Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2012-08-20

Warszawa: Termomodernizacja wybranych bloków budynku głównego Wojskowego Instytutu Medycznego

Numer ogłoszenia: 179345 - 2012; data zamieszczenia: 20.08.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowy Instytut Medyczny , ul.Szaserów 128, 00-909 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 681-67-49, faks 022 681-67-49. • Adres strony internetowej zamawiającego:
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.wim.mil.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja wybranych bloków budynku głównego Wojskowego Instytutu Medycznego.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Termomodernizacja wybranych bloków budynku głównego Wojskowego Instytutu Medycznego. Termomodernizacja obejmuje: bloki A, A1, C, D, D1 budynku Głównego Wojskowego Insytutu Medycznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlano - wykonawczy i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał. nr 7 do SIWZ, oraz kosztorys przedmiarowy - szczegółowy - zał. nr 8 do SIWZ..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.21.00.00 - Roboty budowlane w zakresie budynków
.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 9.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium.Łączna kwota wadium wynosi: 114 150,00 zł. słownie: sto czternaście tysięcy sto pięćdziesiąt. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i może być wniesione w jednej lub w kilku z następujących form: a) pieniądz;b) poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;c) gwarancja bankowa;d) gwarancja ubezpieczeniowa;e) udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 punkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Wadium wnoszone w formie pieniądza (przelewu bankowego) musi być wniesione na konto Zamawiajacego przed upływem terminu na składanie ofert:Bank Gospodarstwa Krajowego I O/Warszawa nr konta: 90 1130 1017 0020 0716 4222 2197. Za skuteczne wniesienie wadium Zamawiający przyjmie datę wpływu środków pieniężnych na ww. konto.Oryginał świadczący o wniesieniu wadium, dotyczy tylko poręczenia, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, musi być złożony w oddzielnej kopercie, przed upływem terminu składania ofert. Potwierdzona kopia dokumentu świadczącego o wniesieniu wadium musi być dołączona do oferty. Zamawiający zastrzega, że w przypadku złożenia poręczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej poręczyciel (gwarant) zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, do zapłacenia Zamawiającemu każdej kwoty do łącznej maksymalnej wysokości kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie zapłaty, podpisane przez osobę upoważnioną oraz zawierające oświadczenie o podstawie do zatrzymania wadium zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. Zamawiający dokonuje zatrzymania wadium na warunkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy . Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Dokument świadczący o wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być przekazany Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Zamawiający dokonuje zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach określonych w art. 151 ustawy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający ustala w wysokości 10% kwoty brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie gwarantuje zgodnie z umową wykonanie zamówienia oraz służy do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za niewykonane lub nienależyte wykonanie zamówienia. 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia. Pozostała część tj. 30% zostanie zwrócona w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Warunek powyższy zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy;


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Warunek powyższy zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy i wykaże, że wykonał przynajmniej dwie roboty budowlane które, swoim zakresem obejmowały wykonanie przynajmniej następujących robót: termomoizolacja elewacji, montaż lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Przy czym wartość robót polegających na termomoizolacji elewacji, montaż lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej nie może być mniejsza niż 3 000 000,00 złotych brutto dla dwóch robót łącznie niezależnie od wartości całości wykazanych inwestycji w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Warunek powyższy zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy, oraz wykaże, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia.
   W szczegółności kierownik budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym dopuszczają uprawnienia w tej specjalności.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Warunek powyższy zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy, oraz wykaże, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia.
   W szczegółności kierownik budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym dopuszczają uprawnienia w tej specjalności.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Warunek powyższy zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, oraz wykaże, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zmówienia na kwotę minimum 500 000,00 zł. brutto.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone


  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami


  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy


  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:


 • 1 - Cena - 90

 • 2 - Udzielona gwarancja - 10


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załacznik nr 6 do SIWZ.Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:w przypadku obniżenia ceny przedmiotu umowy - obniżenie jego ceny w umowie,w przypadku istotnej, leżącej po stronie Zamawiającego, zwłoki zmianie ulegnie termin wykonania robót o ilość dni zwłoki:w przypadku nie przekazania placu budowy Wykonawcy,w przypadku wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej z zaniechania czynności do których Wykonawca był zobowiązany,w przypadku działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwania lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia,w przypadku wystąpienia siły wyższej tj. wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu,w przypadku zwiększenia lub ograniczenia środków finansowych z Budżetu Państwa na cel określony w umowie,w przypadku zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo-personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska - zmiana personelu,w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, skutkujących tym, iż zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,w przypadku zmiany przepisów prawa w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy - odpowiednio do zmiany tych przepisów,w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych w stosunku do robót przewidzianych w dokumentacji projektowej - odpowiednio do tego, jaki wpływ te roboty mają na postanowienia niniejszej umowy,w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających zachowanie terminu wykonania umowy - odpowiednio do tego, jaki wpływ na termin wykonania umowy będą miały te okoliczności.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wim.mil.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojskowy Instytut Medycznyul. Szaserów 128 04-141 Warszawa 44
pokój nr 451 (IV piętro - budynek nr 32 Oddziału Techniczno-Eksploatacyjnego).


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.09.2012 godzina 10:00, miejsce: Wojskowy Instytut Medyczny Kancelaria Ogólna ul. Szaserów 128 04-141 Warszawa 44 (I piętro - budynek nr 31 Dyrekcji).


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie realizowane w ramach umów nr: 415/2012/Wn-07/OA-TR-ZI/D oraz 416/2012/Wn07/OA-TR-KU/P z NFOŚiGW..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z WARSZAWY PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Warszawie » więcej : Roboty budowlane w zakresie budynków »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU