Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2007-03-22


POZYCJA 18210


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bytom: dostawa wyrobów medycznych - specjalistycznych jednorazowego i wielorazowego użytku
Publikacja obowiązkowa.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, do kontaktów: mgr Izabela Chmiel, Al. Legionów 10, 41-902 Bytom, woj. śląskie, tel. 032 2810271 do 79 w. 655, fax 032 2810270, e-mail: szpital4zampub@op.pl.
Adresy internetowe
Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL): www.szpital4.bytom.pl
Adres profilu nabywcy (URL): dzp.szpital4.bytom.pl
Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL):
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej; Zdrowie.
Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Opis
1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa wyrobów medycznych - specjalistycznych jednorazowego i wielorazowego użytku.
1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: dostawy, kupno.
Główne miejsce realizacji dostawy : SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu.
1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.
1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
Czas trwania umowy ramowej:
Wartość umowy ramowej:
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone:
1.5) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych - specjalistycznych jednorazowego i wielorazowego użytku dla potrzeb SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu, al. Legionów 10. Z podziałem na 50 pakietów(części) tj:
- Pakiet nr 1 - znieczulenia przewodowe
-Pakiet nr 2 - sprzęt do infuzji i transfuzji - kraniki
- Pakiet nr 3 - sprzęt do infuzji i transfuzji - przedłużacze
- Pakiet nr 4 - sprzęt do podawania leków za pomocą pomp infuzyjnych
- Pakiet nr 5 - zestawy zewnatrzoponowe oraz akcesoria do pomiarów i monitorowania hemodynamicznego
- Pakiet nr 6 - zestawy do pomiaru cisnienia
- Pakiet nr 7 - urologia cz. I
- Pakiet nr 8 - urologia cz. II
- Pakiet nr 9 - urologia cz. III
- Pakiet nr 10 - urologia cz. IV
- Pakiet nr 11 - urologia cz. V
- Pakiet nr 12 - chirurgia cz. I
- Pakiet nr 13 - chirurgia cz. II
- Pakiet nr 14 - chirurgia cz. III
- Pakiet nr 15 - chirurgia cz. IV
- Pakiet nr 16 - chirurgia cz. V
- Pakiet nr 17 - chirurgia cz. VI
- Pakiet nr 18 - zestaw do odsysania w układzie zamkniętym cz. I
- Pakiet nr 19 - zestaw do odsysania w układzie zamkniętym cz. II
- Pakiet nr 20 - transfuzja cz. I
- Pakiet nr 21 - transfuzja cz. II
- Pakiet nr 22 - cewniki do odsysania z dróg oddechowych
- Pakiet nr 23 - maski tlenowe i akcesoria do wentylacji i oddychania
- Pakiet nr 24 - intubacja i tracheotomia
- Pakiet nr 25 - trening oddechowy
- Pakiet nr 26 - tracheotomia cz. I
- Pakiet nr 27 - tracheotomia cz. II
- Pakiet nr 28 - tracheotomia cz. III
- Pakiet nr 29 - ostrza chirurgiczne
- Pakiet nr 30 - dreny i katetery do embeloktomii
- Pakiet nr 31 - znieczulenia przewodowe - sploty, nerwy i ciągłe
- Pakiet nr 32 - igły biopsyjne
- Pakiet nr 33 - igły inne
- Pakiet nr 34 - klipsy cz. I
- Pakiet nr 35 - klipsy cz. II
- Pakiet nr 36 - klipsy cz. III
- Pakiet nr 37 - ostrza do lumbotomu
- Pakiet nr 38 - siatki przepuklinowe
- Pakiet nr 39 - worki na wymiociny matowe
- Pakiet nr 40 - zgłębniki do tamowania krwotoku
- Pakiet nr 41 - akcesoria różne
- Pakiet nr 42 - paski fluoresceinowe
- Pakiet nr 43 - akcesoria neurochirurgiczne
- Pakiet nr 44 - sondy do karmienia niemowląt
- Pakiet nr 45 - elektrody cz. I
- Pakiet nr 46 - elektrody cz. II
- Pakiet nr 47 - noże okulistyczne
- Pakiet nr 48 - zestawy do żywienia dojelitowego cz. I
- Pakiet nr 49 - zestawy do żywienia dojelitowego cz. II
- Pakiet nr 50 - nici specjalistyczne
1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego: zamawiający wymaga aby:
- Wykonawca przedłożył do oferty kserokopię dokumentu uprawniającego do używania
i obrotu zaoferowanym asortymentem zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o wyrobach medycznych (Dz. U. z dn. 30 kwietnia 2004 r.);
- Dopuszczenie do obrotu na terenie RP dla przedmiotu zamówienia - certyfikat CE dla wszystkich wyrobów medycznych, dodatkowo świadectwo jakości wystawione przez jednostkę notyfikującą dla wyrobów z klasy II oraz zgłoszenie do rejestru dla wyrobów z klasy III;
- Katalog na podstawie którego będzie można zweryfikować parametry przedstawionych w ofercie wyrobów medycznych.
- W przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania próbek celem weryfikacji zgodności opisu SIWZ z parametrami wyrobu zaproponowanego przez Wykonawcę.
Uwaga: zaleca się ponumerowanie stron w/w dokumentów zgodnie z numerem pakietu
i numerem pozycji, której on dotyczy.
1.7) Wspólny słownik zamówień (CPV):

Oryginalny kod CPV: 33.10.00.00 - Urządzenia medyczne

Kod CPV wg słownika 2008: 33.10.00.00 - Urządzenia medyczne
Oryginalny kod CPV: 33.14.11.00 - Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki

Kod CPV wg słownika 2008: 33.14.11.00 - Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki

1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak.
1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
2) Wielkość lub zakres zamówienia
Całkowita wielkość lub zakres: zamówienie obejmuje swoim zakresem 50 części (pakietów)
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Wymagany; okres w miesiącach: 12

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) Warunki dotyczące zamówienia
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
2) Warunki udziału
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne
Opis warunków udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności (art. 22 ust 1 pkt 1 pzp) tj. posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust 1 pkt 2 pzp)
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust 1 pkt 3 pzp) tj. posiadają dostęp do wolnych środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 20 % wartości brutto złożonej oferty.
4) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 22 ust 1 pkt 4 pzp.
*) warunki dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą \spełnia - nie spełnia\, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt III SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów winno wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złoża dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1 )oryginał lub kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3)Oświadczenie wykonawcy ubiegającego sie o udzielenie zamówienia (zał nr 2 do SIWZ )
*) Dokumenty dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą:
dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa, można je zastąpić oświadczeniem Wykonawcy złożonym przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:
2) Kryteria oceny ofert
2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
3) Informacje administracyjne
3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: dzp.szpital4.bytom.pl.
Opłata: 44 Waluta PLN.
Warunki i sposób płatności: Przelewem na konto Zamawiającego lub w kasie szpitala.
3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu:
3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.04.2007 godzina 09:00.
3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski.
3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 06.04.2007, godzina 10:00, Sala Konferencyjna SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4
Budynek A I piętro.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE


VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie.
2) Informacje dodatkowe:
3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 20.03.2007.
ZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ Nr: 1 Nazwa: znieczulenia przewodowe.
1) Krótki opis: -Igła podpajęczynówkowa z ostrzem Qunkiego z igłą prowadzącą rozm. 29 G *
-Igła podpajęczynówkowe Pencil Point 27G z igłą prowadzącą *
-Igła podpajęczynówkowe Pencil Point 26G z igłą prowadzącą *
-Igła podpajęczynówkowe Pencil Point 25G z igłą prowadzącą *
- Igła Touhy 18G, 17G *
-Zestaw do znieczulenia podpajęczynówkowego z igłą PP 26G Szt.30
- Zestaw do kaniulacji dużych naczyń 7 F 20 cm z cewnikiem jednokanałowym z poliuretanu z domieszką siarczanu baru i trzymaczem cewnika do bezszwowego mocowania
-Zestaw do kaniulacji dużych naczyń 7 F 20 cm z cewnikiem dwukanałowym z poliuretanu z domieszką siarczanu baru i trzymaczem cewnika do bezszwowego mocowania
- Zestaw do kaniulacji dużych naczyń 7 F 20 cm z cewnikiem trzykanałowym z poliuretanu z domieszką siarczanu baru i trzymaczem cewnika do bezszwowego mocowania
- Zestaw zewnątrzoponowy do ciągłych znieczuleń składający się minimum z igły Tuohy , cewnika zewnątrzoponowgo 16 lub 18 G, filtra antybakteryjnego , strzykawki niskooporowej 10 ml grota do nacięcia skóry
-*
Wszystkie igły podpajęczynówkowe mają posiadać przeźroczystą końcówkę ( nie kolorową) pozwalającą zobaczyć napływający do igły płyn mózgowo-rdzeniowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00.
3) Wielkość lub zakres: Igła podpajęczynówkowa z ostrzem Qunkiego z igłą prowadzącą rozm. 29 G * Szt.20
-Igła podpajęczynówkowe Pencil Point 27G z igłą prowadzącą * Szt.100
-Igła podpajęczynówkowe Pencil Point 26G z igłą prowadzącą * Szt.1000
-Igła podpajęczynówkowe Pencil Point 25G z igłą prowadzącą * Szt.
1000
- Igła Touhy 18G, 17G * Szt.10
-Zestaw do znieczulenia podpajęczynówkowego z igłą PP 26G Szt.30
- Zestaw do kaniulacji dużych naczyń 7 F 20 cm z cewnikiem jednokanałowym z poliuretanu z domieszką siarczanu baru i trzymaczem cewnika do bezszwowego mocowania Op. 200
-Zestaw do kaniulacji dużych naczyń 7 F 20 cm z cewnikiem dwukanałowym z poliuretanu z domieszką siarczanu baru i trzymaczem cewnika do bezszwowego mocowania Op. 300
- Zestaw do kaniulacji dużych naczyń 7 F 20 cm z cewnikiem trzykanałowym z poliuretanu z domieszką siarczanu baru i trzymaczem cewnika do bezszwowego mocowania Szt. 80
-Zestaw zewnątrzoponowy do ciągłych znieczuleń składający się minimum z igły Tuohy , cewnika zewnątrzoponowgo 16 lub 18 G, filtra antybakteryjnego , strzykawki niskooporowej 10 ml grota do nacięcia skóry Szt. 80
-*
Wszystkie igły podpajęczynówkowe mają posiadać przeźroczystą końcówkę ( nie kolorową) pozwalającą zobaczyć napływający do igły płyn mózgowo-rdzeniowy.
4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ Nr: 2 Nazwa: sprzęt do infuzji i transfuzji - kraniki.
1) Krótki opis: - Kranik trójdrożny z wyczuwalnym indykatorem pozycji zamk./otwarte z poliwęglanu , przeźroczysty
- Kranik trójdrożny z wyczuwalnym indykatorem pozycji zamk./otwarte z poliwęglanu czerwony
- Kranik trójdrożny z wyczuwalnym indykatorem pozycji zamk./otwarte z poliwęglanu niebieski
- Kranik trójdrożny z wyczuwalnym indykatorem pozycji zamk./otwarte z poliwęglanu
z przedłużaczem 7-10 cm
- Kranik trójdrożny z wyczuwalnym indykatorem pozycji zamk./otwarte z poliwęglanu
z przedłużaczem 20-25 cm

- Kranik trójdrożny z wyczuwalnym indykatorem pozycji zamk./otwarte z poliwęglanu
z przedłużaczem 75-100 cm.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00.
3) Wielkość lub zakres: - Kranik trójdrożny z wyczuwalnym indykatorem pozycji zamk./otwarte z poliwęglanu , przeźroczysty Szt. 3 000
- Kranik trójdrożny z wyczuwalnym indykatorem pozycji zamk./otwarte z poliwęglanu czerwony Szt. 100
- Kranik trójdrożny z wyczuwalnym indykatorem pozycji zamk./otwarte z poliwęglanu niebieski Szt. 100
- Kranik trójdrożny z wyczuwalnym indykatorem pozycji zamk./otwarte z poliwęglanu
z przedłużaczem 7-10 cm Szt. 500
- Kranik trójdrożny z wyczuwalnym indykatorem pozycji zamk./otwarte z poliwęglanu
z przedłużaczem 20-25 cm
Szt. 1 000
- Kranik trójdrożny z wyczuwalnym indykatorem pozycji zamk./otwarte z poliwęglanu
z przedłużaczem 75-100 cm Szt. 100.
4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ Nr: 3 Nazwa: sprzęt do infuzji i transfuzji - przedłużacze.
1) Krótki opis: -Przedłużacz do pompy infuzyjnej dł. 150 cm obie końcówki na wkręt, biały, wolny od PCV
- Przedłużacz do pompy infuzyjnej dł. 150 cm obie końcówki na wkręt, biały Szt. 2000
- Przedłużacz do pompy infuzyjnej dł. 200 cm obie końcówki na
wkręt ,biały,
- Przedłużacz do pompy infuzyjnej dł. 150 cm obie końcówki na wkręt ,czarny/bursztynowy, wolny od PCV
- Przedłużacz do pompy infuzyjnej dł. 150 cm obie końcówki na wkręt ,czarny/bursztynowy,.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00.
3) Wielkość lub zakres: -Przedłużacz do pompy infuzyjnej dł. 150 cm obie końcówki na wkręt, biały, wolny od PCV Szt. 200
- Przedłużacz do pompy infuzyjnej dł. 150 cm obie końcówki na wkręt, biały Szt. 2000
- Przedłużacz do pompy infuzyjnej dł. 200 cm obie końcówki na
wkręt ,biały, Szt. 2000
- Przedłużacz do pompy infuzyjnej dł. 150 cm obie końcówki na wkręt ,czarny/bursztynowy, wolny od PCV Szt. 100
- Przedłużacz do pompy infuzyjnej dł. 150 cm obie końcówki na wkręt ,czarny/bursztynowy, Szt. 1000.
4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ Nr: 4 Nazwa: sprzęt do podawania leków za pomocą pomp infuzyjnych.
1) Krótki opis: - Strzykawka do pompy 50 ml biała 3 elementowa, typu L-L z min. oringiem ok.2mm , z prostopadłym wycięciem na tłoku typu perfuzor, kompatybilna z pompą B.Braun
- Strzykawka do pompy 50 ml czarna/bursztynowa 3 elementowa, typu L-L z min. oringiem ok.2mm, z prostopadłym wycięciem na tłoku typu perfusor, kompatybilna z pompą B.Braun
- Strzykawka 30 ml , trzyczęściowa.
- Przyrząd do aspiracji z butelek typu mini -spike z filtrem
- Przyrząd do aspiracji z butelek typu mini -spike , sterylny
- Zestaw do przetaczania typu infusomat kompatybilny z pompą B. Braun
- Zestaw do podaży płynów regulujący stały przepływ kroplowy, regulacja 5-250 ml/h
- Rozgałęziacz z zatrzaskiem przesuwnym typu Multiflo 5- drożne z drenem 150 cm +- 10 cm
- Rozgałęziacz z zatrzaskiem przesuwnym typu Multiflo 3- drożne
- Zestaw infuzyjny ze skrzydełkami (motylek) w pełnym zakresie rozmiarów
- Kaniula dotętnicza z zatrzaskiem 20G x 45 mm typu FlowSwitch.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00.
3) Wielkość lub zakres: - Strzykawka do pompy 50 ml biała 3 elementowa, typu L-L z min. oringiem ok.2mm , z prostopadłym wycięciem na tłoku typu perfuzor, kompatybilna z pompą B.Braun Szt. 7 000
- Strzykawka do pompy 50 ml czarna/bursztynowa 3 elementowa, typu L-L z min. oringiem ok.2mm, z prostopadłym wycięciem na tłoku typu perfusor, kompatybilna z pompą B.Braun Szt. 1 000
- Strzykawka 30 ml , trzyczęściowa. Szt. 100
- Przyrząd do aspiracji z butelek typu mini -spike z filtrem Szt. 300
- Przyrząd do aspiracji z butelek typu mini -spike , sterylny Szt. 1 000
- Zestaw do przetaczania typu infusomat kompatybilny z pompą B. Braun Szt. 2 000
- Zestaw do podaży płynów regulujący stały przepływ kroplowy, regulacja 5-250 ml/h Szt. 200
- Rozgałęziacz z zatrzaskiem przesuwnym typu Multiflo 5- drożne z drenem 150 cm +- 10 cm Szt. 50
- Rozgałęziacz z zatrzaskiem przesuwnym typu Multiflo 3- drożne Szt.20
- Zestaw infuzyjny ze skrzydełkami (motylek) w pełnym zakresie rozmiarów Szt. 1 000
- Kaniula dotętnicza z zatrzaskiem 20G x 45 mm typu FlowSwitch Szt. 120
-.
4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ Nr: 5 Nazwa: zestawy zewnatrzoponowe oraz akcesoria do pomiarów i monitorowania hemodynamicznego.
1) Krótki opis: - Zestaw zewnątrzoponowy z cewnikiem zbrojonym z łącznikiem cewnika zatrzaskowym.
- Zestaw zewnątrzoponowy 19G z cewnikiem z wbudowaną w końcówkę proksymalną spiralę zapewniającą pewną ochronę przed zamknięciem światła.
- Cewnik zewnątrzoponowy 18 G z trzema otworami bocznymi.
- Filtr p/ bakteryjny do znieczuleń , płaski.
- Łącznik do cewnika zewnątrzoponowegąo.
- Jednorazowe zestawy do krwawego pomiaru ciśnienia z systemem płuczącym i eliminacją zakłóceń rezonansowych.
- Cewnik do termodilucji do tętnicy płucnej.
-Skala pomiarowa wielorazowa ze strzałką wyznaczającą punkt zerowy do zestawu do OCŻ .
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00.
3) Wielkość lub zakres: - Zestaw zewnątrzoponowy z cewnikiem zbrojonym z łącznikiem cewnika zatrzaskowym. Szt. 10
- Zestaw zewnątrzoponowy 19G z cewnikiem z wbudowaną w końcówkę proksymalną spiralę zapewniającą pewną ochronę przed zamknięciem światła. Szt. 10
- Cewnik zewnątrzoponowy 18 G z trzema otworami bocznymi. Szt. 10
- Filtr p/ bakteryjny do znieczuleń , płaski. Szt. 100
- Łącznik do cewnika zewnątrzoponowegąo. Szt. 30
- Jednorazowe zestawy do krwawego pomiaru ciśnienia z systemem płuczącym i eliminacją zakłóceń rezonansowych. Op. 80
- Cewnik do termodilucji do tętnicy płucnej. Szt. 5
-Skala pomiarowa wielorazowa ze strzałką wyznaczającą punkt zerowy do zestawu do OCŻ . Szt. 30.
4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ Nr: 6 Nazwa: Zestawy do pomiaru ciśnienia.
1) Krótki opis: -Zestaw do pomiaru ciśnienia tętniczego metodą krwawą (zestaw do czujników Medex) czerwone
-Zestaw do pomiaru ciśnienia tętniczego metodą krwawą (zestaw do czujników Medex) niebieski
-Zestaw do pomiaru ciśnienia tętniczego metodą krwawą (zestaw do czujników Medex) żółte.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00.
3) Wielkość lub zakres: -Zestaw do pomiaru ciśnienia tętniczego metodą krwawą (zestaw do czujników Medex) czerwone Op. 30
-Zestaw do pomiaru ciśnienia tętniczego metodą krwawą (zestaw do czujników Medex) niebieski Op. 10
-Zestaw do pomiaru ciśnienia tętniczego metodą krwawą (zestaw do czujników Medex) żółte Op. 30.
4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ Nr: 7 Nazwa: Urologia cz. I.
1) Krótki opis: - Cewnik Foleya silikonowany Ch 10, 12, 14 z poj. balonu 5 - 10 ml.
- Cewnik Foleya silikonowy Ch 16 -18 z poj. balonu 5 - 10 ml. z dołączoną strzykawką z gliceryną
- Cewnik Foleya silikonowany z koń. Tiemann Ch 16, 18, 20, 22 z poj. balonu 5 - 15 ml.
- Cewnik pooperacyjny Couvelaira , dwudrożny , pokryty hydrożelem lub silikonem poj. balonu 30- 50ml, Ch 20 , 22, 24.
- Cewnik moczowodowy , cylindryczny , typu Nelaton , prosty F3-6 skalowany co 1 cm .
- Cewnik moczowodowy typu Couvelaira Ch 5-7 skalowane min. co 5 cm .
- Cewnik moczowodowy z oliwką prosty Ch 3-5 skal. co 1cm .
- Cewnik typ Dufour dwudrożny , pokryty hydrożelem lub silikonem , pojemność balonu 50-80 ml ,
Ch 20 , 22, 24 .
- Cewnik typ Dufour trójdrożny , pokryty hydrożelem lub silikonem , pojemność balonu 50-80 ml ,
Ch 22 , 24 .
- Cewnik zewnętrzny samoprzylepny dla mężczyzn rozmiar średni , duży i bardzo duży
Worek do dobowej zbiórki moczu dł. drenu min. 80 cm poj. 2 l podziałka co 100 ml sterylny z zaworem poprzecznym , pakowany pojedynczo .
Worek do godzinowej zbiórki moczu poj. komory 500ml, worka 2000 ml, dren 2 -kanałowy, z zastawką w łączniku z cewnikiem Foleya , z portem do pobierania próbek bezigłowym.
-Wieszak na worki na mocz
-Korek do cewników typu Foley Ch 7-30 , sterylny, schodkowy .
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00.
3) Wielkość lub zakres: - Cewnik Foleya silikonowany Ch 10, 12, 14 z poj. balonu 5 - 10 ml. Szt. 50
- Cewnik Foleya silikonowy Ch 16 -18 z poj. balonu 5 - 10 ml. z dołączoną strzykawką z gliceryną Szt. 40
- Cewnik Foleya silikonowany z koń. Tiemann Ch 16, 18, 20, 22 z poj. balonu 5 - 15 ml. Szt. 200
- Cewnik pooperacyjny Couvelaira , dwudrożny , pokryty hydrożelem lub silikonem poj. balonu 30- 50ml, Ch 20 , 22, 24. Szt. 60
- Cewnik moczowodowy , cylindryczny , typu Nelaton , prosty F3-6 skalowany co 1 cm . Szt. 80
- Cewnik moczowodowy typu Couvelaira Ch 5-7 skalowane min. co 5 cm . Szt. 20
- Cewnik moczowodowy z oliwką prosty Ch 3-5 skal. co 1cm . Szt. 10
- Cewnik typ Dufour dwudrożny , pokryty hydrożelem lub silikonem , pojemność balonu 50-80 ml ,
Ch 20 , 22, 24 . Szt. 200
- Cewnik typ Dufour trójdrożny , pokryty hydrożelem lub silikonem , pojemność balonu 50-80 ml ,
Ch 22 , 24 . Szt. 10
- Cewnik zewnętrzny samoprzylepny dla mężczyzn rozmiar średni , duży i bardzo duży Szt. 60
Worek do dobowej zbiórki moczu dł. drenu min. 80 cm poj. 2 l podziałka co 100 ml sterylny z zaworem poprzecznym , pakowany pojedynczo . Szt. 1 500
Worek do godzinowej zbiórki moczu poj. komory 500ml, worka 2000 ml, dren 2 -kanałowy, z zastawką w łączniku z cewnikiem Foleya , z portem do pobierania próbek bezigłowym. Szt. 250
-Wieszak na worki na mocz Szt. 600
-Korek do cewników typu Foley Ch 7-30 , sterylny, schodkowy . Szt. 200.
4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ Nr: 8 Nazwa: Urologia cz. II.
1) Krótki opis: Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza typ z igłą półotwartą Ch 12
Koszyczek do usuwania złogów wykonany ze stopu tytanu / materiał nieodkształcający się/ , ze zmienną geometrią drutów Ch 3 , rozmiar koszyczka 13 mm , dł. 115 cm
Koszulka robocza do ureterorenoskopu URS zbrojona , hydrofilna , dilatator 10 F
koszulka 13-16 F dł. 35 cm .
Koszulka robocza do ureterorenoskopu URS zbrojona , hydrofilna , dilatator 12 F
koszulka 18 F dł. 35 cm .
Prowadnica do URS ze stopu tytanu pokryta poliuretanem i w-wą hydrofilną . Zakończenie proste , giętkie 0,032 dł. 150 cm

Prowadnica do URS stalowa, pokryta PTFE . Zakończenie proste , giętkie 0,032 dł. 150 cm
Prowadnica do nefrotomii . Zakończenie typu J , stalowa , pokryta PTFE , 0,032 dł. 80 cm.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00.
3) Wielkość lub zakres: Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza typ z igłą półotwartą Ch 12 Szt. 15
Koszyczek do usuwania złogów wykonany ze stopu tytanu / materiał nieodkształcający się/ , ze zmienną geometrią drutów Ch 3 , rozmiar koszyczka 13 mm , dł. 115 cm Szt. 2
Koszulka robocza do ureterorenoskopu URS zbrojona , hydrofilna , dilatator 10 F
koszulka 13-16 F dł. 35 cm . Szt. 2
Koszulka robocza do ureterorenoskopu URS zbrojona , hydrofilna , dilatator 12 F
koszulka 18 F dł. 35 cm . Szt. 2
Prowadnica do URS ze stopu tytanu pokryta poliuretanem i w-wą hydrofilną . Zakończenie proste , giętkie 0,032 dł. 150 cm
Szt. 5
Prowadnica do URS stalowa, pokryta PTFE . Zakończenie proste , giętkie 0,032 dł. 150 cm Szt. 20
Prowadnica do nefrotomii . Zakończenie typu J , stalowa , pokryta PTFE , 0,032 dł. 80 cm Szt. 5.
4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ Nr: 9 Nazwa: Urologia cz. III.
1) Krótki opis: Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza cewnik lateksowy z balonem typu Foley Ch 12 , Ch 16 , lateks pokryty hydrożelem lub silikonem.
Koszyczek do usuwania złogów wykonany ze stopu tytanu / materiał nieodkształcający się/, port boczny do podania kontrastu , prosty ,
równoległe dł. 90 cm , obrót główki koszyka poprzez obrót rączki
Koszyczek do usuwania złogów wykonany ze stopu tytanu / materiał nieodkształcający się/, port boczny do podania kontrastu , skręcony , 5 drutów krzyżujących się dł. 90 cm , obrót główki koszyka poprzez obrót rączki
Zestaw do nefrotomii z rozszerzadłami i rozrywalną roboczą koszulką i cewnikiem typu \J\ Ch 11 Ch 14
Zestaw do nefrotomii , cewnik typ Pigtail - zestaw Ch 12, Ch 14.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00.
3) Wielkość lub zakres: Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza cewnik lateksowy z balonem typu Foley Ch 12 , Ch 16 , lateks pokryty hydrożelem lub silikonem. Szt. 10
Koszyczek do usuwania złogów wykonany ze stopu tytanu / materiał nieodkształcający się/, port boczny do podania kontrastu , prosty , 4 druty równoległe dł. 90 cm , obrót główki koszyka poprzez obrót rączki Szt. 2
Koszyczek do usuwania złogów wykonany ze stopu tytanu / materiał nieodkształcający się/, port boczny do podania kontrastu , skręcony , 5 drutów krzyżujących się dł. 90 cm , obrót główki koszyka poprzez obrót rączki Szt. 2
Zestaw do nefrotomii z rozszerzadłami i rozrywalną roboczą koszulką i cewnikiem typu \J\ Ch 11 Ch 14 Szt. 25
Zestaw do nefrotomii , cewnik typ Pigtail - zestaw Ch 12, Ch 14. Szt. 5.
4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ Nr: 10 Nazwa: Urologia cz. IV.
1) Krótki opis: Cewnik moczowodowy podwójnie zagięty typ Pigtail zestaw , jeden koniec zamknięty
Ch 4,7-4,8 , Ch 6 , Ch 7 , dł. 26 cm, 28 cm, 30 cm .
Szt.
Cewnik moczowodowy typ Pigtail , śródoperacyjny (oba końce zamknięte)
zestaw Ch 6-7 dł. 26 cm, 28 cm, 30 cm.
Szt.
Cewnik moczowodowy typ Pigtail wprowadzany po drucie (oba końce otwarte)
zestaw Ch 6 dł. 26 cm, 28 cm, 30 cm.
Szt.
Cewnik moczowodowy typ Pigtail wprowadzany po drucie , zestaw , cewnik do utrzymywania w moczowodzie do 365 dni / potwierdzone oświadczeniem producenta/ , długość dostosowująca się do moczowodu w zakresie 22-32 cm Ch 4,7 , Ch 6 Szt.
W związku z wielokrotnym wykorzystaniem niektórych części zestawów do szynowania moczowodu typu Pigtail należy zaproponować wszystkie grupy asortymentowe od jednego producenta.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00.
3) Wielkość lub zakres: - Cewnik moczowodowy podwójnie zagięty typ Pigtail zestaw , jeden koniec zamknięty
Ch 4,7-4,8 , Ch 6 , Ch 7 , dł. 26 cm, 28 cm, 30 cm . Szt. 60
- Cewnik moczowodowy typ Pigtail , śródoperacyjny (oba końce zamknięte)
zestaw Ch 6-7 dł. 26 cm, 28 cm, 30 cm. Szt. 10
- Cewnik moczowodowy typ Pigtail wprowadzany po drucie (oba końce otwarte)
zestaw Ch 6 dł. 26 cm, 28 cm, 30 cm. Szt. 10
- Cewnik moczowodowy typ Pigtail wprowadzany po drucie , zestaw , cewnik do utrzymywania w moczowodzie do 365 dni / potwierdzone oświadczeniem producenta/ , długość dostosowująca się do moczowodu w zakresie 22-32 cm Ch 4,7 , Ch 6 Szt. 6.
4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ Nr: 11 Nazwa: Urologia cz. V.
1) Krótki opis: Serweta operacyjna do zabiegu przezcewkowego usunięcia przerostu gruczołu krokowego typu \cistis\ 60 x 100 cm.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00.
3) Wielkość lub zakres: Szt. 420.
4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ Nr: 12 Nazwa: Chirurgia cz. I.
1) Krótki opis: - Dren brzuszny dł. 40 cm 28F , 30F, 32F, 36F bez otworów bocznych miękki .
- Dren do drenażu torakochirurgicznego z trokarem 22 F,24-25F 28 F , 32 F .
- Kateter do odsysania ran typ Redon min. dł. 50 cm z PCV elastyczny Ch 10, 14 , 16 , 18
sterylny z linią Rtg.
- Butelka do długotrwałego drenażu ran typu Redon -sterylna o poj. 200 - 250 ml
- Endoproteza podwójny pigtail Ch 10 dł.5 cm, sterylny.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00.
3) Wielkość lub zakres: - Dren brzuszny dł. 40 cm 28F , 30F, 32F, 36F bez otworów bocznych miękki . Szt. 800
- Dren do drenażu torakochirurgicznego z trokarem 22 F,24-25F 28 F , 32 F . Szt. 150
- Kateter do odsysania ran typ Redon min. dł. 50 cm z PCV elastyczny Ch 10, 14 , 16 , 18
sterylny z linią Rtg. Szt. 1500
- Butelka do długotrwałego drenażu ran typu Redon -sterylna o poj. 200 - 250 ml Szt. 2000
- Endoproteza podwójny pigtail Ch 10 dł.5 cm, sterylny. Szt. 10.
4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ Nr: 12 Nazwa: Chirurgia cz. II.
1) Krótki opis: -Zestaw do drenażu klatki piersiowej trzykomorowy.
-Zestaw do drenażu klatki piersiowej dwubutlowy z regulowanymi drenami , butla kolekcyjna poj. 3 l.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00.
3) Wielkość lub zakres: -Zestaw do drenażu klatki piersiowej trzykomorowy. Szt. 50
-Zestaw do drenażu klatki piersiowej dwubutlowy z regulowanymi drenami , butla kolekcyjna poj. 3 l Szt. 10.
4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ Nr: 14 Nazwa: Chirurgia cz. III.
1) Krótki opis: -Zestaw do nakłucia jamy brzusznej.
-Dren z PCV 3,1 x 1,8 x 580 mm .
-Dren łącznikowy do drenów Ulmera lub Redona dwuramienny do butelek wysokociśnieniowych.
-Łącznik z tworzywa sztucznego do drenów w kształcie litery Y, śr. zew.11,5 mm
-Łącznik z tworzywa sztucznego do drenów w kształcie litery T, śr. zew.11 mm
-Dren z tworzywa sztucznego balonowy śr. wew. 7 mm , śr. zew. 10 mm
-Dren z tworzywa sztucznego balonowy śr. wew. 8 mm , śr. zew. 11 mm
-zant Brener zwężany z odgałęzieniem w połowie długości, F14-8, dł. 13 cm , jednorazowy sterylnie pakowany.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00.
3) Wielkość lub zakres: -Zestaw do nakłucia jamy brzusznej. Szt. 10
-Dren z PCV 3,1 x 1,8 x 580 mm . Szt. 800
-Dren łącznikowy do drenów Ulmera lub Redona dwuramienny do butelek wysokociśnieniowych. Szt. 100
-Łącznik z tworzywa sztucznego do drenów w kształcie litery Y, śr. zew.11,5 mm Szt. 50
-Łącznik z tworzywa sztucznego do drenów w kształcie litery T, śr. zew.11 mm
szt. 20
-Dren z tworzywa sztucznego balonowy śr. wew. 7 mm , śr. zew. 10 mm m.b. 90
-Dren z tworzywa sztucznego balonowy śr. wew. 8 mm , śr. zew. 11 mm m.b. 60
-zant Brener zwężany z odgałęzieniem w połowie długości, F14-8, dł. 13 cm , jednorazowy sterylnie pakowany. Szt. 20.
4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ Nr: 15 Nazwa: Chirurgia cz. IV.
1) Krótki opis: -Końcówka do odsysania pola operacyjnego typ OP -Flex Yankauer / rączka gruba Ch 22/ do drenu
Ch 24-25 do zabiegów w chirurgii naczyniowej bez kontroli ssania, sterylna, pakowana podwójnie
-Końcówka do odsysania pola operacyjnego typ OP-Flex Yankauer / rączka mała Ch 12/ do drenu
Ch 24-25 do zabiegów w chirurgii naczyniowej bez kontroli ssania, sterylna , pakowana podwójnie
-Końcówka do odsysania pola operacyjnego typ OP- Flex Yankauer / rączka gruba Ch 22/ do drenu
Ch 24-25 z kontrolą siły ssania , , sterylna , pakowana podwójnie
-Dren łączący do odsysania pola operacyjnego typ OP-Flex Ch 24-26 /350 cm (niezałamujący się prążkowany), końcówka stopniowana pierścieniowa, sterylny, pakowany podwójnie
-Zestaw do odsysania pola operacyjnego typu OP-Flex Yankauer (gruba rączka Ch 22 ) z drenem Ch 24 dł. 210 cm , odporny na zginanie i zamknięcie światła drenu , sterylny , pakowany podwójnie .
-Sonda Miller-Abbott Ch 16 , 18.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00.
3) Wielkość lub zakres: -Końcówka do odsysania pola operacyjnego typ OP -Flex Yankauer / rączka gruba Ch 22/ do drenu
Ch 24-25 do zabiegów w chirurgii naczyniowej bez kontroli ssania, sterylna, pakowana podwójnie
Szt.
2000
-Końcówka do odsysania pola operacyjnego typ OP-Flex Yankauer / rączka mała Ch 12/ do drenu
Ch 24-25 do zabiegów w chirurgii naczyniowej bez kontroli ssania, sterylna , pakowana podwójnie
Szt.
500
-Końcówka do odsysania pola operacyjnego typ OP- Flex Yankauer / rączka gruba Ch 22/ do drenu
Ch 24-25 z kontrolą siły ssania , , sterylna , pakowana podwójnie
Szt.
400
-Dren łączący do odsysania pola operacyjnego typ OP-Flex Ch 24-26 /350 cm (niezałamujący się prążkowany), końcówka stopniowana pierścieniowa, sterylny, pakowany podwójnie
Szt.
4000
-Zestaw do odsysania pola operacyjnego typu OP-Flex Yankauer (gruba rączka Ch 22 ) z drenem Ch 24 dł. 210 cm , odporny na zginanie i zamknięcie światła drenu , sterylny , pakowany podwójnie . Szt. 1500
-Sonda Miller-Abbott Ch 16 , 18 Szt. 10.
4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ Nr: 16 Nazwa: Chirurgia cz. V.
1) Krótki opis: Kateter do odsysania ran typ Ulmer min. dł. 70 cm sterylny z linią Rtg , Ch 16 , 18 ,pakowany podwójnie
Zestaw do drenażu niskociśnieniowego, stałego typu Uno-Vac poj. 250-300 ml (komora), 500-600 ml (wymienny worek) 2 zastawki antyzwrotne (na wlocie i wylocie komory niskociśnieniowej) , zawór hydrofobowy w worku , skrętny łącznik do drenów Ch 10-18 , z dodatkowym drenem Ulmera CH 21
Zestaw do drenażu niskociśnieniowego typu MiniVac poj. mieszka 30- 50ml. z drenem Redona lub Umera Ch 8 lub Ch 10 wyposażony w trokar.
Zestaw do drenażu wysokociśnieniowego typu Vacum poj. komory 400ml
Zestaw do punkcji opłucnej z jedną igłą CH 14/ 80 mm, dren z końcówką LL, kranik, strzykawka, worek 2 L z zastawką antyzwrotną
Zestaw do punkcji opłucnej j.w. z 3 igłami / Ch 14/16/19/80 mm /
Sonda Sengstakena Ch 16-22.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00.
3) Wielkość lub zakres: Kateter do odsysania ran typ Ulmer min. dł. 70 cm sterylny z linią Rtg , Ch 16 , 18 ,pakowany podwójnie Szt. 1000
Zestaw do drenażu niskociśnieniowego, stałego typu Uno-Vac poj. 250-300 ml (komora), 500-600 ml (wymienny worek) 2 zastawki antyzwrotne (na wlocie i wylocie komory niskociśnieniowej) , zawór hydrofobowy w worku , skrętny łącznik do drenów Ch 10-18 , z dodatkowym drenem Ulmera CH 21 Szt. 60
Wymienny worek do zestawu j. w. Szt. 5
Zestaw do drenażu niskociśnieniowego typu MiniVac poj. mieszka 30- 50ml. z drenem Redona lub Umera Ch 8 lub Ch 10 wyposażony w trokar.
Szt. 200
Zestaw do drenażu wysokociśnieniowego typu Vacum poj. komory 400ml Szt. 1500
Zestaw do punkcji opłucnej z jedną igłą CH 14/ 80 mm, dren z końcówką LL, kranik, strzykawka, worek 2 L z zastawką antyzwrotną Szt. 40
Zestaw do punkcji opłucnej j.w. z 3 igłami / Ch 14/16/19/80 mm / Szt. 100
Sonda Sengstakena Ch 16-22 Szt. 2.
4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ Nr: 17 Nazwa: Chirurgia cz. VI.
1) Krótki opis: Dren do linii podgrzewania płynów infuzyjnych do podgrzewaczy typu HOTLINE.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00.
3) Wielkość lub zakres: Szt. 120.
4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ Nr: 18 Nazwa: Zestaw do odsysania w układzie zamkniętym cz. I.
1) Krótki opis: -Wkład workowy do odsysania w układzie zamkniętym kompatybilny ze słojem firmy Beryl/ potwierdzone przez oświadczenie Producenta/
-Proszek żelujący do wkładów workowych j.w. a 2 kg.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00.
3) Wielkość lub zakres: -Wkład workowy do odsysania w układzie zamkniętym kompatybilny ze słojem firmy Beryl/ potwierdzone przez oświadczenie Producenta/ Szt. 120
-Proszek żelujący do wkładów workowych j.w. a 2 kg Op. 2.
4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ Nr: 19 Nazwa: Zestaw do odsysania w układzie zamkniętym cz. II.
1) Krótki opis: -Pojemnik wielokrotnego użytku wraz z oprzyrządowaniem do zamocowania do stołu operacyjnego o pojemności 2 000 ml
-Wkłady wymienne do zestawu j. w. poj. 2 000 ml
-Proszek żelujący do zestawu j. w. w opakowaniach do 1 kg.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00.
3) Wielkość lub zakres: -Pojemnik wielokrotnego użytku wraz z oprzyrządowaniem do zamocowania do stołu operacyjnego o pojemności 2 000 ml Kpl. 4
-Wkłady wymienne do zestawu j. w. poj. 2 000 ml Szt. 500
-Proszek żelujący do zestawu j. w. w opakowaniach do 1 kg kg 6.
4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ Nr: 20 Nazwa: Transfuzja cz. I.
1) Krótki opis: Zestaw do retransfuzji z drenem łączącym z 4 łącznikami schodkowymi Ch 8/18 , filtr 40 µm , pojemnik Redona z zastawką antyzwrotną o poj. 250 ml , odsysanie 120 mbar, worek do autotransfuzji poj. 1000 ml z podziałką , filtr do krwi z kroplomierzem.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00.
3) Wielkość lub zakres: Szt. 4.
4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ Nr: 21 Nazwa: Transfuzja cz. II.
1) Krótki opis: -Zestaw do retransfuzji pooperacyjny , dwa poziomy filtrowania krwi , filtr w worku 200 µm, w linii kroplówkowej trójstopniowy , filtr na wylocie 10 µm , zbiornik na krew ok. 750 ml , mieszek 125 ml
oraz dwa dreny CH 10-18 z trokarem i mieszek do drenażu z kranikiem spustowym
-Worek zapasowy na krew z filtrem do zestawu j.w.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00.
3) Wielkość lub zakres: -Zestaw do retransfuzji pooperacyjny , dwa poziomy filtrowania krwi , filtr w worku 200 µm, w linii kroplówkowej trójstopniowy , filtr na wylocie 10 µm , zbiornik na krew ok. 750 ml , mieszek 125 ml
oraz dwa dreny CH 10-18 z trokarem i mieszek do drenażu z kranikiem spustowym Szt. 50
-Worek zapasowy na krew z filtrem do zestawu j.w. Szt. 5.
4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ Nr: 22 Nazwa: Cewniki do odsysania z dróg oddechowych.
1) Krótki opis: -Cewnik do odsysania w układzie zamkniętym 14 F , jednoświatłowy.
-Cewnik do odsysania lewego oskrzela miękki, zagięty z otworem końcowym i dwoma otworami bocznymi 12 i 14 G
-Zestaw do pobierania wydzieliny z drzewa oskrzelowego w czasie odsysania- sterylny, zakończenia różnoimienne, opakowanie typu papier/folia, pojemnik kubełkowy, pojemność min. 30 ml.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00.
3) Wielkość lub zakres: -Cewnik do odsysania w układzie zamkniętym 14 F , jednoświatłowy. Szt. 40
-Cewnik do odsysania lewego oskrzela miękki, zagięty z otworem końcowym i dwoma otworami bocznymi 12 i 14 G Szt. 500
-Zestaw do pobierania wydzieliny z drzewa oskrzelowego w czasie odsysania- sterylny, zakończenia różnoimienne, opakowanie typu papier/folia, pojemnik kubełkowy, pojemność min. 30 ml Szt. 400.
4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ Nr: 23 Nazwa: Maski tlenowe i akcesoria do wentylacji i oddychania.
1) Krótki opis: -Maska tlenowa o średniej koncentracji tlenu z drenem 210 cm +- 30 cmdla dorosłych , bez lateksu.
-Maska tlenowa z regulowaną podażą tlenu typ Venturiego
/ dren 210 cm +- 30 cm i komplet dysz redukujących / dla dorosłych , bez lateksu.
-Maska aerozolowa dla dorosłych z drenem 210 cm +- 30 cm i nebulizatorem
-Nebulizator dla dorosłych + ustnik kątowy
-Maska twarzowa j. u. dmuchana nr 6 , 5, 4, 3, 2.
-Trzymacz masek twarzowych gumowy typu szelki silikonowy
-Okulary tlenowe dla dorosłych z miękkimi zakrzywionymi końcówkami j.u.
-Dren tlenowy dł. 2,1m j.u.
-Linia do gazometrii dług. 300 cm końcówki męska - męska
-Obwód oddechowy dla dorosłych składający się z 3 rur z tworzywa , elastycznych z łącznikami , filtrem i workiem oddechowym

-System podtrzymujący rury karbowane , dokręcany do boków stołu operacyjnego z trzymaczem rur gwiazdkowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00.
3) Wielkość lub zakres: -Maska tlenowa o średniej koncentracji tlenu z drenem 210 cm +- 30 cmdla dorosłych , bez lateksu.
Szt.
400
-Maska tlenowa z regulowaną podażą tlenu typ Venturiego
/ dren 210 cm +- 30 cm i komplet dysz redukujących / dla dorosłych , bez lateksu.
Szt.
500
-Maska aerozolowa dla dorosłych z drenem 210 cm +- 30 cm i nebulizatorem
Szt.
50
-Nebulizator dla dorosłych + ustnik kątowy
Szt.
50
-Maska twarzowa j. u. dmuchana nr 6 , 5, 4, 3, 2.
Szt.
200
-Trzymacz masek twarzowych gumowy typu szelki silikonowy
Szt.
5
-Okulary tlenowe dla dorosłych z miękkimi zakrzywionymi końcówkami j.u.
Szt.
4000
-Dren tlenowy dł. 2,1m j.u.
Szt.
40
-Linia do gazometrii dług. 300 cm końcówki męska - męska
Szt.
100
-Obwód oddechowy dla dorosłych składający się z 3 rur z tworzywa , elastycznych z łącznikami , filtrem i workiem oddechowym

Szt.
200
-System podtrzymujący rury karbowane , dokręcany do boków stołu operacyjnego z trzymaczem rur gwiazdkowy.
Szt. 5.
4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ Nr: 24 Nazwa: Intubacja i tracheotomia.
1) Krótki opis: -Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym śr 5,0 , 6,0 , 7,0 , 7,5 , 8,0 , 8,5 , 9,0 ze znacznikiem dookoła rurki,
-Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym ustno- nosowa z zaoblonymi krawędziami i otworem Murphy ego, ze znacznikiem dookoła rurki ,
śr. 3,5 , 4,0 , 5,0 , 6,0 , 6,5, 7,0 , 7,5 , 8,0 , 8,5 , 9,0 , 9,5 , 10,0

-Rurka intubacyjna przeźroczysta polarna (do góry) ustna z mankietem niskociśnieniowym i otworem Murphy ego śr. 7,0 , 7,5 , 8,0

-Rurka intubacyjna do mikrochirurgii krtani z mankietem nr 5,0 , 6,0

-Rurka intubacyjna dooskrzelowa , dwuświatłowa , lewa Ch 35 , 37 , 39 / 350 mm zestaw z prowadnicą , łącznikiem Y , dwoma cewnikami i dwoma łącznikami podwójnie obrotowymi.
-Rurka intubacyjna dooskrzelowa , dwuświatłowa , lewa Ch 39 / 200 mm zestaw z prowadnicą , łącznikiem Y , dwoma cewnikami i dwoma łącznikami podwójnie obrotowymi.
-Zestaw łączy do rurek dooskrzelowych.
-Rurka ustno - gardłowa ( sterylna) rozmiar 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 0 , 00.
-Rurka tracheostomijna niezbrojona z uszczelniaczem nr 7,0 , 7,5 , 8,0 , 9,0
-Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych typu Thermovent T wykonany z elastycznego tworzywa gwarantującego szczelność , zaopatrzony w port do podawania tlenu
-Filtr oddechowy antybakteryjno-antywirusowy do układów oddechowych dla potrzeb anestezji , sterylny.
-Filtr oddechowy antybakteryjno-antywirusowy, z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla potrzeb intensywnej terapii , sterylny.
-Doprowadzenie tlenu do Thermoventu kompatybilny z wymiennikiem ciepła i wilgoci j. w. (dren tlenowy).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00.
3) Wielkość lub zakres: -Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym śr 5,0 , 6,0 , 7,0 , 7,5 , 8,0 , 8,5 , 9,0 ze znacznikiem dookoła rurki,
Szt.
900
-Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym ustno- nosowa z zaoblonymi krawędziami i otworem Murphy ego, ze znacznikiem dookoła rurki ,
śr. 3,5 , 4,0 , 5,0 , 6,0 , 6,5, 7,0 , 7,5 , 8,0 , 8,5 , 9,0 , 9,5 , 10,0
Szt.
2000
-Rurka intubacyjna przeźroczysta polarna (do góry) ustna z mankietem niskociśnieniowym i otworem Murphy ego śr. 7,0 , 7,5 , 8,0
Szt.
10
-Rurka intubacyjna do mikrochirurgii krtani z mankietem nr 5,0 , 6,0

