drenażu niskociśnieniowego typu MiniVac poj. mieszka 30- 50ml. z drenem Redona lub Umera Ch 8 lub Ch 10 wyposażony w trokar. Zestaw do drenażu wysokociśnieniowego typu Vacum poj. komory 400ml Zestaw do punkcji opłucnej z jedną igłą CH 14/ 80 mm, dren z końcówką LL, kranik, strzykawka, worek 2 L z zastawką antyzwrotną Zestaw do punkcji opłucnej j.w. z 3 igłami / Ch 14/16/19/80 mm / Sonda Sengstakena Ch 16-22. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00. 3) Wielkość lub zakres: Kateter do odsysania ran typ Ulmer min. dł. 70 cm sterylny z linią Rtg , Ch 16 , 18 ,pakowany podwójnie Szt. 1000 Zestaw do drenażu niskociśnieniowego, stałego typu Uno-Vac poj. 250-300 ml (komora), 500-600 ml (wymienny worek) 2 zastawki antyzwrotne (na wlocie i wylocie komory niskociśnieniowej) , zawór hydrofobowy w worku , skrętny łącznik do drenów Ch 10-18 , z dodatkowym drenem Ulmera CH 21 Szt. 60 Wymienny worek do zestawu j. w. Szt. 5 Zestaw do drenażu niskociśnieniowego typu MiniVac poj. mieszka 30- 50ml. z drenem Redona lub Umera Ch 8 lub Ch 10 wyposażony w trokar. Szt. 200 Zestaw do drenażu wysokociśnieniowego typu Vacum poj. komory 400ml Szt. 1500 Zestaw do punkcji opłucnej z jedną igłą CH 14/ 80 mm, dren z końcówką LL, kranik, strzykawka, worek 2 L z zastawką antyzwrotną Szt. 40 Zestaw do punkcji opłucnej j.w. z 3 igłami / Ch 14/16/19/80 mm / Szt. 100 Sonda Sengstakena Ch 16-22 Szt. 2. 4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 6) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ Nr: 17 Nazwa: Chirurgia cz. VI. 1) Krótki opis: Dren do linii podgrzewania płynów infuzyjnych do podgrzewaczy typu HOTLINE. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00. 3) Wielkość lub zakres: Szt. 120. 4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 6) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ Nr: 18 Nazwa: Zestaw do odsysania w układzie zamkniętym cz. I. 1) Krótki opis: -Wkład workowy do odsysania w układzie zamkniętym kompatybilny ze słojem firmy Beryl/ potwierdzone przez oświadczenie Producenta/ -Proszek żelujący do wkładów workowych j.w. a 2 kg. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00. 3) Wielkość lub zakres: -Wkład workowy do odsysania w układzie zamkniętym kompatybilny ze słojem firmy Beryl/ potwierdzone przez oświadczenie Producenta/ Szt. 120 -Proszek żelujący do wkładów workowych j.w. a 2 kg Op. 2. 4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 6) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ Nr: 19 Nazwa: Zestaw do odsysania w układzie zamkniętym cz. II. 1) Krótki opis: -Pojemnik wielokrotnego użytku wraz z oprzyrządowaniem do zamocowania do stołu operacyjnego o pojemności 2 000 ml -Wkłady wymienne do zestawu j. w. poj. 2 000 ml -Proszek żelujący do zestawu j. w. w opakowaniach do 1 kg. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00. 3) Wielkość lub zakres: -Pojemnik wielokrotnego użytku wraz z oprzyrządowaniem do zamocowania do stołu operacyjnego o pojemności 2 000 ml Kpl. 4 -Wkłady wymienne do zestawu j. w. poj. 2 000 ml Szt. 500 -Proszek żelujący do zestawu j. w. w opakowaniach do 1 kg kg 6. 4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 6) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ Nr: 20 Nazwa: Transfuzja cz. I. 1) Krótki opis: Zestaw do retransfuzji z drenem łączącym z 4 łącznikami schodkowymi Ch 8/18 , filtr 40 µm , pojemnik Redona z zastawką antyzwrotną o poj. 250 ml , odsysanie 120 mbar, worek do autotransfuzji poj. 1000 ml z podziałką , filtr do krwi z kroplomierzem. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00. 3) Wielkość lub zakres: Szt. 4. 4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 6) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ Nr: 21 Nazwa: Transfuzja cz. II. 1) Krótki opis: -Zestaw do retransfuzji pooperacyjny , dwa poziomy filtrowania krwi , filtr w worku 200 µm, w linii kroplówkowej trójstopniowy , filtr na wylocie 10 µm , zbiornik na krew ok. 750 ml , mieszek 125 ml oraz dwa dreny CH 10-18 z trokarem i mieszek do drenażu z kranikiem spustowym -Worek zapasowy na krew z filtrem do zestawu j.w. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00. 