eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łask › Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę obiektu Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-09-04

Łask: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę obiektu Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku
Numer ogłoszenia: 177905 - 2013; data zamieszczenia: 04.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łask , ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, woj. łódzkie, tel. 043 6768300, faks 043 6768388.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lask.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę obiektu Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę obiektu Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku z budynkiem gospodarczo-garażowym oraz przyłączami do sieci: energetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej, telekomunikacyjnej przy ulicy Lutomierskiej na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 55 obręb 9 Łask. Lokalizacja: Łask, ul. Lutomierska, działka Nr 55 obręb 9 Łask o pow. 2 895 m2, gmina Łask (własność Gminy Łask); mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 - załącznik nr 9 do SIWZ. Na zadanie, będące przedmiotem zamówienia, przyznano dotację z rezerwy celowej województwa łódzkiego na rok 2013, z której Gmina Łask ma możliwość skorzystania w terminie do 16 grudnia 2013 r. Zamówienie obejmuje opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przeznaczonego na pobyt dzienny dla 50 osób o powierzchni zabudowy do 1500 m2 i wysokości do 10,0 m; typ domu: A, B i C wg rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586), z częścią gospodarczo-garażową zaprojektowaną w jednej bryle obiektu lub odrębnie w zależności od warunków zabudowy, uwzględniającą miejsce garażowe dla samochodu przewożącego osoby niepełnosprawne. Projekt budynku, biorąc pod uwagę potrzeby aktualnych uczestników, winien uwzględniać następujące pomieszczenia: szatnia, pokój psychologa, pomieszczenie do treningu praktycznego (z pralką automatyczną, maglownicą, deską do prasowania, żelazkiem itp.), pokój wielofunkcyjny (m.in. do zajęć rewalidacyjnych), pracownia wielofunkcyjna (plastyczna), pracownia wielofunkcyjna (krawiecka), pracownia wielofunkcyjna kulinarna + wydzielone pomieszczenie do zmywania naczyń, pracownia wielofunkcyjna (techniczna, stolarska), jadalnia, sala do terapii ruchem, pracownia wielofunkcyjna (bukieciarska), pracownia wielofunkcyjna (komputerowa), pokój medyczny, pokój pracownika socjalnego, pokój socjalny dla personelu, pomieszczenie składnicy akt, pokój księgowości, pokój kierownika, pomieszczenie gospodarcze na sprzęt ogrodowy (meble ogrodowe, kosiarka), pomieszczenie gospodarcze dla sprzątaczki, pomieszczenie magazynowe. oraz inne, przewidziane warunkami technicznymi dla tego typu obiektów. Pomieszczenia, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych należy zlokalizować na parterze. UWAGA: Należy przyjąć założenie wyżywienia uczestników metodą cateringu. Wymagany zakres opracowania: Wykonanie projektu koncepcji architektonicznej budynku DPS wraz z opisem funkcji poszczególnych pomieszczeń. Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej dla całego zadania inwestycyjnego, w tym: projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania terenu działki (w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania projektowanego ŚDS, uwzględniający teren do wypoczynku i rekreacji), projekt budowlano-wykonawczy budynku ŚDS wszystkich branż wraz z technologią dla 50 uczestników, projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy w zakresie niezbędnym sieci infrastruktury technicznej wraz z ww. przyłączami, projekt budowlano-wykonawczy dróg wewnętrznych komunikacyjnych wraz z miejscami postojowymi i chodnikami oraz zjazdu publicznego na drogę powiatową, projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia terenu, przedmiary robót podstawowych do wykonania, informacje dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w czasie realizacji inwestycji. Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót dla planowanej inwestycji. Wykonanie kosztorysów inwestorskich wszystkich branż w celu określenia wartości planowanej inwestycji. Wykonanie kosztorysów nakładczych wszystkich branż w wersji uproszczonej. Uzyskanie wszelkich wymaganych prawem opinii, uzyskanie warunków przyłączenia mediów niezbędnych do realizacji zadania, zatwierdzeń, decyzji, uzgodnień rzeczoznawców, zgłoszeń, złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Dodatkowe informacje: Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej planowanej inwestycji inwestor przekaże projektantowi po podpisaniu umowy. Gmina Łask zleciła wykonanie mapy do celów projektowych, wersję cyfrową Gmina Łask przekaże projektantowi po podpisaniu umowy, Gmina Łask zleciła wykonanie badań geotechnicznych na przedmiotowej nieruchomości - 4 otwory do głęb. 3,0 m; termin opracowania opinii geotechnicznej do 12 września 2013 r. Przepisy Dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi być opracowana zgodnie z: ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz zgodnie z aktami wykonawczymi do tej ustawy, a w szczególności: rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126), rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z