Szt.
120
-Rurka intubacyjna dooskrzelowa , dwuświatłowa , lewa Ch 35 , 37 , 39 / 350 mm zestaw z prowadnicą , łącznikiem Y , dwoma cewnikami i dwoma łącznikami podwójnie obrotowymi.
Szt.
20
-Rurka intubacyjna dooskrzelowa , dwuświatłowa , lewa Ch 39 / 200 mm zestaw z prowadnicą , łącznikiem Y , dwoma cewnikami i dwoma łącznikami podwójnie obrotowymi.
Szt.
5
-Zestaw łączy do rurek dooskrzelowych.
Kpl.
1
-Rurka ustno - gardłowa ( sterylna) rozmiar 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 0 , 00.
Szt.
1000
-Rurka tracheostomijna niezbrojona z uszczelniaczem nr 7,0 , 7,5 , 8,0 , 9,0
Szt.
350
-Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych typu Thermovent T wykonany z elastycznego tworzywa gwarantującego szczelność , zaopatrzony w port do podawania tlenu
Szt.
1200
-Filtr oddechowy antybakteryjno-antywirusowy do układów oddechowych dla potrzeb anestezji , sterylny.
Szt.
1800
-Filtr oddechowy antybakteryjno-antywirusowy, z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla potrzeb intensywnej terapii , sterylny.
Szt.
1500
-Doprowadzenie tlenu do Thermoventu kompatybilny z wymiennikiem ciepła i wilgoci j. w. (dren tlenowy)
Szt.
40.
4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ Nr: 25 Nazwa: Trening oddechowy.
1) Krótki opis: -Zestaw do treningu oddechowego 3 -kulkowy
-Zestaw do treningu oddechowego tłoczkowy
-Ustnik j. u.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00.
3) Wielkość lub zakres: -Zestaw do treningu oddechowego 3 -kulkowy Szt. 360
-Zestaw do treningu oddechowego tłoczkowy Szt. 5
-Ustnik j. u. Szt. 4000.
4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ Nr: 26 Nazwa: Tracheotomia cz. I.
1) Krótki opis: -Rurka krtaniowa dla dorosłych mała , średnia , duża
-Zestaw do szybkiej przezskórnej konikotomii dla dorosłych typu Quichtrach
-Maska krtaniowa wielokrotnego użytku nr 3,4,5.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00.
3) Wielkość lub zakres: -Rurka krtaniowa dla dorosłych mała , średnia , duża Szt. 10
-Zestaw do szybkiej przezskórnej konikotomii dla dorosłych typu Quichtrach Op. 2
-Maska krtaniowa wielokrotnego użytku nr 3,4,5 Szt. 10.
4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ Nr: 27 Nazwa: Tracheotomia cz. II.
1) Krótki opis: Rurka intubacyjna z mankietem cienkościennym / do 20 mikronów/ ustno-nosowa z odsysaniem znad mankietu dla potrzeb Intensywnej Terapii nr 7 i 8.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00.
3) Wielkość lub zakres: Szt. 150.
4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ Nr: 28 Nazwa: Tracheotomia cz. III.
1) Krótki opis: -Rurka tracheotomijna z polietylenu \A\ , standard z otworem
Nr 5 śred. 9 mm dł. 60 mm
-j. w. nr 6 śred. 10 mm dł. 65 mm
-j. w. nr 7 śred. 11 mm dł. 70 mm
-j. w. nr 8 śred. 12 mm dł. 75 mm
-j. w. nr 9 śred. 13 mm dł. 80 mm
-j. w. nr 10 śred. 14 mm dł. 90 mm
-Rurka tracheotomijna z polietylenu \A\ , przedłużone L z otworem
nr 5 śred. 9 mm dł. 80 mm
-j. w. nr 6 śred. 10 mm dł. 85 mm
-j. w. nr 7 śred. 11 mm dł. 90 mm
-j. w. nr 8 śred. 12 mm dł. 95 mm
-j. w. nr 9 śred. 13 mm dł. 100 mm
-Rurka tracheotomijna z polietylenu \B\ , przedłużone L bez otworu
nr 6 śred. 10 mm dł. 85 mm
-j. w.nr 7 śred. 11 mm dł. 90 mm
-j. w.nr 8 śred. 12 mm dł. 95 mm
-j. w.nr 9 śred. 13 mm dł. 100 mm
-Rurka tracheotomijna z polietylenu \B\ , przedłużone LL bez otworu
nr 5 śred. 8,5 mm dł. 105 mm
-j. w. nr 6 śred. 9 mm dł. 130 mm
-j. w. nr 7 śred. 10 mm dł. 130 mm
-Rurka tracheotomijna z polietylenu \A\ , przedłużone LL z otworem
nr 5 śred. 8,5 mm dł. 105 mm
-j. w. nr 6 śred. 9 mm dł. 130 mm
-j. w. nr 7 śred. 10 mm dł. 130 mm
-Rurka tracheotomijna nr 6,0 metalowa, przedłużona bez otworu, długość 105 mm
-Rurka tracheotomijna nr 6,0 metalowa, przedłużona bez otworu, długość 110 mm
-Łącznik karbowany martwa przestrzeń podwójnie obrotowy
-Łącznik obrotowy kątowy - j. u.
-Łącznik kątowy wielorazowy do bronchofiberoskopii wykonany z elastycznego -tworzywa gwarantującego szczelność układu
-Szczotka do czyszczenia rurek do tchawicy uniwersalna.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00.
3) Wielkość lub zakres: -Rurka tracheotomijna z polietylenu A , standard z otworem
Nr 5 śred. 9 mm dł. 60 mm
Szt.
5
-j. w. nr 6 śred. 10 mm dł. 65 mm Szt. 10
-j. w. nr 7 śred. 11 mm dł. 70 mm Szt. 15
-j. w. nr 8 śred. 12 mm dł. 75 mm Szt. 15
-j. w. nr 9 śred. 13 mm dł. 80 mm Szt. 15
-j. w. nr 10 śred. 14 mm dł. 90 mm Szt. 10
-Rurka tracheotomijna z polietylenu A , przedłużone L z otworem
nr 5 śred. 9 mm dł. 80 mm
Szt.
5
-j. w. nr 6 śred. 10 mm dł. 85 mm Szt. 10
-j. w. nr 7 śred. 11 mm dł. 90 mm Szt. 10
-j. w. nr 8 śred. 12 mm dł. 95 mm Szt. 10
-j. w. nr 9 śred. 13 mm dł. 100 mm Szt. 10
-Rurka tracheotomijna z polietylenu B , przedłużone L bez otworu
nr 6 śred. 10 mm dł. 85 mm
Szt.
10
-j. w. nr 7 śred. 11 mm dł. 90 mm Szt. 10
-j. w. nr 8 śred. 12 mm dł. 95 mm Szt. 10
-j. w. nr 9 śred. 13 mm dł. 100 mm Szt. 10
-Rurka tracheotomijna z polietylenu \B\ , przedłużone LL bez otworu
nr 5 śred. 8,5 mm dł. 105 mm
Szt.
3
-j. w. nr 6 śred. 9 mm dł. 130 mm Szt. 5
-j. w. nr 7 śred. 10 mm dł. 130 mm Szt. 5
-Rurka tracheotomijna z polietylenu A , przedłużone LL z otworem
nr 5 śred. 8,5 mm dł. 105 mm
Szt.
3
-j. w. nr 6 śred. 9 mm dł. 130 mm Szt. 5
-j. w. nr 7 śred. 10 mm dł. 130 mm Szt. 5
-Rurka tracheotomijna nr 6,0 metalowa, przedłużona bez otworu, długość 105 mm Szt. 2
-Rurka tracheotomijna nr 6,0 metalowa, przedłużona bez otworu, długość 110 mm Szt. 2
-Łącznik karbowany martwa przestrzeń podwójnie obrotowy Szt. 1000
-Łącznik obrotowy kątowy - j. u. Szt. 400
-Łącznik kątowy wielorazowy do bronchofiberoskopii wykonany z elastycznego -tworzywa gwarantującego szczelność układu Szt. 30
-Szczotka do czyszczenia rurek do tchawicy uniwersalna Szt. 30.
4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ Nr: 29 Nazwa: Ostrza chirurgiczne.
1) Krótki opis: -Ostrza chirurgiczne ze stali nierdzewnej /pak. po 100 szt./
nr 10 , 10A , 11 , 12 , 15, 20 , 21, 22 , 23, 24 .
-Trzonek do ostrzy nr 3 i 4
-Skalpel j.u. z ostrzem nr 11 osadzonym na plastikowym trzonku , sterylny
-Skalpel j.u. z ostrzem nr 22 osadzonym na plastikowym trzonku , sterylny
-Skalpel j.u. z ostrzem nr 23 osadzonym na plastikowym trzonku , sterylny.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00.
3) Wielkość lub zakres: -Ostrza chirurgiczne ze stali nierdzewnej /pak. po 100 szt./
nr 10 , 10A , 11 , 12 , 15, 20 , 21, 22 , 23, 24 . Op. 350
-Trzonek do ostrzy nr 3 i 4 Szt. 30
-Skalpel j.u. z ostrzem nr 11 osadzonym na plastikowym trzonku , sterylny Szt. 70
-Skalpel j.u. z ostrzem nr 22 osadzonym na plastikowym trzonku , sterylny Szt. 30
-Skalpel j.u. z ostrzem nr 23 osadzonym na plastikowym trzonku , sterylny Szt. 30.
4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ Nr: 30 Nazwa: Dreny i katetery do embeloktomii.
1) Krótki opis: -Kateter do embolektomii typ Fogartiego nr 3, jednokanałowy,
z PCV, mandryn, miękkie zakończenie, dł. 80 cm, znakowany co 10 cm, zakończenie LL.
-Kateter do embolektomii typ Fogartiego nr 4, jednokanałowy,
z PCV, mandryn, miękkie zakończenie, dł. 80 cm, znakowany co 10 cm zakończenie LL.
-Kateter do embolektomii typ Fogartiego nr 5, jednokanałowy,
z PCV, mandryn, miękkie zakończenie, dł. 80 cm, znakowany co 10 cm zakończenie LL.
-Dren T. Kehr silikon. miękki sterylny Ch 12 , 14, 16 , 18 i 20 dł. 80 cm.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00.
3) Wielkość lub zakres: Kateter do embolektomii typ Fogartiego nr 3, jednokanałowy,
z PCV, mandryn, miękkie zakończenie, dł. 80 cm, znakowany co 10 cm, zakończenie LL.
Kateter do embolektomii typ Fogartiego nr 4, jednokanałowy,
z PCV, mandryn, miękkie zakończenie, dł. 80 cm, znakowany co 10 cm zakończenie LL.
Kateter do embolektomii typ Fogartiego nr 5, jednokanałowy,
z PCV, mandryn, miękkie zakończenie, dł. 80 cm, znakowany co 10 cm zakończenie LL.
Dren T. Kehr silikon. miękki sterylny Ch 12 , 14, 16 , 18 i 20 dł. 80 cm.
4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ Nr: 31 Nazwa: Znieczulenia przewodowe - sploty , nerwy i ciągłe.
1) Krótki opis: - Igła do znieczulenia splotów nerwów typu Stimuplex A 22G dł.50
- Igła do znieczulenia splotów nerwów typu Stimuplex A 21G dł.100
- Igła do znieczulenia splotów nerwów typu Stimuplex A 20G dł.150
- Igła do znieczulenia splotów nerwów typu Stimuplex A 22G dł.120
- Igła do znieczulenia splotów nerwów typu Stimuplex A 23G dł.40
- Igła do znieczulenia splotów nerwów typu Stimuplex A 25G dł.55