3) Wielkość lub zakres: -Zestaw do retransfuzji pooperacyjny , dwa poziomy filtrowania krwi , filtr w worku 200 µm, w linii kroplówkowej trójstopniowy , filtr na wylocie 10 µm , zbiornik na krew ok. 750 ml , mieszek 125 ml oraz dwa dreny CH 10-18 z trokarem i mieszek do drenażu z kranikiem spustowym Szt. 50 -Worek zapasowy na krew z filtrem do zestawu j.w. Szt. 5. 4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 6) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ Nr: 22 Nazwa: Cewniki do odsysania z dróg oddechowych. 1) Krótki opis: -Cewnik do odsysania w układzie zamkniętym 14 F , jednoświatłowy. -Cewnik do odsysania lewego oskrzela miękki, zagięty z otworem końcowym i dwoma otworami bocznymi 12 i 14 G -Zestaw do pobierania wydzieliny z drzewa oskrzelowego w czasie odsysania- sterylny, zakończenia różnoimienne, opakowanie typu papier/folia, pojemnik kubełkowy, pojemność min. 30 ml. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00. 3) Wielkość lub zakres: -Cewnik do odsysania w układzie zamkniętym 14 F , jednoświatłowy. Szt. 40 -Cewnik do odsysania lewego oskrzela miękki, zagięty z otworem końcowym i dwoma otworami bocznymi 12 i 14 G Szt. 500 -Zestaw do pobierania wydzieliny z drzewa oskrzelowego w czasie odsysania- sterylny, zakończenia różnoimienne, opakowanie typu papier/folia, pojemnik kubełkowy, pojemność min. 30 ml Szt. 400. 4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 6) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ Nr: 23 Nazwa: Maski tlenowe i akcesoria do wentylacji i oddychania. 1) Krótki opis: -Maska tlenowa o średniej koncentracji tlenu z drenem 210 cm +- 30 cmdla dorosłych , bez lateksu. -Maska tlenowa z regulowaną podażą tlenu typ Venturiego / dren 210 cm +- 30 cm i komplet dysz redukujących / dla dorosłych , bez lateksu. -Maska aerozolowa dla dorosłych z drenem 210 cm +- 30 cm i nebulizatorem -Nebulizator dla dorosłych + ustnik kątowy -Maska twarzowa j. u. dmuchana nr 6 , 5, 4, 3, 2. -Trzymacz masek twarzowych gumowy typu szelki silikonowy -Okulary tlenowe dla dorosłych z miękkimi zakrzywionymi końcówkami j.u. -Dren tlenowy dł. 2,1m j.u. -Linia do gazometrii dług. 300 cm końcówki męska - męska -Obwód oddechowy dla dorosłych składający się z 3 rur z tworzywa , elastycznych z łącznikami , filtrem i workiem oddechowym -System podtrzymujący rury karbowane , dokręcany do boków stołu operacyjnego z trzymaczem rur gwiazdkowy. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00. 3) Wielkość lub zakres: -Maska tlenowa o średniej koncentracji tlenu z drenem 210 cm +- 30 cmdla dorosłych , bez lateksu. Szt. 400 -Maska tlenowa z regulowaną podażą tlenu typ Venturiego / dren 210 cm +- 30 cm i komplet dysz redukujących / dla dorosłych , bez lateksu. Szt. 500 -Maska aerozolowa dla dorosłych z drenem 210 cm +- 30 cm i nebulizatorem Szt. 50 -Nebulizator dla dorosłych + ustnik kątowy Szt. 50 -Maska twarzowa j. u. dmuchana nr 6 , 5, 4, 3, 2. Szt. 200 -Trzymacz masek twarzowych gumowy typu szelki silikonowy Szt. 5 -Okulary tlenowe dla dorosłych z miękkimi zakrzywionymi końcówkami j.u. Szt. 4000 -Dren tlenowy dł. 2,1m j.u. Szt. 40 -Linia do gazometrii dług. 300 cm końcówki męska - męska Szt. 100 -Obwód oddechowy dla dorosłych składający się z 3 rur z tworzywa , elastycznych z łącznikami , filtrem i workiem oddechowym Szt. 200 -System podtrzymujący rury karbowane , dokręcany do boków stołu operacyjnego z trzymaczem rur gwiazdkowy. Szt. 5. 4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 6) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ Nr: 24 Nazwa: Intubacja i tracheotomia. 1) Krótki opis: -Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym śr 5,0 , 6,0 , 7,0 , 7,5 , 8,0 , 8,5 , 9,0 ze znacznikiem dookoła rurki, -Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym ustno- nosowa z zaoblonymi krawędziami i otworem Murphy ego, ze znacznikiem dookoła rurki , śr. 3,5 , 4,0 , 5,0 , 6,0 , 6,5, 7,0 , 7,5 , 8,0 , 8,5 , 9,0 , 9,5 , 10,0 -Rurka intubacyjna przeźroczysta polarna (do góry) ustna z mankietem niskociśnieniowym i otworem Murphy ego śr. 7,0 , 7,5 , 8,0 -Rurka intubacyjna do mikrochirurgii krtani z mankietem nr 5,0 , 6,0 -Rurka intubacyjna dooskrzelowa , dwuświatłowa , lewa Ch 35 , 37 , 39 / 350 mm zestaw z prowadnicą , łącznikiem Y , dwoma cewnikami i dwoma łącznikami podwójnie obrotowymi. -Rurka intubacyjna dooskrzelowa , dwuświatłowa , lewa Ch 39 / 200 mm zestaw z prowadnicą , łącznikiem Y , dwoma cewnikami i dwoma łącznikami podwójnie obrotowymi. -Zestaw łączy do rurek dooskrzelowych. -Rurka ustno - gardłowa ( sterylna) rozmiar 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 0 , 00. -Rurka tracheostomijna niezbrojona z uszczelniaczem nr 7,0 , 7,5 , 8,0 , 9,0 -Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych typu Thermovent T wykonany z elastycznego tworzywa gwarantującego szczelność , zaopatrzony w port do podawania tlenu -Filtr oddechowy antybakteryjno-antywirusowy do układów oddechowych dla potrzeb anestezji , sterylny. -Filtr oddechowy antybakteryjno-antywirusowy, z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla potrzeb intensywnej terapii , sterylny. -Doprowadzenie tlenu do Thermoventu kompatybilny z wymiennikiem ciepła i wilgoci j. w. (dren tlenowy). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00. 3) Wielkość lub zakres: -Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym śr 5,0 , 6,0 , 7,0 , 7,5 , 8,0 , 8,5 , 9,0 ze znacznikiem dookoła rurki, Szt. 900 -Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym ustno- nosowa z zaoblonymi krawędziami i otworem Murphy ego, ze znacznikiem dookoła rurki , śr. 3,5 , 4,0 , 5,0 , 6,0 , 6,5, 7,0 , 7,5 , 8,0 , 8,5 , 9,0 , 9,5 , 10,0 Szt. 2000 -Rurka intubacyjna przeźroczysta polarna (do góry) ustna z mankietem niskociśnieniowym i otworem Murphy ego śr. 7,0 , 7,5 , 8,0 Szt. 10 -Rurka intubacyjna do mikrochirurgii krtani z mankietem nr 5,0 , 6,0 Szt. 120 -Rurka intubacyjna dooskrzelowa , dwuświatłowa , lewa Ch 35 , 37 , 39 / 350 mm zestaw z prowadnicą , łącznikiem Y , dwoma cewnikami i dwoma łącznikami podwójnie obrotowymi. Szt. 20 -Rurka intubacyjna dooskrzelowa , dwuświatłowa , lewa Ch 39 / 200 mm zestaw z prowadnicą , łącznikiem Y , dwoma cewnikami i dwoma łącznikami podwójnie obrotowymi. Szt. 5 -Zestaw łączy do rurek dooskrzelowych. Kpl. 1 -Rurka ustno - gardłowa ( sterylna) rozmiar 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 0 , 00. Szt. 1000 -Rurka tracheostomijna niezbrojona z uszczelniaczem nr 7,0 , 7,5 , 8,0 , 9,0 Szt. 350 -Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych typu Thermovent T wykonany z elastycznego tworzywa gwarantującego szczelność , zaopatrzony w port do podawania tlenu Szt. 1200 -Filtr oddechowy antybakteryjno-antywirusowy do układów oddechowych dla potrzeb anestezji , sterylny. Szt. 1800 -Filtr oddechowy antybakteryjno-antywirusowy, z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla potrzeb intensywnej terapii , sterylny. Szt. 1500 -Doprowadzenie tlenu do Thermoventu kompatybilny z wymiennikiem ciepła i wilgoci j. w. (dren tlenowy) Szt. 40. 4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 6) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ Nr: 25 Nazwa: Trening oddechowy. 1) Krótki opis: -Zestaw do treningu oddechowego 3 -kulkowy -Zestaw do treningu oddechowego tłoczkowy -Ustnik j. u. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00. 3) Wielkość lub zakres: -Zestaw do treningu oddechowego 3 -kulkowy Szt. 360 -Zestaw do treningu oddechowego tłoczkowy Szt. 5 -Ustnik j. u. Szt. 4000. 4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 6) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ Nr: 26 Nazwa: Tracheotomia cz. I. 1) Krótki opis: -Rurka krtaniowa dla dorosłych mała , średnia , duża -Zestaw do szybkiej przezskórnej konikotomii dla dorosłych typu Quichtrach -Maska krtaniowa wielokrotnego użytku nr 3,4,5. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00. 3) Wielkość lub zakres: -Rurka krtaniowa dla dorosłych mała , średnia , duża Szt. 10 -Zestaw do szybkiej przezskórnej konikotomii dla dorosłych typu Quichtrach Op. 2 -Maska krtaniowa wielokrotnego użytku nr 3,4,5 Szt. 10. 4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 6) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ Nr: 27 Nazwa: Tracheotomia cz. II. 1) Krótki opis: Rurka intubacyjna z mankietem cienkościennym / do 20 mikronów/ ustno-nosowa z odsysaniem znad mankietu dla potrzeb Intensywnej Terapii nr 7 i 8. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00. 3) Wielkość lub zakres: Szt. 150. 4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 6) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ Nr: 28 Nazwa: Tracheotomia cz. III. 1) Krótki opis: -Rurka tracheotomijna z polietylenu \A\ , standard z otworem Nr 5 śred. 9 mm dł. 60 mm -j. w. nr 6 śred. 10 mm dł. 65 mm -j. w. nr 7 śred. 11 mm dł. 70 mm -j. w. nr 8 śred. 12 mm dł. 75 mm -j. w. nr 9 śred. 13 mm dł. 80 mm -j. w. nr 10 śred. 14 mm dł. 90 mm -Rurka tracheotomijna z polietylenu \A\ , przedłużone L z otworem nr 5 śred. 9 mm dł. 80 mm -j. w. nr 6 śred. 10 mm dł. 85 mm -j. w. nr 7 śred. 11 mm dł. 90 mm -j. w. nr 8 śred. 12 mm dł. 95 mm -j. w. nr 9 śred. 13 mm dł. 100 mm -Rurka tracheotomijna z polietylenu \B\ , przedłużone L bez otworu nr 6 śred. 10 mm dł. 85 mm -j. w.nr 7 śred. 11 mm dł. 90 mm -j. w.nr 8 śred. 12 mm dł. 95 mm -j. w.nr 9 śred. 13 mm dł. 100 mm -Rurka tracheotomijna z polietylenu \B\ , przedłużone LL bez otworu nr 5 śred. 8,5 mm dł. 105 mm -j. w. nr 6 śred. 9 mm dł. 130 mm -j. w. nr 7 śred. 10 mm dł. 130 mm -Rurka tracheotomijna z polietylenu \A\ , przedłużone LL z otworem nr 5 śred. 8,5 mm dł. 105 mm -j. w. nr 6 śred. 9 mm dł. 130 mm -j. w. nr 7 śred. 10 mm dł. 130 mm -Rurka tracheotomijna nr 6,0 metalowa, przedłużona bez otworu, długość 105 mm -Rurka tracheotomijna nr 6,0 metalowa, przedłużona bez otworu, długość 110 mm -Łącznik karbowany martwa przestrzeń podwójnie obrotowy -Łącznik obrotowy kątowy - j. u. -Łącznik kątowy wielorazowy do bronchofiberoskopii wykonany z elastycznego -tworzywa gwarantującego szczelność układu -Szczotka do czyszczenia rurek do tchawicy uniwersalna. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00. 3) Wielkość lub zakres: -Rurka tracheotomijna z polietylenu A , standard z otworem Nr 5 śred. 9 mm dł. 60 mm Szt. 5 -j. w. nr 6 śred. 10 mm dł. 65 mm Szt. 10 -j. w. nr 7 śred. 11 mm dł. 70 mm Szt. 15 -j. w. nr 8 śred. 12 mm dł. 75 mm Szt. 15 -j. w. nr 9 śred. 13 mm dł. 80 mm Szt. 15 -j. w. nr 10 śred. 14 mm dł. 90 mm Szt. 10 -Rurka tracheotomijna z polietylenu A , przedłużone L z otworem nr 5 śred. 9 mm dł. 80 mm Szt. 5 -j. w. nr 6 śred. 10 mm dł. 85 mm Szt. 10 -j. w. nr 7 śred. 11 mm dł. 90 mm Szt. 10 -j. w. nr 8 śred. 12 mm dł. 95 mm Szt. 10 -j. w. nr 9 śred. 13 mm dł. 100 mm Szt. 10 -Rurka tracheotomijna z polietylenu B , przedłużone L bez otworu nr 6 śred. 10 mm dł. 85 mm Szt. 10 -j. w. nr 7 śred. 11 mm dł. 90 mm Szt. 10 -j. w. nr 8 śred. 12 mm dł. 95 mm Szt. 10 -j. w. nr 9 śred. 13 mm dł. 100 mm Szt. 10 -Rurka tracheotomijna z polietylenu \B\ , przedłużone LL bez otworu nr 5 śred. 8,5 mm dł. 105 mm Szt. 3 -j. w. nr 6 śred. 9 mm dł. 130 mm Szt. 5 -j. w. nr 7 śred. 10 mm dł. 130 mm Szt. 5 -Rurka tracheotomijna z polietylenu A , przedłużone LL z otworem nr 5 śred. 8,5 mm dł. 105 mm Szt. 3 -j. w. nr 6 śred. 9 mm dł. 130 mm Szt. 5 -j. w. nr 7 śred. 10 mm dł. 130 mm Szt. 5 -Rurka tracheotomijna nr 6,0 metalowa, przedłużona bez otworu, długość 105 mm Szt. 2 -Rurka tracheotomijna nr 6,0 metalowa, przedłużona bez otworu, długość 110 mm Szt. 2 -Łącznik karbowany martwa przestrzeń podwójnie obrotowy Szt. 1000 -Łącznik obrotowy kątowy - j. u. Szt. 400 -Łącznik kątowy wielorazowy do bronchofiberoskopii wykonany z elastycznego -tworzywa gwarantującego szczelność układu Szt. 30 -Szczotka do czyszczenia rurek do tchawicy uniwersalna Szt. 30. 4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 6) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ Nr: 29 Nazwa: Ostrza chirurgiczne. 1) Krótki opis: -Ostrza chirurgiczne ze stali nierdzewnej /pak. po 100 szt./ nr 10 , 10A , 11 , 12 , 15, 20 , 21, 22 , 23, 24 . -Trzonek do ostrzy nr 3 i 4 -Skalpel j.u. z ostrzem nr 11 osadzonym na plastikowym trzonku , sterylny -Skalpel j.u. z ostrzem nr 22 osadzonym na plastikowym trzonku , sterylny -Skalpel j.u. z ostrzem nr 23 osadzonym na plastikowym trzonku , sterylny. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00. 3) Wielkość lub zakres: -Ostrza chirurgiczne ze stali nierdzewnej /pak. po 100 szt./ nr 10 , 10A , 11 , 12 , 15, 20 , 21, 22 , 23, 24 . Op. 350 -Trzonek do ostrzy nr 3 i 4 Szt. 30 -Skalpel j.u. z ostrzem nr 11 osadzonym na plastikowym trzonku , sterylny Szt. 70 -Skalpel j.u. z ostrzem nr 22 osadzonym na plastikowym trzonku , sterylny Szt. 30 -Skalpel j.u. z ostrzem nr 23 osadzonym na plastikowym trzonku , sterylny Szt. 30. 4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 6) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ Nr: 30 Nazwa: Dreny i katetery do embeloktomii. 1) Krótki opis: -Kateter do embolektomii typ Fogartiego nr 3, jednokanałowy, z PCV, mandryn, miękkie zakończenie, dł. 80 cm, znakowany co 10 cm, zakończenie LL. -Kateter do embolektomii typ Fogartiego nr 4, jednokanałowy, z PCV, mandryn, miękkie zakończenie, dł. 80 cm, znakowany co 10 cm zakończenie LL. -Kateter do embolektomii typ Fogartiego nr 5, jednokanałowy, z PCV, mandryn, miękkie zakończenie, dł. 80 cm, znakowany co 10 cm zakończenie LL. -Dren T. Kehr silikon. miękki sterylny Ch 12 , 14, 16 , 18 i 20 dł. 80 cm. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00. 3) Wielkość lub zakres: Kateter do embolektomii typ Fogartiego nr 3, jednokanałowy, z PCV, mandryn, miękkie zakończenie, dł. 80 cm, znakowany co 10 cm, zakończenie LL. Kateter do embolektomii typ Fogartiego nr 4, jednokanałowy, z PCV, mandryn, miękkie zakończenie, dł. 80 cm, znakowany co 10 cm zakończenie LL. Kateter do embolektomii typ Fogartiego nr 5, jednokanałowy, z PCV, mandryn, miękkie zakończenie, dł. 80 cm, znakowany co 10 cm zakończenie LL. Dren T. Kehr silikon. miękki sterylny Ch 12 , 14, 16 , 18 i 20 dł. 80 cm. 4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 6) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ Nr: 31 Nazwa: Znieczulenia przewodowe - sploty , nerwy i ciągłe. 1) Krótki opis: - Igła do znieczulenia splotów nerwów typu Stimuplex A 22G dł.50 - Igła do znieczulenia splotów nerwów typu Stimuplex A 21G dł.100 - Igła do znieczulenia splotów nerwów typu Stimuplex A 20G dł.150 - Igła do znieczulenia splotów nerwów typu Stimuplex A 22G dł.120 - Igła do znieczulenia splotów nerwów typu Stimuplex A 23G dł.40 - Igła do znieczulenia splotów nerwów typu Stimuplex A 25G dł.55 - Zestaw do ciągłego znieczulania splotów nerwowych typu Contiplex D z cewnikiem 400 mm - Zestaw do ciągłego znieczulania splotów nerwowych typu Contiplex Touhy Sets - Zestaw do ciągłego znieczulenia podpajęczynówkowego typu Spinocath 22G . Cewniczek podpajęczynówkowy na igle będącej prowadnicą cewnika . - Zestaw do znieczulenia łączonego pp/zop z igłą podpajęczynówkową w oddzielnym kanale igły zewnątrzoponowej - Zestaw zewnątrzoponowy 18G do ciągłych znieczuleń składający się z igły Touhy, cewnika zewnątrzoponowego z otworami bocznymi, strzykawki niskooporowej LOR, łącznika, filtra bakteryjnego płaskiego z dziurką i trzymacza cewnika typu pin-pad. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00. 3) Wielkość lub zakres: - Igła do znieczulenia splotów nerwów typu Stimuplex A 22G dł.50 Szt.500 - Igła do znieczulenia splotów nerwów typu Stimuplex A 21G dł.100 Szt.5 - Igła do znieczulenia splotów nerwów typu Stimuplex A 20G dł.150 Szt.25 - Igła do znieczulenia splotów nerwów typu Stimuplex A 22G dł.120 Szt.5 - Igła do znieczulenia splotów nerwów typu Stimuplex A 23G dł.40 Szt. 60 - Igła do znieczulenia splotów nerwów typu Stimuplex A 23G dł.70 Szt. 60 - Igła do znieczulenia splotów nerwów typu Stimuplex A 25G dł.55 Szt. 30 - Zestaw do ciągłego znieczulania splotów nerwowych typu Contiplex D z cewnikiem 400 mm Szt. 10 - Zestaw do ciągłego znieczulania splotów nerwowych typu Contiplex Touhy Sets Szt. 10 - Zestaw do ciągłego znieczulenia podpajęczynówkowego typu Spinocath 22G . Cewniczek podpajęczynówkowy na igle będącej prowadnicą cewnika .Szt. 3 - Zestaw do znieczulenia łączonego pp/zop z igłą podpajęczynówkową w oddzielnym kanale igły zewnątrzoponowej Szt.20 - Zestaw zewnątrzoponowy 18G do ciągłych znieczuleń składający się z igły Touhy, cewnika zewnątrzoponowego z otworami bocznymi, strzykawki niskooporowej LOR, łącznika, filtra bakteryjnego płaskiego z dziurką i trzymacza cewnika typu pin-pad Szt. 300. 4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 6) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ Nr: 32 Nazwa: Igły biopsyjne. 1) Krótki opis: -Igła do biopsji i aspiracji talerza biodrowego , sterylna 11G x 150 mm z ogranicznikiem -Igła do biopsji wątroby sterylna 16 G x 150 mm -Igła biopsyjna do automatu typu Pro Mag lub Biosy Gun kompatybilna z urządzeniem / potwierdzenie poprzez oświadczenie producenta/ 16 G x 160 mm -Igła do biopsji tkanek miękkich - półautomat 14 G x 100 mm -Igła do biopsji tkanek miękkich - półautomat 18 G x 100 mm. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00. 3) Wielkość lub zakres: -Igła do biopsji i aspiracji talerza biodrowego , sterylna 11G x 150 mm z ogranicznikiem Szt. 120 -Igła do biopsji wątroby sterylna 16 G x 150 mm Szt. 10 -Igła biopsyjna do automatu typu Pro Mag lub Biosy Gun kompatybilna z urządzeniem / potwierdzenie poprzez oświadczenie producenta/ 16 G x 160 mm Szt. 60 -Igła do punkcji mostka sterylna 16G x 50 mm z regulacją Szt. 100 -Igła do biopsji tkanek miękkich - półautomat 14 G x 100 mm Szt. 50 -Igła do biopsji tkanek miękkich - półautomat 18 G x 100 mm Szt. 20. 4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 6) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ Nr: 33 Nazwa: Igły inne. 1) Krótki opis: -Igła do neurolizy nr 18 -Igła chirurgiczna typ G nr 212/16 - do szycia twardówki -Igła chirurgiczna typ G nr 212/12 - do szycia okostnej -Igła chirurgiczna typ G nr 212/10 - do szycia podskóry -Igła chirurgiczna typ G nr 212/8 - do szycia mięśni -Igła chirurgiczna typ B do szycia skóry - mała , średnia i duża -Igła do podawania pozagałkowego j. u. 0,5 x 40 mm x 100 -Igła j.u. 1,8 x 40 mm x 100 -Igła j.u. 0,8 x 50-60 mm x 100 -Igła do podawania insuliny metodą wstrzykiwacza 0,25 x 8 mm lub 0,33 x 12 mm. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00. 3) Wielkość lub zakres: -Igła do neurolizy nr 18 Szt. 5 -Igła chirurgiczna typ G nr 212/16 - do szycia twardówki Szt. 180 -Igła chirurgiczna typ G nr 212/12 - do szycia okostnej Szt. 600 -Igła chirurgiczna typ G nr 212/10 - do szycia podskóry Szt. 360 -Igła chirurgiczna typ G nr 212/8 - do szycia mięśni Szt. 120 -Igła chirurgiczna typ B do szycia skóry - mała , średnia i duża Szt. 600 -Igła do podawania pozagałkowego j. u. 0,5 x 40 mm x 100 Op. 10 -Igła j.u. 1,8 x 40 mm x 100 Op. 10 -Igła j.u. 0,8 x 50-60 mm x 100 Op. 10 -Igła do podawania insuliny metodą wstrzykiwacza 0,25 x 8 mm lub 0,33 x 12 mm Szt. 600. 4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 6) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ Nr: 34 Nazwa: Klipsy cz. I. 1) Krótki opis: Klipsy tytanowe - sterylne LT 200 36 Ligaclip a 108 klipsów do klipsownicy Johnson-Johnson / kompatybilność potwierdzona przez oświadczenie Producenta/. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00. 3) Wielkość lub zakres: Op. 10. 4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 6) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ Nr: 35 Nazwa: Klipsy cz. II. 1) Krótki opis: Klipsy tytanowe sterylne 12 mag. X 8 szt do klipsownicy firmy Aesculap -Braun / kompatybilność potwierdzona przez oświadczenie Producenta/. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00. 3) Wielkość lub zakres: Op. 5. 4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 6) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ Nr: 36 Nazwa: Klipsy cz. III. 1) Krótki opis: -Klipsy tytanowe sterylne do klipsownicy firmy Storz / kompatybilność potwierdzona przez oświadczenie Producenta/ średnio-duże -j. w. średnie. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00. 3) Wielkość lub zakres: -Klipsy tytanowe sterylne do klipsownicy firmy Storz / kompatybilność potwierdzona przez oświadczenie Producenta/ średnio-duże Szt. 1400 -j. w. średnie Szt. 700. 4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 6) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ Nr: 37 Nazwa: Ostrza do lumbotomu. 1) Krótki opis: Ostrze do lumbotomu nr 236 firmy Storz / kompatybilność potwierdzona przez oświadczenie Producenta/. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00. 3) Wielkość lub zakres: Szt. 60. 4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 6) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ Nr: 37 Nazwa: Ostrza do lumbotomu. 1) Krótki opis: Ostrze do lumbotomu nr 236 firmy Storz / kompatybilność potwierdzona przez oświadczenie Producenta/. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00. 3) Wielkość lub zakres: Szt. 60. 4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 6) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ Nr: 38 Nazwa: Siatki przepuklinowe. 1) Krótki opis: Siatka do naprawy przepuklin z polipropylenu prasowanego termicznie 10 x 15 cm Siatka do napawy przepuklin z polipropylenu monofilamentowego 15 x 15 cm grubość włókna 0,14 mm. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00. 3) Wielkość lub zakres: -Siatka do naprawy przepuklin z polipropylenu prasowanego termicznie 10 x 15 cm Szt. 50 -Siatka do naprawy przepuklin z polipropylenu monofilamentowego 15 x 15 cm grubość włókna 0,14 mm Szt. 50. 4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 6) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ Nr: 39 Nazwa: Worki na wymiociny matowe. 1) Krótki opis: Torba na wymiociny z zakrętką matowa. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00. 3) Wielkość lub zakres: Torba na wymiociny z zakrętką matowa Szt. 500. 4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 6) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ Nr: 40 Nazwa: Zgłębniki do tamowania krwotoku. 1) Krótki opis: -Zgłębnik do tamowania krwotoku z jamy nosowo- gardłowej duże -Zgłębnik do tamowania krwotoku z jamy nosowo- gardłowej małe -Szyna chirurgiczna z opatrunkiem do zabezpieczenia nosa po urazach dla dorosłych. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00. 3) Wielkość lub zakres: -Zgłębnik do tamowania krwotoku z jamy nosowo- gardłowej duże Szt. 10 -Zgłębnik do tamowania krwotoku z jamy nosowo- gardłowej małe Szt. 10 -Szyna chirurgiczna z opatrunkiem do zabezpieczenia nosa po urazach dla dorosłych Szt. 10. 4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 6) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ Nr: 41 Nazwa: Akcesoria różne. 1) Krótki opis: -Pojemnik na lek do inhalacji kompatybilny z urządzeniem firmy Medbryt -Kieliszek do leków -Przecinacz do leków w postaci tabletek -Opaska uciskowa do pobierania krwi -Termometr lekarski w etui -Szpatułka drewniana x 100 szt. -Preparat konserwujący typu Secumatic aerozol 250 ml -Kompresy żelowe 16 x 26 tzw. \zimny opatrunek\ -Talk kosmetyczny -Żel do USG op. 5 L -Żel do USG op.0,5 L -Żel do defibrylatora. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00. 3) Wielkość lub zakres: -Pojemnik na lek do inhalacji kompatybilny z urządzeniem firmy Medbryt Szt. 500 -Kieliszek do leków Szt. 10000 -Przecinacz do leków w postaci tabletek Szt. 40 -Opaska uciskowa do pobierania krwi Szt. 60 -Termometr lekarski w etui Szt. 1000 -Szpatułka drewniana x 100 szt. Op. 100 -Preparat konserwujący typu Secumatic aerozol 250 ml Szt. 25 -Kompresy żelowe 16 x 26 tzw. \zimny opatrunek\ Szt. 6 -Talk kosmetyczny kg 60 -Żel do USG op. 5 L Op. 50 -Żel do USG op.0,5 L Op. 50 -Żel do defibrylatora Szt. 4. 4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 6) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ Nr: 42 Nazwa: Paski fluoresceinowe. 1) Krótki opis: Paski fluoresceinowe x 1000 szt. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00. 3) Wielkość lub zakres: Op. 10. 4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 6) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ Nr: 43 Nazwa: Akcesoria neurochirurgiczne. 1) Krótki opis: Zestaw do wprowadzania cewników - introduktor bez zastawki zawierający koszulkę bez zastawki , rozm. 8F/10 cm , prowadnik diod 0,35 /40 cm, rozszerzacz 8F/17 cm i igła prosta 18G/7 cm, sterylny. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00. 3) Wielkość lub zakres: Op. 2. 4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 6) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ Nr: 44 Nazwa: Sondy do karmienia niemowląt. 1) Krótki opis: Kateter -sonda do karmienia niemowląt, skalowany co 1cm, bez otworów bocznych, końcówka stożkowa strzykawkowa z PCV, pakowana sterylnie, pojedynczo : Ch 04 dł.40 cm - czerwona, Ch 05 dł. 40 cm - popielata , Ch 06 dł. 40 cm - zielony , Ch 08 dł. 40 cm - granatowy , Ch 10 dł. 40 cm - czarny. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00. 3) Wielkość lub zakres: Szt. 1000. 4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 6) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ Nr: 45 Nazwa: Elektrody cz. I. 1) Krótki opis: -Elektroda EKG piankowa , prostokątna 34-38 x 43-50 mm na żelu stałym, bezlateksowe -Elektroda EKG włókninowa , okrągła śr. 53 mm +- 3 mm z tarką -Elektroda EKG włókninowa , okrągła śr. 35 mm +- 3 mm z tarką. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00. 3) Wielkość lub zakres: -Elektroda EKG piankowa , prostokątna 34-38 x 43-50 mm na żelu stałym, bezlateksowe Szt. 40000 -Elektroda EKG włókninowa , okrągła śr. 53 mm +- 3 mm z tarką Szt. 15000 -Elektroda EKG włókninowa , okrągła śr. 35 mm +- 3 mm z tarką Szt. 1200. 4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 6) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ Nr: 46 Nazwa: Elektrody cz. II. 1) Krótki opis: Elektroda do monitorowania głębokości snu kompatybilna z systemem typu BIS. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00. 3) Wielkość lub zakres: Szt. 50. 4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 6) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ Nr: 47 Nazwa: Noże okulistyczne. 1) Krótki opis: -Nóż skośny , ostrze pod kątem 15,0 , prosty. -Nóż typu slit o kalibracji 2,6 mm, 2,75 mm, 3,0 mm, 3,2 mm, 3,4 mm, zakrzywiony , obustronnie ostrzone krawędzie tnące poza najszerszą częścią ostrza , matowy , ze znacznikiem gł. 2 mm -Nóż typu sideport , grotowy do paracentezy o kalibracji 1,0 mm, 1,2 mm, 1,5 mm , zakrzywiony , obustronnie ostrzone krawędzie tnące , matowy -Nóż typu crescent , o kalibracji 2,3 mm , obustronnie ostrzone krawędzie tnące , zakrzywiony , matowy -Nóż typu V-Lance rozm. 20G -Nóż implantacyjny o kalibracji 3,5 mm, 4,1 mm, 5,2 mm , zakrzywiony. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00. 3) Wielkość lub zakres: -Nóż skośny , ostrze pod kątem 15,0 , prosty. Szt. 360 -Nóż typu slit o kalibracji 2,6 mm, 2,75 mm, 3,0 mm, 3,2 mm, 3,4 mm, zakrzywiony , obustronnie ostrzone krawędzie tnące poza najszerszą częścią ostrza , matowy , ze znacznikiem gł. 2 mm Szt. 480 -Nóż typu sideport , grotowy do paracentezy o kalibracji 1,0 mm, 1,2 mm, 1,5 mm , zakrzywiony , obustronnie ostrzone krawędzie tnące , matowy Szt. 120 -Nóż typu crescent , o kalibracji 2,3 mm , obustronnie ostrzone krawędzie tnące , zakrzywiony , matowy Szt. 360 -Nóż typu V-Lance rozm. 20G Szt. 48 -Nóż implantacyjny o kalibracji 3,5 mm, 4,1 mm, 5,2 mm , zakrzywiony Szt. 48. 4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 6) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ Nr: 48 Nazwa: Zestawy do żywienia dojelitowego cz. I. 1) Krótki opis: Zestaw do żywienia do podawania diety w butelce kompatybilny z pompą firmy Fresenius. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00. 3) Wielkość lub zakres: szt. 200. 4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 6) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ Nr: 49 Nazwa: Zestawy do żywienia dojelitowego cz. II. 1) Krótki opis: -Zestaw do opakowań miękkich typu Pack do pompy Flocare -Zestaw do opakowań miękkich typu Pack grawitacyjny do pompy Flocare. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00. 3) Wielkość lub zakres: -Zestaw do opakowań miękkich typu Pack do pompy Flocare Szt. 100 -Zestaw do opakowań miękkich typu Pack grawitacyjny do pompy Flocare Szt. 100. 4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 6) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ Nr: 50 Nazwa: Nici specjalistyczne. 1) Krótki opis: -3/8 koła, podwójna 13 mm, czubek wzmocniony, grubość nitki 5/0, min. dł. nitki 90 cm. -3/8 koła, podwójna 17 mm, czubek okrągły, ostry, grubość nitki 4/0, min. dł. nitki 90 cm. -3/8 koła, podwójna 17 mm, czubek okrągły, ostry, grubość nitki 3/0, min. dł. nitki 90 cm. Syntetyczna, pojedyncza nić z politetrafluoroetylenu, niewchłanialna. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00. 3) Wielkość lub zakres: -3/8 koła, podwójna 13 mm, czubek wzmocniony, grubość nitki 5/0, min. dł. nitki 90 cm. Sasz. 60 -3/8 koła, podwójna 17 mm, czubek okrągły, ostry, grubość nitki 4/0, min. dł. nitki 90 cm. Sasz. 12 -3/8 koła, podwójna 17 mm, czubek okrągły, ostry, grubość nitki 3/0, min. dł. nitki 90 cm. Sasz. 24 Syntetyczna, pojedyncza nić z politetrafluoroetylenu, niewchłanialna. 4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 6) Informacje dodatkowe:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.