późn. zm.); ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy, ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy, a w szczególności: rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389), oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym: ochrony ppoż., bhp, ochrony środowiska, przepisami techniczno-budowlanymi i normami. Dokumentacje projektowo-kosztorysowe należy wykonać w wersji papierowej i elektronicznej, w tym: projekty budowlano-wykonawcze wszystkich branż wraz z przedmiarami robót po 5 egz., kosztorys inwestorski w 2 egz., kosztorys nakładczy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w 2 egz., ponadto całość dokumentacji projektowo-kosztorysowej musi być zapisana na nośniku elektronicznym w formacie pdf (1 egz.), a kosztorys inwestorski na osobnym nośniku danych w formacie ATH (1 egz.). Do obowiązków Wykonawcy należy: zapoznanie się z dokumentami będącymi w posiadaniu Zamawiającego przed rozpoczęciem prac projektowych, szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków dot. opracowania projektu, konsultacje z Zamawiającym na każdym etapie projektowania dokumentacji, dotyczące istotnych elementów mających wpływ na koszty obiektu, opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez podawania ich nazw. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia, to Wykonawca zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń, zastosowanie w projekcie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją kosztów, udzielanie odpowiedzi na pytania związane z dokumentacją projektową, składane w trakcie trwania procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych, w przypadku zaproponowania w ofertach przetargowych na wykonanie robót budowlanych, materiałów lub urządzeń równoważnych, tzn.: o parametrach nie gorszych niż przedstawione w opracowanej dokumentacji projektowej - Wykonawca zobowiązuje się do wydania, na etapie analizy ofert i na wniosek Zamawiającego, pisemnej opinii na temat parametrów tych materiałów lub urządzeń..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00 - Usługi projektowania architektonicznego .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zasady wnoszenia wadium Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości 1 900,00 PLN. Wadium może być wniesione w jednej formie lub kilku z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 84 1240 3288 1111 0000 2807 7394. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w terminie składania ofert znajdzie się (zostanie zaksięgowane) na koncie Zamawiającego. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz, należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału wraz z ofertą w jednym opakowaniu (oryginału prosimy nie złączać trwale z formularzem ofertowym). Zamawiający zwraca, zatrzymuje oraz żąda ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego spełniający ponadto warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali, tj. zakończyli co najmniej 1 kompleksowe opracowanie projektowe dotyczące budowy budynku przeznaczonego na pobyt osób niepełnosprawnych o pow. zabudowy min. 1000 m2

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego spełniający ponadto warunki dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować: co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń określone przepisami Prawa budowlanego w specjalności architektonicznej; co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń określone przepisami Prawa budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń określone przepisami Prawa budowlanego w specjalności drogowej; co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń określone przepisami Prawa budowlanego w specjalności telekomunikacyjnej; co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń określone przepisami Prawa budowlanego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych; co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń określone przepisami Prawa budowlanego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych; co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń określone przepisami Prawa budowlanego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych; co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń określone przepisami Prawa budowlanego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych; co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń określone przepisami Prawa budowlanego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Określenie usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie i złożenia poświadczeń: co najmniej 1 kompleksowe opracowanie projektowe dotyczące budowy budynku przeznaczonego na pobyt osób niepełnosprawnych o pow. zabudowy min. 1000 m2;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.lask.pl/archiwum/przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, II piętro, pok. 53.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.09.2013 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, parter, sala 100 - BIURO OBSŁUGI INTERESANTA.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Na zadanie, będące przedmiotem zamówienia, przyznano dotację z rezerwy celowej województwa łódzkiego na rok 2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.