- Zestaw do ciągłego znieczulania splotów nerwowych typu Contiplex D z cewnikiem 400 mm
- Zestaw do ciągłego znieczulania splotów nerwowych typu Contiplex Touhy Sets
- Zestaw do ciągłego znieczulenia podpajęczynówkowego typu Spinocath 22G . Cewniczek podpajęczynówkowy na igle będącej prowadnicą cewnika .
- Zestaw do znieczulenia łączonego pp/zop z igłą podpajęczynówkową w oddzielnym kanale igły zewnątrzoponowej
- Zestaw zewnątrzoponowy 18G do ciągłych znieczuleń składający się z igły Touhy, cewnika zewnątrzoponowego z otworami bocznymi, strzykawki niskooporowej LOR, łącznika, filtra bakteryjnego płaskiego z dziurką i trzymacza cewnika typu pin-pad.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00.
3) Wielkość lub zakres: - Igła do znieczulenia splotów nerwów typu Stimuplex A 22G dł.50 Szt.500
- Igła do znieczulenia splotów nerwów typu Stimuplex A 21G dł.100 Szt.5
- Igła do znieczulenia splotów nerwów typu Stimuplex A 20G dł.150 Szt.25
- Igła do znieczulenia splotów nerwów typu Stimuplex A 22G dł.120 Szt.5
- Igła do znieczulenia splotów nerwów typu Stimuplex A 23G dł.40 Szt. 60
- Igła do znieczulenia splotów nerwów typu Stimuplex A 23G dł.70
Szt. 60
- Igła do znieczulenia splotów nerwów typu Stimuplex A 25G dł.55
Szt. 30
- Zestaw do ciągłego znieczulania splotów nerwowych typu Contiplex D z cewnikiem 400 mm Szt. 10
- Zestaw do ciągłego znieczulania splotów nerwowych typu Contiplex Touhy Sets
Szt. 10
- Zestaw do ciągłego znieczulenia podpajęczynówkowego typu Spinocath 22G . Cewniczek podpajęczynówkowy na igle będącej prowadnicą cewnika .Szt. 3
- Zestaw do znieczulenia łączonego pp/zop z igłą podpajęczynówkową w oddzielnym kanale igły zewnątrzoponowej Szt.20
- Zestaw zewnątrzoponowy 18G do ciągłych znieczuleń składający się z igły Touhy, cewnika zewnątrzoponowego z otworami bocznymi, strzykawki niskooporowej LOR, łącznika, filtra bakteryjnego płaskiego z dziurką i trzymacza cewnika typu pin-pad Szt. 300.
4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ Nr: 32 Nazwa: Igły biopsyjne.
1) Krótki opis: -Igła do biopsji i aspiracji talerza biodrowego , sterylna 11G x 150 mm z ogranicznikiem
-Igła do biopsji wątroby sterylna 16 G x 150 mm
-Igła biopsyjna do automatu typu Pro Mag lub Biosy Gun kompatybilna z urządzeniem / potwierdzenie poprzez oświadczenie producenta/ 16 G x 160 mm
-Igła do biopsji tkanek miękkich - półautomat 14 G x 100 mm
-Igła do biopsji tkanek miękkich - półautomat 18 G x 100 mm.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00.
3) Wielkość lub zakres: -Igła do biopsji i aspiracji talerza biodrowego , sterylna 11G x 150 mm z ogranicznikiem
Szt.
120
-Igła do biopsji wątroby sterylna 16 G x 150 mm
Szt.
10
-Igła biopsyjna do automatu typu Pro Mag lub Biosy Gun kompatybilna z urządzeniem / potwierdzenie poprzez oświadczenie producenta/ 16 G x 160 mm
Szt.
60
-Igła do punkcji mostka sterylna 16G x 50 mm z regulacją
Szt.
100
-Igła do biopsji tkanek miękkich - półautomat 14 G x 100 mm
Szt.
50
-Igła do biopsji tkanek miękkich - półautomat 18 G x 100 mm
Szt.
20.
4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ Nr: 33 Nazwa: Igły inne.
1) Krótki opis: -Igła do neurolizy nr 18
-Igła chirurgiczna typ G nr 212/16 - do szycia twardówki
-Igła chirurgiczna typ G nr 212/12 - do szycia okostnej
-Igła chirurgiczna typ G nr 212/10 - do szycia podskóry
-Igła chirurgiczna typ G nr 212/8 - do szycia mięśni
-Igła chirurgiczna typ B do szycia skóry - mała , średnia i duża
-Igła do podawania pozagałkowego j. u. 0,5 x 40 mm x 100
-Igła j.u. 1,8 x 40 mm x 100
-Igła j.u. 0,8 x 50-60 mm x 100
-Igła do podawania insuliny metodą wstrzykiwacza 0,25 x 8 mm lub 0,33 x 12 mm.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00.
3) Wielkość lub zakres: -Igła do neurolizy nr 18 Szt. 5
-Igła chirurgiczna typ G nr 212/16 - do szycia twardówki Szt. 180
-Igła chirurgiczna typ G nr 212/12 - do szycia okostnej Szt. 600
-Igła chirurgiczna typ G nr 212/10 - do szycia podskóry Szt. 360
-Igła chirurgiczna typ G nr 212/8 - do szycia mięśni Szt. 120
-Igła chirurgiczna typ B do szycia skóry - mała , średnia i duża Szt. 600
-Igła do podawania pozagałkowego j. u. 0,5 x 40 mm x 100 Op. 10
-Igła j.u. 1,8 x 40 mm x 100 Op. 10
-Igła j.u. 0,8 x 50-60 mm x 100 Op. 10
-Igła do podawania insuliny metodą wstrzykiwacza 0,25 x 8 mm lub 0,33 x 12 mm Szt. 600.
4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ Nr: 34 Nazwa: Klipsy cz. I.
1) Krótki opis: Klipsy tytanowe - sterylne LT 200 36 Ligaclip a 108 klipsów do klipsownicy Johnson-Johnson
/ kompatybilność potwierdzona przez oświadczenie Producenta/.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00.
3) Wielkość lub zakres: Op. 10.
4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ Nr: 35 Nazwa: Klipsy cz. II.
1) Krótki opis: Klipsy tytanowe sterylne 12 mag. X 8 szt do klipsownicy firmy Aesculap -Braun
/ kompatybilność potwierdzona przez oświadczenie Producenta/.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00.
3) Wielkość lub zakres: Op. 5.
4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ Nr: 36 Nazwa: Klipsy cz. III.
1) Krótki opis: -Klipsy tytanowe sterylne do klipsownicy firmy Storz / kompatybilność potwierdzona przez oświadczenie Producenta/ średnio-duże
-j. w. średnie.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00.
3) Wielkość lub zakres: -Klipsy tytanowe sterylne do klipsownicy firmy Storz / kompatybilność potwierdzona przez oświadczenie Producenta/
średnio-duże Szt. 1400
-j. w. średnie Szt. 700.
4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ Nr: 37 Nazwa: Ostrza do lumbotomu.
1) Krótki opis: Ostrze do lumbotomu nr 236 firmy Storz / kompatybilność potwierdzona przez oświadczenie Producenta/.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00.
3) Wielkość lub zakres: Szt. 60.
4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ Nr: 37 Nazwa: Ostrza do lumbotomu.
1) Krótki opis: Ostrze do lumbotomu nr 236 firmy Storz / kompatybilność potwierdzona przez oświadczenie Producenta/.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00.
3) Wielkość lub zakres: Szt. 60.
4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ Nr: 38 Nazwa: Siatki przepuklinowe.
1) Krótki opis: Siatka do naprawy przepuklin z polipropylenu prasowanego termicznie 10 x 15 cm
Siatka do napawy przepuklin z polipropylenu monofilamentowego 15 x 15 cm grubość włókna 0,14 mm.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00.
3) Wielkość lub zakres: -Siatka do naprawy przepuklin z polipropylenu prasowanego termicznie 10 x 15 cm Szt. 50
-Siatka do naprawy przepuklin z polipropylenu monofilamentowego 15 x 15 cm grubość włókna 0,14 mm Szt. 50.
4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ Nr: 39 Nazwa: Worki na wymiociny matowe.
1) Krótki opis: Torba na wymiociny z zakrętką matowa.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00.
3) Wielkość lub zakres: Torba na wymiociny z zakrętką matowa Szt. 500.
4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ Nr: 40 Nazwa: Zgłębniki do tamowania krwotoku.
1) Krótki opis: -Zgłębnik do tamowania krwotoku z jamy nosowo- gardłowej duże
-Zgłębnik do tamowania krwotoku z jamy nosowo- gardłowej małe
-Szyna chirurgiczna z opatrunkiem do zabezpieczenia nosa po urazach dla dorosłych.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00.
3) Wielkość lub zakres: -Zgłębnik do tamowania krwotoku z jamy nosowo- gardłowej duże Szt. 10
-Zgłębnik do tamowania krwotoku z jamy nosowo- gardłowej małe Szt. 10
-Szyna chirurgiczna z opatrunkiem do zabezpieczenia nosa po urazach dla dorosłych Szt. 10.
4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ Nr: 41 Nazwa: Akcesoria różne.
1) Krótki opis: -Pojemnik na lek do inhalacji kompatybilny z urządzeniem firmy Medbryt

-Kieliszek do leków
-Przecinacz do leków w postaci tabletek
-Opaska uciskowa do pobierania krwi
-Termometr lekarski w etui
-Szpatułka drewniana x 100 szt.
-Preparat konserwujący typu Secumatic aerozol 250 ml
-Kompresy żelowe 16 x 26 tzw. \zimny opatrunek\
-Talk kosmetyczny
-Żel do USG op. 5 L
-Żel do USG op.0,5 L
-Żel do defibrylatora.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00.
3) Wielkość lub zakres: -Pojemnik na lek do inhalacji kompatybilny z urządzeniem firmy Medbryt
Szt.
500
-Kieliszek do leków
Szt.
10000
-Przecinacz do leków w postaci tabletek
Szt.
40
-Opaska uciskowa do pobierania krwi
Szt.
60
-Termometr lekarski w etui
Szt.
1000
-Szpatułka drewniana x 100 szt.
Op.
100
-Preparat konserwujący typu Secumatic aerozol 250 ml
Szt.
25
-Kompresy żelowe 16 x 26 tzw. \zimny opatrunek\
Szt.
6
-Talk kosmetyczny
kg
60
-Żel do USG op. 5 L
Op.
50
-Żel do USG op.0,5 L
Op.
50
-Żel do defibrylatora
Szt.
4.
4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ Nr: 42 Nazwa: Paski fluoresceinowe.
1) Krótki opis: Paski fluoresceinowe x 1000 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00.
3) Wielkość lub zakres: Op. 10.
4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ Nr: 43 Nazwa: Akcesoria neurochirurgiczne.
1) Krótki opis: Zestaw do wprowadzania cewników - introduktor bez zastawki zawierający koszulkę bez zastawki , rozm. 8F/10 cm , prowadnik diod 0,35 /40 cm, rozszerzacz 8F/17 cm i igła prosta 18G/7 cm, sterylny.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00.
3) Wielkość lub zakres: Op. 2.
4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ Nr: 44 Nazwa: Sondy do karmienia niemowląt.
1) Krótki opis: Kateter -sonda do karmienia niemowląt, skalowany co 1cm, bez otworów bocznych, końcówka stożkowa strzykawkowa z PCV, pakowana sterylnie, pojedynczo :
Ch 04 dł.40 cm - czerwona, Ch 05 dł. 40 cm - popielata , Ch 06 dł. 40 cm - zielony ,
Ch 08 dł. 40 cm - granatowy , Ch 10 dł. 40 cm - czarny.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00.
3) Wielkość lub zakres: Szt.
1000.
4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ Nr: 45 Nazwa: Elektrody cz. I.
1) Krótki opis: -Elektroda EKG piankowa , prostokątna 34-38 x 43-50 mm na żelu stałym, bezlateksowe
-Elektroda EKG włókninowa , okrągła śr. 53 mm +- 3 mm z tarką
-Elektroda EKG włókninowa , okrągła śr. 35 mm +- 3 mm z tarką.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00.
3) Wielkość lub zakres: -Elektroda EKG piankowa , prostokątna 34-38 x 43-50 mm na żelu stałym, bezlateksowe Szt. 40000
-Elektroda EKG włókninowa , okrągła śr. 53 mm +- 3 mm z tarką Szt. 15000
-Elektroda EKG włókninowa , okrągła śr. 35 mm +- 3 mm z tarką Szt. 1200.
4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ Nr: 46 Nazwa: Elektrody cz. II.
1) Krótki opis: Elektroda do monitorowania głębokości snu kompatybilna z systemem typu BIS.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00.
3) Wielkość lub zakres: Szt. 50.
4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ Nr: 47 Nazwa: Noże okulistyczne.
1) Krótki opis: -Nóż skośny , ostrze pod kątem 15,0 , prosty.
-Nóż typu slit o kalibracji 2,6 mm, 2,75 mm, 3,0 mm, 3,2 mm, 3,4 mm, zakrzywiony , obustronnie ostrzone krawędzie tnące poza najszerszą częścią ostrza , matowy , ze znacznikiem gł. 2 mm
-Nóż typu sideport , grotowy do paracentezy o kalibracji 1,0 mm, 1,2 mm, 1,5 mm , zakrzywiony , obustronnie ostrzone krawędzie tnące , matowy
-Nóż typu crescent , o kalibracji 2,3 mm , obustronnie ostrzone krawędzie tnące , zakrzywiony , matowy
-Nóż typu V-Lance rozm. 20G
-Nóż implantacyjny o kalibracji 3,5 mm, 4,1 mm, 5,2 mm , zakrzywiony.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00.
3) Wielkość lub zakres: -Nóż skośny , ostrze pod kątem 15,0 , prosty. Szt. 360
-Nóż typu slit o kalibracji 2,6 mm, 2,75 mm, 3,0 mm, 3,2 mm, 3,4 mm, zakrzywiony , obustronnie ostrzone krawędzie tnące poza najszerszą częścią ostrza , matowy , ze znacznikiem gł. 2 mm Szt. 480
-Nóż typu sideport , grotowy do paracentezy o kalibracji 1,0 mm, 1,2 mm, 1,5 mm , zakrzywiony , obustronnie ostrzone krawędzie tnące , matowy Szt. 120
-Nóż typu crescent , o kalibracji 2,3 mm , obustronnie ostrzone krawędzie tnące , zakrzywiony , matowy Szt. 360
-Nóż typu V-Lance rozm. 20G
Szt.
48
-Nóż implantacyjny o kalibracji 3,5 mm, 4,1 mm, 5,2 mm , zakrzywiony
Szt.
48.
4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ Nr: 48 Nazwa: Zestawy do żywienia dojelitowego cz. I.
1) Krótki opis: Zestaw do żywienia do podawania diety w butelce kompatybilny z pompą firmy Fresenius.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00.
3) Wielkość lub zakres: szt. 200.
4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ Nr: 49 Nazwa: Zestawy do żywienia dojelitowego cz. II.
1) Krótki opis: -Zestaw do opakowań miękkich typu Pack do pompy Flocare
-Zestaw do opakowań miękkich typu Pack grawitacyjny do pompy Flocare.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00.
3) Wielkość lub zakres: -Zestaw do opakowań miękkich typu Pack do pompy Flocare Szt. 100
-Zestaw do opakowań miękkich typu Pack grawitacyjny do pompy Flocare Szt. 100.
4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ Nr: 50 Nazwa: Nici specjalistyczne.
1) Krótki opis: -3/8 koła, podwójna 13 mm, czubek wzmocniony, grubość nitki 5/0, min. dł. nitki 90 cm.
-3/8 koła, podwójna 17 mm, czubek okrągły, ostry, grubość nitki 4/0, min. dł. nitki 90 cm.
-3/8 koła, podwójna 17 mm, czubek okrągły, ostry, grubość nitki 3/0, min. dł. nitki 90 cm.
Syntetyczna, pojedyncza nić z politetrafluoroetylenu, niewchłanialna.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.11.00.
3) Wielkość lub zakres: -3/8 koła, podwójna 13 mm, czubek wzmocniony, grubość nitki 5/0, min. dł. nitki 90 cm. Sasz. 60
-3/8 koła, podwójna 17 mm, czubek okrągły, ostry, grubość nitki 4/0, min. dł. nitki 90 cm. Sasz. 12
-3/8 koła, podwójna 17 mm, czubek okrągły, ostry, grubość nitki 3/0, min. dł. nitki 90 cm. Sasz. 24
Syntetyczna, pojedyncza nić z politetrafluoroetylenu, niewchłanialna.
4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6) Informacje dodatkowe:

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z BYTOMIA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Bytomiu » więcej : Urządzenia medyczne »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU